ארכיון תג: אבי געזונט

רק בריאות Only Health

אכולנה פירות והיו בריאות Eat fruits and be healthy

אכולנה פירות והיינה בריאות   Eat fruits and be healthy

בריאות זה הדבר הכי חשוב בחיים. בלעדיה, לחיים אין טעם.

Health is the most important thing in life. Without it, life is useless.

אחת האמרות שהיו שגורות בפיה של אמי זצ"ל היתה: "אבי געזונט" ("העיקר הבריאות"). כשרצתה להדגיש ששום דבר אינו שוה בחיים אם אין בריאות, כשרצתה לומר ששום כסף שבעולם אינו יכול לקנות בריאות וגם כשלא היתה לה תשובה למשהו טפשי שמאן דהוא אמר. העיקר הבריאות.

One of the sayings that my mother used to say was: "Abi Gezunt" ("The main thing is health"). When she wanted to emphasize that nothing is worth in life if there is no health, when she wanted to say that no money in the world can buy health, and even when she has no answer to something stupid that somebody said. The main thing is health.

זה מלוה אותי כל חיי. חשבתי על זה גם היום, כשמישהי אחרה לפגישה איתי. פגישתנו, בענייני עבודה, היתה אמורה להמשך מקסימום שעה, מאחת עד שתיים. היא רצתה עריכה לשונית ותכנית של ספר שהיא כותבת וליווי שלי בפיתוח הרעיון שלה. אחרי שקראתי את כתב היד שלה, חשבתי שיש לזה פוטנציאל ושמחתי לעבודה הזו. הפגישה הזו נועדה לדון על חוזה העבודה בינינו. אני תמיד מקפידה על כך מראש כדי שלאחר מכן לא תהיינה טעויות, אי הבנות ו/או כל מיני בעיות אחרות. אני מעדיפה שקט. זה מושג כשהקלפים מונחים גלויים על השולחן וכל צד יודע את תפקידו.

It escorting me my whole life. I thought about it today, too, when someone was late for our appointment. Our meeting, for work, was supposed to last for an hour, from one to two. She wanted a linguistic and content editing of a book she was writing, with my supervision in developing her idea. After reading her manuscript, I thought it had potential and was happy for this work. This meeting was meant to discuss the contract between us. I always take care of it in advance so that afterwards there will be no mistakes, misunderstandings and/or all sorts of other problems. I prefer quiet. This is achieved when the cards are lying open on the table and each side knows its role.

ישבתי בבית הקפה שם נדברנו להפגש ואחרי רבע שעה, כשראיתי שאינה מגיעה, סימסתי לה לבדוק מה קורה. "אני מתעכבת", ענתה לי בלי להתנצל על כך.

"מה זה מתעכבת?" שאלתי. "כמה זמן?"

"עוד לא יצאתי מן הבית", ענתה ועדיין לא חשבה שעליה להתנצל.

נשארתי שם עוד רבע שעה כדי לסיים את הקפה והעוגה והלכתי הביתה.

I sat in the café where we were supposed to meet and after fifteen minutes, when I saw that she has not arrived, I texted her to see what was going on. "I'm being delayed," she replied without apologizing for it.

"What's the delay?" I asked. "How long?"

"I have not left the house yet," she replied, and still did not think she should apologize.

I stayed there for another fifteen minutes to finish my coffee and cake and I went home.

יום שישי היום. אמנם לא היתה לי מלאכה, אך היום קצר ולא התכוונתי לבזבז את זמני בבטלה. הרי יכולתי לחכות לה לשוא. לפי איך שהתנהגה – היא יכלה אפילו לא להגיע ולא להודיע לי על כך כלל. ידעתי שאין סיכוי שבעולם שארצה לעבוד עם אחת כזו. זה לא מתאים לי.

It's Friday. Indeed, I did not have any work to do, but it's a short day and I did not intend to waste my time in idleness. I could have waited for her in vain. From the way she behaved – she could not even show up and not bother to let me know that she's not coming. I knew there was no way I would ever want to work with such a person. It does not suit me at all.

שעה לאחר מכן, בעודי עושה את ההכנות האחרונות לשבת, היא מסמסת לי: "איפה את? את לא בקפה?"

במקרים כאלה, ישנן כמה אפשרויות של תגובה ואפשרות אחת פשוטה של לא להגיב כלל. יכולתי לענות בנחת שחיכיתי לה רבע שעה נוספת וכשראיתי שאין היא מגיעה וגם אינה מודיעה מה בדעתה לעשות – הלכתי הביתה. יכולתי לענות בכעס שחבל שלא טרחה להודיע לי מראש על האיחור ולקונן על שהיא נותנת לי להמתין לה. יכולתי ל… העדפתי לא הגיב כלל. אין לי שום כוונה לעבוד איתה.

An hour later, as I was making my final preparations for Shabbat, she texts to me: "Where are you? Are not you at the café?"

In such cases, there are several options of response and one simple option of not responding at all. I could answer calmly that I had waited another quarter of an hour and when I realized that she was not coming and also did not let me know what she was going to do – I went home. I could answer angrily that it's a shame that she had not bothered to notify me in advance that she was going to be late and complain that she was letting me wait for her. I could… I preferred not to react at all. I'm definitely not going to work with her.

במשפט אחד:

העיקר הבריאות.

 

In one sentence:

The main thing is health.