ארכיון תג: בית האמנים בחדרה

הכנות לתערוכת זמן קורונה   Preparation for Corona Time Exhibition

הזמנה לתערוכת זמן קורונה Invitation to Corona Time Exhibition

הזמנה לתערוכת זמן קורונה   Invitation to Corona Time Exhibition

תערוכה נוספת בהכנות. הבה נקוה שהיא תתממש.

Another exhibition in preparation. Let's hope it will happen.

זמן קורונה. מדי יום מתגלים מאות נדבקים חדשים, 926 ביממה האחרונה. יש לנו כבר 332 מתים, 2 נוספו ביממה האחרונה. זמנים קשים, זמן של אי ודאות. יש רצון להמשיך בשגרה, אך מבחינתי, שגרה בזמן קורונה אינה שגרה. דברים שיכולתי לעשות לפניה, איני מוכנה לעשות עכשו. אני עדיין רוצה לחיות ובטוב. לכן, אני משתדלת להשמר כמיטב יכולתי. זה כל מה שאני, האזרחית הפשוטה, יכולה לעשות.

Corona time. Hundreds of new infections are discovered each day, 926 in the last twenty-four hours. We already have 332 dead, 2 added in the last day. Hard times, a time of uncertainty. There is a desire to continue with our routine, but for me, routine during Corona is not routine. Things I could do before it, I'm not ready to do now. I still want to live and well. Therefore, I try to do my best to stay safe. That's all I, the ordinary civilian, can do.

אתמול הבאנו את היצירות שלנו לגלריה. ההנחיות היו לעטות מסכות, להקפיד לשמור על מרחק של 2 מטרים זה מזה, הותרה התקהלות עד 20 אנשים והיה עלינו לחתום על הצהרת בריאות. חום לא מדדו לנו בכניסה. אני מניחה שאת זה משאירים לערב הפתיחה. אין לי כוונה לנכוח בערב הזה ולחזור הביתה מודבקת.

Yesterday we brought our artwork to the gallery. The instructions were to put on masks, keep 2 meters apart, gathering up to 20 people, and we had to sign a health statement. Heat was not measured at the entrance. I guess they leave it for the opening night. I have no intention of attending this evening and come home infected.

במסגרת מאמצי לשמור על בריאותי מפני הקורונה, באתי, תרמתי את יצירותי ונמלטתי מיד על נפשי. כמה שפחות לשהות בחלל סגור, כך בריא יותר. שלא כהרגלי, לא צילמתי דבר. לא את תהליך הבאת העבודות שלי, לא אותי איתן, לא את האמנים האחרים. לא היו כמעט אחרים מלבדי, רק האוצרת ועוד אמנית. אנשים בגילנו נשמעים להוראות ונשמרים על נפשותיהם.

As part of my efforts to safeguard my health against the Corona, I came, contributed my works and immediately hightailed. Spending less time in a closed space is healthier. Unlike usual, I didn't take any photos. Not of the process of bringing my artwork, not me with them, not the others artists. There was hardly anyone else but me, only the curator and another artist. People of our age follow instructions and keep a close watch on themselves.

איני יודעת איך תתנהל התערוכה. אם בכלל יבואו מבקרים בזמן כזה. אנשים אמנם שוחרי תרבות, אך אני מאמינה שהם שוחרים יותר את בריאותם. ובצדק, כי הממשלה אינה עושה דבר טוב למען האזרחים, מלבד לדאוג לכסאות השרים שלה (36! כמה שרים בלי תיקים) וסגניהם (18!) ולמקורביהם. לכן, איש הישר בעיניו יעשה וידאג לבריאותו ולבריאות בני ביתו. אין מה לעשות מלבד זאת.

I do not know how the exhibition will be conducted. If any visitors come at such a time. While people are culture-savvy, I believe they are better for their health. And rightly so, because the government is not doing a good thing for the citizens, other than worrying about its ministerial chairs (36! Some ministers without files) and their deputies (18!) And their associates. Therefore, a straight man in his eyes will do and take care of his health and the health of his household. Nothing else to do but that.

במשפט אחד:

תערוכת זמן קורונה בהכנות, בדרך.

In one sentence:

Corona Time Exhibition in preparation, on its way.

ישנן שבתות   There are Saturdays

יוסוף/קט סטיבנס עוד מוצאי שבת

Yusuf/Cat Stevens Another Saturday Night

עוד לפני הקורונה נהגתי לנתק את עצמי מהפוליטיקה בסופי השבוע, על אחת כמה וכמה בימים אלה.

Even before the Corona, I used to detach myself from politics on weekends, all the more so these days.

בניגוד לניו זילנד, אצלנו הממשלה מושחתת ואינה מתפקדת כראוי, כלומר – היא אינה משרתת את העם. העם השפוי נקעה נפשו ממנה ומהעומד בראשה. כשאני מרגישה שסאה הוגדשה, אני פשוט מתנתקת מלשמוע את החדשות. זה אינו אומר שבימות השבוע (אמנם לא בכולם) אינני עוקבת אחרי מה שחשוב או שיש לי את החברות שמעדכנות אותי. הן יודעות כבר מהם הנושאים החשובים שהן אמורות לעדכן. בסופי השבוע, אם לא פרצה מלחמה, הן יודעות שאין להטרידני בחדשות פוליטיות.

