ארכיון קטגוריה: לחם ומים Bread & Water

כמה אפשר ? How Much is it Possible

גילברט או'סאליבן דבר לא התחרז

Gilbert O' Sullivan Nothing rhymed

הימים קשים. גם הלילות. מזה למעלה משלושה חודשים הם קשים. 1,107 חולים חדשים מאתמול בישראל. שיא חדש שאין מה להתגאות בו.

The days are hard. The night as wrong. For more than three months they have been difficult. 1,107 new patients since yesterday in Israel. A new record that has nothing to be proud of.

כמה אפשר לסבול מנהיגות מושחתת, מסואבת, שאין לה ולא כלום עם טובת העם? איך זה שהעם עדיין יושב בשקט ואינו מסלק את אלה מעל פנינו? איך זה שבכלל ישנם עדיין כאלה שתומכים בה? זוהי ישראל, נשלטת בידי אפס מושחת ומשחית, ששלושה כתבי אישום תלויים מעל לראשו (הרביעי כנראה בדרך), עשיר מאוד, המוצץ את לשדה של האומה ומה עושה האומה? מאומה!

How much can we endure a corrupt, despicable leadership, which does nothing good for the people? Why is it that the people are still sitting still and not removing those from us? Why is it that there are still some who still support it? This is Israel, ruled by a corrupt and damaging zero, with three indictments hanging over his head (the fourth probably on its way), very rich, sucking the nation's essence of life, and what is the nation doing? Not a thing!

אפשר רק לקנא ולראות בעיניים כלות את מה שמתרחש במדינות בהן נשים מנהלות את העניינים. איך דברים נעשים בצורה מושכלת, חכמה ונבונה, ולא בשליפות ולפי גחמות של מלחכי הפנכה סביבן. אין להן כאלה. אני עוקבת בדבקות אחר כינוסי העיתונאים היומיים אותן עורכת ראש ממשלת ניו זילנד, הגב' ג'סינדה ארדרן, שעונה בסבלנות וברצינות לשאלות העיתונאים. אצלנו אין דבר כזה. לנו יש רודן. אני מלאת התפעלות על תבונתה, על התנהלותה החכמה ועל איך שהיא הביאה את בני עמה למצב שבו הם נמצאים. היא עברה סקטור אחר סקטור ונתנה פתרונות יצירתיים וחכמים כדי שהאנשים יוכלו לקיים את עצמם ואת בני משפחותיהם וכדי שהכלכלה לא תקרוס.

One can only envy and follow desperately after what is going on in countries where women are in charge. How things are done wisely, smartly and cleverly, and not acting unthinkingly and by the flatterers around them. They have none. I adhere closely to the daily press conferences conducted by New Zealand Prime Minister, Ms Jacinda Ardern, who patiently and seriously answers the journalists' questions. We have no such thing. We have a tyrant. I admire her intelligence, her smart conduct and how she brought her people to where they are. She went from one sector to another and provided creative and smart solutions so people could sustain themselves and their families, and keep the economy from collapsing.

ובישראל? אנשים קורסים, אנשים רעבים ללחם, אנשים לא ממש יודעים מה לעשות. אבל הפוליטיקאים יודעים ועוד איך – הם יודעים איך לדאוג לעצמם ואיך למלא את כיסם הפרטי. האזרחים אינם מעניינים אותם כלל וכלל. אני תוהה כמה עוד אפשר לסבול את המצב הזה. זה הרי יתפרץ בסופו של דבר. טוב לא יצמח לנו מזה.

And in Israel? People collapse, people starve, people don't really know what to do. But the politicians know, you bet – they know how to take care of themselves and how to fulfil their own pockets. The citizens don't interest them at all. I wonder how much more this situation can be endured. It will eventually erupt. No good is going to come out of this.

אחרי התוצאות המאכזבות של הבחירות בפעם השלישית תוך כשנה וחצי, אמרו אנשים טיפשים שתקום כבר ממשלה ולא משנה איזו. עד כמה טיפשים ועיוורים מסוגלים אנשים להיות? כנראה שאין לזה גבול. מפארים את האפס העומד בראש הממשלה כאילו יש לו איזושהי כריזמה. אין לו כלום, זה נוכל ערמומי שמסובב אנשים בכחש. הטיפשים קונים את מה שהוא מוכר להם. הטיפשים רעבים עכשו. ומה הם עושים?

After the disappointing results of the elections in the third time in about a year and a half, stupid people said a government should be set up no matter what or which. How stupid and blind can people be? Apparently, there is no limit to that. The glorify the Prime Minister as if he has some charisma. He has nothing, he's a cunning crook who misleads people. The fools buy what he sells them. The fools are hungry now. And what do they do?

במשפט אחד:

אנחנו עם למוד סבל. למה עלינו לסבול עוד? איזו סיבה יש לזה?

In one sentence:

We are a nation that knows what suffering means. Why should we suffer more? What reason is there for that?

הטמטום של פייסבוק   The Idiocy of Facebook

Carole Cadwalladr – Facebook's role in Brexit and the threat to democracy

אולי היתה לו כוונה טובה לצוקרברג כשהקים את פייסבוק, אך התוצאה לא ממש משביעת רצון, לא אצל האנשים הרגילים, שאינם מחפשים ריב ומדון.

Zuckerberg may have had good intentions when he founded Facebook, but the result is not quite satisfactory, not for the ordinary people, who are not looking for quarrels.

קיבלתי אתמול דוא"ל אוטומטי ממרכז המשאבים לעסקים בפייסבוק, המביע את דאגתו לעסקים בזמן הקשה הזה ומציע מספר עצות איך להתנהל ימים האלו. העצות הללו כל כך מטומטמות, שקשה לתאר. מה שכן, התקוה שם, בפייסבוק, היא מן הסתם להביא עסקים חדשים במקום הענקיות שהפסיקו לפרסם אצלם ובצדק. בפייסבוק חושבים שאנחנו מטומטמים. אז אנחנו לא.

I received an automated email from the Facebook Business Resource Center yesterday expressing its concern for business in this hard time, and offering some tips for how to conduct these days. It's hard to describe how dumb these tips are. Facebook thinks we're dumb. No, we're not.

היה לי קישור ישיר של הבלוג הזה לאחד העסקים שלי בפייסבוק – קציר מלים הוצאה לאור, שהיה פעיל מאוגוסט 2010, כמעט 10 שנים. ב-16.3.20 פרסמתי את הרשומה הזו ואז פייסבוק חסמו את הקישור בטענה שהפרסום שלי (מהבלוג) מנוגד לכללי הקהילה. לא עזרו כל הפניות שלי אליהם (לפחות 10!); עובדה – שלושה חודשים וחצי מאז, עדיין הקישור חסום. התעלמות מוחלטת מצדם. חקרתי קצת בנושא והבנתי שמדובר פה באלגוריתם מטומטם שפועל עצמאית בהתאם לתכנות שלו, כך שאין סיכוי שאי פעם זה יחזור לקדמותו והקישור יופעל. אני מניחה שהציור בראש הרשומה לא מצא חן בעיני האלגוריתם הטיפש.

I had a direct link from this blog to one of my Facebook businesses – Word Harvest Publishing, which was active for almost 10 years, since August 2010. On 16.3.20, I published this post and then Facebook blocked the link, claiming that my post (from this blog) was violating community rules. None of all my applies to them (at least 10!) didn't help; fact – three months and a half later, still the link is blocked. A complete ignoring by them. I did some research on the subject and realized that this is a stupid algorithm that operates independently according to its programming, so there is no chance that it will ever return to normal and the link will be activated. I guess the stupid algorithm didn't like the drawing at the top of my post.

נשים שולטות

את זה הלוגריתם המטומטם של פייסבוק פסל   This was rejected by stupid Facebook logarithm

חלה ההתדרדרות עצומה בשיח בפייסבוק, משום שהאלגוריתם פועל להעצמת ההתבטאויות הגסות והמתלהמות. מאן דהוא בהנהלת פייסבוק מצא ששיח מתלהם, גסות רוח והתבטאות לא מכבדת של הזולת, מגבירים את הענין של אנשים ומושכים אליהם את תשומת לבם. איני יכולה לדבר בשם כל האנשים שמרגישים וחושבים שהם טובים, אך נראה לי שרבים מאיתנו מעדיפים שיח נעים, מכבד, מקבל, מנומס, כזה שנעים לקיים, גם אם דעת הזולת שונה לגמרי משלנו. אפשר להחליף דעות, אפשר שיהיו חילוקי דעות, אך אין צורך בשום התבטאות גסה. ממש אין צורך. אני מקוה ומיחלת בכל לבי שתקום פלטפורמה לאנשים טובים, כזו שאפשר יהיה לשתף את דעותייך בלי שיעוטו עלייך כל מיני מחרחרי ריב ויהפכו דיון לקרב, גם אם זה של מלים מוקלדות.

