האפשר להפסיק את זה ? Can This be Stopped

יישר כוח למי שעיצבה

פעם קראו לזה "אפליה מתקנת", עד שהבינו שהמלה "אפליה" אינה טובה ואין לה תסמיך (הקשר, אסוציאציה) חיובי. החליטו על "העדפה". בהחלט עדיף, אם כי אני מעדיפה חינוך מהיסוד. כשזה התחיל, גם אם חרקו שיניים, היו צריכים לבצע וכך תוקנו כמה תיקונים נכונים, אך ממש לא מספיקים. כמה נשים יש לנו בממשלה? כמה חברות כנסת? כמה נשים חברות בדירקטוריונים? לא התקדמנו הרבה – לא אלה השולטים בנו ולא אנו, המהוות מחצית מהאוכלוסיה. נמשיך לציין את יום האשה בלי שזה יעזור לאיכות חיינו.

In the past it was called "affirmative discrimination" until they realized that the word "discrimination" was not good and had no positive connotation (context, association). They decided on "preference". Definitely better, though I prefer education from the ground up. When it started, even with teeth gritted, they had to do it and so some repairs were made, but really inadequate. How many women do we have in government? How many Knesset Members? How many women are on board of directors? We have not made much progress – neither those who rule over us nor we, who are half of the population. We will continue to mark Women's Day without it helping our quality of life.

כשיש צורך בתיקונים, פירוש הדבר שמשהו מקולקל. אכן, משהו מאוד יסודי מקולקל בחברה שלנו – הן העולמית באופן כללי והן הישראלית. למי גיליתי פה את אמריקה? ישנם קלקולים רבים כל כך, שקצרה היריעה מלמנות את כולם, לכן אתמקד באחד. הפעם. בעתיד ודאי אכתוב על עוד.

When repairs are needed, it means something is broken. Indeed, something very fundamental is ruined in our society – both global in general and Israeli as wrong. Whom did I discover America here? Who needs to wake up and smell the coffee? There are so many flaws that the short sheet can't fill them all, so I'll focus on one. This time. In the future I will probably write about more.

אין לי מושג אם יש על זה תעוד, אך לי לא ידוע (ואשמח אם תארנה את עיני) מתי התחילה הזנות הראשונה ומי התחיל אותה. אני משערת שהגבר הוא זה שגרר את האשה ואנס אותה כי הוא היה החזק ולא היא זו שהביאתהו לדבר עברה בכך שעשתה לו עיניים כדי לקבל ממנו דבר-מה. האם זה חשוב? אולי חשוב יותר למצוא את הסיבה שזה בכלל קיים עד עצם היום הזה?

I have no idea if there is documentary about it, but I don't know (and I would love if you'd enlighten) when the first prostitution started and who started it. I suppose a man was the one who dragged and raped a woman because he was the strong one and not the one, and it wasn't she who brought him to offend her by making eyes at him to get something from him. Is it important? Perhaps it is more important to find the reason why it exists to this day?

ישנן מדינות ובעיקר חוגים דתיים, הנלחמות בזנות, אך מי באמת מצליחה? אולי נכון יותר לשאול: 'מי באמת רוצה להצליח?' ישנן מדינות בהן הזנות חוקית, בהן מתיחסים אליה כאל עוד מקצוע. אני תוהה עד כמה זה יכול להיות 'עוד מקצוע', כשמדובר במכירת גופך לזרים.

There are countries, especially religious circles, that fight prostitution, but who really succeeds? Perhaps it is more appropriate to ask: 'Who really wants to succeed?' There are countries where prostitution is legal, were it is treated as another profession. I wonder how it can be 'another profession' when it comes to selling your body to strangers.

חוץ מאשר בשוודיה, אין עוד מדינה בה מתיחסים אל אלה הצורכים זנות כאל פושעים, אלא רודפים את העוסקות בזה. למה? משום שזה הכי קל? משום שהן נשים? כשאין ביקוש – אין הצע. אבל לא רק זה, כי כשאין לה ברירה – מה יכולה אשה לעשות אם לא למכור את גופה לכל מאן דבעי?