Unlike New Zealand, we have a corrupt and malfunctioning government, which means – it does not serve the people. The sane people be sick of it and its head. When I feel that it's too much for me, I just disconnect from hearing the news. This does not mean that during the weekdays (though not all of them), I do not keep track of what is important, or I have my friends to update me. They already know which important issues they should update. On weekends, if no war broke out, they know that I should not be bothered with political news.

היתה שבת טובה. היא עברה בנחת ובכיף. אחר הצהריים, ישבתי עם כמה חברות לשחק 'שבץ-נא' בגינה של אחת מהן. כולנו היינו עם מסכות, כמובן. אנחנו לא משחקות משחקים כשזה נוגע לנקיטת אמצעי זהירות למען בריאותנו. היו צחוקים וכולנו חשנו נפלא להתנתק מהמציאות בחוץ ולהתרכז במציאות הנחמדה שלנו. אנחנו בגיל שאין עלינו שום עול, אנחנו חופשיות וזמננו בידינו. מזמן עברנו את התקופה של הדאגה להאכיל ולחתל. איזה כיף!

It was a good Saturday. It passed leisurely and with fun. In the afternoon, I sat with some of my friends to play 'Scrabble' in the garden of one of them. We were all wearing masks, of course. We don't play games when it comes to taking precautions for our health. There were laughs and we all felt wonderful to break away from the reality outside and concentrate on our nice reality. We are at an age where we have no burden, we are free and time is in our hand. Long time ago we have passed the period of concern for feeding and changing diapers. How fun!

חזרתי הביתה וקרצפתי את עצמי היטב, כהרגלי בימי הקורונה. אין ברירה, עלינו לשמור על עצמנו כמיטב יכולתנו. התישבתי במרפסת כדי לנשום עוד אויר, הפעם של לפנות ערב, ולהנות מצבעי השמיים לקראת השקיעה. זמן איכות ושקט לפני שפניתי לעבוד על הפוטומונטאז' לכבוד התערוכה החדשה הבאה עלינו לטובה – 'זמן קורונה'. התבקשנו לבטא את שאנו חשות כלפי מה שעבר עלינו. הסכנה עדיין לא חלפה, אנחנו עדיין בחזית, אך זה רעיון טוב לעצור קצת ולחשוב על מה שהיה. כיף להכין את זה. אני אוהבת את מה שאני עושה.

I returned home and scrubbed myself well, as I do regularly during the Corona days. There's no choice, we have to take care of ourselves the best we can. I sat down on the porch to breathe more air, this time of dusk, and enjoy the colours of the sky towards sunset. Quality and quiet time before I went to work on the photomontage for our new exhibition – 'Corona Time'. We were asked to express our feelings about what we were going through. The danger has not yet passed, we are still at the forefront, but it is a good idea to stop and think about what happened. It's fun to prepare it. I love what I do.

במשפט אחד:

היתה שבת כיפית, בלי חדשות ובלי פוליטיקה.

In one sentence:

It was a fun Shabbat, without news and no politics.

תערוכת עולם האישה   Woman’s World Exhibition

למעלה: צילום השתקפותי במראת המכונית; למטה: שרה מכינה ארוחה ואני על השולחן מחכה עם בטן מקרקרת Above: Reflective photography in the car mirror; Below: Sara is preparing a meal and I'm on the table waiting with a croaking stomach

למעלה: צילום השתקפותי במראת המכונית; למטה: שרה מכינה ארוחה ואני על השולחן מחכה עם בטן מקרקרת Above: Reflective photography in the car mirror; Below: Sara is preparing a meal and I'm on the table waiting with a croaking stomach

תערוכה נוספת נפתחה הערב בנושא "עולם האישה".

Another exhibition opened this evening about the "Woman's World".

תרומתי לתערוכה היא צילום ופוטומונטז' בגודל 70X50 ס"מ. הצילום: "הצלמת מצלמת את עצמה". צילמתי את השתקפותי המצלמת במראת המכונית. הפוטומונטז': שרה מכינה ארוחה. מישהי עם בטן מקרקרת מחכה בקוצר רוח לארוחה.

My contribution to the exhibition is a photograph and a photomontage, both at the size of 70×50 cm. Photography: "The photographer is taking a photo of herself." I photographed my reflection in the car mirror. The Photomontage: Sara prepares a meal. Someone with a croaking stomach is waiting eagerly for the meal.

הנה אני, נותנת הוראות צילום Here I am, giving photo instructions

הנה אני, נותנת הוראות צילום   Here I am, giving photo instructions

בתור צלמת, אני רגילה לצלם והרבה. כשאני מצלמת אנשים, אני משתדלת לצלם אותם כשאין הם מבחינים, כדי להמנע מהפוזות שאנשים עושים כשהם מודעים לעובדה שמצלמים אותם. כך יוצאות תמונות טבעיות של ההבעות הטבעיות שלהם. אין לי דבר נגד אנשים מחייכים, אך לא כשזה מאולץ. בדרך כלל, כשמעמידים אנשים להצטלם או כשהם עושים סלפי, הם כמובן מחייכים. זה לא חיוך שיוצא טבעי, אלא מתיחת שפתיים כדי לעשות פוזה של שִׂמחה. איני אוהבת פוזות לא טבעיות.