There has been tremendous deterioration in the discourse on Facebook, because the algorithm works to empower rude and raging speeches. Someone at Facebook management found that fiery discourse, rudeness and disrespect for others increases people's interest and attracted their attention. I cannot speak for all people who feel and think they are good, but it seems to me that many of us prefer a nice, respectful, accepting, polite discourse, one that is pleasant to hold, even if the opinion of others is quite different from ours. It is possible to exchange opinions, there may be disagreements, but no crude expressions are required. There is absolutely no need for it. I sincerely hope that a platform for good people will be created, such that people could share their opinions without getting pounced by all kinds of warmongers who turn each discussion into a fight, even if it is typed words.

אני שמחה על שכמה חברות גדולות ומשפיעות הסירו את הפרסומים שלהם מפייסבוק. מה שלא הולך בהגיון ובטוב, כנראה יצליח על ידי פגיעה בכיס של הטייקון. אולי זה יביא לשינוי בהתנהלותו. אני אמנם מאותגרת, אך לא כל כך טפשה, כך שאני יודעת שהחברות שעשו זאת פעלו מתוך האינטרסים שלהם ולא מתוך אלטרואיזם. זה אמנם חבל, אך אף חברה עסקית גדולה לא הגיעה להיות כזו בדרך של אלטרואיזם. אם הן לא היו דורסות את הזולת ודורכות על גווייתו – איך הן היו מתקדמות ומגיעות לאן שהגיעו?

I'm happy that some big and influential companies have removed their advertisements from Facebook. What does not go with sense and good intention, will probably succeed by hitting the tycoon's pocket. Maybe it will change his behaviour. I am challenged, but not so stupid, thus I know that the companies that did it, worked out of their own interests rather than altruism. This is a shame, but no big business company came to be such by altruism. If they had not crushed others and stepped on their corpses – how would they have progressed and get to where they are?

בזמנו, כשמייקרוסופט התחילה להכנס לשוק אם מעבד התמלילים שלה, וורד, היא דרסה את כל מעבדי התמלילים שהיו ברחבי העולם. וורד, בתחילת דרכה היתה נוראה כתוכנה. התרגום לעברית וממנה היה גרוע מאוד, כמו התרגום שיש בפייסבוק. זה בלשון המעטה, משום שאין מלה יותר חזקה מזו. לפני וורד, היתה בישראל תוכנת עיבוד תמלילים נפלאה בשם QText, שהיתה ממש מעולה. כל מה שהיה על מייקרוסופט לעשות, זה להטמיע את QText בתוך וורד, במקום לדרוס אותה. היה אולי רווחי פחות בטווח המיידי, כי לקנות את QText היה אמור לעלות בכסף, אך הרווח היה גדול יותר במבט לעתיד, משום ששיתוף הפעולה היה יכול להניב תוכנה עוד יותר מצוינת. וורד לא ממש טובה. זו תוכנה בקושי בינונית בעברית.

At the time, when Microsoft began to market its word processor, Word, it was destroying all the word processors around the world. Word, at the beginning, was terrible as a software. The translation to and from Hebrew was very bad, like the translation on Facebook these days. This is an understatement, because there is no more powerful word than bad. Prior to Word, Israel had a wonderful word processing software called QText, which was really excellent. All Microsoft had to do was assimilate QText with Word, rather than ruin it. It might have been less profitable in the immediate term because buying QText was supposed to cost money, but the profit was greater in the future aspect, because collaboration could have yielded even more excellent software. Word is not really good. This software is hardly medium in Hebrew.

עד כמה מצוינות ונפלאות שהן תהיינה, אין לעסקים קטנים סיכוי מול החברות הגדולות הדורסניות. יחד עם זאת, גם הגדולות לא נשארות עימנו לנצח, לשמחת רבות מאיתנו, כולל אני. תקוותנו היא שבמקום הגדולות, הרעות והמזיקות, תקומנה חברות טובות שתפעלנה הן למען הרווח שלהן, אך לא רק בשביל זה, אלא גם כדי להיטיב עם העולם. אני מקוה שזה יתגשם ובמהרה בימי.

As great and wonderful as they might be, small businesses have no chance against the big companies. At the same time, the big ones too don't stay with us forever, much to the delight of many of us, including myself. Our hope is that in the place of the great, bad and damaging, good companies will be created that will work for their own profit, but not only for this, but also for the good of the world. I hope that comes true soon.

הטמטום של פייסבוק

במשפט אחד:

אנחנו זוכרות איך אימפריות שחשבו שתחיינה לנצח – נפלו. גם פייסבוק לא יינָקֶה. גם סופו יגיע ונקוה שבקרוב תקום פלטפורמה נקיה ונעימה, שלא תפעל בשרירות לב.

In one sentence:

We remember how empires that thought they would live forever fell. Facebook won't be an exception. Its end will also come, and let's hope that soon a clean and pleasant platform will establish, such that won't work arbitrarily.

אוכל, ביגוד, תרבות Food, Clothing, Culture

קלאודיה רודן – על תרבות ואוכל

Claudia Roden – About culture and food

תמיד חשבתי ואני עדיין סבורה שאוֹכל, ביגוד וגג מעל הראש צריכים להיות עבור כולנו ללא הבדל כלשהו. על כולנו להיות מסוגלות לאכול לשובע, לכסות את גופנו מפני פגעי מזג האויר ושתמיד יהיה לנו מקום נוח להניח בו את הראש.

I always thought and I still do that eating, clothing, and roofing should be for all of us, with no difference whatsoever. We should all be able to eat for satiety, cover our bodies against weather ravage, and always have a comfortable place to rest our heads.

בתקופה בה גידלתי את ילדי והאכלתי אותם, עדיין לא פרצו אל חיינו תוכניות הבישול בטלויזיה. אני שמחה שלא נחשפתי לאלה ובהצצה פה ושם לכמה מהן בימינו, שמחתי עדיין בעינה. איני מוצאת בהן שום טעם וענין. בתקופתי, יצאו לאור כמה ספרי בישול מעולים שמהם למדתי מתכונים בסיסיים ומהם הרכבתי את התפריט המשפחתי. תמיד אהבתי לבשל. אהבתי גם להוסיף את המגע שלי למתכונים שבספרים. לדוגמא: אם מדובר במרקים או במאכלים כמו פלפלים ממולאים, הייתי שמה רבע מכמות הפלפל השחור והמלח המומלצים. אף פעם לא אהבתי מלוח או חריף. אותו הדבר לגבי המתוקים – רבע מכמות הסוכר והביצים. מעולם לא הבנתי למה צריך לעוגה 8 ביצים אם אפשר להסתפק בשתיים שמחזיקות את העוגה יפה מאוד. שנים לאחר מכן, למדתי שגם בלי ביצים יוצאת עוגה לתפארת ואין צורך להקריב עבור כל מאכל שהוא את הדור הבא של העופות.

At the time I was raising my children and feeding them, cooking programmes on TV had not yet broken into our lives. I'm happy that I wasn't exposed to these and with a peek here and there on some of them nowadays, my happiness remains unchanged. I find no taste and interest in them. During my time, there were several excellent cookbooks released, from which I learned basic recipes upon which I assembled the family menu. I always loved to cook. I also liked to add my touch to the recipes in the books. For example: if it was soups or foods like stuffed peppers, I would put a quarter of the recommended amount of black pepper and salt. I never liked salty or spicy. The same goes for the sweet – a quarter of the sugar and eggs. I never figured out why a cake needs 8 eggs if you can make do with two that hold the cake very nicely. Years later, I learned that even without eggs, a cake comes out great, and there is no need to sacrifice the next generation of poultry for any dish what so ever.

אוכל, מבחינתי, זה לקיום הגוף, שלא נהיה רעבות. אני אוהבת לקשט את המאכלים שלי כדי לשמח את העין הרואה לפני שהם נבלעים בפי, אך יחד עם זאת, איני חושבת שצריך לעשות ענין גדול מאוכל. אוכלות כשרעבות, לא כדי להתנחם על משהו שחסר לנו. אוכל אינו אמור להוות תחליף לשום דבר, רק להשביע את הבטן הרעבה.

Food, for me, is for the sake of sustaining the body, so we won't be hungry. I like to decorate my foods in order to please the eye that sees it before they are swallowed in my mouth, but at the same time, I don't think that we should make an issue out of food. Eat when hungry, not to take comfort for something we lack. Food should not be a substitute for anything, just to satisfy the hungry stomach.

