ארכיון קטגוריה: לסביות Lesbianism

געגועים Longing

AmeerahThe Sound of Missing You

"התגעגעת אלי?" היית שואלת עת היינו מתאחדות אחרי יום של פיזור לעיסוקינו הנפרדים.

"ודאי!" נהגתי לענות קצרות.

"Did you miss me?" You would ask when we would unite after a day of dispersion to our separate occupations.

"Of course!" I used to answer briefly.

עכשו, שנים רבות אחרי לכתך, אני מצרה על שלא עניתי יותר באריכות.

Now, many years after you've gone, I regret that I did not answer at length.

הקולות הבוקעים The Sounds Coming Out

אנה וידוביץ' – אסטוריאס

Ana VidovićAsturias

 

 

הקולות הבוקעים

מפיך,

ממך,

מכולך.

הקולות הנעים,

הנעימים,

הממלאים

אותי,

כולי

ג'ון לג'נד עם לינדזי סטירלינג – כל כולי

John Legend with Lindsey StirlingAll of Me

 

The sounds coming out

From your mouth,

from you,

Of all of you.

The moving voices,

The pleasant,

Which fill

Me,

All of me

 

Laura WrightBenedictus

עלי אופק בוער On a Burning Horizon

פאבלו אלבוראן – לבסוף

Pablo Alborán – Por fin (Finally)

[lyrics in Spanish + English]

היום נכנע ללילה ושלח את השמש לישון. האופק בער בצבעים עזים של סרוב, אך אי אפשר היה לעצור את סיבוב כדור הארץ. הלילה, בתנועת ניצחון, הדליק את הירח והתחיל למלוך.

The day gave in to the night and sent the sun to sleep. The horizon burned with intense colours of refusal, but the earth rotation could not be stopped. The night, triumphantly, lit the moon and began to reign.

היא הושיטה לי את ידה, עיניה זהרורי אור. "בואי למים."

"את רוצה שאטבע!" קבעתי, ידי נחות בחיקי ללא כוונת תזוזה.

"לא תטבעי", התעקשה, ידה עדיין מושטת בהזמנה, מחוה לי לקחתה, "תני לי יד."

נתתי.

She reached out her hand, her eyes bright with little light shines. "Come to the water."

"You want me to drown!" I determined, my hands lay in my lap without movement.

"You won't drown," she insisted, her hand still outstretched with invitation, gesturing to me to take it. "Give me your hand."

I gave.

פאבלו אלבוראן עם אלחנדרו סאנס – מי

Pablo Alborán con Alejandro SanzQuién (Who)

[lyrics in Spanish + English]

הנשיקה שלה היתה כל-כך מתוקה, אפילו השמש השוקעת עצמה את עיניה.

Her kiss was so sweet, even the setting sun closed its eyes.

אחרי הכל After All

לנה דל ריי – משחקי וידאו

Lana Del ReyVideo Games [lyrics]

אחרי הכל, יש את השלוה הזו שמלוה אותך לאורך כל היום, את הכיף, את טעם החיים. אחרי הכל.

After all, there is this tranquillity that accompanies you throughout the day, the fun, the taste of life. after all.

Lana Del Rey – Ride [lyrics]

לאן את ממהרת ? What's the hurry

רק צלה נותר Only her shadow remained

הצל שהותירה אחריה The shadow she left behind

היא חלפה על פני בטרם הספיקותי לקלוט שזו היא. לאן מיהרה?

She passed me before I could see that it was her. Where did she hurry to?

היכן את, אהבה ? Where Are You, Love

אבבה דסה – היכן את, אהבה

AvevA – Where Are You Love

 

היא התכוונה לכל מלה שאמרה, אחרת לא היתה פוצה את פיה.

She meant every word she said, otherwise she would not open her mouth.

שנים של שתיקה, שנים של ניכור, שנים של… ועכשו זה.

Years of silence, years of alienation, years of… and now this.

היכן את, אהבה?

Where are you, love?

 

AvevA – I Wanna Go

 

 

 

 

 

 

 

 

אם היית גבר If you Were a Man

בבה – לנשום

Bebe – Respirar [lyrics translated to English]

"אם היית גבר, היינו שוכבות", אמרה לי מישהי פעם, לפני הרבה מאוד זמן.

"If you were a man, we would make love," somebody once said to me. It was a very long time ago.

מעולם לא רציתי להיות גבר. רציתי להיות שוה כמו גבר – זה כן, אך לא גבר במראה ו/או במנטליות. אבל רציתי אותה. מאוד. לא ידעתי מה עושים עם זה. שתי נשים יחד? מוזר, לא?

I never wanted to be a man. I wanted to be equal to a man – that what I wanted, but not being a man in appearance and/or mentality. But I wanted her. Very much. I did not know what to do with it. Two women together? Strange, is not it?

Gianna Nannini, Emma & Irene GrandiI Maschi

היא חשבה She Thought

Jóhann JóhannssonFlight from The City

השרב רבץ על העיר כמו שמיכה עבה, חונקת. אי אפשר היה להמלט ממנו, אלא אם כן התמזל מזלך ולא היית צריכה לצאת לרחוב.