As a photographer, I am used to taking lots photos. When I take people's photos, I try to photograph them when they don't notice, to avoid the poses people do when they are aware of the fact that they are being photographed. This is how natural pictures of their natural expressions come out. I have nothing against people smiling, but not when it's false. Usually, when people are posing for photos or when they make selfies, they smile, of course. It is not a smile that comes naturally, but a stretching of lips to make a pose of happiness. I don't like unnatural poses.

הנה אני, נותנת הוראות צילום ומחייכת Here I am, giving photo instructions and smiling

הנה אני, נותנת הוראות צילום ומחייכת   Here I am, giving photo instructions and smiling

אני גם אוהבת להצטלם, אך כאן אני תלויה באחרות. אני נאלצת לבקש שיצלמו אותי בארועים ובמקומות כדי שתהיינה לי מזכרות מהבילויים שלי. לעולם זה לא יצא טבעי, משום שאני מודעת לכך שמצלמות אותי. אף שאני משתדלת לא לחייך באופן מלאכותי ומנסה לשמור על ארשת פנים ניטרלית, זה לא ממש עובד. תמיד המצלמות מבקשות ממני לחייך. אני מנסה להסביר שזה לא יצא טבעי וכך יוצא שפעמים רבות אני יוצאת בתמונות כשאני מדברת אל המצלמות אותי. הן חושבות שאני עומדת לחייך ולוחצות על הלחצן באופן אוטומטי במקום לחכות עד שאסתדר. מזמן הרמתי ידיים בנושא הזה.

I also like to be photographed, but with this I depend on others. I have to ask to be photographed at events and places so that I can have souvenirs from my activities. It will never come out naturally, because I'm aware that I am being photographed. Although I try not to smile artificially and make efforts to keep a neutral expression, it doesn't really work. The photographers always ask me to smile. I try to explain that it won't come out naturally and so I often come out in pictures when I talk to the photographers. They think I'm going to smile and push the button automatically instead of waiting until I'm ready. I gave up on this long ago.

א/נשים בפתיחת תערוכת "עולם האישה" People at the opening of the "Woman's World" exhibition

א/נשים בפתיחת תערוכת "עולם האישה" People at the opening of the "Woman's World" exhibition

במשפט אחד:

כמו תמיד, היה כיף גדול להפגש עם האמניות המציגות. חלק ותיקות, אותן אני מכירה וחלק חדשות שהיה נעים להתוודע אליהן. כן תרבינה התערוכות.

In one sentence:

As always, it was a great fun to meet with the artists exhibiting at the exhibition. Some were veterans, whom I'm familiar with, and some were new and it was nice to get to know them. May there be more exhibitions.

הכנות לתערוכת עולם האישה   Preparations for the Women's World Exhibition

אני עם תמונותי  Me with my photos

אני עם תמונותי   Me with my photos

היה לי יום טוב. מאותם ימים טובים שכל מה שאני עושה – מצליח לי במדויק. לא שלחתי לוטו, משום שההגרלה מחר ולא היום. נראה איזה יום מצוין יהיה לי מחר ואולי אשלח ואזכה. הלואי! אפשר רק לקוות.

I had a good day. The kind of good days when everything I do – I succeed. I didn't send a lottery because the draw is tomorrow and not today. I'll see what a great day I'll have tomorrow and maybe send and win. Awomen! One can only hope.

תמונות בעטיפתן Photos in their cover

התמונות שלי בעטיפתן   My photos in their cover

זה התחיל בכך שקמתי מוקדם. זה קורה מדי פעם, אם כי בצורה די נדירה. כבר בתשע בבוקר הייתי על הרגליים. מילאתי את הקומקום כדי להרתיח מים וברגע שלחצתי על הכפתור – נשמע צלצול בדלת. לא ציפיתי לאף אחת. ביאטריס בפאריז והיא לא היתה צפויה להגיע. חוץ מזה, אני תמיד נוסעת ברכבת לשדה התעופה כדי לפגוש אותה שם בהגיעה. פתחתי את הדלת ומולי עמד השליח עם הצעצועים החדשים שהזמנתי עבור הנכדים. זה היה אמור להגיע רק בשבוע הבא, אך זה הקדים. כבר טוב.

It started by me getting up early. This happens occasionally, though quite rarely. By nine AM I was already on my feet. I filled the kettle to boil water and as soon as I pressed the button – the doorbell rang. I didn't expect anyone. Béatrice is in Paris and she was unlikely to arrive. Besides, I always take the train to the airport to meet her there when she arrives. I opened the door and in front of me was the courier with the new toys I had ordered for my grandchildren. It was only due next week, but it came early. That was good.

