ארכיון קטגוריה: לחם ומים Bread & Water

מה קורה לנשים ולילדים?   What Happens to Women and Children?

Leila Seth – Women should rethink their Inheritance

אישה נוספת נמצאה ללא רוח חיים היום. מי רצח אותה? גם דו"ח העוני התפרסם היום. מי דואג לאנשים במצוקה?

Another woman was found lifeless today. Who murdered her? The poverty report was also published today. Who cares about people in need?

Patricia Shea – Violence against women: the end begins with men

 

במשפט אחד:

די כבר! צריך לעצור את זה ולעקור מן השורש את האלימות הזו כלפי נשים וילדים!

 

In one sentence:

Enough is enough! This should be stopped and root out violence against women and children!

אוסטרליה בלהבות 2019 Australia in Fames

טבילה בירדן – קאסר אל יהוד

Baptism in Jordan – Kassar El Yahud

המאמינים בכנסיות חוגגים היום את חג ההתגלות. אין לי מושג איך אפשר לחגוג באוסטרליה הבוערת, אם הם בכלל חוגגים שם.

Believers in churches celebrate the Epiphany. I have no idea how they can celebrate in burning, going down with the flames Australia.

האקלים זועם גם השנה. בחלקים שונים של העולם, כמו אצלנו בישראל, זה מוריד משקעים בלתי צפויים הגורמים להצפות במקומות שאין בהן צורך ולאובדן חיי אדם. בחלקים אחרים של העולם – בקליפורניה, ביערות הגשם באמזונאס ומאוגוסט ללא הפסק גם באוסטרליה (עדיין לא כתבו על זה ערך בויקיפדיה), שם זה בלתי ניתן לשליטה והשריפות מכלות חלקים גדולים במדינה וגובים חיים יקרים, הן של בני אדם ובעיקר של בעלי חיים תמימים שממש לא עשו רע לאף אחד, רק שמרו על האיזון הטבעי של כדור הארץ.

The climate is furious this year too. In different parts of the world, like in Israel, it pours unexpected precipitation causing flooding in places where there is no need and loss of life as wrong. In other parts of the world – in California, Amazonas rainforest and since August, in Australia too (no entry about this has been written on Wikipedia yet), where it's uncontrollable and the fires are consuming large parts of the country and collect precious lives, both of humans and especially of innocent animals that have done no harm to anyone, they just maintained the natural balance of Earth.

Nine News Australia  – אוסטרליה מתעוררת אחרי לילה של הרס

Nine News Australia – Australia wakes after night of bushfire devastation

אני עוקבת אחרי החדשות המגיעות משם. יש לי שם כמה חברות שמעדכנות אותי מסידני כמעט בכל יום ואני יכולה לראות את התמונות עוצרות הנשימה ממש של הלהבות העצומות המכלות כל דבר בדרכן. אין לאף אחד מושג מה ניתן לעשות כדי לעצור את השריפות מלהגיע אל הערים הגדולות ולכלות גם אותן. בינתיים, אלה אפופות עשן ומכוסות באפר, שהספיק כבר להגיע אל הקרחונים בניו זילנד. האפר הזה מגביר את הנמסות הקרחונים שם. ברור לכל אדם בר דעת, גם בלי להיות מדען ומלומד, איך זה גורם להתחממות כדור הארץ ולנזקים שבאים בעקבותיו.

I follow the news coming from there. I have a couple of friends there who update me from Sydney almost every day and I can see the really breathtaking images of the huge flames consuming everything in their way. No one has any idea what can be done to stop the fires from coming to the big cities and consuming them too. In the meantime, these are smoky and covered with ash, which has already reached the glaciers in New Zealand. This ash increases the glacial melting there. It is clear to every reasonable person, even without being a scientist and scholar, how this causes global warming and the damage that follows.

ביאטריס עדיין לא חזרה לשם. היא משהה את שובה כדי לחשוב שוב על כל המהלך הזה שעשתה כשהחליטה לעבור לשם כשהשריפות התחילו. אף אחד לא צפה שזה לא ידעך, שלא ינקטו צעדים הולמים כדי לכבותן במהירות. אף אחד לא צפה את האסון שקורה שם עכשו. אני מנסה לא לנדנד לה יותר מדי ומנסה לסייע בידה למצוא עבודה חדשה, רצוי בארץ, אם כי הסיכויים לכך די קלושים למי שאינה יודעת עברית כהלכה.

Béatrice has not returned there yet. She suspends her return to rethink this whole move she made when she decided to move there when the fires started. No one expected it not to be extinguished, that appropriate steps would not be taken to put them out quickly. No one anticipated the catastrophe happening there now. I try not to nag her too much and try to help her find a new job, preferably in Israel, although the chances are pretty slim for someone who does not know Hebrew well.

