ארכיון חודשי: דצמבר 2012

אומץ, הִשָׂרדות Courage, Survivor

גע-גע

את פוקחת את עינייך בבוקר לעוד יום. אחרי ה"מודה אני", את קמה להתמודד עם הבוקר ולהתעמת עם יום נוסף של… תלוי מי את ובאיזה מצב את נמצאת (רצוי אוהבת, נאהבת ומאושרת). יש כאלה הקמות בבוקר בידיעה ברורה להיכן מועדות פניהן ומה הן עומדות לעשות במהלך יומן. יש כאלה שאין להן מושג, הן פשוט זורמות עם מה שבא. יש הנאלצות להתמודד עם ספיחי יום אתמול (או הימים הקודמים) כדי לכבות שריפות, לסדר דברים שקולקלו… ג'אניס ג'ופלין שרה על מאבק עם יום נוסף של בדידות בבלוז הקוסמי שלה. כל אחת ויומה היא.

You open your eyes in the morning for another day. After the "Modeh Ani", you get up to cope with your morning and confront another day of… It depends on who you are and in what state you are in (preferably love, loved and happy). There are those who get up in the morning with a clear knowledge of where they are heading and what they are going to do during their day. Some people have no idea, they just flow with what comes. Some are forced to deal with yesterday's (or previous days') loose ends to extinguish fires, to arrange things that have been broken… Janis Joplin is singing about a struggle with another day of loneliness in her Kozmic Blues. Each person and her day.

ויש כאלה, שכל פקיחת עיניים ליום נוסף, משלח כאבים עצומים ויאוש בגופן ובנפשן. כמו שהשבע אינו מסוגל להבין את הרעב, כך אין הבריא יכול לקלוט את גודל יסוריו של המתענה בתלאובות. יש כאלה שאינן רוצות לקום בבוקר, כי אין כבר תקוה שיוטב להן.

And there are those who's each eye opening for another day, sends an enormous pain and despair in their bodies and souls. Just as the satisfied can't understand the hungry, the healthy can't comprehend the extent of the suffering of the torturer in their hardship. There are those who don't want to get up in the morning, because there is no longer any hope for them to get better.

כשמחלה פוגעת, חס וחלילה, ובמיוחד כזו שסכנת חיים בחובהּ, העולם שהכרנו חרֵב עלינו ונוצר מצב חדש שיש להתמודד עימו ולפתור את בעיותיו. האמיצות, קוראות תיגר על הצרה ורואות בהתמודדות איתה אתגר. יש כאלה המצליחות לגבור על הרעה ויוצאות כשידן על העליונה, חמושות בתובנות חדשות לגבי עצמן וסביבתן, לפעמים גם על העולם בכללותו. בתבונתן, הן משנות ממנהגיהן הישנים, משתדלות לחיות בצורה נכונה ובריאה יותר, משתחררות מהעבר הרע ובוחרות בחיים.

When a disease hits, G-d forbid, and especially such that is life threatening, the world we knew is destroyed, and a new situation is created, such that needs coping with and solve its problems. The courageous, are challenging the trouble and seeing it as a test. There are those who succeed in overcoming their problem and come out with the upper hand, armed with new insights about themselves and their surroundings, sometimes also on the world in general. In their wisdom, they change their old habits, try to live more correctly and healthier, free themselves from their bad past and choose life.

עופי ציפור

אני מכירה כאלה שאחרי שהן מקבלות את הידיעה הקשה, הן עוברות את ההליכים הרפואיים המתאימים, אך אינן משנות דבר ואחר כך עוד מתלוננות על שאין הן מבריאות והמחלות אינן עוזבות אותן. אלה שייכות לזן שאינני מצליחה להבין. הן עוברות התקף לב, מוזהרות להפסיק לעשן לאלתר, אך אינן טורחות. המהדרות, מציתות סיגריה ברגע שכף רגלן עוברת את סף בית החולים בדרכן לביתן. מה הפלא שהן מותקפות שוב? הוכיחו לנו לא מעט שיש קשר הדוק בין עישון לסרטן הריאות ושאר מרעין בישין, האם זה עוצר כליל את העישון? פשוט נבצר מבינתי איך מזיקין לבריאות ביודעין.

I know those who after they receive the hard news, they undergo the appropriate medical procedures, but they don't change anything, and then they complain that they are not healthy and that the diseases don't leave them. They belong to a species I fail to understand. They have a heart attack, are warned to stop smoking immediately, but they don't bother. The women are lighting a cigarette as soon as their feet pass the threshold of the hospital on their way to their home. No wonder they are being attacked again? We were proven quite a bit that there is a close connection between smoking and lung cancer and other troubles; does this stop anybody from smoking? I simply can't comprehend how people are consciously damaging their health.

ויש את אלה המשלימות עם מר גורלן, מקבלות עליהן את הדין (מה שאינו מחויב המציאות) ובוחרות לרדת שאולה מוקדם מדי וללא נסיון כלשהו להרפא.

And there are those who accept their fate, accept the judgment (which is not obligatory) and choose to perish too early and without any attempt to heal.

אינני יודעת מה הייתי עושה לוא היה קורה חס ושלום, וגם לא הייתי רוצה לדעת. אני מקוה לחיות בטוב ובבריאות טובה, לפחות כמו אמי עליה השלום שזכתה להגיע לגיל 88.

I don't know what I would have done if I had to face this, G-d forbid, and I really don't want to know. I hope to live well and in good health, at least like my mother, peace be upon her, who has reached the age of 88.

הסרט התיעודי המצוין, "ציפור חדשה, בבקשה", מציג אשה אמיצה, הנלחמת ככל יכולתה לשרוד, למרות שהסיכויים אינם רבים ואינם לצדה. אחת מתשע נשים תחלה במהלך חייה בסרטן השד. מי תצליח להתגבר, מי לא?

The excellent documentary, "A New Bird, Please," presents a brave woman who fights as hard as she can to survive, even though the chances are not many and not on her side. One in nine women will develop breast cancer during her lifetime. Who will succeed to overcome it, who will not?

אני ממליצה לצפות בסרט המרתק הזה, המעניק השראה לכל מי שהמחלה נגעה בה ולכל מי שהיא ברת מזל להתחמק ממנה. הבמאית, אתי גדיש דה לנגה, עשתה עבודת בימוי מצוינת. בנגיעה רכה וחומלת, היא תעדה רגעי קושי ומשבר, כמו גם של תקוה. הבמאית מתארת חיי אשה אחת ומה שעובר על משפחתה, אשה שאינה מוכנה להכנע לגורל. אשה, המגלמת אותנו עצמנו, משום שהמחלה הזו אינה מבחינה בין אחת לאחרת.

I highly recommend watching this movie, which inspires everyone who has been touched by this disease and also who is lucky enough to avoid it. The director, Etti Gadish de Lange, did an excellent directing work. With a soft and compassionate touch, while documenting moments of difficulty and crisis, as well as hope, she describes the life of one woman in the shadow of the disease and what her family is going through, a woman who is unwilling to succumb to fate. A woman who embodies ourselves, because this disease does not distinguish between one and another.

ציפור חדשה, בבקשה

A New Bird, Please

לזכר אלה שלא שרדו.

In memory of those who did not survive.

חג מולד שמח! Merry Christmas

הבתולה הקדושה ואני בנצרת 24.12.2011  The Holy Virgin and I in Nazareth 

שלום, שמחה וששון לרגל חגיגות יום הולדתו של יהודי

Peace, joy and bliss on the celebration of the birthday of a Jew

מנפלאות הכפר הגלובלי.

בתקופת ילדותי ונעורי בזמן הזה, הימים היו ימים רגילים של חול. רק חול וחול, שום דבר חגיגי או משמח. לפעמים, תלוי בתאריך העברי, היתה חנוכה בזמן הזה וכולנו שמחנו ועלזנו להדליק הנרות ולחגוג עם הלביבות והסופגניות. בימים ההם, טרם היינו מוּדעוֹת לענייני בריאות וזללנו לבלי הכר את שאהבנו.

The wonders of the global village.

During my childhood and adolescence at this time, the days were ordinary days. Just regular, nothing festive or joyful. Sometimes, depending on the Hebrew date, Chanukah was at this time and we were all happy to light the candles and celebrate with the latkes and donuts. In those days, we were not yet aware of health matters, so we gorged foods we loved without giving any thought about the consequences.

Metallica – Carol of the Bells 

מי מאיתנו ידעה אז על ישו? הפעם הראשונה בה שמעתי עליו היתה בכיתה ו' או ז' או ח'. אינני זוכרת באיזו כיתה, אך זוכרת היטב שזה היה בשיעור ההיסטוריה בו למדנו שהרומאים צלבו את ישו וכל העולם מאשים אותנו, היהודים, בארוע. הכיתה כולה היתה מבואסת מאוד מן העובדה שכל העולם נגדנו, כולל נטל האשמה שתלו עלינו על שרצחנו בן מעמנו. המורָה לא גילתה לנו את כל האמת, שיהודה איש קריות, משלנו, הוא שהסגיר את רעו. רק ברבות הימים, עת התחלתי להתעניין ולהעמיק יותר בנושא הדתות למיניהן, למדתי פרטים שהוצפנו מאיתנו, כגון שהסעודה האחרונה היתה למעשה ליל הסדר.