התמונות שלי בלי העטיפה   My photos without the cover

התמונות שלי בלי העטיפה   My photos without the cover

שעתיים לאחר מכן יצאתי להצטלם בגלריה על רקע ההכנות לתערוכה החדשה העומדת להפתח ב-1.3.20. גם זה הלך מצוין והייתי שבעת רצון מהתוצאות. שוב אני מלאת הערכה לאוצרת חוה גדיש העושה כמיטב כשרונה להרים את התערוכה. לא קל לאצור. צריך לזה כשרון רב.

Two hours later, I set out to the gallery in order to get photographed there on the background of the preparations for the new exhibition which is due to be opened on 1st March 2020. That went great too and I was happy with the results. Once again I am full of appreciation for the curator Chava Gadish who does her best to carry out the exhibition. It's not easy to curate. It needs a lot of talent.

במשפט אחד:

היה לי יום טוב, כן ירבו!

In one sentence:

I had a good day, may there be more like them!

תערוכת סימני הסתו נפתחה הערב  Autumn Signs Exhibition Opened Tonight

תערוכת סימני הסתו נפתחה הערב בחגיגיות. אני אוהבת את ההתכנסות הזו עם האמניות, האמנים והמוזמנות/ים.

The Autumn Sign Exhibition opened this evening with festivity. I love this gathering with the artists and the invited guests.

תמונה קבוצתית של האמניות Group photo of the artists

תמונה קבוצתית של האמניות/ים המשתתפות/ים   Group photo of the participating artists

נחמד מאוד שראש העיריה הגיע וכיבד אותנו בנוכחותו יחד עם סגנו והמשנה, מה שמעיד על החשיבות שמיחסים קודקודי העיר לאמנות. כבר מבורך. אני מיחלת שהתערוכות תימשכנה זמן רב יותר ותמשוכנה יותר קהל.

It is very nice that the mayor came with his deputies, honouring us with their presence, indicating the importance of the city's vertices to art. Already blessed. I wish the exhibitions would last more time and draw more audience.

הפעם, יצרתי קומיקס (לא נראה לי שהמושג 'עֲלִילוֹן' יתפוס בעברית). בילדותי, זה לא היה להיט בארץ. מה שפרח בארצות העולם, לא ממש תפס אצלנו. אין לי מושג למה. אני יכולה לשער שמשום שהקומיקס התחיל בתור משהו קומי, שנועד להצחיק, זה לא יכול היה להשתלב באוירת הנכאים ששררה במדינה הצעירה שאך זה קמה. גם האודים שניצלו מהשואה שלא יכלו לשמוח, לא מצאו בקומיקס משהו אליו היו יכולים להתחבר. יחד עם זאת, מעניין לציין שהקריקטורות דוקא הצליחו פה.

This time, I created comics. As a child, it was not a hit in Israel. What blossomed in the other countries didn't really catch here. I have no idea why. I can guess that because comics started as something funny, that meant to make the readers laugh, it could not fit into the atmosphere of sadness that prevailed in the young state that had just arisen. Also, the Holocaust survivors who could not rejoice, did not find in comics something they could connect with. However, it is interesting to note that caricatures have succeeded here.

כשהגיע הקול הקורא עם ההנחיות להצעת עבודות לתערוכה, חשבתי לצלם אנשים בסתו חייהם, כי זה הרי נושא התערוכה. לא היה לי רעיון מוגדר, רק משהו כללי. חשבתי ללכת לאחד ממרכזי היום לקשיש שיש לנו בחדרה ולצלם את הנוכחים בפעילויותיהם. היקום כיוון אותי למקום שונה והרבה יותר משמעותי, לדעתי.

When the public appeal came with the guidelines for suggesting works for the exhibition, I thought of photographing people in the autumn of their lives, because that was the theme of the exhibition. I had no definite idea, just something general. I thought about going to one of the Day Centres for Seniors we have in Hadera to photograph the people in their activities. The universe directed me to a different and much more significant place, in my opinion.

יום אחד הצטרכתי לבקר בסניף הבנק שלי כדי להזמין פנקסי שיקים ונתקלתי בקבצן שישב על הסף וקיבץ נדבות. בלי לחשוב הרבה, ידעתי שיש לי את הנושא שלי עבור התערוכה. ביקשתי את רשותו לצלמו ונדברנו שאבוא שוב עם המצלמה ונראה מה יצא מהצילומים. לטעמי, אלה יצאו מצוינים. הייתי מרוצה מאוד מהתוצאות.

One day I had to visit my bank branch to order check books, and I came across a beggar sitting on the verge, begging. Without thinking much, I knew I had my theme for the exhibition. I asked for his permission to take his photos and we agreed that I would come with my camera again and we would see what would come out of the photographing. In my opinion, these turned out excellent. I was very pleased with the results.

לקראת ובזמן הצילום לא חשבתי על קומיקס. חשבתי יותר בכיוון של פוטומונטז' שבזמן האחרון מצאתי את עצמי יוצרת יותר ויותר. אני רואה בזה סוג של התפתחות שלי כאמנית: לא "רק" צילום תמונות, אלא עיבודן ליצירות מורכבות יותר. כשבחנתי את התמונות, עלו לי הטקסטים בראש כמעט באופן מיידי ונוצרה היצירה. שמחתי כשזו מצאה חן בעיני האוצרת והיא אישרה לי להציגה בתערוכה.