The heat lay on the city like a thick, suffocating blanket. You could not escape it unless you were lucky and you did not have to go out into the street.

החום אינו משנה לי, משום שנולדתי פה ועם השנים, עם נסיון רב כל כך באקלים הישראלי, אני סבורה שהתרגלתי. החום אינו מתיש אותי כלל, אני אוהבת את המעטה החמים העוטף אותי עת אני יוצאת ממקום ממוזג אל הרחוב. למרות השמש הקופחת (בשביל זה יש כובע ומשקפיים כהים כהגנה!), אני מעדיפה אותה על פני הקור המקפיא. אני אשה של אביב ושל קיץ.

The heat does not matter to me, because I was born here and over the years, with so much experience in the Israeli climate, I think I got used to it. The heat does not exhaust me at all, I love the warm coat wrapping me as I leave an air-conditioned place to the street. Despite the blazing sun (for that there is a hat and dark glasses as protection!), I prefer it over the freezing cold. I'm a woman of spring and summer.

אין לי מזגן. לפעמים, באמצע היום, כשאין רוח שתנשב מן החלון, אני מפעילה מאוורר. זה אף פעם אינו מקפיא לי את העצמות, אלא משיב רוח נעימה בחדר.

I do not have an air conditioner. Sometimes, in the middle of the day, when there is no wind blowing from the window, I turn on a fan. It never freezes my bones, but gives a pleasant breeze in the room.

מביתי לביתה מפריד אוטובוס בנסיעה של שעה בערך וצעידה בנחת של כעשרים דקות. זו התקדמות, בהתחשב בכך שהייתי רגילה למרחק של ארבע שעות וחצי שעות טיסה ותחבורה יבשתית של כשעה וחצי לפני ואחרי הטיסה.

From my home to hers, separates a ride with a bus for about an hour and about twenty minutes' walk leisurely. This is a progress, given that I was used to a distance of four hours and a half flight, and land transportation about an hour and a half before and after the flight.

אני אוהבת לצעוד באויר החמים, גם אם הוא קצת לוהט. מה שאיני אוהבת, זו הלחות. עם זו, קשה לי להתמודד. מעצבן שדקה אחרי שאת יוצאת מהמקלחת, את מתכסה כולך זעה. לא נעים בכלל.

I like walking in the warm air, even if it is a little hot. What I do not like is the humidity, which I find it difficult to cope with. It's annoying that a minute after you get out of the shower, you're covered all over with sweat. Not pleasant at all.

עת נכנסתי אל דירתה, הותקפתי בגל קור נוראי, כאילו נכנסתי לתוך מקפיא. המזגן פעל במלוא תפוקתו. הרמתי את עיני אל התקרה לבדוק אם אין נטיפי קרח תלויים ממנה. "השם ישמור!" קראתי, שיניי נוקשות, "אינך קופאת?"

"איך קופאת?" השיבה, "חשבתי שיהיה לך נעים אחרי החום הנוראי בחוץ."

As I walked into her apartment, I was attacked by an awful freezing wave, as if I had entered a freezer. The air conditioner was working at full capacity. I looked up at the ceiling to see if there were any icicles hanging from it. "G-d forbid!" I yelled, my teeth chattering, "aren't you freezing?"

"How freezing?" She replied, "I thought it would be nice for you after the terrible heat outside."

היא חשבה, משמע שהיתה קיימת, או שמא לא?

She thought, meaning she existed, or did she not?

 

Tristan Gribbin – How to meditate in VR

גאוה 2018 בירושלים Pride 2018 in Jerusalem

נשארתי בבית I stayed home

נשארתי בבית I stayed home

 

לא היה לי טרמפ מחדרה. שמתי מודעה באתר של הלהט"ב, אך לא קיבלתי שום תשובה.

I had no lift from Hadera. I put an ad on the LGBT site, but I got no answer.

בהיותי פטליסטית, חשבתי שזה סימן שאיני צריכה להיות שם, חששתי פן יאונה לי רע כלשהו. אני מעדיפה להיות מוגנת. ויתרתי. לא השתתפתי. אולי בשנה הבאה בירושלים הבנויה?

Being fatalistic, I thought it was a sign that I should not be there, I was afraid I might be hurt. I prefer to be protected. I gave up. I did not participate. Maybe next year in rebuilt Jerusalem?

לא התכוונתי I Did Not Mean To

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

המסוק ריחף מעל, מטרטר נמרצות, מודיע על נוכחותו. השקט נשבר.

The helicopter hovered over, vigorously rattling, announcing its presence. The silence broke.

היא הניחה את ידה על כתפי כלאחר יד, בהסח הדעת כביכול, מבטה מופנה אל השמיים ההומים. אשה שזה עתה הכרתי. זה היה לי מוזר.

She put her hand on my shoulder casually, seemingly unwittingly, her gaze on the noisy sky. A woman I had just met. I thought it was strange.

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

מסוק עלי ים Helicopter on the sea