Who knew about Jesus? The first time I heard about him was in sixth or seventh grade or eighth grade. I can't remember which class, but I do remember very well that it was in the history lesson where we learned that the Romans crucified Jesus and the whole world accuses us, Jews, of the event. The entire class was very upset by the fact that the whole world was against us, including the burden of blame that was imposed on us for murdering a son of our people. The teacher did not tell us the whole truth, that it was Judas Iscariot, one of ours, was the person who turned over his friend. Only later, when I became more interested and deepened in the subject of various religions, I learned details that were hidden from us, such as the last meal was actually the Seder.

Lizzy the Lezzy – Merry Christmas

עד היום אני תוהה על כל העסק הזה של הנצרות, ובעיקר על שני דברים (לעת עתה, בטח יתווספו עוד בעתיד):

 1. ישו היה יהודי – על זה אין עוררין ואפילו היה מנהג שכדי להפוך לנוצרי, היה על המומר להיות קודם כל יהודי ואחר כך הוטבל לנצרות. אם כך, מדוע אין הנוצרים עורכים ברית מילה? אמנם זה אקט שהיה בין אברהם לבורא, אך גם המוסלמים לקחו ויישמו את המנהג הזה. אם כבר – אז כבר, שיגזרו כמה שיותר.
 2. הסעודה האחרונה הינה מושג רב משמעות בנצרות, אז איך זה שאין המאמינים עורכין סדר כהלכתו? נכון שביהדות הסדר נערך לזכר יציאת מצרים, אבל שוב – גם ישו חגג את החגים היהודיים.

To this day I wonder about this whole business of Christianity, and mainly about two things (for now, probably will be added in the future):

 1. Jesus was a Jew – there is no doubt about this and there was even a custom that in order to become a Christian, the convert had first become a Jew and then baptized. If so, why Christians don't conduct circumcisions? Although this was an act between Avraham and the Creator, the Muslims also took and applied this custom. If anything – then already, let them cut as much as possible.
 2. The Last Supper is a significant concept in Christianity, so how is it that the believers don't make a proper Seder? It is true that in Judaism the Seder was held in memory of the exodus from Egypt, but again – Jesus celebrated the Jewish holidays too.

 

LiberaCarol of the Bells

מדי פעם, אפשר היה לשמוע ברדיו שירים של הגויים שהוקדשו לחג המולד, עם מלא צלצולי פעמונים או חוויות מחג המולד האחרון. לאט-אט חדרה לי לתודעה שיש דבר כזה – חג מולד. אחר-כך, עם האינטרנט וההפתחות לעולם, הכרתי גם גוֹיות שנהגו לאחל לי חג מולד שמח. אז נולדה גם הבדיחה של מישהי, לפיה נחמד לחגוג יום הולדת של יהודי. הפנמתי.

From time to time, you could hear on the radio non-Jewish songs dedicated to Christmas, with a lot of ringing bells or experiences from Last Christmas. Little by little I realized that there was such a thing as Christmas. Later, with the Internet and the opening to the world, I also met non-Jews women who used to wish me Merry Christmas. Then came the joke of someone who said it was nice to celebrate a birthday of a Jew. I internalized.

Jingle Bells

את השיר המסורתי הראשון, שקשור ממש לחג המולד, שמעתי בגיל מבוגר, עת גרתי בקציר, מפי שכנה שגדלה בגולה והחגים של הגויים היו חלק ממסורת הסביבה שלה באופן טבעי, כך שהיא הטמיעה בתוכה את האוירה והמנהגים. היה זה Jingle Bells.

The first traditional song, which is really connected with Christmas, I heard as an adult, when I lived in Katzir, from a neighbor who grew up in the Diaspora and the holidays of the gentiles were part of her surrounding's natural tradition, so that she assimilated the atmosphere and customs. It was Jingle Bells.

כמה שנים לאחר מכן, לקחה אותי מאן דהיא לערוך קניות בסופרמרקט בנצרת (הלה גרה בישוב ליד) והיה משעשע לשמוע ברקע את השיר הזה מושר בערבית, יחד עם שירי חג מולד אחרים. הזוי. כל החיים לימדו את בני דורי שערבים הם בעיקר מוסלמים. ידענו כמובן שיש ביניהם גם נוצרים, אך להפגש איתם – זה היה שונה. חיים = לומדים = חוֹוִים, אם כי בסופו של דבר מתים לא חכמים במיוחד.

A few years later, somebody took me to shop in a supermarket in Nazareth (she lived nearby) and it was fun to hear the song sung in Arabic in the background, along with other Christmas songs. It was hallucinatory. My generation was taught our whole life that Arabs are mainly Muslims. We knew, of course, that there were also Christians among them, but to meet them – that was different. You live = you learn = you experience, although in the end we die not particularly smart.

קישוטים בקינגסטון אפון טיימז 2009  Decorations at Kingston upon Thames

אף פעם לא יצא לי לשהות בחו"ל בחג המולד עצמו. תמיד זה היה בסביבות מארס-מאי או מקסימום עד נובמבר. משל לראות את החג מנגד, אך לא לחוות אותו ממש. נורא-נורא רציתי, אך לא הסתייע. אצלנו, בזמן הזה עוברים ימים רגילים, אחר כך שמונת ימי החנוכה ושוב ימים רגילים. אצלם, כבר מאוקטובר מתחילים בהכנות – הן לחג המולד והן לחגיגות סוף השנה. מקשטים את הרחובות, החנויות והקניונים – כל מה שאפשר, שלטים ודמויות של סנטה קלאוס וחבורתו מתנוססים על כל צעד ושעל וכמובן יש את העצים המסכנים שכורתים כדי לסחוב לבתים ולתלות עליהם מכל טוב הצ'צ'קס.

I never went abroad during Christmas. It was always around March-May or at most until the end of November. As if to see the holiday on the threshold, but not to really experience it. I wanted to very-very, but it did not happen. With us, during this time, ordinary days pass, then the eight days of Hanukkah and again ordinary days. With them, they are starting their preparations since October – both for Christmas and for the end of the year celebrations. They decorate the streets, the shops and the shopping malls – everything they can. Signs and figures of Santa Claus with his entourage stand at every turn, and of course there are the poor trees cut to carry homes and hang on them all those chachkes.

עץ חג מולד בחנות כל-בו בקינגסטון אפון טיימז   Christmas tree in a  department store at Kingston upon Thames

ערב חג המולד בשנה שעברה היה נר חמישי של חנוכה וביקרתי בנצרת. תכננתי לבקר קודם כל בחיפה, לחוות את החג של החגים ואחר כך להגיע לנצרת, כדי לחזות בהדלקת עץ חג המולד. איך אומרין: האשה מתכננת וא-לוקימה משנה לה את התוכניות. היתה שבת ועד שקמנו, נהיה כבר מאוחר ויצאנו לדרך רק אחר הצהרים. ויתרנו על חיפה ושמנו פעמינו הישר לנצרת, מרחק של כ-45 דקות נסיעה מקציר. הגענו כשעה לפני תחילת ההכנות לתהלוכה המסורתית, כך שהיה לנו מספיק פנאי לבקר בכנסיית הבשורה ואפילו לצלם תמונות בפנים. החויה היתה נחמדה (בבקשה לשים לייק לאלבום, תודה מראש). היינו נשארות לתהלוכה, לולא הגשם שהחל לרדת והבריח אותנו לָתוּר מחסה בתוך המכונית הפונה חזרה הביתה.
Last Christmas Eve was the fifth candle of Chanukah and I visited Nazareth. I planned to visit Haifa first, to experience The Holiday of Holidays and then go to Nazareth to see the Christmas tree lighted. How we say: the woman plans and the G-dess changes her plans. It was Saturday and until we got up, it was already late and we only set out in the afternoon. We gave up on Haifa and headed straight to Nazareth, a 45-minute drive from Katzir. We arrived an hour before the preparations for the traditional procession began, so we had enough time to visit the Basilica of the Annunciation and even take photos inside. The experience was nice (please put like on the album, thank you in advance). We would have stayed for the procession, had it not been for the rain that had begun to fall and drove us look for shelter in our car heading back home.

סנטה ואני בנצרת 24.12.2011  Santa and I in Nazareth

השנה, אצלנו זה יוצא על יום עבודה, כך שנבצר ממני להגיע ולחוות שוב. אולי בשנה הבאה בפאריס המוארת?

This year, it is on a day's work, so I can't go and experience again. Maybe next year in enlightened Paris?

הפנתר הורוד – חג מולד ורוד מאוד

The Pink Panther in – A Very Pink Christmas

למה עוני?

למה עוני?

האם בתר עניא אזלא עניותא (העוני הולך אחר העני) או שעניא נוצר בידי הממשלה הרשעית ומביאה אותנו לידי לחמא עניא כמו דאכלו בני ישראל במצרים?