Ahead of and at the time of photography, I was not thinking of comics. I thought more in the direction of photomontage that lately I have found myself creating more and more. I see this as a kind of my development as an artist: not "just" taking photos, but processing them into more complex works. When I looked at the photos, the texts came to my mind almost immediately and the work was created. I was delighted when the curator liked it, and she accepted it for the exhibition.

פעם הייתי צבע, קומיקס ,I used to be a painter comics

פעם הייתי צבע, קומיקס   I used to be a painter, comics

במשפט אחד:

היה ערב מהנה מאוד-מאוד.

In one sentence:

It was a very much enjoyable evening.

תערוכה חדשה לפנינו   A New Exhibition Ahead of Us

תערוכה חדשה מתרקמת A new exhibition is being formed

תערוכה חדשה מתרקמת   A new exhibition is being formed

בכל פעם שתערוכה חדשה מתרקמת, זה עושה לי כיף בלב. אני מתרגשת.

Each time a new exhibition is being formed, it feels my heart with joy. I'm excited.

הקירות הריקים מתמלאים אט-אט ביצירות של האמניות והאמנים. האוצרת יוצרת תערוכה חדשה. מרתק!

The empty walls are slowly filling up with the works of the artists. The curator creates a new exhibition. It's fascinating!

האוצרת בוחנת את היצירות   The curator examines the works

האוצרת בוחנת את היצירות   The curator examines the works

מעולם לא היה לי חוש לעיצוב. זה לא נמנה על כשרונותי, מה לעשות? אני רק יכולה לראות יצירה מוגמרת ואז להביע את דעתי בהתאם לטעמי, כמובן. אין זה אומר שדעתי היא הקובעת או היחידה הנכונה. יצירות הן ענין של טעם, לפעמים נרכש.

I never had a sense for design. It's not one of my talents, what can I do? I can only see a finished piece and then express my opinion according to my taste, of course. This does not mean that my opinion determines or is the only right one. Works of art are a matter of taste, sometimes acquired.

הקומיקס שלי עם שאר התמונות My comics among the other pictures

הקומיקס שלי עם שאר התמונות   My comics among the other pictures

אני עומדת משתאה נוכח היכולת של האוצרת ליצור תערוכה משלל היצירות הדי שונות זו מזו. צריך לזה כשרון. לאצור זה יצירה בפני עצמה, כמו לקחת צלילים ולאגוד אותם לכדי יצירה אחת. מדהים!

I am amazed at the curator's ability to create an exhibition from the variety of works which are quite different from one another. It needs talent. Curating is an art in itself, like taking sounds and bind them into one musical work. Incredible!

היצירות נתלות The works are being hung

היצירות נתלות   The works are being hung

במשפט אחד:

תערוכה נוספת הולכת ומתרקמת לנגד עינינו.

In one sentence:

Another exhibition is being formed before our eyes.

תערוכת סימני הסתו   Autumn Signs Exhibition

Invitation to the Autumn Sign Exhibition

הזמנה לתערוכת סימני הסתו   Invitation to the Autumn Signs Exhibition

יוזמה ברוכה בעיר חדרה, לאסוף את האמניות/ם בגיל הסתוי ולהציג מעבודותינו.

A blessed initiative in the city of Hadera, to gather the artists at their autumn age and present our works.

מתוך הקול הקורא

הקונספט:

המעבר מהקיץ היבש אל הסתו, מסמלת את השינויים וההתחדשות לקראת השנה החדשה. תאורת הסתו הרכה, השמש הנעימה, וצבעי הזהב בשדה יוצרים מצע אידיאלי להתחדשות בכל המובנים. המושג סתיו מציג תקופת מעבר גם בחיי האדם. אפשר לראות את המעבר מהעבודה אל הגמלאות כתקופת הסתו. האדם היה פעיל עד עכשו, טרוד ועסוק כל הזמן, מבלה שעות רבות בעבודה, דואג לפרנסת המשפחה ולגידול הילדים. פתאום הוא מתפנה מעבודתו ויש לו זמן.

לרגע, קצת עצוב, קודר, מה יעשה עכשו? אבל די מהר הוא מוצא ענין חדש במשפחה המורחבת ובנכדים. הוא פוגש אנשים ועיסוקים חדשים, התנדבויות, חוגים והחיים מתחילים להתעורר ולקבל משמעות חדשה יחד עם אריכות ימים.

הנה אנחנו מתחילים מעגל חיים חדש, מחזור נוסף.

From the public appeal

The Concept:

The transition from the dry summer to the fall, signifies the changes and renewals towards the new year. The soft autumn lighting, the pleasant sun, and the golden colours in the fields create an ideal substrate for renewal in every way.

The term autumn represents a transitional period in human life as well

You can see the transition from work to retirement as the fall period. People have been active until now, busy and hectic all the time, spends many hours at work, taking care of supporting the family and raising the children. Suddenly vacating of their job and having time.