7 NEWS – קהילות ברחבי ניו סאות' וויילס נלחמות כדי להציל את עיירותיהן מהאש

7 NEWS – Communities across New South Wales are fighting to save their towns from fire

במשפט אחד:

הנזקים הנוראיים, השמדת הטבע – החי והצומח, לא ייטיבו עם האזורים הללו. מצמרר לחשוב על הנזקים הבריאותיים של אלו שנשמו את העשן הזה. לבי עם אוסטרליה בזמן הזה.

In one sentence:

The terrible damage, destroying nature – the living and the vegetation, will not benefit these areas. It is scary to think about the health damage of those who breathe this smoke. My heart is with Australia at this time.

שמונים וארבע   Eighty and Four

80 וארבע – פרק 1: היכרות

80 and Four – Episode 1: Acquaintance (Israel)

פעם, היתה משפחה – גרעינית, מורחבת ומלוכדת. אחר כך, היתה השואה שגזלה מחלק גדול של בני הדור שלי את המשפחה המורחבת שלהם. אנחנו ניסינו ליצור משפחה כמה שיותר מורחבת. לא היה קל.

It the past, the family was nuclear, extended and cohesive. Then, there was the Holocaust, which robbed a large part of my generation of our extended family. We tried to create as much extended family we could. It wasn't easy.

החיים המודרניים אינם מאפשרים כמעט קשרים אינטנסיביים עם המשפחה המורחבת וזה כבר גולש גם אל המשפחה הקרובה. לדור של ילדינו אין יותר מדי זמן. בקושי יש להם זמן למשפחה הגרעינית שלהם. הם בקושי רואים את ילדיהם למשך שלוש-ארבע שעות אחר הצהריים ובערב. החיים המודרניים הופכים את חיי המשפחה ללא קלים כלל וכלל.

Modern life almost does not allow intensive relationships with the extended family and it is already sliding into the immediate family. Our children's generation doesn't have too much time. They barely have time for their nuclear family. They hardly see their children for three-four hours in the afternoon and evening. Modern life makes family life not easy at all.

שמונים וארבע – הצצה לסדרה האוסטרלית

The Old People's Home for 4 Year Olds – Australia

בארצות הברית נערך ניסוי ובו שילבו גני ילדים בתוך בתי אבות כדי לבדוק איך ישפיעו היחסים בין שתי קבוצות הגילים על חבריהן, אם תיווצרנה חברויות ובעיקר – אם ההשתתפות בניסוי ויצירת אינטראקציה עם הילדים תיטיב עם הזקנים. התוצאות היו שהילדים למדו להתיחס את הקשישים בצורה שמתאימה להם ומצד שני, בריאותם של הזקנים השתפרה, אצל חלק אפילו בצורה מרשימה.

In the United States, an experiment was conducted in which kindergartens were integrated into nursing homes to see how the relationship between the two age groups would affect their members, whether friendships would be formed, and especially – whether participating in the experiment and interacting with the children would benefit the elderly. The results were that the children learned to treat the elderly in a way that suited them and on the other hand, the elderly's health improved, in some even impressively.

שמונים וארבע – הצצה לסדרה הבריטית

The Old People's Home for 4 Year Olds – Britain

הצפיה בסדרה, לפחות בגילי הנוכחי, מה-זה מפעילה את בלוטות הדמעות. מרגש לראות את היווצרות החברויות בין המשתתפות והמשתתפים, איך ילדים לומדים לקבל את הזקנים על מגבלותיהם, איך הזקנים לומדים להבין את יכולותיהם שלהם ועד כמה הם יכולים לתרום לדור הצעיר מאוד הזה. והשיפור הבריאותי בכלל היה מדהים ומאוד-מאוד מספק מבחינתי, כצופה שאוהבת סופים טובים.

Watching the series, at least at my current age, is what a tears' trigger. It is exciting to see the formation of friendships between the participants, how children learn to accept the elders with their limitations, how elders learn to understand their own abilities and how much they can contribute to this very young generation. And the overall health improvement was amazing and very satisfying to me, as a viewer who loves happy endings.

במשפט אחד:

ממליצה לצפות בסדרה המעולה הזו. בעולם הקר והאכזר בו אנו חיים, נקודות אור מחממות לב כאלה מאוד-מאוד רצויות כדי לחוש שלא הכל רע פה על פני האדמה.

In one sentence:

I recommend watching this great series. In the cold and brutal world we live in, such heart-warming light spots are very desirable in order to feel that not everything is bad here upon the earth.

מיגור הרוע   The Eradication of Evil

Barbara ColorosoFrom school yard bullying to genocide

ישנה רק דרך אחת להלחם ברוע, בטרור ובשאר מרעין בישין – השמדתם הטוטלית.

There is only one way to fight evil, terrorism and other malice – their total destruction.

האנטישמיות מרימה ראשה   Anti-Semitism Raises its Head

דיון: אנטי-ציונות היא אנטישמיות

Debate: Anti-Zionism is Anti-Semitism

כדאי לצפות בוידאו הזה, מחכים מאוד. ואידך זילי וגמורי.