פעם, בתקופת התנ"ך, עת הייתי ילדה (אליבא דגרסת צאצאי), היה סדר בעולם ורובנו ידע את מקומו. אמי היתה עקרת בית, אבי התחיל לעבוד בתע"ש כִּמְטאטא ואחרי שהוכיח את כישוריו – הוא התקדם למשרת מסגר, המקצוע אותו למד בנעוריו. תעודות הרי לא היו לו משום שהן אבדו במהלך השואה. היה לנו קרוב משפחה שעבד בסולל בונה, שגם הוא, כמו אבי, התחיל מלמטה, התקדם הלאה והפך לטייח וצבע מומחה. אחרי שאחיו עלה ארצה, סידר לו הלה עבודה בחברה. טובים השניים מאותה משפחה, לא ככה? השָׁכֵן מהקומה השניה בבנין בו גרנו, פרנס את משפחתו מעבודתו בדואר, שאז עוד היה שייך לממשלה ואפילו היה שׂר שעמד בראשו (לפני ששמעון פרס שינה את השם ל"משרד התקשורת"); שכן אחר זכה לכבוד רב בשכונה כחבר אגד; שכן נוסף היה נגר בחברה ליצור רהיטים. בזמנו הפרטי, הוא התקין את כל ארונות הקיר אצלנו (ואצל אחרים) תמורת סכום כלל לא צנוע, אך מוצנע בהחלט מעינא בישא של מס ההכנסה. כולם היו מרוצים פחות או יותר, הרויחו יפה – לא כדי התעשרות חס וחלילה, אלא די יפה לפרנס את המשפחות ואפילו לחסוך בצד. למותר לציין שהשכן שעבד בשחור שָׂם בצד הרבה יותר מקצת…

אף אחד לא חשב לשנות מקצוע. הם עבדו במה שידעו לעשות. לכולם היתה קביעות ומקום העבודה היתה מובטח להם. פיטורין לא היתה מלה שאני זוכרת מהימים ההם. הם עבדו עד גיל פרישה או מוות – מה שבא קודם. אבי ועוד כמה מחבריו בתע"ש לא זכו להגיע לגיל פרישה. אינני בטוחה מה הכריע אותם וגרם להם לחלות – הנוראות שעברו בשואה או התנאים הלא קלים של העבודה במקום לא בריא.

גבעתים של שנות החמישים והששים. חוץ ממטאטאי הרחובות, לא מצאת אף אחד משוטט ללא תכלית – הכל עבדו. היתה מספיק עבודה לכולם.

למה רעב?

הדור שלי זכה להנות מפֵּרות עמלם של הורינו, הם עזרו לנו בכל שהיינו צריכות – בלימודים, בדירה, בחסכון עבור ילדינו (הנכדים שלהם). ההורים שלי לא קיבלו פיצויים מהנאצים (אין לי מושג למה) וחיו על פרי עמלם וחסכונותיהם שהספיקו ואפשרו להם להתקיים בכבוד ולהותיר אף לצאצאיהם. אף אחד לא היה רעב או חסר בית או במצוקה כלכלית עד כדי חרפה. היתה תקופה אחרת.

מה קרה שהגענו עד הלום? למה יש עוני? מה קרה שבישראל ה'תשע"ג ישנם אנשים רעבים, ועוד יותר נורא – ילדים מזי-רעב? איך זה שישנן מספר משפחות עשירות להחליא, המקושרות זו עם זו בלבד ללא מתן דריסת רגל לאחרים, שהונם יכול לפרנס כמה וכמה עמים ואילו בתחתית הסולם קשים החיים עד לבלי נשוא? מי מסוגלת להסביר לקשת תפישה שכמותי את שקרה, שהמחאה החברתית שהתחילה כל כך בגאון וליכדה סביבה את שדרת העם בצורה מופלאה – גוועה ולא נותר ממנה זכר? איך זה שאפשרנו לזה העומד בראש הממשלה להרע לנו כל כך, להפריט את השירותים הבסיסיים החיוניים לנו ולהותיר אותנו חסרי כל?

והכי חשוב – איך זה שעל סף הבחירות, מראים לנו הסקרים שאותו רשע מרושע המרושש את העם עדיין חזק ויש סימנים לכך שהלה ימשיך להוביל את דרכנו שאולה?

 למה???

הגרסא התמציתית-מורחבת: לפעמים ישנם דברים שפשוט נבצר מבינתי הדלה. ברור, אני מאותגרת, זה ידוע. אינני מסוגלת להבין למה אין קמות הכל ופועלות כדי למגר את העוני ואיך מאפשרים למתי מעט להחזיק את כל ההון אצלם. אינני מסוגלת גם להבין איך הבנק המתרהב בבנקאות היברידית עומד לקחת לחברה מאוד טובה שלי את ביתה משום שנקלעה לקשיי נזילות זמניים וכרגע אינה מסוגלת לשלם את המשכנתא ואילו מנהל הסניף שלה ערל הלב אינו מוכן להושיט ידו כדי לסייע לה במצוקתה. הוא יכול, הוא מסוגל, אך אינו מוכן. לוא היתה טייקון (או אִמוֹ) – מזמן היה הלה מגלה יצירתיות ונחלץ לסייע לה לנשום. אחר-כך אין מבינים (כביכול!) כיצד מגיע מאן דהוא לכדי מעשה יאוש שבעטיו קוברין מחוץ לגדר. עוד אכתוב על כך ברשומה נפרדת בימים הקרובים.

עיון:

 1. עוני ויקיפדיה
 2. עוני סרטון קצר מאת גיל גוטקין
 3. Why poverty האתר של סדרת הסרטים הבוחנים את העוני. ממליצה לצפות בכל הסרטים, גם אם אלה ללא תרגום לשפתנו
 4. למה עוני? קדימון של רשות השידור. אי אפשר שלא לתהות למה אין מעלים את כל הסרטים הללו כדי שהכל יוכלו לצפות בהם. סדרת הסרטים הללו חשובה מאוד!
 5. מדוע ישראל היא המדינה העניה במערב? מהרצאתו של ירון זליכה (חלק 1, את השאר תמצאנה בעצמכן)
 6. עוד רשעות של הממשלה על חשבוננו ולטובת הטייקונים, איך לא? מיהם המרויחים הגדולים של תקופת הבחירות – שוקי שדה, דה מרקר
 7. בנקאות היברידית מנותקת מהלקוחות

סוף עולם שמח

ברווזים-ברווזים

"מה יהיה איתנו?" שואל הילד של השכנה, "אני מפחד מכל מה שאומרים שיקרה היום."

אני מרימה גבה. "על מה אתה מדבר?" לא זכורות לי התבטאויות מטומטמות נוספות של האידיוטים העומדים בראשנו לגבי אירן והפצצה, העלולות להבעיר עוד אש מלבד זו שבדרום ובצפון ומכל צדדינו.

"מדברים על סוף העולם", הוא אומר בלחש.

"אה, זה", אני ממהרת להרגיע במלים מבטלות. "אלה סתם שטויות שמקשקשים בקומקום. זה לא משהו אלים, אלא סיום של העידן הנוכחי לפי המאיה והתחלתו של עידן חדש. כל זה במובנים רוחניים, לא של העלמותנו או משהו כזה, חס ושלום."

אמו, המקשיבה לנו, מוסיפה: "חמודי, אתה יהודי, נכון?" הצאצא מהנהן בראשו בהסכמה. "אז ביהדות לא מוזכר דבר כזה לגבי היום וגם לא בנצרות ובאיסלם – לא ניבאו את סוף העולם היום, אז אתה יכול להיות רגע."

"אז למה אנשים מכל העולם נאספים בכל מיני מקומות כדי להיות יחד כשזה יקרה?"

"אתה לא צריך להאמין לכל מה שאתה רואה באינטרנט", אני משיבה לו במקומה. "כל מיני אנשים עושים כל מיני מעשים מפגרים, אז זה אומר שזה נכון? לכל אחת מאיתנו האמונה שלה ואין זה אומר שמאן דהיא טועה לגבי עצמה. כל עוד זה בגבולות עצמנו ואין אנו מנסות לכפות שום דבר על זולתנו – הרינו רשאיות להאמין במה שבא לנו, גם בשבלולים המשתבללים, אם זה מה שמדבר אלינו ומביא לנו שלוה ונחמה."

"מה שבלולים?" שואלת השכנה בתמהון. "לא שמעתי על אמונה כזו. מה זה משתבללים?"

"את אולי לא שמעת", אני עונה לה בפנים רציניות, "אבל הנה, עכשו את שומעת."

פיה פעור לרווחה, ארשת מובהקת של סקרנות נסוכה על פניה. "מה הדבר הזה?"

אני מחייכת אליה. לא בא לי כרגע להמשיך במתיחה ולהתחיל דיון פילוסופי. יום ששי היום וצריכה עוד להגיע למכלת בשביל החלות. "למעשה, אין דבר כזה, הרגע המצאתי. כמו שהמציאו את הדתות האחרות, גם לי מותר, לא ככה?"

היא מסתכלת עלי בפקפוק, אינה יודעת מה לומר. אחר, היא מרימה את ידה ושומטת אותה חזרה. "נו, את והדמיון המזרחי שלך…"

*

משהו לשעשע את רוחנו

*

בתמצית: ברגע שאני שומעת את צמד המלים "סוף העולם", ישר מתנגן לי בראש השיר של סקיטר דייויס. כל אשה ואסוציאתה היא.