בקשר לביגוד, אין לי מושג למה יש צורך במליון זוגות נעליים או סוגי בגדים. למה אי אפשר ללבוש בגד יותר מפעם אחת, למה לא גם עשרים ויותר? כמה זוגות נעליים שוכבות אצלכן בארון כאבן שאין לה הופכין? למה בכלל קניתן אותן? כי היה לכן כסף? כי התחשק לכן? למה להחזיק דברים שאין משתמשים בהם?

About clothing, I have no idea why a million pairs of shoes or types of clothes are needed. Why can't you wear a garment more than once, why not twenty times or more? How many pairs of shoes do you have in your closet, such that you don't use? Why did you even buy them? Because you had money? Because you felt like it? Why keep things that are not used?

"צ'מעי", אמרה הנסיכה שהציצה מעבר לכתפי אל מסך המחשב, "מה שכתבת נכון לך, לא מוכרח להיות נכון גם לאחרות."

"נכון", הסכמתי איתה, "אבל אני תמיד כותבת על מה שנכון לי ואף פעם איני מטיפה ללכת בדרכי. מבחינתי, שכל אחת תעשה מה שטוב ומתאים לה."

"יופי!" הנסיכה היתה מאושרת. אני תמיד שמחה שהיא מאושרת.

"Listen," said the princess, who peered over my shoulder at the computer screen, "what you wrote is right for you, it must not be true for others."

"True," I agreed with her, "but I always write about what's right for me and I never preach to go my way. For me, everyone may do what's best for her."

"Great!" The princess was happy. I'm always glad when she's happy.

במשפט אחד:

אוכל וביגוד אינם תרבות, אלא צרכים שיש לספק לכל ואין לעשות מהם ענין יותר מדי. אמנם יש אוכל וביגוד פולקלוריסטי, אך זה משהו אחר לגמרי.

In one sentence:

Food and clothing are not culture, but needs that must be fulfilled and not made issue out of it. Although there is folkloristic food and clothing, but this is something else entirely.

מה שהיה היה   It will never be the same

עוזי נבון ומכרים – מה שהיה היה

Uzi Navon & the Acquaintances – What's done is done

החיים אינם חוזרים למסלולם. החיים לא יחזרו למסלולם כפי שאני רואה זאת. לפחות לא לגבי.

Life does not return to normal. Life will not return to normal as I see it. At least not for me.

הקורונה הזו שינתה את חייהם של רבים, סיימה חיים של רבים ועד שלא יצליחו למגר אותה, איני רואה שינוי באורח חיינו, למרות שרבים מתעלמים מהסכנה שהנגיף הזה טומן בחובו. מוזר לי שברגע שהממשלות למיניהן התירו את הרסן, פתחו את המרחב הציבורי, ישנם ציבורים רבים שאינם ממושמעים הפורקים כל עול כאילו שהקורונה אינה סכנה איומה המלוה אותנו כל העת. מדהימים אותי אלה המתיחסים למגיפה הזו בכזו קלות ראש. איני יכולה להבין את האדישות שלהם.

This Corona has changed the lives of many, ended the lives of many, and until it will be eradicated, I don't see a change in our way of life, although many ignore the danger that this virus hides within. It is strange to me that once the governments have unleashed the curb, opened the public space, there are many disciplined publics that throw off the yoke as if the Corona is not a terrible danger that escorts us all the time. Those who take this pandemic so lightly amaze me. I cannot understand their indifference.

מבחינתי, גם אם ישנן הנחיות הנראות כל כך מופרכות ולא הגיוניות, כאלה שרואים בבירור את הכסף המניע אותן ולא ההגיון ו/או רצון אמיתי לשמור על בריאות הציבור, אני עדיין מעדיפה לנקוט באמצעי הזהירות המירביים שאני נוקטת ולא לזלזל. מדובר כאן בענין של חיים ומוות, בסכנה אמיתית ומוחשית של הדבקה באחת המגיפות הכי נוראיות שראינו מזה מאה שנים. מדובר כאן במשהו שעדיין לא הצליחו לפענח ואין לדעת אם ומתי זה יקרה, כי המדע עדיין מתמודד עם זה. אני מאוד לא מאמינה בתאוריות קונספירציה למיניהן בקשר לקורונה, למרות שישנן כמה תאוריות אחרות שאני נוטה להאמין להן. לא נראה לי הגיוני שכל מנהיגי העולם התאחדו בועידה בנושא שינוי האקלים בפאריז או בכנס הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס או כל כינוס אחר, והחליטו יחד לזייף מגיפה כדי להשתלט על העולם ו/או להשליט דיקטטורות על אזרחיהם. המגיפה הזו אמיתית והיא מפילה חללים רבים מאוד.

For me, even if there are guidelines that seem so unrealistic and illogical, such that we can clearly see the money that drives them and not the logic and/or genuine intent to maintain public health, I still prefer to use the utmost precautions I take and not degrade the situation. This is a matter of life and death, a real and tangible danger of being infected with one of the most terrible pandemics we have seen in a century. This is something that has yet to be resolved and it is unclear if and when it will happen, because science is still coping with it. I do not believe in many conspiracy theories regarding the Corona, although there are some other theories that I tend to believe. It makes no sense to me that all world leaders have joined in the Climate Change Conference in Paris or the Economic Forum Conference in Davos, or any other convention, and decided together to forge a pandemic to take over the world and/or rule dictatorships over their citizens. This pandemic is real and causes the deaths of very many.

איני רואה את עצמי חוזרת לשבת בבתי קפה ומסעדות. גם לפני הקורונה לא ממש אהבתי לאכול במקומות ציבוריים בהם איני מכירה את אלה שמכינים לי את האוכל, אך לא היתה אז סכנת הנגיף. היום אין שום סיכוי שאוכל במקום ציבורי. מבחינתי, גם ימי הביקורים בקולנוע תמו עבורי. אין שום סיכוי שאשב שוב בכסאות בהם ישבו אנשים זרים, בעיקר במקומות סגורים בהם אנשים נושפים זה על זה. אין יותר נסיעות בתחבורה הציבורית מבחינתי. איני יכולה לדמיין את עצמי נוגעת במקומות בהם נגעו אנשים זרים, אולי נגועים בנגיף, שלא לדבר על לשבת במקומות האלו. במקום מסעדות, אאלץ לבשל בעצמי. לא ממש נורא, הרי זה מה שעשיתי בארבעת החודשים האחרונים בהם הסתגרתי בדירתי והשתדלתי למעט לצאת החוצה. מזל שאני אוהבת לבשל, אך גם לולא אהבתי, לא הייתי מסכנת את חיי באכילה בחוץ. אין לי מושג איך לפתור את בעיית התחבורה, איך אתנייד בעתיד. אני מניחה שאצטרך לרכוש מכונית, מה שלא בריא לכדור הארץ, אך זה ימנע ממני להדבק. כאן עולה השאלה החשובה: האם, בשמירה על בריאות הפרט, שוה לנו לחבל בכדור עליו אנו חיים? כנראה שנידונו לכליה.

I don't see myself going back to sit in cafés and restaurants. Even before the Corona I didn't really like to eat in public places where I didn't know those who prepared me the food, but there was no danger of the virus then. Today there's no way I would eat in a public place. For me, the days of visiting the cinema are over. There is no way I'm going to sit again in the chairs where strangers were sitting, especially in closed spaces where people exhale on each other. No more trips on public transport for me. I can't imagine touching places where strangers touched, maybe infected with the virus, let alone sitting in those places. Instead of restaurants, I'll have to cook myself. Not really bad, after all, that's what I've been doing for the past four months, where I've closed myself up in my apartment and tried to go outside as less as possible. Lucky that I love to cook, but even if I didn't love it, I wouldn't risk my life eating outside. I have no idea how to solve the transportation problem, how to go places in the future. I guess I will have to buy a car, which is not healthy for the earth, but it will keep me from getting infected. Here the important question arises: is it worth, while keeping one's health, to sabotage the earth we live on? We are probably doomed.

Greta Thunberg Was Predicted By The Simpsons Years Ago

במשפט אחד:

מה שהיה היה, שום דבר לא יחזור לקדמותו.

In one sentence:

Whatever our life was, nothing would come back to normal, it will never be the same.

הרחובות חזרו לסאון   The Streets became Noisy Again

Mathias Basner – Why noise is bad for your health

היה שקט מאוד בזמן הקורונה. מבחינתי, זה היה מבורך.

It was very quiet during the Corona. For me, it was a blessing.

