Category Archives: פמיניזם Feminism

רגש מוצע למכירה Emotion for Sale

אלון אולארצ'יק – בואי נגיד

ישנה אמרה הטוענת ש"כל עבודה מכבדת את בעליה", רק ששכחו שישנן כמה מלאכות שלא ממש מכבדות את העוסקות בהן. לדוגמא, זנות.

There is an expression that says that "every work honours its owner" (meaning: a job is a job), but people forgot that there are some jobs that not really honour the people who occupy themselves with. Prostitution, for example.

מדהים אותי בכל פעם מחדש (נו, אני הרי מאותגרת קשות) איך השמוקים הדפוקים חושבים שאשה באמת תרצה לבחור בזנות כמקור פרנסה לוא היתה לה ברירה להתפרנס מעבודה מכובדת.

I'm amazed each time anew (well, I'm extremely challenged) how the screwed shmucks think that a woman would really want to choose prostitution as a livelihood if she had the choice to earn a decent living from a respectable occupation.

 

Sting – Roxanne

עמדי לצד הגבר שלך Stand by Your Man

Tammy Wynette – Stand by Your Man

[שמענה איזו משמעות שונה יש לזה כשזה מושר בפי גבר: אלטון ג'ון – עמוד לצד הגבר שלך]

[Listen to how it sounds differently when it is sang by a man: Elton John – Stand by your Man]

שורש כל רע, מלבד הדת המיותרת בחיינו המודרניים, זה שטיפת המוח ששוטפים אותנו משחר ילדותנו – להיות מה שמצפים מאיתנו במקום מה שאנחנו באמת.

Except of the unnecessary religion in our modern time, root of all evil is the brainwash we are going through since our childhood – to be what is expected of us instead of what we really are.

LP – Lost On You

מטמטמים לנו השכם והערב שעלינו להיות כך וכך ואז, כשאנו מגלים שאנחנו לא כאלה, שאנחנו לא כמו שציפו ולחצו עלינו להיות – אין אנו יודעים את נפשנו. מי יודעת כמה נפשות תמימות היו ניצלות לוא לבורים ולחשוכים המכנים עצמם רבנים ומנהיגי ציבור היתה רגישות לנפש האדם, בעיקר לצעירים, ולא היו דורסים אותה ברגל גסה רק כי יש להם את הכוח לעשות כן.

We are being harassed day and night and being told that we have to be 'so and so', and then, when we find out that we are not like that, we are not 'so and so', and we are not like we were expected and forced to be – we are losing it and freaking out. Who knows how many innocent souls could be saved if the morons and ignorants who call themselves spiritual leaders would have some sensitivity for people's souls, especially for the young's, and they wouldn't squash them just because they have the power to do so.

ניצן הורוביץ נואם בעצרת לציון 3 שנים לרצח בברנוער

Nitzan Horowitz speaks about the murder at the Barnoar

לא יכול להיות שבחברה מתוקנת, נאורה ומודרנית, יהיה מקום להתנשאות של מיעוט מסוים על פני האחר. לא יכול להיות שבגלל תאוות שלטון בלתי נלאית נוהג העומד בראשנו נגד מה שרוב העם רוצה ועוד קוראים לזה דמוקרטיה. לא יכול להיות שבמדינה בה מעוגן השוויון במגילת העצמאות שלה, שולט מיעוט מאוס, דורסני, חשוך וחסר כל רצון לקבל אף אחד מלבדו, וזאת רק משום שאפס המשמש כראש הממשלה, אדם שאין לו שום קשר למנהיגות אמיתית – מאפשר זאת. ואנחנו מאפשרים לאפס הזה להשאר על כסאו. עצוב מאוד!

It cannot be allowed in a normal, cultured and modern society for a certain minority to be superior over others. It cannot be allowed that due to a relentless lust for power, the zero, aka our prime minister, acts against what most of the people want and we call it democracy. It cannot be allowed in a country where equality is anchored in the Declaration of Independence, an abominable, loathsome, destructive, ignorant minority that is lack of the will to accept anyone else but itself – rules. This happens only because a zero who serves as the prime minister, a person who doesn't any connection to a real leadership – allows this. And we allow this zero to continue sitting on his chair. Very sad!

Ane Brun –I Would Hurt a Fly live

אי אפשר שלא לתהות עד מתי יותר דמם של חפים מפשע רק משום שמיעוט מסוים נמצא בשלטון, נהנה ממנעמיו ומכתיב את חיינו. עד מתי נתיר למיעוט הזה לשלוט עלינו?