חורף 2012 ה'תשע"ג Winter 2012

Saint EtienneTeenage Winter [Lyrics]

Holding on to something
And not knowing exactly what you're waiting for

להאחז במשהו

ולא לדעת בדיוק למה אתם מחכים

"בואי", היא אמרה לי אתמול, "נסגור את הדלת מאחורינו, נוריד את התריסים, נתכרבל לנו תחת הפוך החמים ויהיה נעים." חדוה בקולה ואני חשה עליצות. מישהי מזמינה אותי אליה לעבור יחד את הסערה המתקרבת. איזה כיף! לא טוב היות האשה לבדה בחורף ועוד בעין הסערה. ללא שהיות, אני אורזת את "תיק הלילה" ויוצאת לדרך.

"Come," she said to me yesterday, "we'll close the door behind us, lower the shutters, snuggle under the warm duvet and it will be pleasant." Delight in her voice and I felt joy. Someone invites me to her in order to go through the approaching storm together. Such fun! It's not good for a woman to be alone in winter and in the eye of the storm. Without delay, I pack the 'night bag' and set off.

טוני בנט – השארתי את לבי בסן פרנסיסקו

Tony BennettI Left my heart in San Francisco

 

אחר צהרים נעים, אין רמז לסופה הצפויה לנו. האוטובוס משייט לו בנחת. פקקים לרוב פזורים לאורך הכביש, כך שלנהג אין ברירה מלבד להתעצבן ולנהוג לאט. אינני מציינת שזה בזהירות. זה נהג אוטובוס החושב שהוא מלך הכביש וצופר על ימין ועל שמאל כדי להזיז מדרכו את כלי הרכב שלדעתו אינם צריכים לנסוע לפניו. מישהי מעירה לו על הרעש שהוא מקים ומתחרטת מיד. "גברת, שבי בשקט. אם לא נאה לך – אני יכול להוריד אותך בתחנה הקרובה!" הוא צורח לעבר הראי בו משתקפת דמותה ומוסיף צפירה עזה נוספת לרפרטואר. נכלמת, היא חוזרת לשבת, פניה מכורכמות.

A pleasant afternoon, there is no hint of the storm ahead. The bus is sailing leisurely. Many traffic jams are scattered along the road, so the driver has no choice but to get irritated and drive slowly. I do not say he drives carefully. It's a bus driver who thinks he's the king of the road and honks left and right to move the vehicles he thinks shouldn't drive in front of him. Someone comments on the noise he makes and regrets immediately. "Madam, sit quietly. If you don't like me – I can drop you off at the nearest station!" He screams at the mirror in which her image is reflected and adds another fierce siren to the repertoire. Embarrassed, she sits down, looking offended.

מאז הפיגועים ההם, עשיתי לי למנהג לשבת בחלק האחורי, רצוי בספסל האחרון וליד החלון, כך שלא היה לי נוח לקום כדי להתערב. ציינתי לעצמי לרשום את פרטיו של הלה לפני שארד. אם אזכור, כמובן. מקוה שהגברת תעשה כמוני ותתלונן אף היא, בתקוה למנוע רעה. נהגים פרועים כמוהו אין מקומם על הכביש.

Since those attacks, I've made it a habit to sit in the back, preferably on the last bench and next to the window, so I wasn't comfortable getting up to intervene. I mentioned to myself to write the driver's details before leaving. If I remember, of course. I hope the lady will do the same and complain too, with hope to prevent evil. Wild drivers like him have no place on the road.

ויוואלדי – חורף, ארבע העונות

Vivaldi, Winter, The Four Seasons

אני מופקדת על קיצוץ הסלט. היא מניחה בתנור המחומם את הבצקים שלשה והכינה מבעוד מועד. עת אני גורפת את שארית הירקות החתוכים אל תוך הקערה ונוטלת את הכף כדי לערבבם, נישא ריח הלחמניות הטריות הנאפות ומתפשט בחלל הדירה. אין כמו ריח של מאפיה לחמם את הלב בחורף. היא מוציאה את הכדורים הזהובים המהבילים ומניחה אותם על המגש.

I'm in charge of cutting the salad. She puts in the heated oven the dough she kneaded and prepared in advance. As I sweep the rest of the cut vegetables into the bowl and take the spoon to mix, the scent of freshly baked buns is carried and spread in the apartment space. There is nothing like the smell of bakery to warm one's heart in winter. She takes out the steaming golden rolls and places them on the tray.

שולחן עגול מלא כל טוב הפרוש על מפה אדומה, שתי נשים יושבות ומתענגות על מאכלים ביתיים. אנחנו מוכנות לקדם כל דבר, גם את סוף העולם.

A round table full of all the goodness spread on a red tablecloth, two women sitting and savouring home-cooked foods. We are ready to advance anything, even the end of the world.

ג'אניס איאן – בחורף

Janis Ian – In the Winter [Lyrics]

עינוגים להתכרבל איתם:

סיפורי חורף

 

שירי חורף:

 1. השדרות, העיר והלילה הזה אריק איינשטיין
 2. הנ"ל במקור בצרפתית: François Deguelt – Le ciel le soleil et la mer
 3. sometimes in winter – אסתר עופרים בגרסתה הנפלאה לשיר של Blood, Sweat & Tears
 4. The Rain, The Park and Other Things –  The Cowsills
 5. WinterTori Amos

 –

וכדאי גם לזכור את אלה שגורלם לא שפר ונגזר עליהם לעשות את החורף ללא מחסה.

And you should also remember those whose fate was not good and they were sentenced to go through winter without shelter.

 

פיל קולינס – עוד יום בגן עדן

Phil CollinsAnother Day in Paradise

שיירת השמוקים

רחרוח

רק בישראל או בעולם השלישי זה יכול לקרות, רק במקום בו שולטים השמוקים שליטה ללא מְצָרים, יכולים לקרות דברים מהסוג הזה ומי שמעיזה לערער על כך – חוטפת.

שבת בבוקר, יום יפה, אנחנו שותות בנחת את הקפה, מְלָווֹת בעוגת גבינה טעימה ואחר כך שָׂמות פעמינו לבקר חברות. שעה של דרך מקציר לרעננה, לא משהו ארוך. כאן זו לא אמריקה…

הרדיו במכונית פתוח על 88FM. כמו בכל שבת, אנחנו מתענגות על צלילי העבר הענוגים, מה שלא קורה ביום-יום. היא ואני מאותה תקופת מוזיקה, כך שאנו חולקות פחות או יותר טעם מוזיקלי זהה עם הבדלים קטנים או משמעותיים – תלוי באוזני המאזינה. אינני סובלת אופרות ומחזות זמר והיא דוקא חובבת את הז'אנר. אם יתפתח משהו רציני בינינו (לא שנראה לי…) – היא תאלץ להאזין למוזיקה שלה בנפרד ממני. באותה מידה, כבר הבנתי ממנה שרוק כבד אינו בטווח השמיעה שלה, זה יותר מדי רעש מבחינתה. על השאר – אנחנו מסכימות.

במלוא הדרו

שבת נאה נפלה עלינו. חזו לנו טפטופים לפרקים, אך אלה התאדו מן הסתם עוד באטמוספרה ולא הגיעו לישראל, אולי נהו לארצות אחרות, מה אני יודעת? כביש 4 עמוס במכוניות משפחתיות מלאות טף. יום מתאים לטיולים. למרות השמש, קר מכדי לבלות בים והכל עושים בדרכים.

"אוי געוואלד!" היא קוראת פתאום, מצביעה על צד הדרך. "פע!!!"

"מה פע?" אני תוהה. מכונית עומדת בשוליים ובעליה מטפטף על השיחים שליד.

"ממש מגעיל!!!" היא מכריזה במבטא הבריטי החמוד שלה. "אצלנו זה לא היה קורה! השמוק היה חוטף קנס כזה, שלעולם לא היה חוזר על זה! זו הרי חשיפת אבר מוצנע בפומבי."

נו, אצלם, אני חושבת. אצלם קר מכדי להוציא את הרכיב המתנדנד המיותר לאויר המקפיא, גם אם הלחץ גדול. "כאן ישראל", אני מסבירה לתיירת, "השמוקים מרגישים חופשיים לשתף את הכל במצב השלפוחית שלהם."

"מאוד-מאוד מגעיל!" היא חוזרת ומבטאת את שאט נפשה. "איך אתם מרשים דבר כזה?"

"אינני בטוחה שזה מותר, אם כי לא אתפלא אם אין לנו חוק האוסר זאת." אני מאמצת את מוחי בניסיון להזכר אם אי פעם הגיע דבר כזה לידיעתי.

"צריך לאסור את זה!" היא עדיין לוהטת. "איזו מין מדינה אתם?"

"האמת, מעולם לא הקדשתי לזה מחשבה. אצלנו זה טבעי. מי שנזקק לנקביו – יוצא, מוציא ופורק. רגע, לא אמרתי שזה בסדר!" אני ממהרת להתגונן למראה פניה המחמירות, "רק הסברתי שככה זה היה תמיד."