אני אמנם גרה בעיר, אך זו אינה מהסואנות במדינה. זו אינה תל אביב, זו חדרה. זו יותר עיירה מאשר עיר. לשמחתי, המקום בו אני גרה, ברחוב צדדי שקט למדי, אינו מספק יותר מדי רעשים וגם לפני הקורונה אפשר היה לשמוע את ציוצי הציפורים ואת יללות החתולים. הן ציפורים והן חתולים יש לנו כאן בשפע. אני אוהבת את הקולות שלהם.

Although I live in the city, it is not one of the busiest in the country. It's not Tel Aviv, it's Hadera. It's more of a town than a city. To my delight, the place where I live, on a fairly quiet side street, does not provide too much noise and even before the Corona you could hear the birds tweeting and the meows of the cats. We have lots of birds and cats here. I love their sounds.

היתרון של לגור במקום בו אני גרה הוא אדיר. מצד אחד, אני נמצאת כאילו בחיק הטבע, המרחק בין הבתים הוא סביר למדי וכשאני יוצאת ופוסעת מרחק של חמש דקות בלבד, אני מגיעה ללב העיר. הכל במרחק של דקות ספורות. והשקט, יחסית לעיר, ממש נפלא לי.

The advantage of living where I live is tremendous. On the one hand, as if I am in the bosom of nature, the distance between houses is quite reasonable, and when I go out and walk only five minutes away, I reach the heart of the city. All within minutes. And the quiet, relative to a city, is really wonderful to me.

יצאתי היום לקניות וסידורים ונפעמתי מהרעש. זה לא דבר שאני שומעת מביתי. כבר שכחתי איך נראית עיר סואנת, עם צפירות מכל עבר, עם חוסר הסבלנות של הנהגים להולכי הרגל, עם הצעקות והרעש. בפעם שעברה שיצאתי מהבית, החיים רק נפתחו, היתה הרגשה של היסוס, של זהירות, פחות רעש, אם כי גם פחות מסכות. אנשים לא כל כך הקפידו לשמור על מרחק זה מזה. היום זה נהיה פרוע לגמרי. כל רסן שוחרר.

I went shopping and running errands today and was overwhelmed by the noise. It's not something I hear from my home. I've already forgotten what a busy city looks like, with sirens everywhere, with impatience drivers towards pedestrians, with the shouts and the noise. The last time I left home, life just opened, there was a feeling of hesitation, of caution, less noise, though less masks too. People were not so careful to keep their distance from each other. Today it became entirely wild. All rein became free.

19,894 מקרים מאומתים, 288 נוספו מאתמול. המספרים לא נראים אמינים, למרות שהם די גבוהים. החשש שלי הוא שהמספרים גדולים הרבה יותר, משום שאין בודקים מספיק. זה כמו לטמון את הראש מתחת לחול. בניו זילנד חיכתה ראש הממשלה עד שלא יתגלו חולים חדשים ועד שאחרון החולים יחלים. היא לקחה טווח של בטחון כדי למנוע הִדָבְקוּת חוזרת. אצלנו, פתחו הכל מוקדם מדי לטעמי ואנו רואות את התוצאות העגומות מדי יום ביומו במספר הגדל והולך של החולים החדשים. בימים אלה, אני מתיחסת ביתר שאת לרחוב כאל אזור קרבות ומשתדלת לנקוט באמצעי זהירות מירביים כמיטב יכולתי.

19,894 verified cases, 288 added from yesterday. The numbers do not seem reliable, although they are quite high. My concern is that the numbers are much bigger because there are not enough tests. It's like putting one's head in the sand. In New Zealand, the prime minister waited until no new sick people were discovered and until the last of the patients recovered. She took a range of safety to prevent new cases of infection. With us, for me, everything has opened too soon, and we see the sad results every day of the growing number of new patients. These days, I regard the street all the more forcefully as a battle zone, and try to take maximum precautions as best I can.

Nicola Jones – The dangers of a noisy ocean

במשפט אחד:

כפי שזה נראה לי עכשו, אין לי צפי לצאת לרחוב לעתים קרובות יותר ובעיקר – להמשיך לעטות מסכה, גם אם כל הסביבה תחדל מלעשות כן. עדיף להשאר על הצד הבטוח.

In one sentence:

As it seems to me now, I don't expect to go out to the street more often, and mostly – continue to wear a mask, even if the whole environment ceases to do so. It's better to stay safe that be sorry.

אני לא הייתי שם I was not There

מאריה קארי אהיה שם

Mariah Carey I'll Be There

אני לא הייתי שם, מזלי שלא הייתי שם, אך אִמותי ואבותי היו.

I wasn't there, I was lucky not to be there, but my ancestors were.

אינך צריכה לנכוח במקום הפשע או לחוות משהו רע בכדי לחוש חמלה כלפי הקרבנות. אמנם אומרים שהשבע לא יבין את הרעב, אך לא צריך לרעוב כדי להאכיל את הרעב או להושיט יד למישהו שקרה לו משהו רע. לא נכחתי במקומות רבים, אך אין זה אומר שאיני יכולה להזדהות עם מי שעבר חויה רעה.

You don't have to attend the crime scene or experience anything bad to feel compassion for the victims. Despite the saying that whoever's hungry doesn't understand who's starving, there's no need to starve in order to feed the hungry or reach out to someone that something bad happened to them. I haven't been to many places, but that doesn't mean I can't empathize with anyone who's been through a bad experience.

הרצח של ג'ורג' פלויד אינו יוצא לי מהראש. התמונה הנוראה של הרוצח החונק את האיש המתחנן על חייו מעלה לי בכל פעם מחדש את התמונות המזויעות של רצח בני עמי בשואה, של גופות מפוזרות אחרי פוגרומים, של מה שנשאר אחרי הפצצות על חפים מפשע, של… כל כך הרבה רשע יש בעולם, כל כך הרבה רוע. היכן הטובים כדי למגר את המזיקים?

I can't get George Floyd's murder out of my mind. The horrible image of the killer strangling the man pleading for his life again and again brings to my mind over and over the terrible images of murdering my people in the Holocaust, of bodies scattered after pogroms, of what remains after bombing innocent people, of… So much evil in the world, so much maliciousness. Where are the good people to eradicate the sabotages?

מפליא אותי בכל פעם מחדש להיווכח שהרוע עדיין פה, שישנם כאלה שחיי הזולת אינם נחשבים בעיניהם. שלמרות כל מה שקורה, אין הם פוקחים את עיניהם לראות את העוול שנעשה ועדיין נעשה לאלה שנחשבים ל"שונים" מהם. שיש עדיין כאלה החושבים שיש דבר כזה "עליונות הגזע הלבן" ושלא כולנו צריכים להיות שוים. גם אם זה מה שתקעו להם בראש מילדותם, ששטפו את מוחם המסכן שאנשים בעלי צבע עור שאינו לבן אמורים לשרת את הלבנים, שזה בסדר לחטוף אנשים ממקום הולדתם ולסחור בהם – גם אם כל זה קרה להם, יש גיל שבו התבונה צריכה לבלוט, גיל שבו אדם בוחן את מה שלימדו אותו ובודק אם זה אכן צודק. נכון, קשה מאוד להשתחרר משטיפת מוח מינקות, אך זה לא בלתי אפשרי.

It amazes me time and again to realize that evil is still here, that there are others who do not consider the life of others. That despite all that is happening, they do not open their eyes to see the injustice done and still being done to those who are considered "different" from them. Some still think there is such a thing as "white supremacy" and that we should not all be equal. Even if that's what stuck in their heads from childhood, their poor brain have been washed to believe that non-white-skinned people are supposed to serve the whites, that it's okay to kidnap and trade people from their birthplace – even if it all happened to them, there's an age where wisdom should stand out, an age when people examine what they were taught and check if it was indeed right. True, it is very difficult to get rid of brainwashing since infancy, but that is not impossible.

היה לי ויכוח מטופש עם טיפש דתי שחושב שמי שאינו מאמין באלוהים, אין לו זכות קיום או שהוא נחות ממנו. אני משתדלת להרחיק את עצמי מאוד מטיפשים, הן משום שאין לי סבלנות אליהם וגם כדי לא להידבק בטיפשות שלהם. טיפשות זו מחלה קשה ומדבקת והלוקים בה נתונים כל חייהם בגבס. לא משהו שהייתי רוצה שיקרה לי. זה לא פחות גרוע מקורונה. גם מטיפשות עלולים למות. לדעת המטומטם ההוא, לא כל בני האדם שוים, אנשים לבנים שוים יותר משחורים, גם אם אלה בני אותו העם, שהגבר הוא ראש המשפחה ועל פיו ישק דבר, כי בתורה כתוב שעל האישה לשרת אותו. הילדים, מן הסתם, נולדו עבדים של אותו שליט.

