ארכיון תג: איזה עולם נפלא

אינך יודעת מה שעשית פה You don't know what you did here

מבחינתי, המעשים שאנו עושות בעולם הזה תלויים באופי שלנו ובנסיבות חיינו.

For me, the actions we do in this world depend on our character and the circumstances of our lives.

לפני שנים רבות, ביקשה ממני מישהי סליחה על משהו לא טוב שעשתה לי ואמרה שזה לא היה בכוונה וגם שלא שמה לב בשעת מעשה שזה לא בסדר. היא לא איתנו עוד. למדתי, שמי שחורש רעות נגדי ו/או גורם לי עוול – משלם על זה מחיר יקר. לא שזה מנחם אותי, אני לא ממש בענין של נקמות, משום שאני מעדיפה שהדברים הרעים לא יעשו מלכתחילה ושכולנו נחיה בטוב ובשמחה. אני בהחלט תורמת את חלקי בנושא.

Many years ago, someone asked me for forgiveness for something not good that she had done to me, and said that it was not on purpose and that she did not notice at the time that it was wrong. She is no longer with us. I have learned that whoever is evil against me and/or causes me an injustice – pays dearly for it. Not that it comforts me, I'm not really in a state of vengeance, because I prefer the bad things not to be done in the first place and that we all live well and happily. I definitely contribute my part on the subject.

להיות טובים לזולת, זה צריך לנבוע מבפנים, מרצון חופשי, מהאופי שלך, מאיך שעיצבת את עצמך ולא משום שאיזה גורו הכתיב משהו. שום גורו אינו עושה עלי רושם ואיני מסוגלת לנהות אחר אף אחד – אם זה גורו הודי, תנ"כי או כל אחד אחר. פולחן אישיות זה לא משהו שאני יכולה להתחבר אליו.

To be good to others, should come from within, from free will, from your character, from how you formed yourself, not because some guru dictated something. No Guru makes any impression on me, and I can't be a follower of any of them – whether it's an Indian Guru, a Biblical or anyone else – a cult of personality is not something I can relate to.

Living ColourCult of Personality [lyrics]

"את לא מבינה בכלל מה שעשית לי פה", אומרת זו שאֵרחה אותי בסוף השבוע המעניין שעבר עלינו. אני מנידה בראשי בסתמיות, כי אין לי מלים להשיב לה. מה כבר עשיתי? כולה התארחתי איתה עם עוד שתיים מחברותי. "הכיף שהיה לי איתכן, אין לי מלים." אני עושה לה סימן של שאלה עם שתי ידי, משום שאיני מבינה מה היא אומרת. "החזרתן אותי אחורה כמה שנים טובות. מזמן לא נהניתי ככה. את יודעת, רוב הזמן אני הרי לבד." אני עושה לה 'כן' עם הראש. לא ממש ידעתי, אבל שיהיה. אני מבינה שהיא במצב רוח של השתפכות. אני זורמת. להקשיב אין לי בעיה. יש לי זמן ואיני ממהרת לשום מקום.

"You don't understand at all what you did to me here," says the one who hosted me on our interesting weekend. I shake my head numbly, for I have no words to answer her. What have I done? I was her guest along with two of my friends. "The fun I had with you, I have no words." I motion a question mark with both hands, because I don't understand what she's saying. "You brought me back a few good years. I have not enjoyed myself such for a long time. You know, after all, most of the time I'm alone." I do 'Yes' with my head to her. I didn't really know, but whatever. I realize she's in a mood of outpouring. I'm flowing. Listening, I have no problem. I have time and I am in no hurry.

לואי ארמסטרונגאיזה עולם נפלא

Louis ArmstrongWhat A Wonderful World

במשפט אחד:

הלואי והממשלות בעולם היו מכוונות להיטיב עם אזרחיהן, לספק את כל צרכיהם, למגר את העוני, הרעב ואת שאר הבעיות. הלואי.

In one sentence:

I wish the governments in the world were intended to benefit their citizens, to satisfy all their needs, to eradicate poverty, hunger and other problems. I wish.

ערך החיים The Value of Life

Louis ArmstrongWhat a wonderful world

מהו ערך החיים? האם דין חיינו שלנו כדין חייו של הטרוריסט שבא לקטול לנו אותם? האם מותר לנו לחסלו גם אחרי שנוטרל כדי שלא יוכל להתאושש אי פעם ולחזור על מעשהו או שעלינו לחכות עד שיעמידוהו לדין אם בכלל?

What is the value of life? Is the same law applies on our lives as on the terrorist who comes to end ours? Are we allowed to eliminate that drek even after he was neutralized in order that he won't be able to ever recover and do it again, or we must wait until he will be prosecuted, if at all?