It is worth watching this video, very much enlightening. As for the rest – you should go and learn more.

האמת, לא הופתעתי מהבורות ומהרשע, שלא לומר מהמניפולציות של הצד המתנגד. למרות שזה קורה בימינו רוב הזמן, אני עדיין דבקה בתמימותי ומצפה לדיון להיות הוגן, בעיקר כשהוא בחסות של מוסד מכובד. את זה לא מצאתי פה וחבל. אני תוהה אם הבחירה בנשים בעד ובגברים נגד היתה מכוונת.

To be honest, I was not surprised by the ignorance and the evil, let alone the manipulation of the opposing party. Although it happens most of the time today, I still cling to my naivety and expect the discussion to be fair, especially when it is under the patronage of a respected institute. I did not find this here and it's a shame. I wonder if the choice of women for, and men against, was deliberate.

תחילה, כמה מוסכמות שרוב העולם הנאור מקבל כבסיס:

הסיפור המקראי מספר שאברם (לימים, אברהם אבינו, אבי האומה היהודית) נולד בארם נהריים ונצטוה בידי אלוהיו לעזוב את אור כשדים: "וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ" (בראשית י"ב א'), שם התגורר עם אביו ועם משפחתו (הוא כבר היה נשוי לשָׂרָי (לימים, שרה אמנו), כדי לפרות ולרבות ולהקים אומה עצומה: 'כִּי בָרֵךְ אֲבָרֶכְךָ וְהַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְכַחוֹל אֲשֶׁר עַל שְׂפַת הַיָּם וְיִרַשׁ זַרְעֲךָ אֵת שַׁעַר אֹיְבָיו' (בראשית כ"ב י"ז). אם אנחנו מקבלים את התנ"ך כבסיס להסתמך עליו, הרי שזה תחילתו של העם היהודי.

First, some conventions that most of the enlightened world accept as basis:

The biblical story tells that Avram (later, Avraham Avinu, the father of the Jewish nation) was born in Aram-Naharaim and was commanded by his God to leave Ur Casdim (Ur of the Chaldees): "The Lord had said to Abram, 'Go from your country, your people and your father’s household to the land I will show you" (Genesis 12:1), where he lived with his father and his family (he was already married to Sarai (later, Sarah Imenu), to procreate and establish an enormous nation: "I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies" (Genesis 22:17). If we accept The Bible as a basis for relying on, then it is the beginning of the Jewish people.

אברהם הגיע לארץ הרבה לפני כל ערבי שהוא. יש לזכור שקודם היתה היהדות, אחר כך הנצרות ולבסוף האסלם. אלה עובדות שאי אפשר לסתור. הפלישתים הגיעו לארץ ישראל הרבה אחרי אברהם, כך שהערבים של היום המכנים עצמם בשם זה, אינם יכולים לדרוש את הארץ, כי אין להם זכות ראשונים.

Abraham arrived in Israel long before any Arab did. It must be remembered that Judaism was first, then Christianity and finally Islam. These are facts that cannot be contradicted. The Philistines arrived in Eretz Israel (the land of Israel) long after Abraham, so today's Arabs who call themselves by that name cannot claim the land, because they have no first right.

עובדה נוספת היא שפעמיים הוגלינו מארצנו: בפעם הראשונה, אחרי חורבן בית המקדש הראשון, גלות בבל ובפעם השניה – אחרי חורבן בית המקדש השני, גלות רומי. יש לציין כי לכל אורך תקופות הגלות, נשאר גרעין יהודי בארץ. במאות ה-18 וה-19 החלו מספר גלי עליה של יהודים לארץ המובטחת במטרה להתישב בה. כשהוקמה מדינת ישראל, ב-1948, היתה זו סגירת מעגל של העם ששב למולדתו.

Another fact is that we were exiled from our land twice: the first time, after the destruction of the First Temple, the Babylon exile and the second time – after the destruction of the Second Temple, the Roman exile. It should be noted that throughout the long periods of exile, a Jewish nucleus remained in the country. In the 18th and 19th centuries, a number of waves of Jewish immigration (Aliyot) to the promised land started settle in here. In 1948, when the State of Israel was established, it was the for the people returning to their homeland.

במשפט אחד:

בנוגע להסטוריה, רשמתי ראשי פרקים. אם תרצינה להעמיק – אתן מוזמנות לעיין במקורות המתאימים.

In one sentence:

Regarding history, I listed main points. If you want to go deeper – you are invited to read more at the appropriate sources.

המשך בקרוב. ישנן עוד כמה עובדות שכדאי להתיחס אליהן, כמו מהי הנאכבה, מתי החליטו הפלסטינים לקרוא לעצמם בשם הזה ועוד.

in due course, I'll add more. there are some other facts to consider, such as what the is Nakba, when did the Palestinians decide to call themselves that name and more.