I had a stupid argument with a religious fool who thinks that anyone who does not believe in God has no right to exist or is inferior to him. I try to keep myself far away from fools, both because I have no patience for them, and not to get infected by their stupidity. Stupidity is a serious and contagious disease and the those who get it, are their entire life put in plaster. Not something I would want to happen to me. It is no less bad than Corona. Foolishness can also cause death. To that fool's opinion, not all humans are worthy, white people are more worthy than blacks, even if those of the same nation, the man is the head of the family and all are to submit to his orders, because in the Torah it is written that the woman should serve him. The children must have been born slaves of that ruler.

למה טרחתי להזכיר אותו? כי הוא אינה היחיד שנושם ומפיץ שנאה בשם אהבת האל. אותם אלה שנהגו ללכת לכנסיה ולהתפלל לאל שלהם, המפזר את אהבתו על הכל, התאכזרו לאחר מכן לבני אדם אחרים שנחשבו לרכושם רק בגלל צבע עורם הכהה. הם לא חשבו כלל שהעבדים שלהם נולדו גם הם בצלם, רק בצבע שונה.

Why did I bother to mention him? Because he is not the only one who breathes and spreads hate in the name of God's love. Those who used to go to church and pray to their God, who supposedly spreads his love on all, were then cruel to other human beings who were considered their property only because of their dark skin colour. They did not think that their slaves were also born in the same image, only in a different colour.

בון ג'ובי אהיה שם בשבילך

Bon Jovi I'll Be There for You

במשפט אחד:

אני לא הייתי שם, אבל גם אתה לא. מוטב היה לוא היית מראה חמלה במקום להראות את הרוע שאתה.

In one sentence:

I wasn't there, but neither were you. It would have been better if you had shown compassion instead of revealing the evil that you are.

ללכת ברחוב   Walking in the Streets

סלפי עם מסכה   Selfie with a mask

סלפי עם מסכה   Selfie with a mask

בימים אלה ממש מסוכן ללכת ברחוב. רוב האנשים חסרי אחריות ואינם עוטים מסכות.

These days walking in the street is really dangerous. Most people are irresponsible and do not wear masks.

אצלנו זה לא ניו זילנד. אצלנו אין ראש ממשלה אחראית שיוצאת את העם לפחות פעם ביום כדי להסביר את המצב ולהנחות כדי שהתושבים ידעו מה עליהם לעשות. בנוסף, מוציאה ג'סינדה ארדרן סרטון קצר עם עיקרי הדברים לאלה שלא יצא להם לצפות בשידור החי. יש גם בעמוד שלה הנחיות כתובות לאלה שאין להם זמן או סבלנות לצפות בוידאו. ובעיקר – יש כינוסים עם עיתונאים כדי שאלה יפיצו את הדברים ברבים בכל אמצעי התקשורת. ראש ממשלת ניו זילנד גם עונה על שאלות העיתונאים. היא אינה מזמנת אותם רק כדי שיהיו ניצבים בהצגה, אלא כדי שיהיו פעילים וישאלו שאלות. כשעיתונאים שואלים שאלות, זה מאפשר מקום להסביר. הגב' ארדרן יוצאת מתוך נקודת ההנחה שתפקידם של העיתונאים אינו להציק לאף אחד, אלא לעזור לה ולאלה שבשלטון לנהל את המדינה בצורה שקופה והוגנת. מבחינתה, התושבים בניו זילנד אינם האויבים שלה, אלא השותפים שלה, הצוות שלה. כך היא מכנה אותם.

Israel is not New Zealand. We don't have a responsible prime minister who comes out at least once a day to explain the situation and guide the residents so they would know what they should do. In addition, Jacinda Ardern releases a short video with the essentials for those who could not watch the live broadcast. There are also written instructions on her page for those who don't have the time or patience to watch the video. And most importantly – there are press conferences with journalists so that they will spread things widely in all media. The New Zealand Prime Minister also answers the journalists' questions. She does not invite them just to have extras in the show, but to be active and ask questions. When journalists ask questions, it allows to explain. Ms. Ardern assumes that the role of journalists is not to harass anyone, but to help her and those in power run the country in a transparent and fair manner. For her, New Zealand residents are not her enemies, but her partners, her team. That's how she calls them.

Jacinda Ardern explains expectations for Kiwis during Alert Level 3

אי אפשר שלא לתהות למה בניו זילנד זה עובד ולמה אין המצב אצלנו דומה. למה אצלנו מנחיתים הוראות, מורידים סגרים לפי גחמות, מאשרים לאנשים "חשובים" להגיע ארצה בלי בידוד ולהסתובב חופשי? ראש ממשלת ישראל מכהן עם שלושה כתבי אישום מעל לראשו וקופת שרצים שלמה מאחוריו, שתמוה מאוד שאין חוקרים את מה שהיא מכילה. אצלנו, העם נחשב כאויב הממשלה, ובמקום שהממשלה תשרת אותו, חושבים השרים והנאשם העומד בראש שהעם צריך לשרת אותם. אצלנו 300 מתים מהקורונה ואלפים נדבקים וחולים. אף אחד אינו מאמין למספרים הללו והעם חושב שאין אלה אמיתיים וכי נעשתה בהם מניפולציה. מי יכול לבדוק שאכן רק 300 נפטרו מהקורונה ולא יותר? אצלנו אין שקיפות.

You can't help but wonder why in New Zealand this works and why in Israel the situation is not the same. Why are we getting instructions strike forcefully, they lift up lockdowns according whims, authorizing "important" people to come to Israel without isolation and walking around freely? The Israeli prime minister is in office with three indictments over his head and a whole lot of other problems, and it's very weird they are not being investigated. In Israel, the people are considered the enemy of the government, and instead of the government serving us, the ministers and the accused who is at their head think that the people should serve them. We have 300 dead from the Corona and thousands are infected and sick. No one believes these numbers and the people think that these are not real and that they have been manipulated. Who can check that only 300 have died from Corona and not more? We have no transparency.

Jacinda Ardern reflects on former National leader being rolled

אני יוצאת מהבית כשאין לי ברירה. אני יוצאת מהבית כמו לשדה קרב. רואה את האנשים האדישים, אלה שלא אכפת להם מאחרים וכנראה גם לא מעצמם, שאינם טורחים לעטות מסכה, שאינם טורחים להתמגן. ספרתי אותם. מתוך 20 אנשים שעל פניהם חלפתי, רק שניים עטו מסכה. השניים הללו היו בגילי. השאר, הרוב, היו צעירים. כנראה שלהוריהם אין כל השפעה עליהם.

I leave home when I have no choice. I go out of the house like to a battlefield. I see the indifferent people, those who don't care about others and probably not about themselves, who don't bother to wear a mask, who don't bother to protect themselves. I counted them. Of the 20 people I passed, only two wore a mask. These two were my age. The rest, the majority, were young. It seems that their parents have no influence on them.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern and former Prime Minister Helen Clark talk gender equality

במשפט אחד:

הגיע הזמן שניקח דוגמא מנשים טובות וחכמות. העולם יראה הרבה יותר טוב בכל המובנים.

In one sentence:

It is time we take an example from good and wise women. The world will look much better in every aspect.

מה לימדה אותנו הקורונה ? What the Corona Taught Us

Ray Dalio – What coronavirus means for the global economy


מה לימדה אותנו הקורונה? האם למדנו משהו ממה שעבר עלינו?

What did the Corona teach us? Did we learn anything from what we went through?

זה שמלמדים אותנו, מנסים ללמד, אינו אומר שאכן למדנו, שהדברים אכן עובדו במוחנו ואנחנו באמת מישמים אותם. ישנן תאוריות רבות ורעיונות בשפע על איך אמור העולם לְהֵרָאוֹת להבא, שלא לדבר על החזיונות שאנשים חוזים. השאלה היא אם יש לזה קשר למציאות. מה יקרה? איך יקרה? ובעיקר – מה יהיה בסופנו?

That, that we are taught, there are those who try to teach us, does not mean that we did learn, that things were processed in our minds and that we really put them into practice. There are many theories and abound of ideas on what the world is supposed to be, not to mention the visions people predict. The question is whether this has anything to do with reality. What will happen? How will it happen? And most importantly – what will our end be like?

עצירת הכל, ההתכנסות לבתים של רובנו (תמיד יש כאלה שמפרים את ההוראות), הסגר, איבוד מקומות העבודה וכל מה שקרה בעקבות הקורונה – אמורים היו לתת לנו זמן למחשבה ולחשב את מסלולנו מחדש. האם זה קרה? הוידאו שהבאתי פה בהתחלה, מתמקד בהבט הכלכלי של מה שהקורונה גרמה. הוידאו שבסוף נותן פרשנות לכמה נקודת שהועלו בוידאו הראשון. ממליצה לצפות בשניהם.