They are a bit sad, gloomy for a moment, what will they do now? But soon they find new interest in the extended family and grandchildren. They meet new people and occupations, volunteering, circles, and life starts to come to life and gain new meaning along with longevity.

Here we start a new life cycle, another cycle.

הזמנת תערוכת סימני סתו, שמות האמניות Invitination for Autumn Signs Exhibition, the names of the artists

הזמנת תערוכת סימני סתו, שמות האמניות   Invitination for Autumn Signs Exhibition, the names of the artists

אנו רוצים לזהות בתוך הקהילה המקומית אמנים גמלאים שיצרו יצירה שמסמלת את הסתו בטבע וגם את הסתו בחיי האדם. יצירה של  התחדשות בחיים בכל המובנים, של מחזוריות ושל התחלות חדשות.

כל תחומי היצירה אפשריים: קרמיקה, פסיפס, ויטראז', קולאז', מסיכות, אוריגאמי, פימו, ניפוח זכוכית, עבודות מתכת, עץ או נייר, לבוש, קליעה, אריגה, רקמה, סריגה ושירה.

We wish to identify within the local community retired artists who created a work that symbolizes autumn in nature and also autumn in human life. Creating a renewal of life in all respects, of cycles and new beginnings.

All creative areas are possible: ceramic, mosaic, stained glass, collage, masks, origami, fimo, glass blowing, metalwork, wood or paper, clothing, braiding, weaving, embroidery, knitting and singing.

התמונות מחכות לתלייתן The pictures are waiting to be hung

התמונות מחכות לתלייתן   The pictures are waiting to be hung

במשפט אחד:

זו יוזמה מבורכת מאוד. אני הכנתי קומיקס.

In one sentence:

This is a very blessed initiative. I made a comics.

תערוכת קיץ הכי ישראלי הסתימה The Most Israeli Summer Exhibition Ended

קירות ריקים ואני Enpty walls and me

קירות ריקים ואני   Enpty walls and me

עוד תערוכה הסתימה. שוב קירות ריקים, חשופים.

Another exhibition ended. Again empty, bare walls.

האוצרת עוברת ותולשת את הפתקאות עם שמות היוצרות והיצירות. אני מקדימה אותה בטרם תשליך לפח האשפה ותולשת את שלי למשמרת. אני מדביקה אותן מאחורי התמונות כדי לציין שאלה היו בתערוכה. הפועלים שולפים את המסמרים מהקירות, מבריגים החוצה את הברגים. אחר כך הם מכסים בגבס את החורים שנותרו כשהם משתמשים במכשירים דקים, מעין אִזמלים שטוחים, לא בכלים שהפועלים הערבים שהיו לי היו נהגו להשתמש.

The curator goes through the notes with the names of the creators and creations and tears them off. I precede her and tear of mine before she would throw them in the trash. I'm keeping mine. I paste them behind my pictures to indicate that they were on the exhibition. The workers pull the nails from the walls, unscrew the screws. Then they cover the remaining holes with plaster using thin, flat chisels, not the tools used by the Arab workers I used to have.

מפליא אותי איך בכל פעם מחדש הם שבים וחוזרים על אותן פעולות של הוצאת המסמרים והברגים וכיסוי החורים בגבס, במקום להשאיר את הדברים כפי שהם עד לתערוכה הבאה, אז אפשר יהיה להחליט אם לחורר חורים חדשים, אם לאו. לא חבל על הזמן שמושקע בזה ועל הכסף?

It amazes me how each time they repeat over and again the same operations of removing the nails and screws and covering the holes with plaster, rather than leaving things as they are until the next exhibition, then the curator will decide whether to punch new holes, or not. Isn't it a waste of time and money spent on this?

בעוד הפועלים משקיעים את זעת אפם בעמל המיותר הזה והאוצרת פוקחת עליהם עין, ישבנו כמה אמניות יחד איתה וניהלנו שיח גלריה מרתק. בכל פעם שתערוכה מסתימת, אני אוהבת להשאר עד הסוף ולהשתתף בשיחות המרתקות הללו. אותי הן מעשירות, מאלפות ומלמדות. תמיד אהבתי ללמוד דברים חדשים וזו הזדמנות להחכים על עולם חדש שלא הכרתי עד חודש מארס השתא, עת השתתפתי בתערוכה הראשונה שלי, "אישה מוזה".

While the workers were investing their sweat in this unnecessary labour and the curator was keeping an eye on them, a few of us, artists, sat down and had a fascinating gallery talk. Whenever an exhibition ends, I like to stay to the end and participate in these fascinating conversations. To me, they enrich, teach me and I acquire new knowledge. I have always loved learning new things and this is an opportunity to gain insights about a new world that I did not know until March this year, when I participated in my first exhibition, "Woman Muse".