One can but wonder for how long it will be permitted to shed the blood of innocent people only because a certain minority is in power, enjoying the pleasures of it and dictates how we should live. Until when will we allow this minority rule over is?

מסוללות הדרך Paving the Way

לאורך חיי פגשתי נשים שהיתוו לי את דרכי, נשים שהרשימו אותי מאוד בתחומן והיו לי מודל לחיקוי. מעולם לא התרשמתי מאף גבר.

During my life I met women who paved my way, women who impressed me very much in their field and were my role models. I was never impressed by any man.

Daughter – Youth

מעולם לא הבנתי מה לי ולגברים כמודל לחיקוי אם אני ילדה, נערה, אשה. חשבתי שנשים אמורות לסלול לי את הדרך, לא גברים.

I never understood what men got to do as a role model if I am a girl, an adolescent, a woman. I thought that women should pave my way, not men.

נשים פורצות דרך בציונות ובישוב

Women Paving Ways in Zionism

היה קשה למדי למצוא מודליות לחיקוי, משום שנשים מעטות הורשו להתבלט. כשהיעוד שלך מעצם היותך בת נקבע מרגע לידתך, כמעט ובלתי אפשרי לפרוץ דרך מבעד החומות שהגברים הציבו נגדך ולבטא את עצמך.

It was very difficult to find role models, because very few women were allowed to stand out. When your designation as a girl was determined from your birth, it is almost impossible to break through the walls men built against you, and express yourself.

סוגיות מגדר בחקר החברה החרדית – דיון מסכם

יום האשה הבינלאומי 2017 International Women's Day

Lesley Gore – You Don't Own Me

עוד יום עבר. עוד מעט ידעך הכל והשקט שישתרר אחר הקשקושים ופטפוטי הסרק יבטל את מה שניסינו לבטא בלהט. שום דבר אינו עוזר. גם בשנת 2017 אנחנו מבוטלות. שום דבר לא השתנה לטובתנו, נהפוך הוא – מצב הנשים ברחבי העולם בכלל נעשה גרוע ביותר. ובישראל, כמו בישראל, המצב לא טוב יותר. העובדה, שיש עכשו יותר נשים בכנסת, אינה מעלה, משום שכמה מהן, כולל אלה המכהנות כשרות, אינן כשרות כלל למשרתן. גם רוב הגברים בכנסת לא, כולל השרים, אך לא בהם עסקינן וזה ענין אחר לעסוק בו במועד המתאים.

Another day passed. Everything will soon fade and the silence that will prevail after all the rattles and the idle rantings will obliterate all that we try to express passionately. Nothing doesn't help. We are insignificant in 2017 as well. Nothing has changed in our favour, on the contrary – women's status became worse all over the world. In Israel we aren't better. The fact that we have more women in the Knesset is immaterial, since some of them, including those who serve as ministers, are not qualified at all for their positions. Most of the men are not qualified as well, including the ministers, but they aren't the matter and it's another issue to deal with in due time.

John Lennon – Woman

גילוי נאות Proper Disclosure

4 Non Blondes – What's up

אני יושבת לי לתומי עם המחשב, שקועה בעבודתי הקשה ופתאום מקבלת מסרון בווטסאפ.

I'm sitting innocently with my computer, sunk into my hard work, and suddenly I get a text message on WhatsApp.

מישהי כמוך Someone like You

Adele – Someone like You

מישהי כמוך לא יכולה לעשות את זה. מישהי כמוך היא סתם אחת, ממש לא סחורה בשבילי. אני אוכל אלף כמוך בארוחת בוקר. מישהי כמוך לא שוה את זה. מישהי כמוך…

Someone like you can't do that. Someone like you is just nothing, not a match for me. I eat thousand like you for breakfast. Someone like you doesn't deserve it. Someone like you…

כמה פעמים שמענו את השטויות השקריות הללו והאמנו בהן? כמה פעמים נותרנו בחוסר נשימה בלי יכולת להשיב? כמה פעמים הוטחנו לקרקע וחשבנו שאין ביכולתנו לקום?

How many times we heard these false nonsense and believed them? How many times we remained breathless without being able to respond? How many times we were thrown to the ground and thought that we couldn't rise again?