Stopping everything, most of us withdrawing into our homes (there are always those who violate instructions), closure, job loss and everything that happened following the Corona – should have given us time to think and recalculate our route. Did that happen? The video I brought here at the beginning, focuses on the economic view of what the Corona caused. The video at the end gives an interpretation of some points raised in the first video. I recommend watching them both.

Typh Barrow – Quand on n'a que l'amour (when we only have love)

ישנן שאלות רבות שאני שואלת את עצמי ואני מניחה שגם אחרים כמוני. אני מאמינה שאיני היחידה הדואגת לעתיד צאצאינו ולעתיד כדור הארץ. אפשר לערום תִלֵי-תִלִים של מלים לגבי הדברים הגדולים ואפשר להיות הרבה יותר אנושיים ולחשוב על האדם הפשוט, זה שבסך הכל רוצה לאכול, ללמוד, להתפתח, לפרנס את משפחתו, להתקדם בחיים ולהנחיל לצאצאיו חיים טובים יותר משלו. זה כבר קרה בעבר בארצות מסוימות, אך זה נעצר בגלל מדיניות ההפקרות והפקדת העושר בידי מספר מצומצם של ישויות – משפחות "נעלות" ומורמות מעם ותאגידים שמוצצים את לשדם של עובדיהם ויוצרים מציאות של מרוץ אחר דברים שאין אנו באמת זקוקים להם. להזכיר שוב כמה כסף עושה אפפל על גבם של העובדים שמרכיבים את מכשיריה במפעלים המתנהלים כמו בתקופת העבדות? יש לנו עכשו את האפשרות לשנות את זה ולחלק את העושר כדי שאף אחד לא יהיה עני, רעב, יחף וחסר השכלה. איך עושים את זה? אני שמה מבטחי בכלכלנים ההגונים שיוכלו לחשוב על תוכניות מתאימות.

There are many questions I ask myself and I guess others do the same. I believe I am not the only one concerned about the future of our descendants and the future of Earth. You can pile up piles of words about the big things and you can be much more human and think of the common man, the one who simply wants to eat, learn, develop, support his family, advance in life and give his offspring a better life than his own. It has already happened in some countries in the past, but it has been halted because of the lawlessness policy and leave wealth with a limited number of entities – "lofty" and "exalted" families and corporations that suck the essence of their employees and create a reality of racing for things we don't really need. Should I mention again how much money Apple makes on the backs of the workers who produce its devices in factories that run like in the slavery period? We now have the opportunity to change it and distribute wealth so that no one will be poor, hungry, barefoot and uneducated anymore. How do we do that? I trust honest economists to think of appropriate plans.

Dionne Warwick What the World Needs Now

אחד הנושאים החשובים שיכולים לקבל מענה עכשו זה בעיית התחממות כדור הארץ. איני חושבת שעלינו לחזור לימים של שיט בימים ובאוקיינוסים כדי להגיע למקומות ברחבי העולם, אך בהחלט עלינו לחשוב איך אנו מצמצמים את פליטת גזי החממה ושאר המזיקים ולמצוא פתרונות איך אפשר יהיה לטוס בכל זאת ולהגיע למחוזות חפצנו בצורה בטוחה ומהירה ובלי לפגוע בסביבה. איך עושים את זה? ישנן כבר תוכניות ואמנות שלא יושמו. הנה ההזדמנות שלנו להיטיב עם עצמנו ועם הדורות הבאים. אמנם זה לא יהיה לרוחם של המרויחים הגדולים מהשימוש בחומרים מזהמים, אך למה אנחנו אלה שצריכים לשלם את המחיר בבריאותנו כדי שהם יוכלו לצבור עוד ועוד הון?

One of the important issues that can be addressed today is the problem of global warming. I don't think we have to go back to the days of sailing in the seas and oceans to reach places around the world, but we definitely have to think about how we reduce greenhouse gas emissions and other harming things, and find solutions to how we fly anyway and get to our destinies safely and quickly, and without harming the environment. How do we do that? There are programs and treaties that have not been implemented. Here is our chance to benefit ourselves and the generations to come. While those who make big profits from using pollutants may not like it, why are we the ones who have to pay the price in our health so that they can accumulate more and more capital?

מה לימדה אותנו הקורונה באשר ליחסינו עם עצמנו ועם אחרים? האם נמשיך לראות עולם מלא ברשעים תאבי כח ובצע, ששום דבר לא מעניין אותם מלבד עצמם, המנווטים אותנו לכאוס ולאדישות? האם נוכל למנף את הקורונה למשהו טוב יותר? האם נוכל להשפיע על עתידנו וליצור עולם בו כל היצורים החיים יעבירו את ימיהם בלי דאגה, בחמלה כלפי הזולת, בעשיית דברים טובים, בקידום והעצמת האחר בלי ללעוג לחולשותיו (נכים, חולים, מאותגרים מנטלית וכו')? באם נדע באמת לאהוב איש את רעהו ולחיות זה עם זה בשלום ובשלוה?

What did the Corona teach us regarding our relationship with ourselves and others? Shall we continue to see a world full of wicked and greedy evils, that nothing interests them but themselves, which steer us to chaos and indifference? Can we leverage the Corona for something better? Can we have influence on our future and create a world in which all living beings could spend their days without worrying, with compassion for others, with doing good things, promoting and empowering the other without mocking their weaknesses (disabled, sick, mentally challenged, etc.)? Do we really know how to love each other and live with each other in peace and tranquillity?

Ray Dalio: We're Already in Another Depression

במשפט אחד:

מה למדנו מהקורונה והאם נוכל לישם את הלקחים?

In one sentence:

What have we learned from the Corona and can we apply the lessons learned?

רובי ברידג'ס Ruby Bridges

Freedoms' Legacy: A Conversation with Ruby Bridges Hall


ילדה קטנה הולכת לבית הספר ביומה הראשון. מה אתן זוכרות מן המעמד הזה?

A little girl goes to school on her first day. What do you remember about this event?

מעולם לא חויתי אפליה. אני אסירת תודה על כך מאוד. נולדתי למשפחה אשכנזית, להורים שורדי שואה שדוקא זכו לאהדה מן הציבור על הסבל שהם עברו. כל השכונה שלי בעיר בה גרתי (גבעתיים) היתה אשכנזית. היו רק שלוש משפחות מזרחיות: לאחת היתה חנות לבגדי ילדים, לשניה חנות ירקות (שתיהן היו חלק מהבית בו גרו) וראש המשפחה השלישית היה נהג משאית. לא חוינו אפליה: לא הפלינו ולא הופלינו. בשכונה בה גדלתי, אף אחד לא ראה עצמו מעל האחרים. האבות של כולנו, כמו זה שלי, עבדו כפועלים פשוטים במפעלים שונים (אבי היה מסגר) והאמהות שלנו היו עקרות בית. בתקופה ההיא, בישראל של שנות החמישים והשישים, נשים היו צופיות הליכות ביתן, לא היו להן שאיפות של קריירה, אלא של לגדל את הילדים. מי שבכל זאת עבדה מחוץ לביתה, עשתה זאת מאילוצים של פרנסה, לא משום שרצתה בכך. אף אחת לא ראתה בעבודה במשק בית אצל אחרות סיבה לצאת מביתה היא, ודאי לא קריירה.

I have never experienced discrimination. I'm very grateful for that. I was born into an Ashkenazi family, to Holocaust survivor parents who have received sympathy from the public for their suffering. My entire neighbourhood in the city where I lived (Givatayim) was Ashkenazi. There were only three Mizrachi (eastern) families: one had a children's clothing store, the other had a vegetable shop (both of which were part of the house they lived in), and the head of the third family was a truck driver. We experienced no discrimination: we didn't discriminate and we weren't been discriminated. In the neighbourhood where I grew up, no one saw himself above the others. The fathers of us all, like my own, worked as simple labourers in various factories (My father was a locksmith), and our mothers were housewives. At that time, in Israel of the 1950s and 1960s, women were looking after their homes, not having career aspirations, but raising their children. Anyone who did work outside her home, did so under constraints, in purpose of making a living, not because she wanted to. No one has ever seen household work for others as a reason to leave home, certainly not as a career.

