ארכיון חודשי: ינואר 2017

ברצינות ? Seriously

Aphrodite's Child – Rain and Tears

"ברצינות?" קולה מביע תמיהה עמוקה, גבותיה מורמות אל על בארשת פנים שאינה רוצה להאמין. שניות לאחר מכן, באות הדמעות, זולגות על פניה באשד בלתי ניתן לעצירה.

"Seriously?" Her voice expresses deep wonder, her eyebrows are raised up in an expression that refuse to believe. Seconds later, the tears appear, running down her face like an unstoppable flood.

Anita Popović – Rain (Uriah Heep Cover)

תיק-תק Super-quick

לאן את רצה Where do you run to

לאן את רצה Where do you run to

תמיד הייתי, איך לומר, בלתי מהירה. חונכתי להתנהל לאט, במתינות, בשיקול דעת. אמי זצ"ל נהגה לומר שאין מה למהר להגיע "לשם", ובבית הספר הרי לימדו שהחפזון מהשטן.

I was always been, how should I put it, not quick. I was educated to go slowly, leisurely, considerably. My late mother of blessed memory used to say that there's no reason to hurry "there", and at school they taught us that the devil makes haste and haste makes waste.

הדור שלי לא נאלץ למהר לשום מקום. היו גם כאלה שתמיד אצו-רצו (לי לא היה מושג לאן) והיו לחוצים להספיק דברים, אך הם לא הגיעו רחוק יותר מאחרים שהתנהלו בצורה רגועה יותר. בסופו של דבר, כולנו נעצרים באותו רמזור אדום.

My generation didn't have to hurry anywhere. However, there were people who always rushed (I had no idea where to), and were anxious to get things done, but they haven't reach far more than others who conducted their life more calmly. At the end of the day, we all stop at the same red traffic light.

המושג "לתקתק דברים" נולד לדעתי בתקופה שהיו לי כבר ילדים בוגרים, נראה לי שבתקופת שרותם הצבאי והם אלו שהביאו אותו לידיעתי. לא שהם תקתקו דברים בבית, חס ושלום, הרי למדו להתנהל בחיים ממני, אבל אם זכרוני אינו מטעני, הם השתמשו בביטוי הזה לא אחת.

As far as I can remember, the term "super-quick" was born when my kids were adults, I think when the served in the army (IDF – Israel Defense Forces), and they brought it to my attention. Not that they did things super-quick at home, G-d forbid; after all, they were taught how to go through life from me, but if my memory still serves me, they used to use this expression quite a lot.

 

♀♀

למי שעיתותיה בידיה, מומלץ לה לצפות בוידאואים המחכימים הללו

If you have time on your hand, you might enjoy these intriguing videos

The Story of Women and Art – Episode 1 of 3 (BBC)

♀♀

The Story of Women and Art – Episode 2 of 3 (BBC)

♀♀ 

The Story of Women and Art – Episode 3 of 3 (BBC)

לתקן את הזמן Repairing the Time

יש לה רעיון נוסף. זו מלאת רעיונות כרימון. אמנם אינה היחידה, אך היא עולה על כולן. היא עובדת די קשה לטובת היקום.

She has another idea. She's chuck full of ideas. Indeed, she isn't the only one, but exceeds all. She works hard to make the universe better.

הפעם, היא מבקשת ממני לתקן את הזמן. טרם הספיקותי לפרק את הזמן כפי שביקשה קודם, אני עדיין עובדת על זה. לא דבר פשוט לפרק דברים כשאת רגילה לתקן, לסדר, לשפר, לרפא. לתקן יהיה לי הרבה יותר קל.

This time, she asks me to repair the time. I didn't have the chance to disassemble the time as she asked me before; I'm still working on it. It's not simple to disassemble things when you used to repair, fix, improve, heal. Repairing would be much easier for me. 

 

 

לפרק את הזמן Disassembling the Time

Salvador Dalí – The Persistence of Memory (1931)

"מה דעתך לפרק את הזמן?" הציעה המלאכית.

"שו 'לפרק את הזמן'?" מאיפה הביאה זו את זה? אני בעסקי תיקונים, לא בהריסה.

"How about you disassemble the time?" Suggested the angless (this is a she angle!).

"What 'disassemble the time'?" Where did she bring it from? I'm in the repairing business, not into destroying.

"תראי, הזמן צועד (שלא לומר דוהר) כל הזמן קדימה ואי אפשר לעצור אותו; אז חשבתי שאם תפרקי את הזמן לגורמים, תוכלי אחר כך להגדיר אותם אחרת, טוב יותר."

"הממממ…" המהמתי בקול מהורהר, בוחנת את שהשמיעה. יכול להיות שיש איזשהו טעם בדבריה. היא תמיד היתה חכמה ונבונה והצעותיה סייעו לא אחת לשפר דברים ביקום.

"Look, time paces (not to mention speeds) forward all the time, and it can't be stopped; so I thought that if you would disassemble time to its elements, you could then define it differently, better."

"Hmmmm…" I hummed in a contemplative voice, examining what she said. She might have a good point here. She is wise and clever, and her suggestions did more than once help to improve things in the universe.

"את מבינה", המשיכה מעודדת מצלילתי לתוך שרעפי כדי לשקול את שהציעה, "זה יכול לשנות את היקום לטובה."

איני רואה דבר. אמנם אומרים עלי שאני בוחנת כליות ולב, אך האמת היא שאין הדבר כך ואני די מאותגרת בלגלות את הנסתר בדברי הפונים אלי. המלצתי התמידית היא לדבר ברורות ולהביא לי את הדברים בצורה בהירה ומובנת. אני שולחת אליה מבט שואל ברמיזה שתסביר ותפרט.