Except in Sweden, there is no other country in which those who consume prostitution are treated as criminals. Most countries are persecuting those who occupy in it. Why? Because it's the easiest? Because they are women? When there is no demand – there's no offer. But not only that, because when she has no choice – what can a woman do if she does not sell her body to anyone?

שוב אני מגיעה לדבר היסודי שביסודיים – החינוך. אם אין מחנכים לשוויון, איך זה יכול להתבטא במציאות? כשעדיין – ולא רק במגזרים מסוימים – תכליתה של נערה היא להיות לעזר, להתחתן וללדת ולא להיות אישיות בפני עצמה והגדרתה היא לפי בעלה, ללא אפשרות להגשים את עצמה – איך יהיה שוויון? ואם אין שוויון – איך יהיה לה חדר משלה? איך יהיה לה בכלל דבר-מה משלה? הרי היא ביסודה רכוש של הגבר.

Again, I come to the basic element of all – education. If educators are not educating for equality, how can this be expressed in reality? When it is still – and not just in some sectors – a girl's purpose is to be a help, to marry and give birth and not to be a personality in her own right, and her definition is according to her husband, without the possibility of fulfilling herself – how will equality be? And if there is no equality – how will she have a room of her own? How will she have anything of her own at all? After all, she is basically the man's property.

מתווכחים איתי על "זכותה של אשה על גופה" להחליט אם היא רוצה למוכרו. המושג הזה נכון אם היא נכנסת חס וחלילה להריון לא רצוי. אז בהחלט צריך שיהיה לה החופש להחליט מה היא רוצה לעשות עם זה. לאף אשה אין רצון לעסוק בזנות. שום אשה אינה מחליטה למכור את גופה, אלא נאלצת לעשות כן בצוק העתים. אף אשה אינה שואפת להיות מטבע עובר לסוחר, סחורה שכל דכפין בזוי רשאי למשמש בה כרצונו תמורת אתנן. אף אשה אינה מעונינת לעמוד בקור ובגשם בלי בגדים כדי להקל על יצרו של חרמן נִקְלֶה מצוי. לולא סוממה, לולא נאנסה לכך, לולא נצרכה לפרנס – היא לא היתה בוחרת לעשות זאת. גם לא להיות "נערת טלפון" עם "תנאים משופרים". עדיין, זה לשכב עם זר כי אין לך דרך אחרת להתפרנס. למה אין לך דרך אחרת להתפרנס? משום שחוסמים בפנייך דרכים אחרות.

People argue with me about a "woman's right to her body" to decide if she wants to sell it. This concept is true if she gets pregnant with unwanted pregnancy G-d forbid. Then she definitely should have the freedom to decide what she wants to do with it. No woman has a desire to engage in prostitution. No woman decides to sell her body, but is forced to do so in times of need. No woman aspires to be a currency for the merchant, a commodity that any contemptible person may use at will for prostitute's fee. No woman wants to stand in the cold and the rain without clothes just to relieve an erection of any horny ill-fated. Had she not been drugged, had she not been raped, hadn't she need to make a living – she would not have chosen to do so. Neither being a "phone girl" with "improved conditions". Still, it is to sleep with a stranger because you have no other way to make a living. Why don't you have another way to make a living? Because other ways are blocked to you.

לא מספיק להעניש בחומרה את הבְּהֵמִים הנוהים לצרוך זנות. צריך להעניש בחומרה גם את הסרסורים. אני בספק אם זה יקרה, משום שתעשיית המין היא חלק מהכלכלה, גם אם השחורה. לוא היו רוצים, הענין הזה היה נסגר מזמן. מה כל כך קשה לסגור את המקומות הללו? נראה איך מס הכנסה ושאר הרשויות מוותרות על ההכנסות מ"מכוני הליווי, הבריאות, העיסוי והחשפנות" למיניהם. ולא נגעתי עדיין בסחר בנשים.