"אוי!" היא קוראת, "תראי את זה!" אני שומרת עין אחת ערנית על הכביש ופוזלת עם השניה לשוליים. עוד מכונית בצד, הפעם אב ובנו משתפים רגע מיוחד של קשר. "מה זה פה? השמוק הגדול מלמד את הקטן? איזה מין דור אתם מגדלים פה? ותראי את האם והילדות, איך הן יושבות בתוך המכונית ומחכות עד שהשמוקים יסיימו לטנף את הסביבה!"

את החלק האחרון לא ראיתי במו עיני. הסתפקתי בתאור הנאמן שלה.

בדרכים

בכניסה לעיר, פקק. אנחנו עומדות הרבה וזוחלות מדי פעם לאט, כמטר-שניים ועוצרות. שבת, אין לאן למהר, כולה ביקור אצל חברות, לא שמשהו בוער. אני רגועה, שרה עם המוזיקה, אף שבזוית עיני אני מבחינה שהיא מנסה לאטום את עצמה מפני הזיופים שלי. לא אכפת לי, שתתמודד. אני אוהבת לשיר, גם אם לדבריה זה לא בטון הנכון. אני הרי מיוחדת, יש לי תצלילים משלי.

"Oh, good Lord!" מה עכשו? אני שואלת את עצמי. עד כדי כך האקורדים שאני מוציאה מגרוני רחוקים מדיוק? "זה ממש עובר כל גבול! הביטי!"

אני מביטה. הייתי שקועה כל כך במוזיקה, שלא שמתי לב שממש לפנינו, מתחת לאפנו, עומד שמוק מצוי נוסף ומתיז את נתזיו, אדיש לכל הסביבה.

"תראי מה זה!" היא אינה יודעת את נפשה. "ככה, באמצע הכביש ולפני העיניים שלנו! מה זה פה? הוא אפילו לא טרח לפרוש לצד!"

השמוק מסתובב בנחת, מרצ'רץ' את פתח מכנסיו ושולח אלינו חיוך. פניה קודרים, ידה כבר מונחת על ידית הדלת. לפני שהיא יוצאת ומתפוצצת עליו, אני מניחה יד בולמת על זרועה. "עזבי את זה", אני מבקשת. "את ממש לא רוצה להכנס איתו לריב, האמיני לי! ככה זה פה ואינך יכולה לשנות את זה."

היא שולחת אלי מבט רושף, אך נשארת לשבת במכונית. אינני יכולה שלא לתהות היכן קור הרוח הבריטי המפורסם. כנראה שהזרים שהציפו את מדינתה והאינטראקציה עימם שינו את מזגם הקפוא של בני עמה. מה שיחסי גומלין בין תרבויות עושים. כור היתוך ממש. מהפך.

האו-האו

היא אינה מושלת ברוחה וחשה צורך עז לשתף בקורותינו. המארחות מאזינות באדיבות ומחייכות. "ככה זה בישראל", הן מנסות להרגיע את רוחה הסוערת. "גברים, כמה שהם מבוגרים, הם עדיין כמו ילדים קטנים ואינם מסוגלים להתאפק. זה לא כל כך נורא."

כמו שמן למדורה, ניצתות עיניה בזוועה. "זה לא נורא? זה פרימיטיבי! גועל נפש!"

אני מביאה לה כוס מים, אולי זה ירגיע. היא לוגמת בחטף, מניחה את הכוס על השולחן וממשיכה כאילו לא ניסו הנוזלים לכבות את הבערה שבה: "ומה שיותר גרוע – זה שהאב לא מתבייש להשתין בצותא עם בנו ומלמד אותו לחקות אותו!"

אני מתאפקת מלהביע את שעומד על דל שפתי ועלול לגרום ללבה לפרוץ. המחשבה החולפת במוחי תוהה למה שהשמוק יתבייש במעשה מולד של הטבע. לא שאני מצדיקה את זה, אך להתבייש? אני רואה את אותו הרהור מצטייר על פני המארחות ונחפזת לשלוח אליהן התראה אילמת לבל תצתנה את הגפרור. בשניה האחרונה אני כנראה מונעת פיצוץ אטומי.

מוסר השכל: כששמוק נתעב מכנה נשים מכובדות וייבערס, אין אלא לברך על שהלה הורחק מאיתנו. נקוה שזה יהיה לעולמים ושהחשוך הזה לא יחזור לחיינו. אכן, בנר השמיני נעשה לנו נס והחושך גורש. אף שזה חלק זעיר מכלל האפלה האופפת אותנו בגלל מדיניותה הכושלת של הממשלה, בכל זאת כל דרך מתחילה בצעד ראשון. הלואי והשאר ילכו בעקבותיו. שמתן לב שאת החשכה מובילים שמוקים ואילו נשים נאורות הן שמנסות להראות לנו את האור בקצה המנהרה בה אנו שקועים עמוק?

חג האור The Holiday of Light

שבת שלום וחג שמח

כשהייתי קטנה (בגיל, לא בנומך…), היו דופקים לנו על הדלת לקראת חנוכה (קראו לזה יום סרט) ומציעים באדיבות נרות לחג מטעם או בשם אגודת העיוורים. אמי היתה מוסרת לידי את הכסף – מחיר של שתי חפיסות – כדי שאעביר לידי הנציגים הממתינים בפתח. כפולניה טיפוסית, היא נהגה לקנות דברים בזוגות ואף יותר… האמרה השגורה בפיה היתה (באידיש): "דאס ויל נישט קיין עסן, נו שוין, זאל זיין" (זה אינו דורש אוכל, אז שיהיה). למותר לציין שהארונות בבית – כולל אלה שבמטבח – היו מלאים תמיד ומתפקעים מכל מיני דברים שלא דרשו אוכל…

When I was small (at age, not under height), they would knock on our door for Hanukkah (they called it a band day) and kindly offer candles for the holiday on behalf of the Association of the Blind. My mother would hand me the money – the price of two packs – to pass on to the delegates waiting at the door. As a typical Polish woman, she used to buy things in pairs and even more… Her usual saying was in Yiddish: "Dus vill Nisht Kien Essen, Nu Shoin, Zoll Zain" (it does not require food, so be it). Needless to say, the cupboards in the house – including those in the kitchen – were always full of things that did not require food…

כשגדלתי, עדיין היו דופקים בדלת, והפעם – אני זו שהוצאתי את הסכום המתאים. כבת נאמנה לאמי – גם אני קניתי שתי חפיסות. שיהיה ולא יחסר. מסורת זו מסורת!

When I grew up, they would still knock on the door, and this time – I was the one who spent the right amount. As a faithful daughter of my mother –I bought two packs too. Let it be and not be missed. Tradition is tradition!

מ-2008 כבר אינני גרה בעיר, כך שאין לי מושג אם יש עדיין הדופקין על הדלתות בהצעות לנרות חנוכה. אני מקוה שלא, משום שכולי תקוה ורצון עז שהתקדמנו במדינה והממשלות למיניהן פקחו עיניים והשכילו לתת לעיוורים את התנאים המגיעים להם כדי להקל על חייהם ולקדמם.

Since 2008, I no longer live in the city, so I have no idea if there is still knockings on the doors with suggestions for Hanukkah candles. I hope not, because I have every hope and desire that we have advanced in the country and the various governments have opened their eyes and have given the blind the conditions they deserve in order to ease their lives and advance them.

בשנים הראשונות שלי פה בהר, מחוץ לעיר, זה מאוד חָסַר לי, הדפיקות בדלת. גם ההרגשה של הנתינה. עד היום קשורות אצלי ההכנות לחג עם המתדפקים בשער כשבאמתחתם הנרות. עם השנים התעשתתי והפנמתי שלא טוב קיבוץ הנדבות הזה, זה לא מתאים למדינה מתוקנת ועדיף שמה שמגיע ינתן בלי כחל וסרק ושטויות מיותרות.

In my first years here on the mountain, out of town, I missed the knocking on the door. Also the sense of giving. To this day, my preparations for the holiday are connected with those who knock at the door with the candles to sell me. Over the years, I came to my senses and realized that this begging is not good, it is not suitable for a civilized country, and it is preferable that what people deserve should be given without embellishment and unnecessary nonsense.

הנרות הללו

בסופרמרקט בעיר אליה ירדתי לקניות לקראת החג, מכרו 10 סופגניות (קטנות, אך עם ריבה) ב-10 ₪ ו-6 גדולות באותו המחיר. העדפתי את ה-10, כמובן, כי אם כבר קלוריות – אז במנות קטנות 😉 השכן האדיב שלקח אותי איתו לקניות, העדיף ענבים על פני הקלוריות.

At the supermarket in the city where I went shopping for the holiday, they sold 10 donuts (small, but with jam) for 10 NIS, and 6 large ones at the same price. I preferred the 10, of course, but if adding calories – then in small doses (: the kind neighbour who took me shopping with him, preferred grapes over calories.

אני מזכירה לו לקנות נרות. "אין לי צורך בהם", הוא עונה, "אינני נוהג להדליק."