אדמה ושמיים   Earth and Sky

טנדו – אדמה ושמים

Tandu – Adama Ve'Shamayim

כדור הארץ נאנח בצער. האדמה זזה ונעה בכוחות עוצמתיים, מגמדים את מי שחשב שהוא פאר הבריאה. לא פאר כלל וכלל.

The globe sighed in sorrow. The earth moved and shifted with powerful forces, shrinking those who thought they were the glory of creation. No glory at all.

"יום אחד אתם תשלמו על זה!" הכריזה הנסיכה בפסקנות. "וביוקר!"

'מה ה'תשלמו' הזה'? חשבתי לעצמי. 'היא חושבת שהיא לא לקחה חלק במה שנעשה? "אינך יכולה לעשות משהו כדי לתקן?" שאלתי אותה. "אין לך את הכוחות לעשות קסמים ולשנות את בני האדם הרעים?"

הנסיכה הביטה בי במבט ארוך, מהורהר, מאותם מבטים שהיא נועצת בי כשאני מפתיעה אותה ברעיון חדש שלא חשבה שאני מסוגלת להגות. "את צוחקת עלי או שאת רצינית?" היא שאלה בהיסוס.

"אני רצינית! ודאי שאני רצינית!" עניתי. באמת חשבתי שיש לה ולשכמותה כוחות על. "לא וונדר וומן, אבל יכולת לתקן עוולות, לשנות רוע, לפעול למען העצמת הטובים בעולם – דברים כאלה. את יכולה, נכון?" שאלתי כולי תקוה.

"One day you will pay for this!" The princess declared decisively. "And dearly!"

'What is this 'you will pay'?' I thought to myself. 'She thinks she didn't take part in what was being done? "Can't you do something to fix it?" I asked her. "Don't you have the powers to do magic and change the bad people?"

The princess looked at me with a long, thoughtfully gaze, from those looks she was staring at me when I surprised her with a new idea that she didn't think I could conceive. "Are you kidding me or are you serious?" She asked hesitantly.

"I'm serious! Of course I'm serious!" I answered. I really thought she and her kind had superpowers. "Not Wonder Woman, but the ability to correct wrongs, change evil, work for empowering the good people in the world – things like that. You can, right?" I asked hopefully.

היא הביטה בי שוב באותו מבט ממושך, מהורהר. הפעם, היה זה מהול בצער. "הלואי והייתי יכולה", אמרה, קולה כבד. "הייתי שמחה לעשות את מה שאמרת, אבל זה בלתי אפשרי."

'אז בשביל מה היא נסיכה?' שאלתי את עצמי. 'מה התועלת בה ובשכמותה אם אין להן את היכולת לשנות את העולם לטובה?' "את מודעת לזה שכ-8000 קואלות, כן, שמונת אלפים, נכחדו בשריפות הענקיות באוסטרליה, נכון? את יודעת על ציד הלווייתנאים באיי פארו, נכון? ומה על יערות הגשם באמזונאס וזיהום הים ו…" הפסקתי פה, כי לא היה לי כבר כוח למנות את כל המרעין בישין בעולם. הרמתי את ידי כדי להצביע לעבר האופק ורציתי לומר לה שאין כל תקוה לאנושות אם אי אפשר להעזר בה ובשכמותה, אבל בלי שום אזהרה, היא נמוגה באחת. לאויר לא התחשק לי לדבר.

She looked at me again with that long, thoughtful look. This time, it was mixed with sorrow. "I wish I could," she said, her voice heavy. "I'd be happy to do what you said, but it's impossible."

'So what is she a princess for?' I asked myself. 'What is the benefit of her and her kind if they don't have the ability to change the world for the better?' "You are aware that about 8,000 koalas, yes, eight thousand, are extinct in wildfires in Australia, don't you? You know about whaling in the Faroe Islands, don't you? And what about the Amazon rainforest and sea pollution and…" I stopped here because I no longer had the power to enumerate all the bad things in the world. I raised my hand to point towards the horizon and wanted to tell her that there was no hope for humanity if she and her kind could not help us, but without any warning, she faded abruptly. I didn't feel like talking to the thin air.

עמותת צלול – חולם על ים צלול

Zalul Association – Dreaming of a Clear Sea

במשפט אחד:

תקצר היריעה. ישנם דברים רבים כל כך שיש צורך לתקנם. השאלה היא מה אנחנו עושים בשביל זה.

In one sentence:

It is impossible to cover it all. There are so many things that need to be fixed. The question is what do we do for the sake of the matter.

תוכניות "צלול" ל-2020

Zalul (“clear” in Hebrew) an environmental organization

העולם חוגג חג מולד 2019 The World Celebrates Christmas

יוניסף – למען כל ילד

UNICEF – For Every Child

העולם חוגג את חג המולד. למי אכפת מאלה שסובלים?

The world is celebrating Christmas. Who cares about those who suffer?

