ארכיון חודשי: מרץ 2017

איפה מוגלי Where is Mowgli

חיות ג'ונגל Jungle animals

סתם חיות ג'ונגל, לא מה שחיפשתי   Jungle animals, not what I was looking for

עד כמה קשה צריך לעמול כדי למצוא בארץ את סדרת הדמויות מספר הג'ונגל בזול ובלי להזדקק לקחת משכנתא?

How difficult should it be to find in Israel inexpensive plastic images of The Jungle Book without having to take a mortgage?

עוד חיות, לא מה שחיפשתי More animals, not what I was looking for

עוד חיות, לא מה שחיפשתי    More animals, not what I was looking for

הנכדים אהבו את הסרט המצויר ורוצים לשחק עם הדמויות. משחק הרי זה דבר חשוב בהתפתחות הילד/ה ולכן הפשלתי מיד שרוולַי, שינסתי מותנַי וצללתי אל נבכי הרשת כדי לחפש את המבוקש.

The grandkids loved the animated film and wish to play with the characters. Playing is very important in a child's development, therefore I Rolled up my sleeves, buckled down and sunk into the depth of the internet to search it.

אפשר למצוא מלא שירחאנים בכל מיני אריזות שאינן קשורות, אך לא את מוגלי, לא את בגירה, לא את באלו, קא הנחש, שאנטי הנערה ואת לואי מלך הקופים. למה אי אפשר למצוא את מה שבאמת רוצים?

You can find a lot of Shere khans in different packings that have nothing to do with the Jungle Book, but not Mowgli, not Bagheera, Baloo, Kaa the snake, Shanti the girl, and not King Louis. Why can't one find what one really wants?

אביב בא Spring is Here

 

Spring is Here Song

איך יודעים שבא אביב? מביטים סביב-סביב ורואים שפסח מתקרב והכל קונים מתנות, בעיקר לילדים ולנכדים.

How do we know that spring is here? You look around and see that Pesach is soon to come and everybody buys gifts, especially for the kids and grandkids.

מי זה צמר Who is Tzemer

מי זה צמר Who is Tzemer

ישנם דברים ששובים את הלב מיד, בשניה הראשונה שרואים אותם. איכות זו איכות והיא בולטת מיד לעין.

There are things that immediately capture the heart, the second you see them. Quality is quality and it sticks out instantly.

החדף שדחף את האף The shrew who stuck its nose

החדף שדחף את האף The shrew who stuck its nose

ממליצה לכם בחום לבדוק את אתר הבית של ארגון אמני הציור בפה וברגל ולרכוש מן היצירות המהממות שלהם.

I warmly recommend that you check the site of the Mouth & Foot Painters' Association and purchase their amazing art.

 

תוכלנה למצוא באתר שלהם מבחר מהמם של מתנות יפהפיות  לילדים, למבוגרים, לחותנים, לפסח, לכל ארוע ומטרה. שוה להציץ. עדיין לא מאוחר לקנות את ההגדות לפסח המצוירות בכשרון כה רב והן ממש יפהפיות.

You can find on their site a nice selection of wonderful gifts for kids, adults, your in-laws, for Pesach, every event and cause. It's worth to have a look. It's not too late still to buy the illustrated Hagadot for Pesach (also in English), with the beautiful paintings drawn so very talented.

זמן רב חלף It's Been a Long Time

Lars Ranch & the Swinging Brass – It's Been a Long Long Time

זמן רב חלף מאז ראיתיך. יותר מדי זמן. איני בטוחה שאזהה אותך אם נפגש. נפשך אמנם צרובה בתוך לבי, אך דמותך התפוגגה זה מכבר.

It's been a long time since I saw you. Too long. I'm not sure that I would recognize you if we met. Indeed, your soul is burned deep in my heart, but your image has waned long ago.

אני בספק אם תנשקיני אפילו פעם אחת. נראה שזה לא במקום, לפי המצב בה אנו נמצאות והזמן הַכֹּה רב בו לא תקשרנו זו עם זו.

I doubt if you will kiss me even once. It seems inappropriate I guess, given the situation and the very long time we didn't communicate with each other.

כל כך התגעגעתי אלייך. נפשי יצאה אלייך כל השנים הללו. היו לי פה ושם פרשיות, אך לאף אחת לא היתה משמעות כלשהי. רציתי אותך, רק אותך.

I missed you very much. I craved so much for you all these years. I had a few affairs here and then, but they were just hiccups. I wanted you, just you.

Smooth Operation – It's Been a Long Time

פעמים כה רבות דמיינתי איך זה יהיה. פעם, ראיתי איזה סרטון של העידן החדש המטופש בו אמרה מישהי שאם אנחנו רוצות שמשהו יקרה, כדאי שנדמיין אותו לפרטי-פרטים וזה אכן יקרה. היא אמרה את זה בבטחון כה רב, משכנע, שממש האמנתי לה וחשבתי שכדאי לנסות, מה כבר יכול להיות. לילות רבים הייתי מעלה אותך בזכרוני לפני השינה ומדמיינת איך את מתקשרת אלי, איך לבי מחסיר פעימות רבות וקולי בקושי מסוגל לענות למשמע קולך.