גבותי מתרוממות (בצותא, כן?): "מה, אינך יהודי? איך זה שאינך מדליק נרות?"

"אין לי חנוכיה", הוא מצהיר על המצאי שנשאר ברשותו, "היא לקחה גם את זה."

"כמה כבר עולה חנוכיה?" אני שואלת את עצמי ואותו. תו המחיר מראה על 15 ₪ ואני מראה לו. "בוא, אקנה לך, חבל שלא יהיה לך אור בבית."

"עזבי", הוא עונה, "להדליק לבד זה לא כיף."

יש משהו בדבריו, אם כי אני סבורה שעדיף להדליק לבד מאשר לא להדליק בכלל. בכל זאת, רצוי לשמור על המסורת.

I remind him to buy candles. "I don't need them," he replies. "I don't usually light."

My eyebrows are rising (together, of course): "What, aren't you a Jew? how come you don't light candles?"

"I don't have a menorah," he declares his inventory, "she took it too."

"How much does a menorah cost?" I ask myself and him. The price tag shows 15 NIS and I show it to him. "Come on, I'll buy you, it's too bad you won't have light at home."

"Forget it," he replies, "lighting alone is not fun."

There is a point in his words, though I think it's better to light alone than not to light at all. Nevertheless, it is desirable to observe the tradition.

שאנו מדליקים

הגרסא התמציתית

שבת שלום ומבורכת וחג שמח ומלא אור לכולנו.

The concise version

Shabbat Shalom and Blessed, and happy holiday and full of light for all of us.

הארות:

♀  נילי זיידלדיוקן אמי

♀    נילי זיידל שרה בקול פעמונים מדהים שני שושנים

Enlightenments:

Nili Seidel – Portrait of my mother

Nili Zaidel sings with an amazing bells' voice two roses

שבת שלום ומבורכת וחג אורים שמח

נילי זיידל מנגנת הצבעים, כתבתו של גלעד עדין, הטלויזיה הישראלית

אין כל חדש תחת השמש There is nothing new under the sun

הכל הבל ורעות רוח

Everything is vanity and ineffectual

חלון לעתיד

על מיסטיקה, נבואות והתנבאויות

About mysticism, prophecies and prophesying

א דִּבְרֵי קֹהֶלֶת בֶּן-דָּוִד, מֶלֶךְ בִּירוּשָׁלִָם. ב הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת, הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל.  ג מַה-יִּתְרוֹן, לָאָדָם:  בְּכָל-עֲמָלוֹ–שֶׁיַּעֲמֹל, תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ. ד דּוֹר הֹלֵךְ וְדוֹר בָּא, וְהָאָרֶץ לְעוֹלָם עֹמָדֶת. ה וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ, וּבָא הַשָּׁמֶשׁ; וְאֶל-מְקוֹמוֹ–שׁוֹאֵף זוֹרֵחַ הוּא, שָׁם. ו הוֹלֵךְ, אֶל-דָּרוֹם, וְסוֹבֵב, אֶל-צָפוֹן; סוֹבֵב סֹבֵב הוֹלֵךְ הָרוּחַ, וְעַל-סְבִיבֹתָיו שָׁב הָרוּחַ. ז כָּל-הַנְּחָלִים הֹלְכִים אֶל-הַיָּם, וְהַיָּם אֵינֶנּוּ מָלֵא; אֶל-מְקוֹם, שֶׁהַנְּחָלִים הֹלְכִים–שָׁם הֵם שָׁבִים, לָלָכֶת. ח כָּל-הַדְּבָרִים יְגֵעִים, לֹא-יוּכַל אִישׁ לְדַבֵּר; לֹא-תִשְׂבַּע עַיִן לִרְאוֹת, וְלֹא-תִמָּלֵא אֹזֶן מִשְּׁמֹעַ. ט מַה-שֶּׁהָיָה, הוּא שֶׁיִּהְיֶה, וּמַה-שֶּׁנַּעֲשָׂה, הוּא שֶׁיֵּעָשֶׂה; וְאֵין כָּל-חָדָשׁ, תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ. י יֵשׁ דָּבָר שֶׁיֹּאמַר רְאֵה-זֶה, חָדָשׁ הוּא:  כְּבָר הָיָה לְעֹלָמִים, אֲשֶׁר הָיָה מִלְּפָנֵנוּ. יא אֵין זִכְרוֹן, לָרִאשֹׁנִים; וְגַם לָאַחֲרֹנִים שֶׁיִּהְיוּ, לֹא-יִהְיֶה לָהֶם זִכָּרוֹן–עִם שֶׁיִּהְיוּ, לָאַחֲרֹנָה. יב אֲנִי קֹהֶלֶת, הָיִיתִי מֶלֶךְ עַל-יִשְׂרָאֵל–בִּירוּשָׁלִָם. יג וְנָתַתִּי אֶת-לִבִּי, לִדְרוֹשׁ וְלָתוּר בַּחָכְמָה, עַל כָּל-אֲשֶׁר נַעֲשָׂה, תַּחַת הַשָּׁמָיִם; הוּא עִנְיַן רָע, נָתַן אֱלֹהִים לִבְנֵי הָאָדָם–לַעֲנוֹת בּוֹ. יד רָאִיתִי, אֶת-כָּל-הַמַּעֲשִׂים, שֶׁנַּעֲשׂוּ, תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ; וְהִנֵּה הַכֹּל הֶבֶל, וּרְעוּת רוּחַ. טו מְעֻוָּת, לֹא-יוּכַל לִתְקֹן; וְחֶסְרוֹן, לֹא-יוּכַל לְהִמָּנוֹת. טז דִּבַּרְתִּי אֲנִי עִם-לִבִּי, לֵאמֹר–אֲנִי הִנֵּה הִגְדַּלְתִּי וְהוֹסַפְתִּי חָכְמָה, עַל כָּל-אֲשֶׁר-הָיָה לְפָנַי עַל-יְרוּשָׁלִָם; וְלִבִּי רָאָה הַרְבֵּה, חָכְמָה וָדָעַת. יז וָאֶתְּנָה לִבִּי לָדַעַת חָכְמָה, וְדַעַת הוֹלֵלֹת וְשִׂכְלוּת:  יָדַעְתִּי, שֶׁגַּם-זֶה הוּא רַעְיוֹן רוּחַ. יח כִּי בְּרֹב חָכְמָה, רָב-כָּעַס; וְיוֹסִיף דַּעַת, יוֹסִיף מַכְאוֹב.

קהלת א'

1 The words of the Teacher, [a] son of David, king in Jerusalem: 1 The words of the Teacher, [a] son of David, king in Jerusalem: 2 "Meaningless! Meaningless!" says the Teacher. "Utterly meaningless! Everything is meaningless." 3 What do people gain from all their labours at which they toil under the sun? 4 Generations come and generations go, but the earth remains forever. 5 The sun rises and the sun sets, and hurries back to where it rises. 6 The wind blows to the south and turns to the north; round and round it goes, ever returning on its course. 7 All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. 8 All things are wearisome, more than one can say. The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. 9 What has been will be again, what has been done will be done again; there is nothing new under the sun. 10 Is there anything of which one can say, "Look! This is something new?" It was here already, long ago; it was here before our time. 11 No one remembers the former generations, and even those yet to come will not be remembered by those who follow them.

12 I, the Teacher, was king over Israel in Jerusalem. 13 I applied my mind to study and to explore by wisdom all that is done under the heavens. What a heavy burden God has laid on mankind! 14 I have seen all the things that are done under the sun; all of them are meaningless, a chasing after the wind. 15 What is crooked cannot be straightened; what is lacking cannot be counted. 16 I said to myself, "Look, I have increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me; I have experienced much of wisdom and knowledge." 17 Then I applied myself to the understanding of wisdom, and also of madness and folly, but I learned that this, too, is a chasing after the wind. 18 For with much wisdom comes much sorrow; the more knowledge, the more grief.

Ecclesiastes 1

מתי אנו נדרשות למופלא מאיתנו? לרוב, לא כשטוב לנו. כשקורים לנו דברים לא נעימים, אנו נושאות עינינו השמימה ומבקשות רחמים. גם אם אין בלבנו כל אמונה בבורא עולם – האינסטינקט המידי שלנו גורם לנו לרצות להשען על מה שהותננו לחשוב כמעלינו, כמה שיכול לסייע לנו.

When are we required to explore the wonder beyond our comprehension? Usually, not when it's good for us. When unpleasant things happen to us, we look up to heaven seek for mercy. Even if we have no faith our hearts for the Creator – our immediate instinct causes us to want to lean on what we have been conditioned to think is above us, as something that can help us.