"You see", she continued encouraged by me sinking into my thoughts in order to consider what she suggested, "it can change the universe for the better."

I don't see a thing. Indeed, they say about me that I can see the invisible and that I know what is hidden, but the truth is that it ain't so, and I'm quite challenged with revealing the unseen in the words of those who approach to me. My constant advice is to speak clearly and bring me the issues in a clear and comprehensive manner. I give her a questioning glance hinting her to explain and elaborate.

אני רואה שמץ של אכזבה בעיניה היפות. אני מניחה שזה משום שלא ירדתי מיד לסוף דעתה. מה לעשות, גם לי יש את החולשות שלי. היא שואפת אויר מלוא ריאותיה ואני צופה (את זה אני  מסוגלת לראות) שזה לא יהיה קצר.

I see a trace of disappointment in her lovely eyes. I assume that it's because I didn't immediately got what she meant. What can I do, I have my weaknesses too. She takes a deep breath with a lot of air and I expect (this I am able to see) that it's not gonna be short.

Donald Duck: The Clock Watcher 1945

חומר כמטאפורה קיומית Substance as an Existential Metaphor

איך הקפה שלך How's your coffee

איך הקפה שלך How's your coffee

כשאת מתחילה את הבוקר עם כוס קפה טעימה, נראה כי היום הצפוי לך יהיה פורה ונעים. כשהקפה אינו טעים, זה כבר סיפור אחר ונראה כי צפוי לך יום עקום.

When you start your morning with a good cup of coffee, it seems that your day is going to be productive and nice. When your coffee doesn't taste good, that's another story, and it looks like your day won't be too nice.

יום השואה הבינלאומי 2017 International holocaust day

Jude

יפה מצדו של האו"ם לציין את היום הזה, בעיקר כשמסדרונותיו רוויים אנטישמיים הרודפים את העם היהודי ואת מדינת ישראל.

Nice of the UN to commemorate this day, especially when it is full of anti-Semites who persecute the Jewish people and the state of Israel.

גילוי נאות Proper Disclosure

4 Non Blondes – What's up

אני יושבת לי לתומי עם המחשב, שקועה בעבודתי הקשה ופתאום מקבלת מסרון בווטסאפ.

I'm sitting innocently with my computer, sunk into my hard work, and suddenly I get a text message on WhatsApp.

חלמתי I dreamt

Adele – Daydreamer

 

חלמתי שאיבדתי אותך. אחרי כל כך הרבה שנים של עצבות, אולי הגיע הזמן לשחרר?

I dreamy that I lost you. After so many years of sadness, perhaps it's time to let go?

Lianne La Havas – Dream a Little Dream of me

עובדות אלטרנטיביות Alternative Facts

אהבה!!! All we need is LOVE

אהבה!!! All we need is LOVE

בעידן הנוכחי, אנחנו נחשפים כל הזמן וללא הרף לכל מיני מונחים, שבעידן בו גדלנו לא היתה להם משמעות אמיתית בחיינו. חונכנו אחרת.

In the current era, we are exposed all the time and nonstop to all kind of terms, that in the era we grew up they didn’t have any real meaning in our life. We were taught differently.

RumerWhat the World Needs Now is Love

זה התחיל עם תוכניות הריאליטי, בעידן שהכין אותנו לאובדן הפרטיות של כולנו ובלי שנשים לכך לב. נרדמנו בשמירה על עצמנו ועל הדורות הבאים. כשמשטיחים לציבור את התאים האפורים וממעיטים לו אותם, השלב הבא הוא להאכילו בלוקשים ולשנות את יחסנו למוסרי המידע עליהם הסתמכנו. בשלב הנוכחי, בו אנו נמצאים, מנסים לשכנע אותנו לא לסמוך גם על עצמנו, על תבונתנו ועל חושנו, אלא להפקיר את עצמנו בידיהם. הגזימו גזם רב!

It started with the reality shows, at the era which prepared us for the loss of our privacy, totally. We were caught off guard and fail to protect ourselves, as well as the next generations. When the public is having its grey cells flattened and lessened, the next step is to feed it with lokshen (in Yiddish: noodles; usually goes wiz ze traditional chicken soup); aka, selling the public a bill of goods, as well as changing our approach to those who provide us information and on whom we relied. The current stage, where we are, they try to convince us not to rely also on ourselves, not on our wisdom and not on our senses, but abandon them and put ourselves in their hands. Ridiculous, isn't it?

Dionne Warwick – What the World Needs Now is Love

מישהי כמוך Someone like You

Adele – Someone like You

מישהי כמוך לא יכולה לעשות את זה. מישהי כמוך היא סתם אחת, ממש לא סחורה בשבילי. אני אוכל אלף כמוך בארוחת בוקר. מישהי כמוך לא שוה את זה. מישהי כמוך…

Someone like you can't do that. Someone like you is just nothing, not a match for me. I eat thousand like you for breakfast. Someone like you doesn't deserve it. Someone like you…

כמה פעמים שמענו את השטויות השקריות הללו והאמנו בהן? כמה פעמים נותרנו בחוסר נשימה בלי יכולת להשיב? כמה פעמים הוטחנו לקרקע וחשבנו שאין ביכולתנו לקום?

How many times we heard these false nonsense and believed them? How many times we remained breathless without being able to respond? How many times we were thrown to the ground and thought that we couldn't rise again?

 

היהודים – קח אותי

HaYehudim – Take Me