Category Archives: הוזה מלים Hallucinating Words

מחדרה לבני ברק From Hadera to Bnei Brak

המלכה ציוותה ולי לא היתה ברירה, אלא לציית. היא מצאה מקום זול בבני ברק וכשהמלכה אומרת שהיא רוצה שתעשי בשבילה משהו – אינך יכולה לסרב לה אם חפצת חיים את.

The Queen ordered and I had no choice but to obey. She found a cheap place in Bnei Brak and when the queen says she wants you to do something for her – you cannot refuse her if you wanted to live.

"גם העשירים בוכים", אמרה מישהי בתחנת האוטובוס. "כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים."

"מה את מדברת!" התווכחה איתה חברתה. "מי שיש לו כסף יכול לעשות מה שהוא רוצה."

"The rich do cry too," someone said at the bus stop. "Money is not the most important thing in life."

"What are you talking about!" Her friend argued with her. "Whoever has money can do what they want."

מיקי קם, עליזה רוזן, טולי יעקובוביץ וחנן יובל – מי היה החולם [מלים]

השדה אינו חרוש The Field is not Ploughed

שדה נבול Wasted fields

שדה נבול Wasted fields

הסערה לא עשתה חשבון לאף אחד, גם לא למלכה. השמיים שפכו חמתם על הכל.

The storm did not account for anyone, not even for the queen. The sky poured rage on everything.

למשמע קול טריקת דלת הכניסה, הניחה ג'נינה על השולחן את הספר בו קראה, הורידה את משקפי הקריאה והלכה אל המבואה כדי לקבל את פניה של אליס.

זו עמדה מול המראה שבכניסה, פושטת את מעילה נוטף המים כדי לתלותו על המתלה. המטריה כבר היתה פרושה על הרצפה, תופסת את כל המרחב.

At the sound of the slamming of the front door, Janina put down on the table the book she was reading, took off her reading glasses, and went to the foyer to greet Alice.

Alice stood in front of the mirror at the entrance, taking off her dripping coat in order to hang on the rack. The umbrella was already spread out on the floor, occupying all the space.

ג'נינה הרימה בדממה את המטריה והורידה את המעילה מן המתלה, נושאת אותם אל חדר האמבט, משאירה אחריה שובל רטוב.

"צ'מעי", קוננה אליס באוזני זוגתה, צועדת אחריה להדביקה, "המלכה הזו מה-זה הזויה, שאין דברים כאלה! היא לא יודעת כלום מהחיים שלה!"

"מה היא כבר עשתה עכשו?" הסתקרנה הזוגה. היא הניחה את המטריה בתוך האמבט ותלתה את המעיל על הקולב שהיה תלוי על וו מעל. המעיל הספוג טפטף בשקט.

Janina silently picked up the umbrella and pulled her coat off the rack, carrying them to the bathroom, leaving a wet trail behind.

"Listen," Alice wailed to her partner, following to catch up with her, "this queen is soooo delusional, that there are no such things, she knows nothing of her life!"

"What has she done now?" Her spouse was intrigued. She put the umbrella in the bath and hung her coat on the hanger that hung from a hook above. The saturated coat dripped quietly.

הכתר כבד מדי The Crown is too Heavy

Johnny TillotsonPoetry In Motion [lyrics]

"הכתר כבד מדי", התלוננה הנסיכה, "לא יכלו לעשות אותו ממתכת פחות כבדה? בכל פעם שאני מנידה בראשי, אני חוששת פן ישבר לי הצוואר."

"The crown is too heavy", the princess complained, "couldn't they make it from less heavy metal? Each time I shake my head, I'm afraid my neck will break."

Johnny Tillotson – Princess, Princess

במשפט אחד:

לי ממש אין בעיה עם הצוואר, הבאנה לי את הכתר!

In one sentence:

I really have no problem with my neck, just give me the crown!

Princess Princess (プリンセス プリンセス) – The Last Live

 

חשמל זורם Electricity Flows

חשמל זורם Electricity flows

חשמל זורם Electricity flows

נגעתי. לא הייתי צריכה לעשות זאת. אין לי מושג מה דחף אותי לזה. מאז, חיי אינם חיים.