בילדות, לא היינו מודעות לכך שישנה 'ישראל השניה', ישובים שלמים ושכונות רבות בהן גרו עולים יהודים מארצות ערב, שהיחס אליהם מצד הממסד היה מזעזע ולא תקין. אנחנו, בעיר ובשכונה שלנו, גדלנו כמו בחממה. רק כשהתבגרנו, גילינו שישנן בתוך המדינה שלנו כמה רבדים של חֲבָרוֹת: אשכנזית, מזרחית וערבית. עדיין, לא ממש חוינו את האפליה המזעזעת שהשתיים האחרונות חוו. אני זוכרת איך, בקורס במדעי החברה בנושא 'ריבוד חברתי בישראל', למדתי שהיתה אפליה, שישנה אפליה וכי מן הסתם תהיה גם בעתיד. הם לא קרו לזה 'אפליה', אלא 'מוביליות חברתית'. איך יכול מאן דהוא להתנייד בחברה אם בשכונה בה גר היה בית ספר יסודי ברמה שלא תאמה את זו של בתי הספר בשכונות המבוססות? איך יכול הוא לשנות את מצבו אם בגלל המקום בו למד הוא נשלח לבית ספר מקצועי ולא עיוני? לא היינו מודעים לדברים הללו בזמן הלמידה, אלא רק לאחר מכן, כשהתפתחנו יותר.

As children, we were not aware that there was a 'Second Israel', entire communities and many neighbourhoods where Jewish immigrants from Arab countries lived, which the attitude towards them from the establishment was shocking and improper. We, in our city and neighborhood, grew up wrapped in cotton, protected, safe. Only as we grew older did we discover that there are several strata of societies within our country: Ashkenazi, Mizrahi and Arabic. Still, we haven't experienced the shocking discrimination that the last two had. I remember how, in a social science course on the subject of 'Social Stratification in Israel', I learned that there was discrimination, that there is discrimination and that there probably would be in the future as wrong. They did not call it 'discrimination' but 'social mobility'. How can a person move in society if the neighbourhood where he/she lived had an elementary school that did not match the level of studies in the schools in established neighbourhoods? How can he/ she change their situation if, because of the place they studied, they were sent to a professional and non-academic school? We were not aware of these things at the time we studied this, but only afterwards as we evolved more.

המודעות הזו לא סייעה לאזרחי המדינה מ'ישראל השניה' להתקדם הרבה. עד היום, ישנה אפליה מקוממת נגד עולים חדשים אשכנזים המגיעים מארצות מערביות לבין העולים מארצות מזרחיות. ראינו את זה בברור בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, בעליית יהודי ברית המועצות לשעבר (לא שהם ליקקו דבש, אך הם בכל זאת היו לבנים) ובהבאת העולים מאתיופיה. את מי שיכנו בבתים רגילים, דאגו להם לעבודה כדי שיסתדרו ויתפרנסו ואת מי שיכנו במעברות. עד היום יש יחס שונה ומפלה כלפי היהודים שעלו מאתיופיה. זאת, רק בגלל מוצאם וצבע עורם. האם להזכיר את האזרחים הערבים במדינת ישראל ומה שהם חווים?

This awareness did not help the citizens of the 'Second Israel' to make much progress. To date, there is outrageous discrimination against Ashkenazi new immigrants from western countries and those from eastern countries. We saw it clearly in the early 1990s, with the immigrants from former Soviet Union Jews (not that they licked much honey, but they were white) and the arrival to Israel of the Jews from Ethiopia. Whom the government provided accommodation in ordinary houses, gave them work so they could settle down and make a living, and whom the government put in Ma'abarot (temporary camps for immigrants). To this day there is a different and discriminatory attitude towards the Jews who emigrated from Ethiopia. This is only because of their origin and the colour of their skin. Should I mention the Arab citizens of the State of Israel and what they experience?

בימים אלו של מהומות ברחבי העולם נגד האפליה של השחורים בארצות הברית והתנהלות המשטרה בפיזור ההפגנות, כולל ירי כדורי גומי לעבר עיתונאים, העלו בפייסבוק כל מיני תמונות ודברים על ההסטוריה של השחורים בארצות הברית. ביניהם, הועלתה גם התמונה של רובי ברידג'ס, השחורה הראשונה שלמדה בבית ספר ללבנים. היא היתה יחידה בכיתתה.

These days of worldwide riots against the discrimination of blacks in the United States and the conduct of the police regarding riot control against the protests, including the firing of rubber bullets at journalists, there were posts on Facebook and photos about the history of blacks in the United States. Among them, was also the photo of Ruby Bridges, the first black child to attend an all-white school. She was the only child in her class.

חשבתי על הילדה הקטנה ההיא, שהיום היא בגילי (נולדנו באותה השנה), ההולכת לבית הספר בליווי מרשלים, מן הסתם חמושים, ובדרכה לשם רואה וחווה את המהומות וההפגנות נגדה. מה חשבה? איך זה השפיע עליה? למה ילדה קטנה צריכה לחוות דברים כאלה? חשבתי על היום הראשון שלי בבית הספר, כל כך שונה מזה שלה ולמה? בגלל שצבע העור שלנו שונה?

I thought of that little girl, who is now my age (we were born in the same year), who goes to school escorting by marshals, probably armed, and on her way there sees and experiences the riots and demonstrations against her. What did she think? How did it affect her? Why should a little girl experience such things? I thought about my first day at school, so different to hers, and why? Because our skin colour is different?

Painting Tour: "The Problem We All Live With"

במשפט אחד:

אסור שאף אחת תחווה אפליה כלשהי, אף אחת!

In one sentence:

No one should experience any discrimination, no one!

The Problem We All Live With – a painting by Norman Rockwell

אין להם פתרונות   They have no Solutions

רופוס ויינרייט – הולך לעיירה

Rufus Wainwright Going to A Town [lyrics]


אין להם פתרונות, יש להם רק זריעת הרס וחורבן. שום ערכים באמת, גם אם הם חושבים שהם צודקים וצדיקים. אם הטפשות היתה מחלה כואבת, הם היו נתונים בגבס כל ימי חייהם.

They have no solutions, they only have sowing of destruction and ruination. No values ​​really, even if they think they are right and righteous. If stupidity was a painful illness, they would have been put in cast all their lives.

בפייסבוק העלו קישור למאמר על פורעים לבנים בטולסה שהרסו את הקהילה השחורה והרגו מאות מחבריה, מה שנקרא: 'הסטוריה של גזענות וחוסר צדק'. זה קרה ב-1 ביוני 1921, שפירושו שהשבוע מלאו ללינץ' הזה 99 שנה. מצאתי לנכון לחלוק את זה בעמוד שלי. גם אם הייתי יודעת מראש אילו שדים יצאו מהבקבוק הזה, הייתי עדיין מפרסמת את זה. זה ארוע חשוב, בעיקר בעקבות הרצחו של ג'ורג' פלויד בידי השוטרים והמהומות שפרצו בעקבות זה.

A link was posted on Facebook to an article about White Rioters in Tulsa Destroy Black Community, Kill Hundreds of its members, what is called: "A History of Racial Injustice." It happened on June 1, 1921, which means that this week marks the 99th year of this lynching. I found it appropriate to share this on my page. Even if I had known in advance which demons had come out of this bottle, I would still post it. This is an important event, mainly due to the murder of George Floyd by the police and the riots that broke out as a result.

ישנם כל מיני טיפוסים בעולם, אך ישנם שניים דומיננטיים: הטובים והרעים. איני חושבת שהטובים באמת טובים מכף רגל ועד ראש והרעים רעים כנ"ל, כי יש בנו כל מיני רגשות, אך הבסיס הוא שישנם אלה התומכים בטוב בכל לבם ומשתדלים לעשות טוב כמיטב יכולתם ויש את אלה שתומכים ברוע ופועלים במלוא כוחם להרע ולא משנה בכלל מהן הסיבות שמניעים בני אדם להרע. במהלך השנים שאני בפייסבוק נצברו לי נכון להבוקר 4024 "חברים". מתוכם, אני מכירה אישית אולי 20, כשחלק מהם כמה בני משפחה וחברים במציאות. השאר, נעלמים מבחינתי. עם אנשים שאני בקשר אישי איתם, איני מצרפת לרשימה שלי, כי מה הטעם? הרי אנחנו מתקשרים על בסיס יומיומי.

There are all kinds of types in the world, but two are dominant: the good and the bad. I don't think the good ones are really good from head to toe, and the bad ones are completely bad, because we have all kinds of feelings, but the bottom line is that there are those who support good with all their heart and try to do the best they can, and those who support evil and work their full power to do evil. It doesn't matter at all what are the reasons that drive people to harm others. During the years that I am on Facebook, I am got 4024 "friends". Of these, I personally know maybe 20, some of them are few family members and friends in reality. The rest, are unknown to me. People I personally associate with, I don't add to my list, because what's the point? We do communicate on a daily basis.