חברה, כל חברה, נבחנת ביחסה כלפי הפרטים החלשים שבה. אם זה המאמצים הנעשים למען שוויון לכל אחת ואחד בתוכה במשאבים שהממשלה מזרימה כדי שאף אחת לא תקופח; אם זה בהכרה שכולנו שוים ושלכולנו מגיע לקבל את הדברים הבסיסיים שאנו צריכות: מזון בריא ומזין, בית – גג ראוי מעל הראש, חינוך – יש לאפשר לכל אחת ללמוד בהתאם לכישוריה, טיפול בריאותי ולעת זקנה – מנוחה ללא דאגות.

A society, any society, is tested by its attitude towards the weak individuals in it. If it is the efforts being made towards equality for everyone in the resources that the government is giving so that no one will be disadvantaged; if it is the recognition that we are all equal and that we all deserve to get the basic things we need: healthy and nutritious food, a home – a proper roof over our head, education – everyone should be allowed to study according to their skills, health care and when we reach old age – rest without worries.

יוניסף – סיפורן של שתי אמהות

UNICEF – A tale of two mothers

 

בזמן הזה, בזמן בו אנו חיים עכשו וחוגגים, ישנם בני אדם רבים כל כך שאינם יכולים לחגוג בגלל הרעות החולות שפקדו אותם ושהחברות בהן הם נמצאים אדישות למצבם. איך הגענו למצב בו לממשלות בעולם אין שום רצון לפעול למען העמים שלהן? איך הגענו למצב שהפוליטיקאים עושים לביתם בלבד ואינם פותרים את בעיותיהם הקשות של האנשים הרגילים, אלה שרוצים לקום בבוקר, ללכת לעבודה, להרויח את לחמם בכבוד ולחיות חיים שמחים ומאושרים?

At this time, the current time we live now and celebrate, there are so many people who cannot celebrate because of the deep troubles they are in and their societies are indifferent to their condition. How did we end up in a situation where governments in the world have no desire to act for their peoples? How have we come to the point that politicians look after their own interests and don't solve the difficult problems of ordinary people, those who want to get up in the morning, go to work, earn their bread with honour and live a happy and joyful life?

המשבר בסוריה: איך לסייע לפליטים סוריים ולילדים

Syrian Crisis: How to Help Syrian Refugees and Children

במשפט אחד:

העולם חוגג, אך מה עם אלה שאינם יכולים לחגוג?

 

In one sentence:

The world celebrates, but what about those who can't celebrate?

 

מה הבעיה למחזר ? What's the Problem with Recycling

ילדים ממחזרים Children recycle

ילדים ממחזרים   Children recycle

אנחנו צורכים יותר מדי, הרבה מעבר למה שאנו משתמשים ומיצרים כל כך הרבה זבל, שזה נורא.

We consume too much, far beyond what we use, and produce so much junk, which is terrible.

ב-2008 שהיתי בפרבר לונדוני במשך תקופה. בזמן ההוא, חילקו לתושבים פחים בצבעים שונים ושקיות במטרה שיתחילו למחזר. הייתי עדה לניסוי מעניין. למרות שזה היה באנגלית, לא שפת האם שלי, הצלחתי ללמוד את ההוראות הפשוטות שנִלוו לניסוי והתחלתי למחזר.

In 2008, I stayed in a London suburb for a while. At that time, the residents were handed bins of different colours and some bags in order they would begin recycling. I witnessed an interesting experiment. Although it was in English, not my native language, I was able to learn the simple instructions that came with the experiment and began to recycle.

 

Activist 'The Trash Walker' Anna Sacks

Challenges CVS Not to Throw Out Unused Goods

NowThis News

תוך זמן קצר מאוד זה הפך להרגל. במקום לזרוק את כל האשפה לפח אחד – למדנו למיין ולהפריד לפחים השונים. היה את הפח החום הביתי הקטן שלשקית שלתוכו השלכנו את האשפה הרטובה – כל הקליפות שקילפנו מהפירות והירקות, שאריות המזון (גם היבש) – אלה היו מיועדים להאסף ולהיות מועברים לפח החום הגדול שעמד ברחוב. היתה שקית עבור האשפה הרגילה, שקית עבור בקבוקי פלסטיק, ארגז שבתוכו אספנו בקבוקי ומיכלי זכוכית, שקית פלסטיק גדולה שלתוכה אספנו את הגזם מהחצר.

In a very short time, it became a habit. Instead of throwing all the trash in one bin – we learned to sort and separate the different bins. There was the little brown domestic bin which in its bag we threw the wet garbage – all the peelings we peeled from the fruits and vegetables, the food scraps (the dry as well) – these were intended to be collected and transferred to the big brown bin that stood in the street. There was a bag for the regular garbage, a bag for plastic bottles, a crate in which we collected glass bottles and containers, a large plastic bag into which we collected the trimmed flora from the yard.