I touched. I should not have done that. I have no idea what pushed me into it. Since then, my life is not the same.

רותי נבון – חשמל זורם בכפות ידיך [מלים]

Rutty Navon – Electricity Flows Between Your Hands

 

לרקוד, לחיות Dancing, Living

Cliff Richard and The ShadowsDo You Wanna Dance

 

הצלליות על הקירות נעו בקצב הרוקדות. מהיר, איטי, בהתאם למוזיקה.

The silhouettes on the walls moved at the pace of the dancers. Fast, slow, according to the music played.

 

Cliff Richard and The Shadows – Move It

עדיין חולמת עלייך I Still Dream About You

DepedroTe Sigo Sonando [תרגום לעברית]

 

ישנן נשים שנכנסות אל חיינו ואל לבנו ומשתכנות שם. ישנן כאלה היוצאות מלבנו ומחיינו. וישנן אלה היוצאות מחיינו, אך נשארות אצלנו עמוק בלב.

There are women who enter our lives and our hearts and settle there. There are those who leave our hearts and get out of our lives. And there are those who leave our lives, but remain deep in our hearts.

היתה לנו חתיכת דרך לעבור עד שהגענו להבין זו את זו ולהתרגל זו לזו. מטבע הדברים, שתי נשים שונות, עם רקע שונה, טעמים שונים. עד שהחלטנו לקבל זו את זו עם כל השונה שבנו, לקח די הרבה זמן.

We had quite a way to go until we came to understand each other and get used to each other. Naturally, two different women, with different backgrounds, different tastes. Until we decided to accept each other with all that was different in us, it took quite a while.

DePedro – Theme from Midnight Cowboy + Te Sigo Soñando

 

ואז, כשהכל בינינו היה מסודר, ממש-ממש לפני השגרה המבורכת, היא הלכה מאיתנו. עדיין חולמת עלייך, אהובתי.

And then, when everything between us was organized, right-just before the blessed routine, she left us. I Still dream about you, my love.

נעימת הסרט קאובוי של חצות

The Film Symphony OrchestraMidnight Cowboy Theme

 

 

החשיכה היתה סמיכה The Darkness was Thick

Tab Benoit – Darkness

אי אפשר היה לראות דבר, החשיכה היתה סמיכה מאוד. כאילו התעוורנו בבת אחת.

It was impossible to see anything, the darkness was very thick. It was as if we were blinded suddenly.

Darren HayesDarkness

אני וגברת ג'ונס Me and Mrs. Jones

Billy PaulMe and Mrs. Jones [lyrics]

אני אוהבת לרקוד, להניע את הגוף לצלילי המוזיקה ולחוש את הרטטים שהיא גורמת לי, את התעלות הנפש כשהגוף זז, את השחרור.

I love to dance, to move my body to the sound of the music and feel the vibrations it makes, the exaltation when the body moves, the relief.

האורות במועדון היו עמומים, המוזיקה התנגנה בנחת, זורמת בנעימים, עושה חשק לרקוד. היא ישבה ליד השולחן העגול הקטן, כוסית בידה, לוגמת לאט מן המיץ הכתום-זהוב. הושטתי אליה את ידי והיא זנחה את המשקה, מצטנפת בזרועותי.

The lights in the club were dim, the music played softly, flowing pleasantly, urging to dance. She was sitting at the round little table, a glass in her hands, zipping slowly from the orange-golden juice. I reached my hand and she abandoned her drink, curling up in my arms.

The Persuaders – Thin Line between Love & Hate [lyrics]

 

לפעמים, בחסות החשכה, תחת השפעת המוזיקה, מתפתחים דברים. לב כמה אל לב, גוף אל גוף, רגשות גואים, מציפים.

Sometimes, under the cover of darkness, with the influence of the music, things are developing. Heart craves to heart, body lingers to body, emotions rise, overflowing.