במקרים כאלה, אני מגלה לפי התגובות מיהם התומכים ברוע ומי בטוב. זו הזדמנות מצוינת בשבילי לגרוע את הרעים ממצבת הרשימה שלי ולהפטר מהאנרגיות השליליות שהללו מפזרים בהיותם בחיים. אני מעדיפה אותם רחוקים ממני ככל הניתן. נכון לעכשו, נשרו שניים ונותרתי עם 4022 "חברים". אני ממש באבל! רוצות לנחם אותי?

In such events, I find out by their reactions who supports evil and who is for the good ones. This is a great opportunity for me to detract the bad people from my inventory and get rid of the negative energies they spread by being alive. I prefer them as far away from me as possible. At the moment, two dropped out and I stayed with 4022 "friends". I'm really in mourning! Want to comfort me?

אני מעלה פה את התגובות של הרעות והרעים במטרה להראות עד כמה טפשים יכולים בני אדם להיות. זאת אומרת, לא חדש לי הענין שיש טפשים בעולמנו, ואין הם מעטים, אך חשוב לי להראות את המשותף לרעים ולטפשים. אני מקוה שנדע להרחיקם מאיתנו. אין לי בעיה עם דעות של אחרים, בעיקר אם הן שונות משלי, משום שאני אוהבת ללמוד ולראות גיוון. יחד עם זאת, יש לי בעיה עם טפשות ורוע של אנשים. את זה איני רוצה לסבול ואיני מעוניינת להכיל. יש גבול לסובלנות שלי בתחומים הללו.

I'm bringing up here the comments of the bad people to show how stupid humans can be. I mean, it's not new to me that there are fools in our world, and they aren't few, but it is important for me to show what is common to the bad and the stupid. I hope we know how to keep them away from us. I have no problem with opinions of others, especially if they are different than mine, because I like to learn and see diversity. At the same time, I have a problem with people's stupidity and evil. I don't want to suffer this and don't want to contain it. There is a limit to my tolerance in these areas.

להלן התגובות:

Here are the comments:

Stupid 1: Why bring this up now??

Me: To show that nothing has changed, with hope that a change will be made. Black life does matter

Clever person: LEARN YOUR HISTORY

Me: Some people don't bother to learn the facts. They rather close their eyes when it suits them, like people who voted for that corrupt rapist for their president, and still refuse to acknowledge the facts and they will vote for that drek again. We have here, in Israel, his twin, who is facing 3 indictments for bribes, fraud and breach of trust. Still, people voted for this corrupt Netanyahu, and they scream he is innocent while refusing to accept the facts. The Israeli police here treat the Ethiopian Jews and the Arab citizens like the American's treat people of colour. The Israeli government controls the Palestinians and deny them human rights. Evil is all over the world. In Europe they are treating Muslims as they do. Not everyone is a terrorist! But everyone is entitled to be treated with compassion. I still hope that the good people will rise up and take over the evils. I hope that we are more than them

Stupid 2: Sharon Har Paz you say that our president is a rapist? i must have missed when the PROOF of that malicious allegation was presented! where is the proof of him being a rapist?

Me: I guess that his words, "grabbing them by their pussies" and the women who tried to testify against him isn't enough evidence for you. Well, nothing is better than turn a blind eye to evils

Stupid 4: well you turn a blind eye to Bill Clinton and all the women that he has raped? and you expect ME to not turn a blind eye to Trump SAYING that he CAN grab them by the pussy? did he ever actually grab any women by the pussy, i do not know, i was not there, so i do not know if that is a fact or a locker room boast? none of us do, what exactly is the point that you are trying and failing miserably to make?

Clever Person: money and membership in the rich man's club buys protection and silence, and Jeffrey Epstein "committed suicide", or so they allege

Stupid 4: where is my money and membership? i want to belong to this so called club that you are claiming exists. that was locker room talk but Clinton raped 3 women we know of and that was ok

Me: OK to whom? A rapist is a rapist is a rapist in my book. Clinton and his kind were powerful enough to silence the women they harmed. That is my point – corrupt people with a lot of money (theirs or their supporters or both), with low morals, nothing interest them except of making more money to themselves and their friends, come to high positions where they can control and do whatever they want without accountability.

Stupid 3: Trump: We MUST believe the victim to the worse possibly outcome.

Justice Kavanaugh: "We MUST believe the victim", those victims recanted and admitted lying.

Joe Biden: Videoed groping women on TV, "innocent until proven guilty". " You aren't black until you vote for Biden"

When a conservative targets black voters, liberals scream "All voters, looking to black is racist". Liberals target blacks and claim "we are just reaching out to voters, saying otherwise makes you racist"

Me: I'm mature enough to remember how things used to be – not much different than currently, except of the publicity. Things are more in the public eye and it's harder to conceal skeletons one has in the closet. Personally, I take precautions when it comes to politicians. They mostly act according to their interests and the monies supporting them. Unlike your system, we have many political parties, but nevertheless you can find in most of them the same people who have only one purpose: to get elected for a sit, not to benefit the people, but benefit those who put money in their campaign. Despite the various parties, we end up with a corrupt government, corrupt system and all the bad things. So, I notice that being a member of a certain party doesn't mean they are all good or all bad. I miss the days when people seemed to be more honest

Stupid 3: the fact you ignored my entire message on hypocrisy isn't lost on me. People don't like Trump because he is honest and does what he says. He is the polar opposite of politically correct.

With regards to Israel you can't really compare the two because they have entirely different political systems. The founders of this country explicitly made it a Republic form of government as opposed to a Democrat form of government. The main issue with a pseudo democratic government has been shown the last year in Israel.

Innocent until proven guilty in court. Not because the press tells you they are guilty.

Me: I can't see where did I ignore your message on hypocrisy. On the contrary – I think I emphasized it. Hypocrisy is built in politics

Stupid 3: I don't recall you referencing any Liberals until the bias was pointed out and then it changed to "all politicians". You referred to Trump as a "corrupt Rapist" who has never even been charged with rape, much less convicted. You also referred to Bibi who has been charged but not convicted. What happened to "innocent until proven guilty"?

You didn't start talking about Liberals until I pointed out the bias/hypocrisy.

The problems don't go away because the people hiding behind the problems don't want them solved, they want handouts and special treatment instead of equal treatment. If people aren't allowed to succeed, please explain Barrack Obama, Gen Colin Powell, Candace Rice, and the list goes on and on. The issue isn't racism, everyone has the opportunities. People want it handed to them instead of having to work for it.

Don't get me started on Palestine, you don't want that conversation with me.

Me: I can't find any reason or answer why a black person, the Afro-American president, couldn't defeat poverty amongst his people and educate or instruct the authorities to treat them better. I have no evidence, as I'm not in these places (and never wished to be), but it makes one wonder how come the problems of the people never go away generation after another, those who aren't in power, those who lead a simple life and just wish to live "happily ever after" and provide for their families with dignity, why their needs never get to be answered?

This is how the world is currently – no matter what side one is, they don't work for the people, but for themselves

Stupid 4: first off Obama did more to divide this country tha anyone will ever know. He backed Michael Brown until the video came out of him trying to take the officers gun and hitting him through his car window. Then he did nothing but stayed silent What would you think would happen when Michelle Obama in a statement at her husbands inauguration said "I am finally proud to say I am a American", like she didn't reap al the benefits of free college and support. He was the divider and still is trying to divide this country.

and all lives matter, even the police who are being murdered daily in this country.

Me: I think that I can rest my case – coming to power corrupt

Stupid 3: Sharon Har Paz What is happening here in America is not peaceful or helping in any way. The rioters are a mob determined to loot, destroy, hurt and burn whatever they can get their hands on. The riots here are no longer happening to avenge Mr Floyd’s death. The riots are happening because these people, black, brown and white, see an opportunity to act like animals, to steal and destroy. You worry about your country and leave ours alone. We Don’t need your input!

Me: I believe that I'm entitled to express my opinion, it's my page and you haven't got my permission to tell me what to do!

Clever person: tight ass got your knickers in a twist. Stop getting your news from OAN – it's a Russian propaganda tool.

WAKE THE HELL UP.

Me: these stupid people won't listen to reason, it's a waste of breath to answer them, their brainless heads are blocked

Clever person: Nothing has changed. Can't we ALL just get along?

Me: I'm sorry, but no. This would be great if it happens, but there are always the bad ones who see people who aren't like them as not equal, not worthy, not… just not. Their life is based on them being right and those who are different – wrong. When we have people who allow themselves to pass judgment on others and tell them what to do, how to behave, how to conduct their lives – how can we get along?

ג'ורג' מייקל – הולך לעיירה

George Michael – Going to A Town

במשפט אחד:

צריך לשים סוף לטפשות ולרוע.

In one sentence:

We have to put an end to stupidity and evil.