בטרם צפירה Before the Siren

הקדמה

בינואר, לקראת יום השואה הבינלאומי, התיחסו אביב ומנואל בתוכניתם "קול ברלין" לתהליך העובר על בני הדור השלישי, הן בגרמניה והן בישראל ואיך בא החיבור ביניהם לידי ביטוי.

הדברים שנאמרו בתוכנית, היו חשובים ביותר וכמובן שעוררו אצלי דברים משלי, כך שהתישבתי לכתוב בתגובה את ההרהורים שעלו בי. העליתי אותם בסוף דבריהם.

מתוך הדו-שיח שנוצר, עלתה גם הרשימה שנת שרות באושוויץ, שעם כל המטען שיש לי נגד אותם נאצים ארורים, עדיין אני חושבת שאפשר ללמוד גם דברים טובים מצאצאיהם.

Preface

In January, towards the International Holocaust Remembrance Day, Aviv and Manuel referred in their radio programme "Kol Berlin" to the process that is going over the third generation, both in Germany and Israel, and how the connection between them is expressed.

The things that were said on the programme were most important and of course raised in me my own things. Therefore, as a response, I sat down to write my thoughts. I added them at the end of Aviv and Manuel's words.

Out of the dialogue that was created, the post A Year of Civilian Service in Auschwitz. Despite of the luggage I carry against those cursed Nazis, I still think that one can also learn good things from their descendants.

למנואל היו הערות/מחשבות על תגובתי:

כגרמני, הקורא ושומע דברים אלה לראשונה, היה מנואל מופתע מהבדלי הגישה בין הדור השני – שזו אני והדור השלישי – הוא ואביב, כמו גם מהשנאה המושרשת בישראל כלפי גרמניה והשפה הגרמנית.

אביב הסביר לו שאין זה בשליטתנו, היות וכך גדלנו וחונכנו.

מנואל מצא את העובדה שאני מוחלת לבני הדור השלישי, כמעוררת מחשבה.

לקראת ציון יום השואה בישראל, החליטו אביב ומנואל לדון בנושא כדי לבחון את נקודות המבט השונות של הדורות וביקשו להעלות את הרהורַי, כשורדת בת הדור השני לשואה.

Manuel had remarks/thoughts to my response:

As a German who reads and hears these things for the first time, Manuel was surprised from the differences of approach between the second generation – which is me, and the thirds – him and Aviv, as well as from the rooted hatred in Israel towards Germany and the German language.

Aviv explained to him that it's not in our hands, since this is how we were raised and educated.

Manuel found the fact that I pardon the third generation, moving.

In honour of commemorating the Holocaust Day in Israel, Aviv and Manuel decided to discuss the matter in purpose of examining the different points of view of the generations and asked me to express my thought on the programme, as a survivor of the second generation of the holocaust.

תשובתי/הסברי:

זה אך טבעי שקרבנות השואה ישנאו את אלה שפשעו בהם ואפילו את בני-בני-בני-בני-בניהם. צוּוֵינו לזכור את עמלק (שפשע בישראל עת עברו במדבר), והנאצים הרי הושוו אצלנו לעמלק. אמר מי שאמר, שמי שאינו זוכר את עברו – אין לו עתיד. נו, באמת. עתיד תמיד יש, השאלה איזה. מבחינתי, לשמר את העבר ללא סינון מה שאבד עליו הכלח ואינו רלבנטי יותר – זה לא מוביל אותנו לעתיד טוב יותר. יש לזכור את העבר, אבל צריך שזה יהיה גם במידתיות, לטעמי. תעשיית האבל והטיסות לפולין, מיותרים מבחינתי ואינם תורמים לנו. עלינו לשאול את עצמנו מה התקדם ובמה גישרנו בין העמים. האם הפולנים לא שונאים אותנו יותר?

את השנאה לתליינים הנאצים הנחילו קרבנות השואה לצאצאיהם. זו הסיבה שגדלתי בצל השנאה הזו, כולל האימה הממש פיזית לדרוך על האדמה הארורה שהכחידה שליש מֵעַמי. אני מקוה שמנואל מבין, שכאשר פקודות הרצח, הפשע וכו' ניתנו בשפה הארורה ההיא, הרי שכל צליל שלה מעביר את מאורעות העבר בקרבנות השואה וזה חלחל גם אלינו, בני הדור השני. לשמוע "האלט!" או "אכטונג!" (ותמיד זה בקול צעקה פקודתית מחרידת אברים), בשבילנו זה ישר מריץ בנו את הסרט של חקירות, עינויים קשים וכמובן אנו רואים את סופנו – אם בכדור מרצחים, אם בגז, אם בכל מיני המיתות המשונות שהמציאו המרצחים הנתעבים. אי אפשר לשכוח את העדויות הנוראיות, המצמררות, על ניפוץ ראשיהם של ילדים על קירות לנגד עיני הוריהם חסרי הישע. איך מתמודדים עם הכאב הנורא?