 

RL Bell – Me and Mrs. Jones

ואז עולה הבוקר.

And then, morning comes.

Daryl Hall – Me and Mrs. Jones

האויר שאנו נושמות The Air That We Breathe

 

The HolliesThe Air That I Breathe

השמש צבעה את האויר בצהוב. החלקיקים הזעירים שבאו מן המדבר על כנפי הרוח המזרחית המחניקה הבהיקו ואנו נשמנו בקושי.

The sun painted the air yellow. The tiny particles that came from the desert on the wings of the eastern wind shone and we barely breathed.

על גבול אירן-עירק רעדה האדמה בזעם, זורעת הרס גדול. אפילו אצלנו זה הורגש בכמה מקומות וברדיו דיברו על הרעידה הקטלנית אצלנו שעלולה להתרחש בכל רגע, אבל אף אחד אינו מוכן לזה.

On Iran-Iraq border the earth trembled with rage, spreading great destruction. Even here, in Israel, it was noted in some places, and they were talking on the radio that a fatal earthquake might occur any minute here, but nobody is prepared for it.

The CorrsEverybody Hurts

 

היתה תקופה שנשמתי אותה אלי וחשבתי שאנשום אותה לנצח. חשבתי…

There was a time when I used to breathe her in, thinking it would last forever. I thought…

 

KansasDust in the Wind [lyrics]

שלהי דקייטא The End of Summer

 

 Frank IfieldSummer Is Over [lyrics]

 

העיר שחה תחת נטל החום הכבד, אנחתה נשמעת היטב. קשים שלהי הקיץ.

The city bent under the burden of the heavy heat, its sigh is clearly heard. The end of summer can be quite hard.

הסתו אמנם כבר פה ובערבים קריר, אך הימים די חמימים, יש הגורסים חמים. הערב, בצאתי מן האימון, דוקא היה חמים ונעים; לא נשבה כל רוח, כמו במשך כל היום, האויר היה רגוע.

Indeed, autumn is already here and in the evenings it's chilly, but the days are quite warm, some would even say it's hot. This evening, when I went home after my training, it was nice and warm; no wine blew, like during the whole day, the air was calm.

היא עברה מולי על השביל, מחזיקה בידיה סיר גדול שנראה כבד מאוד. המראה היה מוזר למדי. אשה בגלביה, ראשה מכוסה היטב בשביס, פוסעת לאט, בקושי. ניכר היה שהמאמץ למעלה מכוחותיה.

She passed on the path in front of me, holding in her hands a big pot that looked very heavy. The sight was quite weird. A woman wearing a gallabiyah, her head well covered with a coif, pacing slowly, barely. It was clear that the effort was beyond her powers.

בהגיעה אלי, הרמתי את ידי והיא עצרה, מורידה את הסיר על האספלט. בעודה מזדקפת, הניעה את אצבעותיה כדי לשחררן מן המאמץ הרב. יכולתי לשמוע את אנחת הרווחה שלהן עת הודו לי על שעצרתי את האשה. "מה קורה?" שאלה בעלת הסיר.

מעניין, אמרתי לעצמי, היא לא השתנתה כמעט. בגלל לבושה, לא זיהיתי אותה קודם לכן. שנים כה רבות חלפו מאז ראיתיה לאחרונה. מעניין מה גרם לי לעצור אותה. "זו את…" מלותי יצאו לאט, בפליאה.

When she reached me, I lifted my hand and she stopped, putting the pot down on the asphalt. As she straightened up, she moved her fingers to relieve them of their big effort. I could hear thee sigh in relief while thanking me for stopping the woman. "What's up?" The owner of the pot asked.

Interesting, I said to myself, she hardly changed. Because of how she was dressed, I didn't recognize her before. So many years passed since I last saw her. It's interesting what made me stop her. "It's you…" My words came out slowly, in wonderment.

הסיר בינינו ההביל ואנחנו לא ראינו דבר מבעד למסך האדים שזה פלט.

The hot pot between us was steaming and we didn't see anything through the vapour it emitted.

AdeleBaby It's You