יש קונפליקט בין ההגיון, אותו רכשנו במהלך חיינו בהתנסויות השונות שלנו עם החיים, לבין מה שמושרש עמוק בתוכנו כתוצאה מחינוך לקוי לדת. בקטע הזה של הדת – את הנעשה אין להשיב לגמרי. כלומר, את יכולה לצאת בשאלה, אך האינסטינקט מושרש כה עמוק בתוכך, עד כי אין לך שליטה עליו. היתה לי שכנה פעם, שבאה ממשפחה דתית ועברה את התהליך הזה של להפרד מהשטויות של הדת. חלק גדול עבר בשלום והיא היתה מסוגלת לחיות חיים בלי האמונה באותו א-ל אחד שלאורו חונכה, אך עדיין נשארו כמה דברים שהיא לא הצליחה לעקור מקרבהּ, כמו להדליק חשמל בשבת. אנחנו רגילות להושיט את היד ולהזיז את המתג כדבר שגרתי. אצל אדם דתי – הסוויץ', המעבר שהוא עושה בין חול לקודש, הופך להיות אצלו טבע שני. אותה שכנה סיפרה לי על היסוסיה וייסוריה להדליק את האור כשהחשכה יורדת בשבת וכשהיא עושה זאת – אין הדבר בא לה בקלות.

There is a conflict between logic, which we have acquired during our lives in our various experiences with life, and what is deeply rooted in us as a result of poor religious education. In this part of religion – what is done cannot be completely undone. Meaning, you can go off the derech (when you leave an Orthodox Jewish community), but the instinct is so deeply rooted in you that you have no control over it. I once had a neighbour who came from a religious family and went through this process of separating from the nonsense of religion. Much of it passed without a hitch, and she was able to live without the belief in that one G-d she was educated upon, but there were still some things she could not uproot from herself, such as switching on the electricity on Saturday. We are used to reaching out and moving the switch routinely. In a religious person – the switch, the transition he makes between weekdays and the sacred one (Shabbat, holiday), becomes second nature to him. The neighbour told me about her hesitation and anguish to turn on the light when darkness falls on Saturday, and when she does – it doesn't come easy for her.

אחרי שנים של פקיחת עיניים ואמירה אוטומטית של "מודה אני", קשה כקריעת ים-סוף לעצור בעד המנהג הזה, שאף הוא הפך להיות טבע שני. איך משרישים בנו דברים מיותרים!

After years of eye-opening and the automatic saying "Modeh Ani" (Jewish prayer that observant Jews recite daily upon waking), it is very hard, like parting the Red Sea to stop this custom, which has also become second nature. How are we being rooted with unnecessary things!

מגן דוד

אינני מכירה כאלה הנמנעים מלעיין בהורוסקופ, כשזה נקלע לטווח הראיה שלהם או סוגרים את הרדיו כשהמיסטיקנית מתחילה לקרוא את גורל המזל שלהם. גם אם יהיו כאלה שיאמרו שאין הם מאמינים לשטויות הללו – עדיין מושרש עמוק בתוכם ובלתי ניתן לעקירה המנהג של העיון והציתות לדברי ההבל הללו. יהיו כאלו שלא יזמו גלישה אל האתרים המתאימים או שלא יפתחו את הרדיו בדיוק בשעה שההורוסקופ מוקרא, אך כשזה זמין – זה כבר סיפור אחר.

I don't know people who refrain from looking at the horoscope when it gets in their range of sight or shutting off the radio as the mystic begins to read their fortunes. Even if some say that they don't believe in this nonsense – it is still deeply rooted in them and the custom of reading and eavesdropping these words of vanity can't be uprooting. There will be those who did not initiate browsing the appropriate sites or who did not turn on the radio exactly as the horoscope was read, but when it is available – it is another story.

בכל פעם שמקשקשים לי על נבואות, על סוף העולם, על תאריכים מיוחדים וכיוצא באלה – איני יכולה אלא לנוד להללו ולתמוה על הזמן שהם משחיתים בענין הזה. במקום לכתוב איזה ספר מעניין או ליצור יצירה מעוררת הנאה ומחשבה, יושב מאן דהוא ומחבר חיבורים הבלותיים על חישובי קץ כאלה ואחרים וזורע מועקה ואי נחת בקרב המאמינים הנוהים אחריו. לא חבל על בזבוז הזמן הזה? האין לנו דברים מועילים יותר לעשות, כמו לשמור על כדור הארץ שלנו מפני המזיקים לו ולנו?

Whenever I hear scramble about prophecies, the end of the world, special dates and the like – I can only pity these people and wonder about the time they waste in this matter. Instead of writing some interesting book or creating a poignant and thought-provoking work of art, somebody sits and writes unimportant essays about end-of-life calculations and other stuff, while causing distress and discomfort among the believers who follow him. Isn't it a shame to waste this time? Don't we have more useful things to do, such as keeping our earth from those who harm it and us?

בני אדם לרוב

הגרסא התמציתית:

לא היום, לא ב-12.12.12 ולא ב-21.12.12 ולא בשום תאריך אחר – לא יקרה שום דבר יוצא דופן שלא קרה אתמול ושלא יחזור לקרות מחר. הכל הבל. אין חדש תחת השמש ומה שהיה הוא שיהיה. אמן! רק בשמחות!

The concise version:

Not today, neither on 12.12.12 nor 21/12/12, nor on any other date – nothing unusual will happen that did not happen yesterday and will not happen again tomorrow. It's all vanity. There is nothing new under the sun, and what has been will be again. Amen! May we always have joys and celebrations!

ישראלית ופריזאית בלונדון Israeli and Parisian in London

אוטובוס סיור בלונדון

ישנם דברים שאי אפשר להעביר בכתיבה, כמו צלילים. אפשר לתאר אותם, אך אין דין שמיעה ממש כדין דמיון. כשאת שומעת, את חוֹוָה את הקולות בפועל ויכולה להנות מהם (או שלא…).

There are things which can't be transferred via writing, like sounds. They can be described, but actually hearing is not the same as imagining. When you hear, you actually experience the sounds and are able to enjoy them (or not…).

לשמוע את ה-"Ou-La-La!" של ביאטריס או את ה-"Vraiment?", ה-"A bonne" ועוד, זה תענוג לאוזן האוהבת את השפה היפה שלה. יש לה קול עדין, לביאטריס, קול רך, המענג את עור התוף של השומעת.

To hear Béatrice's "Ou-La-La!" or her "Vraiment?" the "A bonne" and more, is a sheer pleasure to the ear loving her beautiful language. She has a tender voice, Béatrice, soft, which delights the ear drum of the listener.

טיילתי כבר בלונדון, באתרים הידועים של העיר, גם ביאטריס עשתה זאת לא אחת, אך בשתיים, בצרוף של שתינו זו עם זו, לראות שוב את המראות שראינו עם נשים אחרות, זה שונה. החויה היא אחרת. התחושות שונות או איך שביאטריס אומרת: "Incroyable".

I've already been to London, at the known sites of the city. Béatrice has been there too more than once, but in two, with the two of us together, seeing again the sites we've seen with other women, is not the same. The experience is different. The feeling is unalike, or as Béatrice says: "Incroyable".

חוה אלברשטיין – לונדון לא מחכה לי

Chava Alberstein – London doesn't wait for me

מבחינתי, לונדון לא מחכה לי. הייתי, ראיתי, מיציתי. לא הייתי חוזרת לשם מיוזמתי. מבחינת ביאטריס – לונדון היא עיר נוספת אליה היא באה לעתים לסידורים, לעבודה ורק אם צריכה. בעבר, זה היה לבוא כדי לתייר בעיר, אך אחרי פעמים רבות כל-כך, אין בכך כבר חידוש עבורה, אלא אם כן היא מביאה איתה מישהי כמוני, שלא ביקרה הרבה בעיר וזקוקה למדריכה.

As far as I'm concerned, London doesn't wait for me. I've been there, saw it, exhausted the place. I wouldn't come back there on my initiation. As to Béatrice – London is another place she goes to from time to time for running some errands, to work, and only if she must. In the past, it was to come to tour the city, but after so many times, it's not any novelty for her, unless she brings along someone like me, who haven't visit the city much and needs a tour guide.

אין הרבה אהבה בין הצרפתים לאנגלים. עמים צהובים אלה לאלה. אלה גם אלה פטריוטים, אם כי הבריטים יותר – הם לא הסכימו לשנות את המטבע שלהם ולעבור לאירו. אני חושבת שזה נכון מאוד, משום שאחד מן הסממנים של מדינה זה המטבע שלה. כוונת האירו היתה טובה, אך חבל שלא הותירו את המטבעות המקומיים על כנם ובנוסף – יכלו להנהיג גם את האירו, כלומר: שני סוגי מטבעות חוקיים במדינות השונות.

There's not much love between the French and the British. These two nations are hostile to each other. Both are very patriots, but the British are more – they didn't agree to change their currency to the Euro. I think that this is very wise and right, because one of the country's main symbols is its legal tender. The Euro idea was a good intention, but it's a pity they didn't leave their local currency untouched. In addition, the Euro could be a second currency, meaning: the two currencies could be legal in the different European countries.

ג'ואן, חברתה של ביאטריס, המארחת אותנו, קוראת לה בשם החיבה: Froggy. עלו לי כמה הרהורים לקרוא לביאטריס פְרוֹגִי'לֶה, אבל לנוכח הסתייגותה של הלה מהמאכל המסורתי של מדינתה, אני נמנעת. ישנם תחומים אליהם לא כדאי להכנס למען שלום-בית, אם שוחרת שלום את. אני כזו, כך שגם אם זה נשמע לי חמוד – אני מתאפקת.