So many times I imagined how it would be. I watched a video once, some stupid New Age thing, where somebody said that if we want something to happen, we should imagine it and will really happen. She said it with so much confidence, she was so persuading, that I really believed her and I thought that it worth trying, what can happen if I do. Many nights I used to bring your memory up before falling asleep and imaging how you would call me, how my heart skips many beats and my voice barely manages to reply hearing your voice.

Moody Blues – Nights in White Satin

אחכה לך בקפה. אני רגילה לחכות לך. את מעולם לא היית צריכה לחכות לי. כזו היתה האינטראקציה בינינו: את מתכננת, את מחליטה, את קובעת; אני רק מתאימה את עצמי.

I'll wait for you in the café. I am used to wait for you. You never had to wait for me. This was the interaction between us: you plan, you decide, you determine; I just adjust.

גם הבוקר, כן, גם הבוקר התעוררתי למציאות אחרי לילה  נוסף של כמיהות.

This morning too, yes, this morning too I woke up to reality after another night of cravings.

KD Lang – Constant Craving

ג'ימבו, היא אמרה Jimbo, she said

זוג A couple

זוג A couple

"ג'ימבו", היא אמרה.

"ג'ימבו" שאלתי.

"ג'ימבו", היא שָׁנְתָה.

אני דוברת אנגלית, יודעת מלים די רבות בשפה הזרה הזו שאני אוהבת, אך ישנן מלים רבות כל כך הממתינות שאכירן, המחכות להכנס לי לראש בתקוה שהן תשארנה שם.

"ג'ימבו", היא אמרה.

"Jimbo", she said.

"Jimbo?" I asked.

"Jimbo", she repeated.

I speak English, I know quite a considerable number of words in this foreign language that I do like, but there are so many words that are waiting for me to get to know them, to get into my head and maybe, hopefully, stay there.

"Jimbo", she said.

 

פתאום Suddenly

ופתאום זה לא נמצא יותר,

לא פה ולא שם,

בשומקום.

פתאום זה התאדה.

אני מביטה ימינה,

אני מביטה שמאלה,

לכל צדדי.

זה איננו.

עכשו, איך נפטרת ממך?

Billy Ocean – Suddenly

Suddenly it does not exist anymore,

Not here and not there,

Nowhere.

Suddenly it evaporated.

I look at my right,

I look at my left,

All around me.

It's gone.

Now, how do I get rid of you?

Olivia Newton-John & Cliff Richard – Suddenly

שמש Sun

שמש Sun

שמש Sun

אני אוהבת להתעורר בבוקר ולראות את קרני השמש החמימות מסתננות מבעד לחרכי התריס ולחוש את ליטופיהן על פני. אני שונאת להתעורר בבוקר חשוך וקר. איזה כיף שבא אביב!

I like waking up in the morning to see the warm sunbeams infiltrating through the shutter cracks, and feel them caressing my face. I hate to wake up in a dark cold morning. I'm sooooooo happy that spring is here!

The Stranglers – Always the Sun

גן גורו Gan Guru

קנגרו Kengaroo

קנגרו Kangaroo

יצאתי השבת עם הנכדים לראות חיות אוסטרליות בישראל. יש מקום אחד מדהים להנות מליטוף חיות אוסטרליות, גן גורו.

This Shabbat I went with my grandkids to see Australian animals in Israel. There is one amazing place to enjoy petting Australian animals, Gan Guru.

לוריקי חוקרת את כתפי A lorikeet is examining my shoulder

לוריקי חוקרת את כתפי A lorikeet is examining my shoulder

לנחות To Land

John Denver & Olivia Newton – John Fly Away

אם כבר, עדיף להמריא מאשר לנחות, אך אין ברירה ואי אפשר להשאר למעלה לנצח. הירידה בלתי נמנעת. חבל. למעלה זה כיף.

It's better to take off than landing, but there's no choice and it's not possible to stay up forever. Going down is inevitable. That's a shame. Up there is fun.

Peter, Paul and Mary – Leaving On a Jet Plane

להמריא Take Off

בין שמיים וארץ between sky and earth

בין שמיים וארץ between sky and earth

להיות תלויה בתוך קופסא בין שמיים וארץ, לא הדבר הכי כיף מבחינתי, אך אני מתגברת.

To be inside a tin can hanging between sky and earth is bot most fun as far as I'm concerned, but I get over this.

Diana Krall – Fly Me to the Moon

לסבוס Lesbos

חשבתי לבקר בלסבוס כדי לראות את המורשת, הרי כאן חיתה ופעלה המשוררת הדגולה סאפפו.

I thought I'd visit Lesbos to see our heritage. After all, Sappho, the great poetess, lived and worked here.

 

A Tour to Lesbos (Λέσβος)

קישורים מומלצים:

  1. משירי סאפפו: מישהי, אני אומרת, תזכור אותנו, האתר של שמעון בוזגלו
  2. ג'ודי שיקגו, מסיבת ארוחת הערב ויקיפדיה

 

Recommended Links:

  1. Sappho at the British Museum
  2. Sappho at the Brooklyn Museum
  3. Judy Chicago, The Dinner Party YouTube
  4. Museums in Lesbos