הפועלים סיימו את מלאכתם והלכו. נשארנו עוד קצת. היה קשה להפרד מן המקום הזה בו תלויות היו יצירותינו בשלושת השבועות האחרונים. הקירות ניבטו אלינו ריקים, אולי אפילו עצובים. אלה קירות, הזכרתי לעצמי, אי אפשר לדעת מה הללו מרגישים, אם בכלל. אלה קירות שנבנו בידי אנשים, לא דברים שחיים. אמרתי פעם לביאטריס שהקירות הריקים הללו, אחרי שמורידים מהם את התמונות, נראים עצובים ולדעתי יש להם בכל זאת נשמה, משום שהאנשים שבנו אותם השקיעו בהם מעצמם. אני זוכרת את המבט העמוק שנעצה בי, במעין הערצה כשאמרה: "נו, מה אפשר לצפות מסופרת מלבד דמיון?"

The workers finished their work and left. We stayed a little longer. It was difficult to separate from this place where our creations hung for the last three weeks. The walls looked at us empty, perhaps even sad. These are walls, I reminded myself, you can't tell what they feel, if any. These are walls built by people, not living things. I once told Béatrice that these empty walls, after taking down the pictures, look sad and I think they still have a soul, because the people who built them invested themselves in them. I remember the deep gaze she was staring at me, with a kind of adoration when she said: "Well, what can you expect from a writer besides imagination?"

במשפט אחד:

מישהי בגלריה אמרה שמבחינתה, מביעים הקירות הריקים פוטנציאל. יש משהו בדבריה.

In one sentence:

Someone in the gallery said that as far as she was concerned, the empty walls were showing potential. There is something in her words.

תערוכת קיץ הכי ישראלי The Most Israeli Summer Exhibition

הזמנה לתערוכת קיץ הכי ישראלי Invitation to the Nost Israeli Summer exhibition

הזמנה לתערוכת קיץ הכי ישראלי   Invitation to the Nost Israeli Summer exhibition

מה זה קיץ ישראלי? מה מאפיין את הקיץ הישראלי? את זה החליטה האוצרת חוה גדיש לבחון ועל זה נסבה התערוכה הנוכחית בה אני משתתפת: "קיץ הכי ישראלי".

What is an Israeli summer? What characterizes the Israeli summer? Curator Chava Gadish decided to examine the matter and this is what the current exhibition, in which I am participating, is about: "The most Israeli summer".

זו התערוכה הרביעית בה אני משתתפת. נחמד להפגש עם אמנים נוספים, כולם מוכשרים ומדהימים ביצירות שהם מציגים בתערוכה. האוצרת, בכשרונה כי רב, ידעה לאסוף את היצירות ולמקמן בצורה מעוררת ענין והתפעלות. לא פשוט להיות אוצרת. יש צורך להיות מוכשרת בכמה אספקטים: אם זה בראיית התמונה הכוללת, ליצור את החזון של התערוכה, לדעת למקם את היצירות בצורה שתמשוך את העין, לתת תחושה נעימה של תרבות ועוד ועוד. לא כל אחת יכולה להיות אוצרת.

This is my fourth exhibition. It is nice to meet with other artists, all of whom are talented and amazing in their works displayed in the exhibition. The curator, with her great talent, knew how to collect the works and place them in a form that evokes interest and admiration. It is not easy to be a curator. There is a need to be talented in a number of aspects: to have the ability of seeing the overall picture, to create the vision of the exhibition, to know how to place the works in a way that will attract the eye, to give a pleasant feeling of culture and more. Not everyone can be curator.

נאומים בערב פתיחת התערוכה "קיץ הכי ישראלי" Speeches at the opening of "The Most Israeli Summer" exhibition

נאומים בערב פתיחת התערוכה "קיץ הכי ישראלי"  Speeches at the opening of "The Most Israeli Summer" exhibition

פעמיים נפגשתי בבורות לגבי מקצוע האוצרות. אני חדשה בתחום הצגת עבודותי בתערוכות, אז זה רק הפעמיים הללו שחויתי. אני מניחה שזה קורה כל הזמן בכל מיני מקומות. אנשים אינם מבינים או אולי אינם רוצים להבין או לחשוב על זה שאוצרות זה מקצוע המצריך כשרון ונסיון. פעמיים פגשתי באנשים שהחליטו לחסוך ולא להביא אוצר/ת בתשלום, אלא לתלות תערוכה בעצמם. כך זה גם נראה. התוצאה לא היתה טובה, בלשון המעטה.

Twice I met ignorance about the curatorship profession. I'm new in the field of exhibiting my works at exhibitions, so it's only these two times that I've experienced. I guess it happens all the time in all kinds of places. People do not understand or perhaps do not want to understand or think that curatorship is a profession that requires talent and experience. Twice I met people who decided to save and not pay for a curator, but hang an exhibition themselves. That's how it looked. The result was not good, to say the least.

במשפט אחד:

היה כיף להשתתף בפתיחת התערוכה, כן תרבינה! אפשר לקנות את היצירות שלנו על ידי יצירת קשר איתי.

In one sentence:

It was fun to participate in the opening of the exhibition, may there be more and more! You can buy our creations by contacting me.

אנרגיות טובות Good Vibes

ביץ' בויסויברציות טובות

The Beach BoysGood Vibrations

היה לי יום טוב. מה זה טוב – מצוין. כל מה שעשיתי – הצליח לי והיה מדויק. אולי הייתי צריכה לשלוח לוטו?

I had a good day. Good is an understatement – my day was excellent. Everything I did – was successful and accurate. Maybe I should have sent a lotto?