יחד עם כל משקע העבר הזה, אני בהחלט מבדילה בין אלה שעשו את המעשים בפועל – הסבים של הדור של מנואל – לבין נכדיהם. בנוגע לילדי המרצחים – דור ההורים של מנואל – הנושא עדיין אינו סגור אצלי. אני מניחה שכמוני, גם הם גדלו לחושך השנאה של הוריהם לכל הזרים, בעיקר ליהודים. גם להם יש משקעים משלהם, מהם אין הם מסוגלים להתנתק. לא שאני מסכימה עם זה, כמובן, אך אני מסוגלת להבין אותם, אם כי לא נראה לי שזה יוביל אותי להתחבר אליהם.

מכר ישראלי בן גילי, המתגורר בארץ ההיא מזה כשלושה עשורים, סיפר לי שעל אף השנים הרבות שלו שם, הרי שהוא חש את הזרות ואת העוינות כלפיו מאותם גרמנים, בניהם של הנאצים. אני ממליצה לא להכנס עכשו לנושא ש"לא כל הגרמנים היו נאצים באותה תקופה". מי שהיה חסיד אומות עולם והציל יהודים – כל הכבוד לו על ששמר על צלם האנוש שבו. להעיר שזה לא צריך להיות משהו יוצא דופן, אלא טבוע בנו? הנה, הערתי. אני מתיחסת לאלה שראו, ידעו, אך בחרו לשתוק ולהעלים עין. אני רואה בהם שותפים לפשע.

אם מדברים על אשמה – אני יכולה להאשים רק את אלה שעשו את המעשים, את הדור הארור ההוא, כולל אלה שראו ושתקו. אינני רוצה וגם לא מוכנה להאשים אחרים על מעשים שלא עשו וכל פשעם הוא שנולדו לאותם מרצחים.

לכן, אין זה מדויק לומר שאני מוחלת לבני הדור השלישי. אין כאן שאלה של מחילה בכלל, כי מה פשע הדור השלישי שסביו היו מה שהיו? אני יכולה לומר שאני בהחלט מסוגלת לתקשר עם בני הדור השלישי ללא מטען השנאה והאימה שאני חשה כלפי המרצחים – סביהם. יחד עם זאת, כפי שאמרתי קודם – לגבי בני המרצחים – אינני בטוחה שאני מסוגלת להתמודד איתם. עדיין לא, כנראה. אף שכמובן, אין הם אשמים במעשי הוריהם, הם בכל זאת נתפשים אצלי כאויבים, כאויבַי, כי אני מניחה שגם הם חונכו על ידי הוריהם הארורים לחושך השנאה שחשו אלה כלפי היהודים, בני עמי. קשה כשאול השנאה.

אני יודעת שבזמן השידור ברדיו, קראתי את דברַי בחימה שפוכה, זו המבעבעת בתוכי כלפי המרצחים בעַמי. אפשר לשמוע בבירור איך שפכתי חמתי על הגויים אשר ידעתי מתוך מה שהורי הנחילו לי. זה היה מתוך אותם מקומות אפלים הטבועים בצאצא של קרבן. מקומות שאינם מניחים לסלוח או לשכוח. יחד עם זאת, השתדלתי לא להעביר את תחושותי לבנַי, כדי שאלה לא יגדלו בצל השנאה והאימה, כמוני. בביקורם בארץ ההיא, לפני מספר חודשים, הם חוו אותה אחרת ממני. מטֶבע הדברים. אולי במנין הדורות הם נחשבים כ"דור שלישי לשואה", אך נראה לי שאין הם סובלים מטראומות, כמו בני דורי. לשאלתי, ענה אביב בשידור כי אינו חושש לגור שם, אין לו את הפחדים שלי.

My answer/explanation:

It is only natural for the victims of the Holocaust to hate those who have wronged them and even their off-off-off-off-offspring. We were ordered to remember Amalek (who transgressed the people of Israel when they passed through the desert), and the Nazis were compared to Amalek. Somebody said that whoever does not remember their past – have no future. Come on! There is always a future, the question what kind. For me, preserving the past without filtering what has been behind the times is irrelevant – it does not lead us to a better future. The past must be remembered, but it should also be proportionate, in my opinion. The mourning industry and flights to Poland are unnecessary to me and do not contribute to us. We must ask ourselves what has progressed and what we have achieved between the nations. Don't the Poles hate us anymore?