חוץ מהאשפה הרגילה והרטובה, אותה אספו משאיות שעברו ברחוב בימים קבועים – היינו צריכות להעביר את השאר בעצמנו למרכז מיחזור אזורי. לא היה דבר כזה של גזם שמוצא לרחוב או של פסולת גושית (חלקי ריהוט ושאר פריטים גדולים) המונחת על המדרכה עד שתבוא משאית האשפה ותאסוף. גם את אלה היה עלינו לפנות בעצמנו אל מרכז המיחזור. היה לי מאוד קשה להבין איך זה עובד בצורה חלקה ושאף אחד אינו חושב לרמות את המערכת ולערבב סוגי אשפה. האנגלים צייתו לחוקים ואני יכולתי רק לחלום על דבר כזה שיגיע גם ארצה ושיפעל בצורה טובה וראויה.

Except for the usual wet garbage, which trucks picked up from the street on regular days – we had to move the rest ourselves to a regional recycling center. There was no such thing as trimmed flora taken out to the street or solid waste (pieces of furniture and other large items) lying on the sidewalk until the garbage truck came and collected. These too we had to clear off to the recycling center ourselves. It was very difficult for me to understand how it worked smoothly and that no one was thinking of cheating the system and mixing together different garbage. The English people obeyed the laws and I could only dream of such a thing that would also come to Israel and work well and properly.

Waste Land (2010) – Official Trailer

במשפט אחד:

גם היום, כמעט 12 שנים אחרי, יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות פה בנוגע למיחזור.

In one sentence:

Even today, almost 12 years after, we still have a lot of work to do here regarding recycling.

***

סיפורה של אנה סאקס: נסיכת הזבל המסתורית של ניו יורק אתר זמן ישראל

Why this woman digs through trash – and wants you to do the same Today site

איזה מין עולם ? What kind of a World

ציפורים נודדות, ביאטריס היא מן הסתם אחת מהן Migrating birds, Béatrice is probably one of them

ציפורים נודדות, ביאטריס היא מן הסתם אחת מהן   Migrating birds, Béatrice is probably one of them

אי אפשר שלא לתהות באיזה מין עולם אנו חיות, עולם ממש נורא!

One can't help but wonder what kind of world we live in, a really awful world!

ביאטריס ואני בסקייפ. אני צופה בה איך היא מכינה את עצמה לארוז את ביתה ולעבור למקום חדש בו הציעו לה עבודה חדשה. היא מבוקשת למדי בתחומה ויכולה היתה להשאר עד שיבה טובה במשרה הנוכחית, אך היא מהסוג שיש לו קוצים בישבן ושאינו מסוגל להתביית. היא חשה צורך לעבור כל מספר שנים למקום חדש ולעבודה חדשה כדי לא להשתעמם. אני, לעומת זאת, יכולה לשבת במקום אחד עד עולם ולא לזוז לנצח. אנחנו הפכים.

Béatrice and I on Skype. I watch her as she prepares herself to pack her house and move to a new place where she is offered a new job. She is quite in demand in her field and could have stayed in her current position until advanced age, but is the kind who has thorns in her buttocks and is unable to become domesticated. She feels the need to move to a new place and a new job every few years in order not to get bored. I, on the other hand, can sit endlessly in one place and not move forever. We are opposites.

בדרך כלל, לא לוקח לה זמן רב להחליט לאן לעבור, משום שהשיקול שלה על פי רוב הוא הענין בעבודה המוצעת ואם זה מקום שעדיין לא גרה בו. הדרכון שלה מלא בעקבות ממקומות ברחבי העולם בהם גרה. בדרכון שלי יש את סימני הביקורים שלי כשטסתי לפגוש אותה, בעיקר בפאריז, אך גם בבריטניה ובקנדה. מן הסתם אני 'פנים מוכרות' אצל פקידי ההגירה. יש אפילו אחת נחמדה בנמל התעופה באורלי איתה יצא לי לשתות קפה מספר פעמים מחוץ לשעות עבודתה ואפילו להפגש בסקייפ מדי פעם. אני מתיידדת בקלות.

Usually, it doesn't take her long to decide where to go, since her consideration is for the most part her interest in the work offered, and if it is a place she still didn't live at. Her passport is filled with tracks of places around the world where she had lived. My passport has the traces of my visits when I flew to meet her, mainly in Paris, but also in the UK and Canada. I'm probably a 'familiar face' with immigration officials. There is even a nice one at the Orly Airport with whom I had coffee several times outside of her office hours and even meet from time to time on Skype. I make friends easily.