Joan, Béatrice's friend who host us, calls her by the endearing nickname: Froggy. I had some thoughts to call Béatrice "Frogyle", but considering her objection/ resentment to her country's non-kosher traditional dish, I'm avoiding of doing it. There are places one should keep out for the sake of domestic peace, aka: marital harmony, if one is a peaceful seeker. I am such, therefore, even if "Frogyle" sounds cute to me – I restrain myself.

1 2068e

הפעם היחידה בה נערך לי סיור מודרך בלונדון, היתה רגלית ובמשך יום שלם. למרות שגרתי שם זמן לא מועט, מעולם לא יצא לי לתייר שוב את העיר, גם לא באוטובוס המיוחד הסוקר את האתרים החשובים בה. מקומות שרואים מגובה קומתיים, בהחלט מעניקים זוית מעניינת.

The only time I had a guided tour in London, was by foot and for a whole day. Despite that I lived there quite a time, I haven't had another chance to retour the city, not even with the special bus that takes you to the important sites. Places you see from double-decker bus, certainly give an interesting angle.

ביאטריס מסבירה שמעולם לא עלה על דעתה להגיע לכאן עם מכוניתה וגם אין סיכוי שזה יקרה. אני יכולה להבין אותה: למה להסתבך בנהיגה בצד הלא נכון של הכביש, זה שהמוח שלי אינו רגיל אליו? כמוני-כמוה, שתינו מעדיפות לסמוך על הנהגות המקומיות האדיבות שתסענה אותנו ממקום למקום לפי צורכנו.

Béatrice explains that she never thought of coming to London with her car, and there's no chance it will ever happen. I can understand her: why get into trouble and lose the way by driving on the wrong side of the road, the side my brain is not used to? Like me, she prefers to depend on the considerate local drivers to drive us to the places we need.

אנחנו חולפות על פני הכיכרות הידועות, פסלים מעטרים כמה מהן, אתרים שקוראות עליהם בספרים, מוזאונים… לונדון זו לונדון, אותה לונדון לתיירות ותיירים. גם בעיני פריזאית שראתה וחותה וגם בעיני ישראלית שמקוה שזה ביקורה האחרון פה. ישנם עוד מקומות שטרם חויתי ואני שואפת להגיע אליהם.

We pass the known squares; some of them are decorated with sculptors, sites I read about in books, museums… London is London, the same old London for the tourists. The same in the eyes of a Parisian who had seen and experienced, as well as in the eyes of an Israeli who hopes it is her last visit here. There are other places I haven't been to, which I aspire to go to.

על הנִסים

חג שמח

אנחנו חיות בעולם של כלום. דברים באים, דברים נעלמים; ארועים קורים, ארועים נשכחים; היום אנחנו פה, מחר – מי תשורנו? רק נִסים מחזיקים אותנו עלי אדמות.

We live in a world of nothing. Things come, things disappear; events happen, events being forgotten; today we are here, tomorrow – who knows what will happen? Only miracles keep us on earth.

ביאטריס הציעה לי לקפוץ ללונדון ליומיים. היה לה משהו חשוב לסדר שם ולפגוש כמה חברות. לא ממש שָׂשְׂתי, אין לי געגועים אל העיר הזו, אבל מה אין עושות בשביל מישהי אהובה? שמתי נפשי בכפה.

שלוש דרכים להגיע מפאריז ללונדון: דרך הים א' – במעבורת מתנדנדת על פני הגלים, דרך הים ב' – במכונית/באוטובוס בעומק המנהרה תחת הגלים, ודרך האויר. שלושתן מפחידות, לא נעימות לי כלל. את דרך הים א' אני מכירה לרעה מִשַיִיט לפני שנים רבות בנמל אשדוד עם הילדים. לא נראה לי ששכחו לי עד עצם היום הזה את שקית ההקאה הצמודה לפי ואת החיוורון שלי, כמו רוח רפאים. את דרך הים ב' טרם הכרתי ונראה לי כמעט בודאות שלעולם לא אכיר, לפחות לא מרצוני ולא בהכרה מלאה. מנהרות אינן הקטע שלי. נותרה דרך האויר. גם זו אינה כוס התה שלי, כי למרות הטיסות הרבות שטסתי, טרם התרגלתי לדאיה הלא טבעית הזו, אך אין מוצא אחר. יש תעלה ויש צורך לחצותה.

חג חנוכה שמח!

אנחנו באויר. אני משקיעה את עצמי בתוכה, מנסה להאחז בחיבוקה. כנף המטוס אינה נראית לי יציבה, אך מה אני מבינה. יש אחרים, מומחים, אם הם אינם דואגים, אז למה אעשה זאת אני? אחד עשר אלף רגל מעל המים, המטוס מתנדנד מצד לצד כאילו הוא מכונית הנוסעת על כביש משובש. הדיילת מורה לנו להדק את החגורות. הלב שלי צולל כמו בכל הפעמים שזה קורה בטיסות שלי. אינני חושבת שאני זוכרת טיסה חלקה. אם היתה כזו – ודאי שכחתיה. תמיד יש קפיצות כדי שהראש והקבה שלי יסתחררו. אני אוחזת בחוזקה במשענת שלצדי, ביאטריס מלטפת את זרועי, מרגיעה בנשיקה רכה על הלחי הפונה אליה.

אינני אוהבת כינורות, אבל זה יוצא מן הכלל, מתאים להרגעת הרוחות:

I do not like violins, but this is an exception, suitable for calming the spirits:

ז'יל מאסנה – תאיס: מדיטציה

Jules MassenetThais: Meditation

נמל התעופה סטנסטד עמוס והקברניט מודיע שעלינו להסתובב כמה סיבובים עד שיתפנה איזה מסלול לנחיתה. אני כבר רגילה ליסורים שמתארכים. עוד חצי שעה עוברת ואנו מקבלים אישור לנחות, איזה נס! לוקח עוד עשר דקות וסוף-סוף קרקע מוצקה תחת הרגליים. איזו הקלה, אף שראשי עדיין סחרחר עלי והומה מהנחיתה. זו אינה אדמת קודש, אז אני הודפת את הדחף להתנפל עליה ולנשקה. כמו אחרי כל טיסה, אני חשה שניצלתי בנס, מתעלמת מן העובדה שהמסלול חזרה לא ברח לשום מקום ועדיין מחכה לי. אבל זה יקרה בעוד יומיים, כך שיש לי זמן לחוות שוב את האימה ולטפל בה כשאתיצב בפני המציאות.

ביאטריס מחייכת לעצמה עת אני נוקטת באמצעים מקדימים ועוטפת עצמי היטב בצעיף וחובשת את כובע הצמר כדי להגן על האוזניים הרגישות. אמנם גם היא באה ממדינה הנושקת לים התיכון, אך מהצד הקפוא שלו, כך שהיא אינה חשה צורך לקדם את פני הקרה כמוני. אנחנו יוצאות מהטרמינל, פוסעות לעבר החניה, מגלגלות את המזוודות שלנו על פני האספלט. ג'ואן, חברה של ביאטריס, ממתינה במקום מוסכם כדי לאסוף אותנו.

הנרות הללו

כשגרתי בלונדון, נהגתי לשנן היטב לפני כל יציאה לרחוב שאצלם זה הפוך מאצלנו ולפני חציית כביש, עלי קודם כל להביט ימינה, כי משם באה הרעה בדמות התחבורה הקרובה לַחוֹצָה. שינון זה יפה ורצוי, אך יש דברים שהופכים לטבע שני וקשה לשנותם למרות שבאמת משתדלות. האינסטינקט שלי הוא קודם להביט שמאלה, כמובן, כפי ששיננו לנו רבות בבית הספר. בארץ, אנחנו בודקות מה בא מצד שמאל שלנו, רואות שפנוי ומתחילות לחצות כשמבטנו מופנה ימינה, לבדוק מה קורה בצד השני. נכון שלימדו אותנו לסובב את הראש שלוש פעמים בטרם חציה, אך מי עושה כך? באנגליה אני מכריחה את עצמי להביט גם שמאלה וגם ימינה לפני שאני חוצה, כופה על עצמי במודע לא להזיז שום רגל לפני ששני הצדדים נסרקו היטב ורצוי פעמיים ליתר בטחון.

מה זה היה אם לא נס, שלא הספקתי להפנים באיזו ארץ אני נמצאת ולולא ידה הבולמת של ביאטריס שמשכה אותי אליה בכל כוחה, מי יודעת מה היה קורה? המכונית החולפת אפילו לא נעצרה.

על הנִסים ועל הנפלאות

בתמצית: היה נס. בעצתה של ביאטריס, אמרתי "הגומל" אחרי הדלקת הנר הראשון.

עיון מעמיק:

 1. ימי החנוכה מלים
 2. המדריך ליצירת נסים בחג החנוכה מאת שמואליק שמואל
 3. המדליק נר מנר על מהות החג, הנרות והנִסים, ד"ר שולמית רונן
 4. מתכון לסופגניות באתר נענע אוכל
 5. סיפורי חנוכה שרון הר פז

עוד קטע מרגיע

Another calming piece

Janine JansenDebussy: Beau Soir