The hatred for the Nazi executioners was instigated by Holocaust victims to their offspring. This is why I grew up under the shadow of this hatred, including the real horror of stepping on the damn soil that destroyed a third of my people. I hope Manuel understands that when the orders of murder, crime, etc. were given in that damn language, then every sound of it transmits past events in Holocaust survivors and that has permeated into us too, the second generation. For us, to hear "Halt!" Or "Achtung!" (and this is always in a horrifying commanding shout which anxieties one's organs), it immediately takes us to the place where we see investigations in our mind, harsh torture and of course we see our end – being murdered – whether by a bullet, being destroyed by gas, or in all the weird deaths invented by the abominable murderers. We can't forget the horrific, chilling evidence of smashing children's heads on walls in front of their helpless parents. How do we cope with the terrible pain?

Along with all this past grudge we carry with us, I definitely differentiate those who did the actual deeds – the grandparents of Manuel’s generation – from their grandchildren. As for the murderers' children – Manuel's parent generation – the issue is still not closed as far as I'm concerned. I guess that like me, they too have grown into the darkness of their parents' xenophobia – their hatred for all foreigners, especially the Jews. They also have their own issues, from which they cannot disengage. Not that I agree with that, of course, but I can understand them, though it doesn't seem to lead me to connect with them.

תמצית הדברים שודרו בקול ברלין וניתן להאזין להם בפודקאסט של התוכנית מתאריך 9.4.10.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • שרון הר פז  ביום 20 באפריל 2010 בשעה 16:43

  אה, אוקיי! מודה ומתוודה שלא ידעתי. שמחה ללמוד דברים חדשים. זו ידיעה בהחלט חשובה! הבחורה מכוחותינו! איזה יופי! תודה לך!

 • בראשית  ביום 14 באפריל 2010 בשעה 0:15

  חשבתי שלמדור פמיניסטי כמו זה שכאן כדאי שיהיה קישור לפוסט הבא:http://www.tofes630.com/blog/?p=514
  באותו העניין…
  ובעניין אחר הקשור לנושא הפוסט שימי לב לתמונת הצלמת במדי חיל האויר (לזרת השמאלית שלה)…

  • שרון הר פז  ביום 20 באפריל 2010 בשעה 2:02

   תודה על הקישור, מעניין היה לקרוא על הצלמת. התמונה שלה במדי חיל האויר בהחלט "עושה לי את זה", אם כי לא הבנתי את ענין הזרת השמאלית

   • בראשית  ביום 20 באפריל 2010 בשעה 9:05

    🙂 בשנות השלושים והארבעים הסימן המוסכם על לסביות ועל הומוסקסואלים להכרות מרחוק היתה טבעת על הזרת, לסביות על הזרת השמאלית הומוסקסואלים על הזרת הימנית…

 • בראשית  ביום 13 באפריל 2010 בשעה 9:49

  "בכל דור חייב אדם לראות כאילו הוא יצא ממצרים" זהו הזכרון היהודי, זהו העבר שמוביל לעתיד… האם מדובר על מחילה לפרעה ובני עמו על ששיעבדו את בני ישראל ועינו אותם 400 שנה? לא!
  השנאה ושמירת הטינה מחד, והמחילה או אי המחילה מאידך אינם דיון בכלל הזכרון הוא שחשוב. ובגלל שבשנותיה הראשונות של גרמניה (המערבית והמזרחית כאחת) היתה הדחקה של האירועים, גדל בה דור שלישי שחלקים רבים ממנו חוזרים לאותם שורשי הרוע שידע העולם לפני 70-80 שנה.
  מצווה עלינו דור שני ושלישי, להעביר את הזכרון של הורינו/והורי הורינו באותה הדרך שבה מעביר העם היהודי את סיפור יציאת מצרים, ומוסיף סיפורי כל דור לאותה "הגדה" לא "אגדה" כי "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו" וזו הזכירה שעוזרת לנו בעתיד… וזה מתחיל בעמלק: "זכור את אשר עשה לך עמלק" ולא "שנא את העמלקים בגלל מה שהם עשו לך"… המצווה להרוג את העמלקי היתה רק לדור הכיבוש וההתנחלות, שסופו במלוכת שאול, מאותו הרגע אין מצווה להרוג בהם אלא רק לזכור את אשר עשו אולי כדי שנלמד לזהות את מי שמזנב בנו כדי להזיק לנו…
  ובימי זכרון, שבין זכרון יציאת מצרים, לזכרון השואה, לזכרון חללי צה"ל צריך רק לחבר את הנקודות לקו ההסטוריה…

טרקבאקים

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.

%d בלוגרים אהבו את זה: