ארכיון חודשי: מאי 2018

יום מושלם Perfect Day

לו ריד ואנטוני הגרטייום מושלם

Lou Reed with Antony HegartyPerfect Day

 

ישנם ימים כאלה, בהם הכל הולך לך חלק, הדברים מסתדרים לשביעות רצונך ואת אפילו חשה מאושרת בלי הצל הפולני הזה שרודף אותך בימים אחרים.

There are days like this, when everything goes smoothly, things get along to your satisfaction and you even feel happy without that Polish shadow chasing you on other days.

היום היה לי כזה – מושלם.

Today was such a day – a perfect one.

סוזן בויל – יום מושלם

Susan Boyle – Perfect Day

 

 

 

 

זה לא צנוע ככה That's Not Modest

Tressa Lemky – Modesty & Inner Beauty

החוף היה דליל. מעטים האנשים שטרחו לפקוד אותו. בתחזית ניבו גשם, אך במציאות היה חמים והביל, כך שהחלטתי להתאוורר לי בים. שמחתי להיות שם כמעט לבדי.

The beach was almost empty. Few people bothered to attend there. The forecasters said it was going to be rainy, but in reality, it was warm and steaming, so I decided to air myself in the sea. I was glad to be there almost alone.

פרשתי מגבת על החול החם והתמקמתי עליה בנוחות. בדרך כלל אני נוהגת לקרוא ספר בטלפון הסלולרי, אך היום לא ממש התחשק לי. העדפתי פשוט לבהות בגלים ובאויר שזז עם הרוח הקלה שנשבה והפיגה את קפיחת קרני השמש הבוהקת.

I spread a towel on the warm sand and settled comfortably. I usually like to read a book on my cell phone, but today I did not really feel like it. I preferred simply to stare at the waves and the air that moved with the breeze that blew and dissolved the glistening sun.

 

יושבת ומחכה Sitting and Waiting

דאסטי ספרינגפילד – ליחל ולקוות

Dusty SpringfieldWishin' and Hopin'

 

זה לא קורה, אני אומרת לעצמי, זה לא. הייתי בטוחה שהיא שכחה אותי לגמרי ולא העזתי לדמיין שדבר כזה יקרה. זה קרה וזה לא חלום.

It does not happen, I tell myself, it's not. I was sure she had completely forgotten me and I did not dare imagine that such a thing would happen. It happened and it is not a dream.

לפעמים דברים קורים בהסח הדעת, גם אחרי שכבר השלמת עם המצב והפסקת לקוות וליחל. הם קורים גם בלי שתהיה לך שליטה על זה. כנראה שזה היה צריך לקרות.

Sometimes things happen inadvertently, even after you have come to terms with the situation and have stopped hoping and wanting. They happen without you having any control over it. Apparently, it was meant to happen.

עתה, נותרה בעינה השאלה, למה זה לקח כל כך הרבה זמן ומה עם תקופת החיים הארוכה שבוזבזה.

Now, the question is why it took so long and what about the long period of life that was wasted.

ואני רק רציתי I Just Wanted

ריטה – רגע פרטי

Rita – Private moment

 

רציתי דברים רבים. מה התגשם לי? מה עוד יתגשם?

I wanted a lot of things. How much came true? What else is going to become realized?

 

חגית יאסוהללויה

Hagit YasoHalleluiah

 

 

סנוורים Blinding

פלורנס אנד דה מאשין – סינווּר

Florence and the machine – Blinding

השמש סינוורה חזק כל כך, עד כי לא יכולתי לראות דבר, מלבד את קויה הכלליים של הדמות שפסעה מולי על המדרכה.

The sun was so dazzling that I could see nothing but the general outline of the figure walking in front of me, across the sidewalk.

היא נראתה לי מוכרת, אפילו מאוד, אך לא יכולתי להזכר מהיכן. הסתפקתי במנוד ראש בלתי מחייב עת חלפה לידי. היא חייכה אלי ואני המשכתי בדרכי. לא הבטתי לאחור.

She seemed familiar, quite familiar, but I could not remember where I might know her from. I made do with a noncommittal nod when she passed by me. She smiled at me and I continued on my way. I did not look back.

שלוש שעות לאחר מכן, עת שכבתי במיטתי, על סף השינה, נזכרתי פתאום. מאוחר מדי.

Three hours later, as I lay in my bed, on the verge of sleep, I suddenly remembered. Too late.

שגרה Routine

Routine – Animation short film 2017

 

לפעמים יש חשק לשבור את השגרה, לחוות משהו אחר. איני מקנאה במי שאינה יכולה לממש את תשוקותיה.

Sometimes there is a desire to break the routine, to experience something else. I don't envy anyone who can't fulfil her desires.

סטיבן ווילסון – שגרה

Steven Wilson – Routine

 

 

 

 

שבוע נוסף עבר Another Week Passed

Anna Coote – The 21-hour work week

 

שבוע נוסף זז לנו קדימה ובלי שהרגשנו בכך, פתאום אנחנו בסופו. מדהים איך שהזמן חולף במהירות גם אם איננו נהנים.

Another week moved forward and without us paying attention, it suddenly ended. It's amazing how time passes quickly even if we do not enjoy it.

בשל חג השבועות שכיסה גם את יום ראשון, התחיל השבוע ביום שני. היה מוזר. החזיר אותי לימים בהם גרתי בחו"ל, שם מעולם לא יכולתי להתרגל לשבתון של יום ראשון, שלא לומר לעובדה שיום ששי הינו יום עבודה מלא, בניגוד אלינו, שזה חצי יום ובמקומות מסוימים אפילו אין עובדין בו.

Due to Shavuot, which also covered Sunday, this week began on Monday. It was strange. It brought memories of the days when I lived abroad, where I could never get used to Sunday as a resting day, not to mention that Friday is a full day's work, unlike in Israel, where it is a shortened (half) working day and in some places, people don't work on that day at all.

מעניין, שעל אף השבוע הקצר, היה לי הספק גדול יותר מאשר בשבוע רגיל. מדהים.

Interestingly, despite the short week, I was more productive than in a regular week. Amazing.

Sara Cameron – How to turn busy into balance

 

 

 

 

שדות Fields

נרקיס – שדות

Narkis – Fields

 

האויר החמים שנשב על פנינו, ליטף ברכות, מחייך למעלה, אל השמש. זו שלחה אלינו חיבוק חם, מרפא. ויטמין די תמיד טוב לעצמות.

The warm air blowing down our faces, stroking softly, smiling up at the sun. It sent us a warm, healing embrace. Vitamin D is always good for the bones.

 

נרקיס – הכתבה המלאה (חדשות סוף השבוע)

Narkis – The Full Report (Weekend News)

 

שכר ועונש Reward and Punishment

Alison Lebovitz – Changing the world begins with…

אני מאמינה בשכר ועונש, שמי שעושה טוב – תחיה בטוב ומי שחורשת רע – תחיה ברע.

I believe in reward and punishment, that whoever does good – will live a good life and who practises evil – will be rewarded badly.

הדעה שלי, הדעה שלה My Opinion, Her Opinion

Respecting Others

יש לנו מוח, משמע אנו אמורות להשתמש בו, מי יותר ומי פחות – בהתאם ליכולותינו.

We have a brain, which means that we are supposed to use it, who more and who less – each of us according to our abilities.

בתוך הפסיפס המרתק שאנחנו, לכל אחת מאיתנו דעה משלה, כמו גם טעם ויכולת. כיף שאיננו עשויות מקשה אחת, אלא לכל אחת מאיתנו תרומתה היחודית לזולתה.

In the fascinating mosaic that we are, each of us has our own opinion, as well as our own taste and ability. It is fun that we are not made of one piece, but each of us has our own unique contribution to the other.

יש לי כבוד רב לדעה של הזולת, אם כי אין לצפות ממני להלחם עד מוות כדי לאפשר למאן דהוא להשמיעה. אין צורך להגזים. יחד עם זאת, יש לי הסתיגות אחת: אין לי שום יחס של כבוד כשמדובר באמונה דתית. אין לי שום כבוד למאמינים הפנאטים, שום כבוד לדתם ואפס סובלנות לכפיה הדתית.

I have great respect for the opinion of others, though I cannot be expected to fight to death in order to allow anyone to voice their opinion. There is no need to exaggerate. At the same time, I have one reservation: I have no respect when it comes to religious belief. I have no respect for the fanatical believers, no respect for their religion, and no tolerance for religious coercion.

כשהיא אמרה שהיא דתית, אמרתי לה שחבל שלא כתבה זאת בפרופיל שלה, היתה חוסכת לשתינו בזבוז זמן.

When she said she was religious, I said that I wished she had written it in her profile, it would have saved both of us a waste of time.

Sharing and Respecting Others