ארכיון תג: אף אחת

להתוודע Getting to Know Each Other

על חברות וידידות נפש

About Friendship and Soulmates

מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד אהבתי להכיר נשים חדשות. גברים אף פעם לא ממש עניינו אותי. הסקרנות להתוודע אל צפונות זולת שטרם ידעתי, תמיד היתה גדולה אצלי. הזרה, זו שבאה מתרבות שונה משלי, תמיד ריתקה אותי ושאפתי להכירה כמה שיותר מקרוב.

Since I can remember, I have always loved to meet new women. Men never really interested me. The curiosity to get to know the secrets of strangers I had not yet known, was always a big issue for me. A stranger, coming from a culture different from mine, always fascinated me and I aspired to know her as closely as possible.

אף פעם לא אהבתי את הביטוי "כבדהו וחשדהו", למרות שיש בזה מן התבונה לפעמים. שמתי לב, שאצלי האינסטינקט הוא כבדִיהָ ורק אחרי שהיא מוכיחה באותות ובמופתים שלא היתה ראויה לכך – אז אני חשדִיהָ וגם זה במשורה ולא באמונה שלמה שזה אכן קורה. צר לי מאוד על שעלי לחדול מלכבדה. צר לי שיותר מדי מהסוג הזה נקלעו אל חיי. אין לי מושג במה פשעתי על שזו היתה מנת חלקי.

I never liked the expression "respect and suspect", although it is a wise thing to do sometimes. I noticed that my instinct is to respect and only after she proves clearly and incontrovertibly and that it did not deserve it – then I suspect her. That, too, sparingly and not with the full conviction that this is indeed happening. I am very sorry that I have to stop respecting her. I am sorry that too much of this kind has come into my life. I have no idea what have I done to deserve this.

פט שופ בויס ודאסטי ספרינגפילד – מה עשיתי שזה מגיע לי

Pet Shop Boys & Dusty SpringfieldWhat Have I Done to Deserve This

 

ביאטריס רוצה שאכיר את חברותיה. חברות הן מוסד חשוב ונכבד לכל אשה ורצוי שתתאמנה לך. נחמד שיש לך על מי להשען בעת מצוקה ובאוזני מי לקטר על בת הזוג שלך וגם על עניינים אחרים. היו לי חברות מהילדות ומהצבא, כאלה שהלכו איתי לאורך שנים, אך אתרע מזלי וכנראה לא השכלתי לבחור אותן, כי כולן נמלטו על נפשן אחרי שסיפרתי להן עלַי כשגיליתי שאני לסבית. לא מהאופי שלי להעלים דברים מהסביבה שלי ולא לחלוק עימה את שעובר עלי. קשה לי עם הסתרה.

Béatrice wants me to meet her friends. Friendship is an important and respectable institution for every woman and it is necessary that they suit you. It is nice that you have someone to lean on in distress and have ears to complain to about your spouse, as well as other matters. I had girlfriends from childhood and from my service in the army, who had gone with me for years, but I wasn't lucky and probably didn't know how to choose them, because they all ran away after I told them about me when I discovered I was a lesbian. It is not my nature to hide things from my surroundings and not to share with it what I am going through. It's hard for me to hide.

ריטהחברה

RitaGirlfriend

שנת 1999 היתה שנה של שינויים בחיי ובחיי הסובבים אותי, שנה של גילויים מפתיעים, בעיקר כאלה שסוף-סוף הואילו לאפשר לאסימון לרדת אצלי. החברות שלי לא רצו לשמוע וגם לא לקבל. זכותן. לאט-לאט החלו להשמט ממני והותירו אותי להתמודד לבד. גם זו זכותן. אני מאמינה בחופש הבחירה של הזולת, בעיקר אם זו אשה וגם אם החלטתה שגויה לדעתי והמעשה שלה אינו נושא חן בעיני. כל אשה והחלטתה ומעשיה היא. אינני מחזיקה אף אחת בכוח, הרי זה בלתי אפשרי.

1999 was a year of changes in my life and in the lives of those around me, a year of surprising revelations, especially those that at last allowed me to let the token go down, which in Hebrew means comprehension. My friends did not want to hear or accept. It's their right. I believe in the freedom of choice of others, especially if it is a woman and whether her decision is wrong and I don't like her actions. Each woman and her own decision and actions. I don't hold anyone by force, as it is impossible.

עם השנים באו חדשות. קשה קצת למצוא חברות בגילאים מתקדמים, אבל זה קורה למי שמבורכת במזל. נחמד להכיר ולחלוק, אם זה בנפש, בבילויים ובכלל.

Over the years, news came. It's hard to find friends at advanced ages, but it happens to those who are blessed with luck. It's nice to meet and share, if it's in the soul, in hanging out and in general.

ריטה מארחת את מירי מסיקהאף אחת

Rita & Miri Mesika – No One

ואף אחת לא תפסה את המקום שלי בלב שֶׁלָךְ

And no one took my place in the heart of yours

לביאטריס חברות ילדות שהלכו איתה עד הלום והיו איתה בכל אשר עברה, תמכו וסייעו. ידידות-נפש שמעט מוצאות כמוה. יש ביניהן ביקורת, כמובן ויש הבעת דעה ויש שיפוט, אך כל אלה נעשות באהבה, מתוך דאגה אמיתית לרווחתה. אחרי הכל, אחרי שהורינו הולכים לעולמם, מי נשארות לנו מלבד החברות הקרובות?

Béatrice has childhood friends who had gone with her to this day and were with her wherever she went through, supported and helped. A soul-friendship is rarely found. There is criticism between them, of course, and there is an expression of opinion and judgment; but all these are done with love, out of genuine concern for her well-being. After all, after our parents have passed away, who remain to be with us, apart from our close friends?

הצ'רצ'ילים והסגנונות – Friends

The Churchills & The Styles – Friends

 עיון נוסף בנושא חברות בבלוג זה.