בשנים האחרונות, הפכה ההחלטה לאן לעבור קשה יותר ויותר. לא משום הצעות העבודה – אלה אינן חסרות – אלא משום שהעולם הפך להיות למקום נורא. אין מקום בטוח, אין מקום בו אפשר לחיות בצורה סבירה, אין מקום על הגלובוס בו את יכולה לדעת שיהיה לך טוב בו. אין. בכל מקום טרור: אם זה איסלמי עם אין ספור הקבוצות מכל מיני פלגים שאין כח להתעמק בהן ובהם; אם זה איזה משוגע יוצא לטבוח בבני אדם ללא סיבה נורמלית, אולי כי מישהו הרגיז אותו או כי שמע קולות בראשו; איסלמיסטים חוטפים אנשים, נשים וילדות/ים, אם זה למטרת גיוסן לשורותיהם או כדי למלא תפקיד של שפחות מין; על גבולנו הדרומי יש לנו את החמאס ושאר הארגונים הפועלים נגדנו כדי לשרוף את בתינו ושדותינו ולשלוח אלינו טילים; בגבול הצפון מחכה החיזבאללה, שליחה של אירן, להשמיד את מדינת ישראל. אין רגע דל. את יכולה לצאת לרחוב לתומך כדי לערוך קניות או לשבת עם חברות בבית קפה וזה עלול להסתיים בצורה לא טובה לך רק משום שהיית במקום ובשעה הלא נכונים.

In recent years, deciding where to move became increasingly difficult. Not because the job offers – these are not lacking – but because the world has become a terrible place. There is no safe place, no place where you can live reasonably, no place on the globe where you can know that you will have a good life at it. There is not. Terrorism everywhere: if it is Islamic with countless groups of all kinds of factions that we have not the strength to delved into; if it is some crazy person who foes out to slaughter humans for no normal reason, maybe because someone upset him or he heard voices in his head; Islamists kidnap people, women and girls and boys, whether for recruitment or to play the role of sex slaves; on our southern border we have Hamas and other organizations acting against us to burn our homes and fields and send missiles to us; on the northern border, Hezbollah, an envoy of Iran, is waiting to destroy the State of Israel. There's not a dull moment. You can go out on the street innocently in order to do your shopping or sit with friends at a café and it may end badly for you just because you were at the wrong place and time.

A Minute-By-Minute Look at The New Zealand Volcano Eruption

NBC News

ואם אין טרור במקום כלשהו – יש בו אסונות טבע. אני תוהה היכן יש על כדור הארץ מקום בו אפשר לחיות בשקט ובשלוה, בלי לדאוג לשום דבר, לכלום. לא נראה לי שיש מקום כזה, משום שהתחממות כדור הארץ – זו שהמנהיגים ברוב מדינות העולם מתעלמים ממנה ומכחישים אותה – היא עובדה קיימת הגורמת לשינויי אקלים קיצוניים המשפיעים על חיינו וחיי הבאים אחרינו. כשביאטריס חתמה על חוזה עבודה באוסטרליה, היא לא תארה לעצמה שהיא עומדת להחנק מעשן השריפות הנוראיות שאינן נכבות. סידני אפופת עשן מכל עבר ואין רואים שום אופק בהיר שם. זו לא היתה בחירה מוצלחת. איני רואה את עצמי מפקירה את שלמות גופי ונפשי וטסה לבקר אותה שם. לא באוסטרליה.

התפרצות הר הגעש באי ווייט/ ואקאארי בניו זילנד

Incredible footage shows calm before fatal blast on Whakaari White Island

And if there is no terror anywhere – it has natural disasters. I wonder where on earth there is a place where we can live in peace and quiet, without worrying about anything, not a thing. I don't think such a place exists, because global warming – the one that leaders in most countries ignore and deny – is an existing fact that causes extreme climate change that affects our lives and the lives of our offspring. When Béatrice signed the job contract in Australia, she didn't think she was going to suffocate by the horrible non-extinguished fire smoke. Sydney is blankete by smoke and there is no clear horizon. It was not a good choice. I don't see myself abandoning my well-being -both body and mind – by flying to visit her there. Not in Australia.

במשפט אחד:

אין מה לעשות – היא אוהבת לעבוד ועדיין מבוקשת בתחומה. אני מחזיקה לה אצבעות בתקוה לטוב.

In one sentence:

There is nothing to do – she loves to work and still her expertise in her field is demanded. I keep my fingers crossed with hope for the best.

הר הגעש התפרץ: "האסון היה שאלה של זמן" אתר וואלה

יום המלחמה באלימות נגד נשים 2019 Day of Fighting Violence Against Women

בחיוג המהיר שלה לא היה שם כלשהו אליו אפשר היה להתקשר. עצוב. עגום.

Her speed dial had no name to call to. Sad. Depressing.

13 נשים נרצחו בישראל מתחילת השנה. השנה טרם חלפה. אני מתפללת ומיחלת, כמובן, שאף אחת לא תפגע יותר, שאף אחת אינה חיה בפחד פן יבולע לה מצד מי שהיא חיה איתו או נפרדה ממנו, שרודף אותה עד חורמה. אני מקוה בכל מאודי שיותר לא נדע שום צער ושום אובדן של אף אשה. גם לא של גברים.