 

היהודים – קח אותי

HaYehudim – Take Me

הילארי וטראמפ  Hilary & Trump

לא טרחתי להשאר ערה כדי לשמוע את הטחינות האינסופיות של תלי המלים הריקות והמטופשות אותן ליהגו להגנים מקצועיים. התעוררתי לתוך הסוף, שְׂמֵחָה על שלא מנעתי מעצמי שינה. העולם היה כמרקחה, אך אני לא הופתעתי יותר מדי אחרי שמרים בנימיני הבטיחה לנו לפני מספר שבועות שהוא ינצח, לפי איך שראתה במפותיה. נראה שאלה היו מדויקות. הכותרת שעלתה לי בראש לשמע הידיעה על נצחונו של הברווז היתה: "אמריקה, מה עשית???"

I didn't bother to stay awake and hear the endless crunching of empty stupid piles of words that professional prattling prattled. I woke up into the end, happy that I didn't deprived myself of sleeping. The world was in turmoil, but I wasn't surprised after hearing a few weeks ago our astrologer promising that he will win according her maps. It seems they were accurate. The title I had in mind after hearing that the duck won, was: "America, what have you done???"

Make it look like an accident 007

אינני אמריקאית, אך כישראלית איני יכולה אלא לקוות ש-007 יעשה שזה יראה כתאונה… ובנימה רצינית יותר, אוכל רק לאחל לאמריקאים ולשאר העולם הרבה מזל עם הנשיא המגוחך הזה.

Well, I'm not an American, but as an Israeli I can but hope that 007 will make it look like an accident… In a more serious note, I just wish the Americans and the rest of the world much luck with this ridiculous president.

אם נתעלם מכל הקשקושים הלא חשובים שמסביב, נוכל להתרכז בנושא מאוד חשוב, והוא ההתיחסות השונה אל המועמדים. מה שמעצבן זה שכשהתיחסו אליו, הכל קראו לו טראמפ, לעולם לא דונלד (הברווז???); אך כשהתיחסו אל גברת קלינטון, היא הוזכרה ברוב הפעמים בשמה הפרטי, מה שמראה על חוסר כבוד, לדעתי. היא אינה הילארי. או שהיא גב' הילארי קלינטון או גב' קלינטון, והיא לא אמורה היתה להקרא בשמה הפרטי, אלא אם כן ידידיה האישיים פונים אליה.

If we'd ignore the unimportant babbling around, we may concentrate on a very important issue, which is the different reference to the candidates. What bothers me is that when referring to him, all called him Trump, never Donald (Duck???); but, when it comes to Mrs. Clinton, she was called very often by her first name, which is very disrespectful in my opinion. She is not Hilary. She is either Mrs. Hilary Clinton or Mrs. Clinton, and she shouldn't be called by her first name, unless you are a personal friend of hers.

רוב הכותרות דיברו על הילארי וטראמפ, לעולם לא הילארי ודונלד! לעתים נדירות דיברה הכותרת על קלינטון לעומת טראמפ. לקרוא לאנשים בשמם הפרטי זה לא רק חוסר כבוד, אלא גם הקטנתם. העובדה המרה היא שלרוב זה נעשה כנגד נשים ופחות כלפי גברים. זה נושא שכולנו צריכים לתת עליו את הדעת. מה אתן חושבות?

Most headlines talked about Hilary and Trump, never Hilary and or against Donald! Very rarely there was a headline saying Clinton against Trump. Calling people by their first name is not only disrespectful, but also belittling them. The bitter fact is that it is done mostly against women, and less to men. It's something we all need to think about deeply. What do you think?

אימפריות נופלות לאט – דן תורן טריו

Empires Fall Slowly – Dan Toren Trio (live recording)

במשפט אחד:

ככה שוקעות אימפריות.

In one sentence:

This is how empires fall.

מיס מוסלימה

חתיכות זו לא מלה! Beauty is in the eye of the beholder

חתיכות זו לא מלה!
Beauty is in the eye of the beholder

אין קץ לטפשות, גם לא לשטיפת המוח. דעתי המנומקת נגד שוק הבשר הנקרא "תחרות מיס עולם" הושמעה כבר, כך שאין צורך לשוב וללעוס את השטות הזאת. בשנה שעברה נפתחה חזית חדשה מכיוון מאוד לא צפוי, אך עדיין מעצבן. שוב נשים מנוצלות לטובת כיסים של מנצלים.

קודם כל, מיס אנגליה שמקשקשת על היותה אשה משוחררת וכי האיסלם אינו מדכא נשים, אלא להפך. אני תוהה למה היא משקרת במצח נחושה כל כך, אם זה לא לטובת התועלת האישית שלה או נכון יותר של בעלה. אם הלה לא היה מרשה לה – נראה אותה ממרה את פיו, גם אם הם גרים באנגליה. חוקי האיסלם אוסרים על אשה לעשות דברים על דעת עצמה ובלי רשות של גבר כלשהו – אם זה אביה, אחיה, דודהּ או בעלהּ.

אצלנו, מקדישים את הפרחים בצה"ל באיזו תחרות זמר בלתי חשובה ואצלם הרי אי אפשר בלי פוליטיקה. המפגרת שזכתה בתחרות, מקשקשת על שיש לשחרר את פלסטין ואת סוריה. אני ממליצה לה קודם לשחרר את עצמה ואחר כך להקדיש מחשבה על שחרור אחרים. זאת, בתנאי, כמובן שיש לה את היכולת לחשוב עצמאית.

איזה עולם, איזה עולם… אי אפשר לחיות בשקט בלי שהחזק ינצל את החלשה.

♀♀

בתמצית:

איך אמר הקריין: שִׁכחו מהביקיני… שכחנו. העיקר שיש להן סמרטוטים על הראש. העולם ניצָל!

 מיס מוסלימה

♀♀

Miss Muslimah

Stupidity has no limit, nor has brainwashing. My reasoned opinion against this flesh-market called "Miss World pageant" was already heard, so there's no need to chew this nonsense again. Last year, while we didn't see it coming, a new unexpected front suddenly appeared, very much annoying. Again, women are being exploited if favour of the pockets of exploiters.

First, Miss muslimah from England 2014 who dries the copp (babbles, jabbers) about her being a liberated woman and that Islam doesn't suppress women at all, and insists it's the opposite. I can but wonder why she lies through her teeth, if it's not for her own benefit' or more true – her husband's benefit. If the latter wouldn't allow her – she wouldn't dare to disobey him, even if they live in England. The Islamic laws forbid a woman to do things on her own and without permission from a man – if it's her father, brother, uncle or her husband.

The moron who won the pageant declares that Palestine and Syria should be released. I I would advise this stupid person to first free herself, then think of other issues (if she has the brains, that is).

Oh, what kind of a world this is… One can't leave quietly without having the strong exploiting the weak.

♀♀

In short:

How did the announcer say: forget the bikini… We did. The most important is that they wear this stupid shmate on their empty head. The world is saved!

היי קשת בענן של מישהי

Be a Rainbow in Somebody's Cloud

Maya Angelou

בזו אחר זו, הן עוזבות אותנו לאנחות בעולם הזה. ענקיות רוח, נשים חזקות, משפיעות, משנות סדרי חיים.

חבל שחלק גדול מאיתנו שומע עליהן רק כשהן הולכות לעולמן.

עדיין לא מאוחר ללמוד את מורשתן ויפה שעה אחת קודם.

מאיה אנג'לו קוראת שיר שלה upworthy.com

מאיה אנג'לו ויקיפדיה

מאיה אנג'לו שירים

אם ציפורים יכולות לעוף, אז למה לא אני?

ספורט פאראלימפי: אומץ ונחישות זה שם המשחק

לבחור בכל יום מחדש איזה בן-אדם אני רוצה להיות

מורן סמואל חותרת פארלימפית זוכת מדליית זהב

מורן סמואל חותרת פארלימפית זוכת מדליית זהב

התמונה הזו מתמקדת באתלטית אמיצה. ניתן לראות איך מציגה בפני המצלמה את מודעתה המלאה להשג שהשיגה וכמה היא גאה בזה. אכן, היא עבדה קשה, היא התאמצה רבות להגיע למקומה בעולם כמנצחת, הן כחותרת והן כשחקנית כדורסל, והתוצאה – היא השיגה את המטרות אותן הציבה לעצמה (מתוך העבודה שהגשתי במסגרת לימודי).

בימים אלה אני לומדת ב-Coursera קורס בשם English Composition I: Achieving Expertise בשביל להתאמן בשפה הזרה הלזו ולרכוש בה כמה מיומנויות, בין היתר גם כדי להשתפר בכתיבה בשפת האם שלי, שהרי אימון תמיד מבורך.

המשימה שלנו בשבוע שעבר היתה לכתוב התרשמות מתמונה המראה את מומחיותה של הדמות. כדרכי בקודש, בחרתי להתמקד בדמות נשית. מתוך הזדהות עם בָּנַי, לירן–  המורה לחינוך גופני ומאמן הכדורסל, וסער – מאמן הכדורסל, בחרתי בנושא ספורטיבי ומי, אם לא החותרת ושחקנית הכדורסל המצליחה מורן סמואל, יכולה לשמש השראה לכל אחד ואחת מאיתנו?

אני זוכרת את הוידאו שעבר ברשת כמו שריפה בשדה קוצים, שהראה את הטעות של המארגנים בניגון ההמנון הלאומי שלנו, איך תפסה הבחורה הנחושה את המיקרופון ובגאוה גדולה שרה את התקוה. הפעם, מעבר לדמעות השגרתיות הזולגות מעיני לשמע ההמנון, היתה התרגשות גדולה על ההשג של הספורטאית – מקום ראשון בתחרות החתירה ההיא באיטליה.

מורן סמואל זוכה במדליית זהב ושרה את התקוה אחרי שהקלטת ההמנון לא נמצאה

 

מתוך העבודה שהגשתי Assignment Project 2:

בתמונה זו אנו רואות את מורן סמואל, הישראלית שזכתה בזהב בחתירה, מיד לאחר זכייתה בתחרות באיטליה. היא יושבת בסירה, אצבעה מורמת בתנועת נצחון כדי ללמדנו שהיא מספר אחת. חיוכה המאושר מחביא בחובו את מאבקה, את המאמצים הכבירים שהיה עליה להשקיע כדי להשיג את השגיה המרשימים. הרצועה הכחולה-כהה באזור החזה מצביעה על היותה אתלטית פאראלימפית. הסירה הותאמה למתחרות/ים בעלות מוגבלויות. יש בה כסא מיוחד ומצופים משני צדיה כדי למנוע מהחותרת ליפול למים. האדוות במים סביב הסירה שלוות, כדי לבטא את השקט לאחר הסערה; עתה, זה זמנה של המנצחת להנות מנצחונה.

סירת חתירה מותאמת לחותרת פארלימפית

סירת החתירה מותאמת לחותרת פארלימפית

מורן סמואל היתה שחקנית כדורסל מקצועית הן בנבחרת הלאומית הישראלית והן בקבוצת כדורסל הנשים בכרמיאל, והשתתפה במשחקי גביע אירופה. ב-2006, בגיל 24, היא התעוררה בוקר אחד ונוכחה לדעת שרגליה משותקות עקב התפרצות מום מולד בכלי דם בעמוד השדרה.

כמי שהיתה שחקנית כדורסל פעילה כל חייה, היה זה עבורה הלם גדול לא להיות מסוגלת לזוז, אך היא החליטה לא להכנע לנכות. היא החלה תהליך שיקום, במהלכו הוזמנה לשחק בנבחרת הנשים בכסאות גלגלים. היא קיבלה הזמנה גם מההתאחדות לספורט נכים להתאמן בחתירה. היתה זו התנסות בתחום חדש לגמרי עבורה, אך היא לקחה על עצמה להתמחות בו ולנצח. היא אמרה:

גיליתי בחתירה אתגר חדש, רק אני מול המים, מול עצמי. בחתירה יש רגעי מדיטציה שמובילים אותי פעמים רבות לדיאלוג נוסף עם הגוף.

(מורן סמואל באתר סלונה)

 

סירת החתירה של מורן סמואל

סירת החתירה של מורן סמואל

הקטגוריה שלה, שנקראת ASW – ARMS AND SHOULDERS WOMEN, כוללת ספורטאיות אשר כתוצאה מהנכות יכולות לחתור רק באמצעות פלג גופן העליון. הן זקוקות לרצועה באזור החזה כדי לאפשר תנועה קדימה מבלי ליפול. בנוסף, הן משתמשות ברצועה באזור הברכיים וכן כפות רגליהן מקובעות לסירה.

כדי להתאים את הכסא בסירה בדיוק למידותיה, נעזרה סמואל באיש מקצוע מיוחד שבונה פרוטזות לקטועי רגליים וידיים. הכסא הוכן מתבנית גבס של גופה, שעליה בנה המומחה תבנית מחומר שנקרא "קרבון" (עשוי מסיבי פחם).