It is not enough to severely punish the beasts who consume prostitution. The pimps must also be severely punished. I doubt that will happen, because the sex industry is part of the economy, even if it is black. If there was a will, this matter would have been closed long ago. How is so difficult to close these places? Let's see how the Income Tax Bureau and other authorities waive the proceeds from the various "escort, health, massage and striptease" institutes. And I haven't touched women's trafficking yet.

אם הצעת החוק לאסור בפועל רוכשי זנות תעבור בכנסת, יהיה זה צעד קטן מאוד. לא נראה לי שזה ישנה משהו. אין לנו את כוח האדם המשטרתי לעסוק בזה, הרי המשטרה גם ככה על הקצה מבחינת המשימות. מה, יעמידו שוטרים בפתחי כל המכונים למיניהם? ישלחו שוטרים למקומות בהן עומדות הזונות כדי לאסור את הלקוחות? אולי יקימו גוף מיוחד לשמירת המוסר של המחצית הנשלטת בידי יצרה? כרגיל, אין פותרים את הבעיה ועוקרים אותה מן השורש, אלא מתעסקים באקמול.

If the bill to really arrest prostitution purchasers will pass in the Knesset, that would be a very small step. I don't think it will change anything. We do not have the police personnel to deal with this, the police are already on the edge in terms of tasks. What, will cops be put in front of these kinds of institutes? Will cops be sent to places where the prostitutes stand to arrest customers? Maybe they will set up a special authority to uphold the morality of the half who is controlled by its erections? As usual, the problem is not solved and rooted out, but is treated with Acamol (Paracetamol).

הגרסא המתומצת:

חינוך. לימוד. רכישת מקצוע. העדפה מתקנת גורפת.

The condensed version:

Education. Learning. Profession acquisition. Comprehensive affirmative action.

קישורים:

 1. לקראת החוק נגד שימוש בנשים: מאסר בפועל לרוכש שרותי זנות צבי זרחיה [אתר דה מרקר]
 2. זנות זו לא בחירה יעל שנער [אתר דה מרקר]
 3. למה אנו, הנשים? שרון הר פז, הוזה מלים ומתכתבת עם עצמי
 4. והדרת בימיך שרון הר פז, הוזה מלים ומתכתבת עם עצמי
 5. טלי רוזין מה זה בכלל פמיניזם
 6. רחל שגיא, קידום מעמד האשה, מה זה בכלל פמיניזם (מאמר)
 7. יום האשה הבינלאומי (ויקיפדיה)
 8. זנות ויקיפדיה
 9. גם חשפנות שייכת לתעשיית המין [אתר מר"צ]

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • יסמין  ביום 24 באפריל 2013 בשעה 0:55

  תמיד אפשר להפסיק את זה, צריך רק רצון למגר את הדבר הזה, אבל לא נראה לי שגברים יפעלו בנדון

 • שרון הר פז  ביום 19 בפברואר 2012 בשעה 17:21

  ברוכה תרומתך, תרצה 🙂

 • תרצה הכטר  ביום 19 בפברואר 2012 בשעה 17:14

  בעניין זה אני בהחלט מסכימה איתך. ויש לי מה לתרום לפוסט שלך.
  במפגש שלי עם נכדי בן ה-9, שאלתי מה הנושא שהם עוסקים בו בשיעורי תנ"ך והוא אמר "יהושוע". (יותר נכון "יהושע").
  סינרגיה קטנה העלתה על שפתי את המילים – חומות יריחו, רחב הזונה (אוי ואבוי… – הוא נבוך מאוד!). מדוע הוא נבוך? לא רצה להגיד לי. אך הצלחתי לחלץ ממנו מי ניצל לאחר הרס העיר יריחו – רחב הזונה ובני משפחתה!
  אנקדוטה עם מסר….?

טרקבאקים

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.

%d בלוגרים אהבו את זה: