Category Archives: פמיניזם Feminism

חדר משלך A Room of One's Own

 

An Introduction to Virginia Woolf’s A Room of One's Own

A Macat Literature Analysis

כמה ספרים אנחנו מכירות שמעטות קראו, אך שמותיהם הפכו לסמלים? כשוירג'יניה וולף פרסמה את ספרה "חדר משלך", היה חסך בספרות המתיחסת לנשים, כזו שנכתבה בידי נשים.

How many books do we know that few have read, but whose names have become symbols? When Virginia Woolf published her book "A Room of One's Own", there was a lack of literature on women, such that was written by women.

חדר משלך (עם איילין אטקינס כוירג'יניה וולף)

A Room of One's Own (with Eileen Atkins as Virginia Woolf)

Links:

A Room of One's Own (Web edition)

Virginia Woolf Documentary

 

כשגברים נדחפים לנו When Men are Pushy

 

 Gal Gadot Presents Wonder Woman Scholarship at The Hollywood Reporter's Women in Entertainment 2017

 

האם מישהי מבינה מה עשה שם הטימברלייק המיותר? זה היה ארוע של נשים למען נשים, אך למה היו צריכות אותו? זה קורה כל הזמן – גברים נדחפים בלי שנרצה בנוכחותם. מגעיל!

Does anyone understand what the unnecessary Timberlake did there? It was a women's event for women, so why did they need him? It happens all the time – men pushing themselves without us wanting to. Disgusting!

 

הוא אמר לי שהוא אוהב אותי He Told Me That He Loves Me

Culture Club with Helen TerryVictims

יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים

לפי הסטטיסטיקה, רבע מליון נשים בישראל סובלות מאלימות מצד בני זוגן. זה אומר שרבע מליון שמוקים מיותרים חיים בינינו. השנה, נרצחו 17 נשים. איך מחסלים את הדבר הנורא הזו?

International Day for the Elimination of Violence against Women

According the statistics, a quarter of a million women suffer from violence by their spouses. This means that a quarter of a million needless shmucks live among us. This year, 17 women were murdered. How do you terminate this terrible thing?

Jefferson AirplaneSomebody to Love

מה היא רצתה בסך הכל? למצוא בן זוג, להקים בית, משפחה, לחיות חיים של אושר ועושר, כפי שפמפמו לה מילדות. לא שראתה זאת בבית הוריה, כי אביה נהג להתעלל באמהּ. למזלה, הוא לא פגע בה וגם לא באחיה. אולי כן, אך אין היא זוכרת. למעשה, חלק גדול מילדותה נמחק לה.

What did she want? To find a spouse, establish a home, a family, to live happily ever after, as she was taught from childhood. Not that she saw it at her parents' house, since her father used to abuse her mother. Luckily, he did not hurt her or her siblings. Maybe he did, but she does not remember. In fact, a big part of her childhood had been erased.

Gunhild Carling – My Heart is Waiting for You

אנחנו נוטים כנראה לחזור על תבניות מוכרות לנו ולבחור במוכר, גם אם זה נגדנו ומזיק לנו. היא בחרה בחרא מוכר, למרות שהסימנים הקשים היו שם מן ההתחלה. אי אפשר לשפוט את הקורבנות, אסור לשפוט, משום שמי שלא חותה לא תוכל להבין.

We tend to repeat familiar patterns and choose the familiar, even if it is against us and harms us. She chose a familiar shit, despite that the horrible signs were there from the beginning. The victims cannot be judged, they shouldn't be judged, because those who have not experienced wouldn't be able to understand.

Patricia Kaas – L'Aigle Noir

 

היא לא רצתה את זה, היא לא ביקשה את החיים הללו, לא כך תכננה שיהיה. זה קרה לה כמו לנשים רבות אחרות. "הוא אמר לי שהוא אוהב אותי", הסבירה לי פעם. היתה זו הפעם היחידה בה דיברנו על מה שהיא עוברת. גם האחרונה.

She didn't want it, she didn't ask for this kind of life, this is not how she planned. It happened to her like it happened to many other women. "He told me that he loves me", she explained to me once. That was the only time we talked about what she was going through. The last time too.

BarbaraL'Aigle Noir

 

מה בסך הכל אנו רוצות בחיים האלה?

What do we want in this life?

 

גונהילד קרלינג והתזמורת הקאמרית הישראלית

Gunhild Carling and the Israel Chamber Orchestra

How can you be mad at me when I love you so?

רגש מוצע למכירה Emotion for Sale

אלון אולארצ'יק – בואי נגיד

ישנה אמרה הטוענת ש"כל עבודה מכבדת את בעליה", רק ששכחו שישנן כמה מלאכות שלא ממש מכבדות את העוסקות בהן. לדוגמא, זנות.

There is an expression that says that "every work honours its owner" (meaning: a job is a job), but people forgot that there are some jobs that not really honour the people who occupy themselves with. Prostitution, for example.

מדהים אותי בכל פעם מחדש (נו, אני הרי מאותגרת קשות) איך השמוקים הדפוקים חושבים שאשה באמת תרצה לבחור בזנות כמקור פרנסה לוא היתה לה ברירה להתפרנס מעבודה מכובדת.

I'm amazed each time anew (well, I'm extremely challenged) how the screwed shmucks think that a woman would really want to choose prostitution as a livelihood if she had the choice to earn a decent living from a respectable occupation.

 

Sting – Roxanne

עמדי לצד הגבר שלך Stand by Your Man

Tammy Wynette – Stand by Your Man

[שמענה איזו משמעות שונה יש לזה כשזה מושר בפי גבר: אלטון ג'ון – עמוד לצד הגבר שלך]

[Listen to how it sounds differently when it is sang by a man: Elton John – Stand by your Man]

שורש כל רע, מלבד הדת המיותרת בחיינו המודרניים, זה שטיפת המוח ששוטפים אותנו משחר ילדותנו – להיות מה שמצפים מאיתנו במקום מה שאנחנו באמת.

Except of the unnecessary religion in our modern time, root of all evil is the brainwash we are going through since our childhood – to be what is expected of us instead of what we really are.

LP – Lost On You

מטמטמים לנו השכם והערב שעלינו להיות כך וכך ואז, כשאנו מגלים שאנחנו לא כאלה, שאנחנו לא כמו שציפו ולחצו עלינו להיות – אין אנו יודעים את נפשנו. מי יודעת כמה נפשות תמימות היו ניצלות לוא לבורים ולחשוכים המכנים עצמם רבנים ומנהיגי ציבור היתה רגישות לנפש האדם, בעיקר לצעירים, ולא היו דורסים אותה ברגל גסה רק כי יש להם את הכוח לעשות כן.

We are being harassed day and night and being told that we have to be 'so and so', and then, when we find out that we are not like that, we are not 'so and so', and we are not like we were expected and forced to be – we are losing it and freaking out. Who knows how many innocent souls could be saved if the morons and ignorants who call themselves spiritual leaders would have some sensitivity for people's souls, especially for the young's, and they wouldn't squash them just because they have the power to do so.

ניצן הורוביץ נואם בעצרת לציון 3 שנים לרצח בברנוער

Nitzan Horowitz speaks about the murder at the Barnoar

לא יכול להיות שבחברה מתוקנת, נאורה ומודרנית, יהיה מקום להתנשאות של מיעוט מסוים על פני האחר. לא יכול להיות שבגלל תאוות שלטון בלתי נלאית נוהג העומד בראשנו נגד מה שרוב העם רוצה ועוד קוראים לזה דמוקרטיה. לא יכול להיות שבמדינה בה מעוגן השוויון במגילת העצמאות שלה, שולט מיעוט מאוס, דורסני, חשוך וחסר כל רצון לקבל אף אחד מלבדו, וזאת רק משום שאפס המשמש כראש הממשלה, אדם שאין לו שום קשר למנהיגות אמיתית – מאפשר זאת. ואנחנו מאפשרים לאפס הזה להשאר על כסאו. עצוב מאוד!

It cannot be allowed in a normal, cultured and modern society for a certain minority to be superior over others. It cannot be allowed that due to a relentless lust for power, the zero, aka our prime minister, acts against what most of the people want and we call it democracy. It cannot be allowed in a country where equality is anchored in the Declaration of Independence, an abominable, loathsome, destructive, ignorant minority that is lack of the will to accept anyone else but itself – rules. This happens only because a zero who serves as the prime minister, a person who doesn't any connection to a real leadership – allows this. And we allow this zero to continue sitting on his chair. Very sad!

Ane Brun –I Would Hurt a Fly live

אי אפשר שלא לתהות עד מתי יותר דמם של חפים מפשע רק משום שמיעוט מסוים נמצא בשלטון, נהנה ממנעמיו ומכתיב את חיינו. עד מתי נתיר למיעוט הזה לשלוט עלינו?

One can but wonder for how long it will be permitted to shed the blood of innocent people only because a certain minority is in power, enjoying the pleasures of it and dictates how we should live. Until when will we allow this minority rule over is?

מסוללות הדרך Paving the Way

לאורך חיי פגשתי נשים שהיתוו לי את דרכי, נשים שהרשימו אותי מאוד בתחומן והיו לי מודל לחיקוי. מעולם לא התרשמתי מאף גבר.

During my life I met women who paved my way, women who impressed me very much in their field and were my role models. I was never impressed by any man.

Daughter – Youth

מעולם לא הבנתי מה לי ולגברים כמודל לחיקוי אם אני ילדה, נערה, אשה. חשבתי שנשים אמורות לסלול לי את הדרך, לא גברים.

I never understood what men got to do as a role model if I am a girl, an adolescent, a woman. I thought that women should pave my way, not men.

נשים פורצות דרך בציונות ובישוב

Women Paving Ways in Zionism

היה קשה למדי למצוא מודליות לחיקוי, משום שנשים מעטות הורשו להתבלט. כשהיעוד שלך מעצם היותך בת נקבע מרגע לידתך, כמעט ובלתי אפשרי לפרוץ דרך מבעד החומות שהגברים הציבו נגדך ולבטא את עצמך.

It was very difficult to find role models, because very few women were allowed to stand out. When your designation as a girl was determined from your birth, it is almost impossible to break through the walls men built against you, and express yourself.

סוגיות מגדר בחקר החברה החרדית – דיון מסכם

יום האשה הבינלאומי 2017 International Women's Day

Lesley Gore – You Don't Own Me

עוד יום עבר. עוד מעט ידעך הכל והשקט שישתרר אחר הקשקושים ופטפוטי הסרק יבטל את מה שניסינו לבטא בלהט. שום דבר אינו עוזר. גם בשנת 2017 אנחנו מבוטלות. שום דבר לא השתנה לטובתנו, נהפוך הוא – מצב הנשים ברחבי העולם בכלל נעשה גרוע ביותר. ובישראל, כמו בישראל, המצב לא טוב יותר. העובדה, שיש עכשו יותר נשים בכנסת, אינה מעלה, משום שכמה מהן, כולל אלה המכהנות כשרות, אינן כשרות כלל למשרתן. גם רוב הגברים בכנסת לא, כולל השרים, אך לא בהם עסקינן וזה ענין אחר לעסוק בו במועד המתאים.

Another day passed. Everything will soon fade and the silence that will prevail after all the rattles and the idle rantings will obliterate all that we try to express passionately. Nothing doesn't help. We are insignificant in 2017 as well. Nothing has changed in our favour, on the contrary – women's status became worse all over the world. In Israel we aren't better. The fact that we have more women in the Knesset is immaterial, since some of them, including those who serve as ministers, are not qualified at all for their positions. Most of the men are not qualified as well, including the ministers, but they aren't the matter and it's another issue to deal with in due time.

John Lennon – Woman

גילוי נאות Proper Disclosure

4 Non Blondes – What's up

אני יושבת לי לתומי עם המחשב, שקועה בעבודתי הקשה ופתאום מקבלת מסרון בווטסאפ.

I'm sitting innocently with my computer, sunk into my hard work, and suddenly I get a text message on WhatsApp.

מישהי כמוך Someone like You

Adele – Someone like You

מישהי כמוך לא יכולה לעשות את זה. מישהי כמוך היא סתם אחת, ממש לא סחורה בשבילי. אני אוכל אלף כמוך בארוחת בוקר. מישהי כמוך לא שוה את זה. מישהי כמוך…

Someone like you can't do that. Someone like you is just nothing, not a match for me. I eat thousand like you for breakfast. Someone like you doesn't deserve it. Someone like you…

כמה פעמים שמענו את השטויות השקריות הללו והאמנו בהן? כמה פעמים נותרנו בחוסר נשימה בלי יכולת להשיב? כמה פעמים הוטחנו לקרקע וחשבנו שאין ביכולתנו לקום?

How many times we heard these false nonsense and believed them? How many times we remained breathless without being able to respond? How many times we were thrown to the ground and thought that we couldn't rise again?

 

היהודים – קח אותי

HaYehudim – Take Me

הילארי וטראמפ  Hilary & Trump

לא טרחתי להשאר ערה כדי לשמוע את הטחינות האינסופיות של תלי המלים הריקות והמטופשות אותן ליהגו להגנים מקצועיים. התעוררתי לתוך הסוף, שְׂמֵחָה על שלא מנעתי מעצמי שינה. העולם היה כמרקחה, אך אני לא הופתעתי יותר מדי אחרי שמרים בנימיני הבטיחה לנו לפני מספר שבועות שהוא ינצח, לפי איך שראתה במפותיה. נראה שאלה היו מדויקות. הכותרת שעלתה לי בראש לשמע הידיעה על נצחונו של הברווז היתה: "אמריקה, מה עשית???"

I didn't bother to stay awake and hear the endless crunching of empty stupid piles of words that professional prattling prattled. I woke up into the end, happy that I didn't deprived myself of sleeping. The world was in turmoil, but I wasn't surprised after hearing a few weeks ago our astrologer promising that he will win according her maps. It seems they were accurate. The title I had in mind after hearing that the duck won, was: "America, what have you done???"

Make it look like an accident 007

אינני אמריקאית, אך כישראלית איני יכולה אלא לקוות ש-007 יעשה שזה יראה כתאונה… ובנימה רצינית יותר, אוכל רק לאחל לאמריקאים ולשאר העולם הרבה מזל עם הנשיא המגוחך הזה.

Well, I'm not an American, but as an Israeli I can but hope that 007 will make it look like an accident… In a more serious note, I just wish the Americans and the rest of the world much luck with this ridiculous president.

אם נתעלם מכל הקשקושים הלא חשובים שמסביב, נוכל להתרכז בנושא מאוד חשוב, והוא ההתיחסות השונה אל המועמדים. מה שמעצבן זה שכשהתיחסו אליו, הכל קראו לו טראמפ, לעולם לא דונלד (הברווז???); אך כשהתיחסו אל גברת קלינטון, היא הוזכרה ברוב הפעמים בשמה הפרטי, מה שמראה על חוסר כבוד, לדעתי. היא אינה הילארי. או שהיא גב' הילארי קלינטון או גב' קלינטון, והיא לא אמורה היתה להקרא בשמה הפרטי, אלא אם כן ידידיה האישיים פונים אליה.

If we'd ignore the unimportant babbling around, we may concentrate on a very important issue, which is the different reference to the candidates. What bothers me is that when referring to him, all called him Trump, never Donald (Duck???); but, when it comes to Mrs. Clinton, she was called very often by her first name, which is very disrespectful in my opinion. She is not Hilary. She is either Mrs. Hilary Clinton or Mrs. Clinton, and she shouldn't be called by her first name, unless you are a personal friend of hers.

רוב הכותרות דיברו על הילארי וטראמפ, לעולם לא הילארי ודונלד! לעתים נדירות דיברה הכותרת על קלינטון לעומת טראמפ. לקרוא לאנשים בשמם הפרטי זה לא רק חוסר כבוד, אלא גם הקטנתם. העובדה המרה היא שלרוב זה נעשה כנגד נשים ופחות כלפי גברים. זה נושא שכולנו צריכים לתת עליו את הדעת. מה אתן חושבות?

Most headlines talked about Hilary and Trump, never Hilary and or against Donald! Very rarely there was a headline saying Clinton against Trump. Calling people by their first name is not only disrespectful, but also belittling them. The bitter fact is that it is done mostly against women, and less to men. It's something we all need to think about deeply. What do you think?

אימפריות נופלות לאט – דן תורן טריו

Empires Fall Slowly – Dan Toren Trio (live recording)

במשפט אחד:

ככה שוקעות אימפריות.

In one sentence:

This is how empires fall.