סמואל זכתה במדליית ארד בחתירה באליפות העולם 2011. באומץ לבה ונחישותה ליצג את ישראל בכבוד, היא מעוררת השראה בכולנו להתגבר על מכשולים וקשיים בחיינו. היא כתבה בבלוגה:

 

אני שמחה על הזכות שניתנה לי לרגש כל כך הרבה אנשים, אני מאמינה שכל אחד ואחת מאיתנו אחראים לשמש דוגמא לסביבה שלנו. כאישה וכספורטאית חשוב לי להיות קשובה לסביבה שלי, להיות בדיאלוג ובמפגש מתמיד עם אנשים, ולנסות להשפיע מעצם העשייה החיובית ודרך החיים שלי. לא לקחת כמובן מאליו את המקום שלנו בעולם ולנסות להפוך חסרונות ליתרונות; הדרך שאדם עובר כשהוא מזהה חסרון והופך אותו ליתרון – היא זו שמרגשת, שמשפיעה ונוגעת באנשים אחרים. המגבלה היחידה בחיים היא זו שמציב האדם לעצמו.

למרות שאני עדיין לא אם (גם זה בתכנון), אני מסתובבת בעולם כאילו צועד איתי הילד/ה שעוד לא נולדו והם רואים וערים למעשים שלי, למלים שבהן אני בוחרת להשתמש, להתנהגות שלי כלפי אחרים וכלפי עצמי. כשזוהי נקודת הפתיחה, חריגה מהדרך הזו היא קטנה יותר. זה עשוי להישמע יומרני, מעייף, ואולי בלתי אפשרי – עבורי זה חלק מהאדם שאני רוצה להיות, שאני בוחרת להיות, כל יום מחדש.

(מורן סמואל באתר סלונה)

 

מורן סמואל במדי נבחרת הכדורסל (צילום: בועז רבינוביץ)

מורן סמואל במדי נבחרת הכדורסל (צילום: בועז רבינוביץ)

אני מאמינה שכדי להיות מומחית בכל תחום שהוא, יש צורך להיות קודם כל מוכשרת. אחר כך, יש להציב מטרות, להיות נחושה ולעבוד קשה, לא להרים ידיים למרות כל הקשיים. במאמרו, "מה צריך כדי להצטיין", טוען ג'פרי קולבין ש"אם אין לך כשרון מולד, אין זה משנה – לכשרון אין הרבה או כמעט כלום עם מצוינוּת. אתה יכול להפוך את עצמך לכל מה שתרצה ואפילו להיות מצוין." הוא מוסיף שמדענים ברחבי העולם בחנו השגים של סטודנטים ומצאו כי "אף אחד אינו מצוין בלי שיעבוד על זה. נחמד להאמין שאם תמצא את התחום בו הנך מוכשר מטבעך, תצטיין בו מהיום הראשון, אבל זה לא קורה. אין כל  הוכחה לביצוע ברמה גבוהה בלי נסיון או תרגול… מצוינות אינה ניתנת לאף אחד סתם כך; היא דורשת עבודה קשה מאוד… עקביות הכרחית… כמובן שכמה תכונות חשובות מולדות בחלקן, כמו מבנה פיזי ומידה מסוימת של אינטליגנציה, אך אלה משפיעות יותר על מה שאדם אינו עושה מאשר על מה שהוא עושה." כדי לסכם את טענתו במשפט אחד, הנה במלותיו שלו: תרגול מפיק ביצוע מושלם.

לדעתי, התמונה הזו משקפת את המוטו של מורן סמואל: "אם את בוחרת להסתכל על מכשול ככזה, יש סיכוי שזה יפיל אותך. אם את רואה את המכשול כאתגר – תעשי את המקסימום להתגבר עליו." זה מוטו של מנצחת.

 

ואידך זילי וגמורי…

 

♀♀

קישורים:

♀    מורן סמואל, סיפורה של תקוה פאראלימפית ישראלית, יוטיוב

♀    מורן סמואל זוכה במדליית כסף, איטליה 10.5.14, אתר ההתאחדות לספורט נכים

♀    ארד למורן סמואל באליפות העולם בחתירה לנכים אתר ספורט

♀    מורן סמואל, לא יורדת מהפודיום בלי שירת התקוה, בלוג באתר סלונה

♀    Geoffrey Colvin. What it Takes to be Great. CNN Money/Fortune magazine. Internet site.

Assignment Project 2