13 women were murdered in Israel since the beginning of the year.  The year has not yet passed. I pray and wish, of course, that no one should be hurt anymore, that no one lives in fear lest they will be harmed by whoever she lives with or separated from, who haunts her to complete destruction. I sincerely hope that we will know no more sorrow and loss of any woman. Not men's either.

ארגון הבריאות העולמי – אלימות נגד נשים: חיזוק התגובה של מערכת הבריאות

WHO – Violence against women: Strengthening the health system response

אחת מהנרצחות היא אלמונית. אני תוהה: איך יכולה מישהי להיות אלמונית במותה? האם כתבה בצוואתה שלאחר מותה היא מבקשת להיות אלמונית? האם אין לה קבר כלשהו עם ציון שמה, תאריך לידתה ותאריך מותה? מה זה הדבר הזה 'אלמונית'?

One of the murdered is anonymous. I wonder: How can anyone be anonymous in her death? Did she write in her will that after her death she wanted to be anonymous? Doesn't she have any grave with her name, date of birth and date of death? What is this 'anonymous' thing?

אני מאמינה בכל לבי שאפשר להעלים את הדברים הרעים בחיינו בהרף עין, בלי הרבה מאמץ ובלי לשלם על זה יותר מדי. אלימות נגד נשים, פליטים, התחממות כדור הארץ ושאר מרעין בישין שכל אחת מאיתנו יכולה למנות בהתאם לנושאים המציקים לה אישית. אלה הם חלק מהנושאים הבוערים אצלי. יש לי עוד, כמו יושר שאני רוצה לראות אצל פוליטיקאים, לחוש שהם עושים את עבודתם נאמנה בתוצאות על פני השטח ולא לשלם לחינם את משכורותיהם מהמסים שלנו בלי לקבל תמורה הולמת. אי אפשר שלא לתהות לאן הולכים המסים שאנו משלמות. מישהי יודעת?

I believe with all my heart that we can get rid of the bad things in our lives in no time, without much effort and without paying too much. Violence against women, refugees, global warming, and other dire straits that each of us can enumerate according to the issues that bother her personally. These are some of my burning issues. I have more, like integrity that I want to see from politicians, to feel that they are doing their job faithfully with noticeable results and not to pay their salaries out of our taxes in vain without getting proper return. You can't help but wonder where the taxes we pay go. Does anyone know?

אני מאמינה בכל לבי שלוא כולנו היינו מתגייסות ומתגייסים למען המטרות הטובות, היינו יכולות ויכולים לשנות את חיינו וחיי זולתנו לטובה. לוא כולנו היינו מורידים מעל גבנו את העלוקות המוצצות את דמנו בדמות אותם ביליונרים המתעשרים על חשבוננו ואינם חושבים על אחרים אלא רק על עצמם – היינו יכולים להפנות את הכספים הללו למטרות טובות. השאלה היא איך עושות את זה.

I believe with all my heart that if we had all been recruited for the good causes, we could change our lives for the better. If we were all to remove from our backs the leeches sucking our blood in the form of those billionaires who are getting rich at our expense and not thinking of others but only of themselves – we could have directed these funds to good causes. The question is how to do it.

Mary Ellsberg – Ending violence against women with numbers and stories

אלימות נגד נשים זה ענין של חינוך מלידה. זה חוסר חינוך לשוויון. כאשר בדת, לדוגמא, מחנכים מלידה שאשה מקומה בבית פנימה ואילו הגבר הוא השולט בכל – מה אתן חושבות יכול לצאת מזה? אם זה מה שתוקעים להם בראש, אז מה הפלא שאם אשה מגלה שיש לה יכולת לעשות דברים אחרים מלבד להשגיח על הבית ועל הילדים וכי אפשר לחלוק במטלות הללו – בא הגבר ומתמרד? הרי זו זכותו לשלוט, לא כך דוחפים להם בראש מלידה? שהם מלכי היקום ושוים יותר מכל דבר אחר? אם תוקעים להם בראש מלידה שהאשה נבראה מצלע ואילו הם פאר היצירה – מה הם יכולים לעשות? מי ירצה לרדת מרום כסאו הנישא ולהיות כשוה אל זולתו?

Violence against women is a matter of education from birth. It's Lack of education for equality. When in religion, for example, infants are educate that a woman's place is in the house while the man is the ruler over all – what do you think can come of it? If this is what is being stick to their heads, then what is the wonder that if a woman finds out that she has the ability to do other things than household and looking after the children, not to mention that these tasks can be shared – men dissident? After all, it is his right to rule, isn't that what they push in their heads since birth? That they are the kings of the universe and more worthy than anything else? If they are struck in the head from birth that the woman was created from a rib while they are the glory of creation – what can they do? Who would want to come down from his high chair and become equal to others?

במשפט אחד:

25.22.2019 יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. תעשו משהו, די!

In one sentence:

25.22.2019 International Day for the Elimination of Violence against Women. Do something, enough!

רצח נשים – אתר דבר העובדים בארץ ישראל