זה התחיל עם הבאת התמונות לתערוכת "קיץ הכי ישראלי", בה אני לוקחת חלק ושתפתח ביום חמישי הקרוב. התמונות יצאו מהממות על הקנבס והייתי מרוצה מאוד, בעיקר מהפוטומונטז' של פירות הקיץ העסיסיים. הצבעים יצאו חדים וחיים. עבדתי מאוד קשה על התמונה הזו כשהאוצרת, חוה גדיש, מכוונת אותי ומייעצת את עצותיה האמנותיות שלימדו אותי הרבה מאוד. אני הרי חדשה בתחום הזה של הצגת תמונותי בתערוכה וכל הכבוד לאוצרת על הסבלנות וההכוונה.

It started with bringing the photos to the "Most Israeli Summer" exhibition, in which I take part, and will open this Thursday. The photos came out stunning on the canvas and I was very pleased, especially with the photomontage of the juicy summer fruits. The colours came out sharp and alive. I worked very hard on this photo with the curator, Chava Gadish, directing me and gives her artistic advice that taught me a great deal. After all, I am new in this area of ​​exhibiting my photos at an exhibition, and chapeau to the curator for her patience and direction.

עודי עומדת ומסירה את רצועות הניילונים מן התמונות, מניחה את השאריות על הרצפה, יוצאת מישהי מן המעלית ונוזפת בי על שאני עומדת בדרכה. האינסטינקט הראשון שלי היה לתת לה בעיטה במקום רגיש כדי שתרגיש ואולי זה יוציא אותה מן הגישה השלילית בה נקטה, אך התאפקתי. בכל זאת, היא מבוגרת ממני במאתיים שנה ואיני דוגלת באלימות כמכת פתיחה. רק אם מישהו מתחיל – אני משיבה. עמדתי להתנצל ולהזיז את רצועות הניילונים, כשזו המשיכה בגישתה השלילית: "איזו מין חוצפה זו שאת עושה את זה פה, אני יכולה להתחלק!"

שוב האינסטינקט הקדמון מנסה את מזלו, אך אני מרסנת את עצמי ועונה: "אולי את עלולה להחליק, אך לא נראה לי שאת יכולה להתחלק." אפילו שלחתי לה חיוך, אולי זה יפייס אותה.

"אל תלמדי אותי עברית!" היא קוראת לעברי, מרימה את ראשה בתנועה שאני ממש שונאת וממשיכה ללכת, "את לא מורה ללשון!"

As I was standing and removing the plastic strips from the pictures, putting the scraps on the floor, someone came out of the elevator and reproached me for standing in her way. My first instinct was to give her a kick in a sensitive spot so that she might feel it, and maybe it might get her out of her negative attitude, but I held back. After all, she was two hundred years older than me and I don't advocate violence as an opening strike. Only if someone starts – I fight back. I was about to apologize and move the plastic strips, as she went on with her negative attitude: "Such a chutzpah that you're doing it here, I can slide!"

Again, the primal instinct tries its luck, but I restrain myself and answer: "Maybe you may trip, but I don't think you can slide." I even sent her a smile, maybe it would appease her.

"Do not teach me Hebrew!" She yells at me, raising her head in a gesture that I really hate and goes on, "you're not a language teacher!"

אוי, איך שהרגל שלי כמעט ויצאה לי מכלל שליטה והיתה קרובה כל כך להשלח לאחוריה בבעיטה אדירה! מה זו יודעת עלי? הרי כלום! אז איך היא מעיזה להוציא עלי את החרא שלה? איחלתי לה רק "טוב". אמרתי בקול רם מאוד למי שעמדה על ידי שנראה לי שעוד היום נשמע שקרה לזו משהו רע, כי מי שפוגע בי – חוטף. אני מקוה שהדברים הגיעו לאוזניה וכשיקרה לה מה שיקרה – שהיא תבין מאיפה זה הגיע לה. כולי תקוה שזה ישנה לה את הגישה השלילית לחיים.

Oy, how my leg almost got out of control and was so close to be sent at her buttocks with a tremendous kick! What does she know about me? Nothing! So how dare she get her shit out on me? I wished her only "good". I said very loudly to the person who stood by me, that it seemed to me that by today we'll hear that something bad happened to her, because whoever offences me – gets punished. I hope she heard it and when it will happen to her what she deserves – she would understand where it came from. I hope that this will change her negative attitude to life.

 

שמתי אותה מאחורי, כלומר בפח והמשכתי במשימות שהיו לי להיום. הייתי צריכה להדפיס משהו שבדרך כלל לוקח שעתיים, משום שהמדפסת "אוהבת" להתקע בשלבים שונים במהלך עבודתה והמחשב עושה לי דוקא ובאיזשהו שלב, בעיקר כשהמדפסת עובדת ברצף – הוא מודיע פתאום שהוא אינו מזהה אותה. הפעם הלך הכל חלק, שום תקיעויות, שום בעיות וסיימתי בתוך פחות משעה. הייתי מרוצה מאוד. את השעה שהרווחתי, ניצלתי מאוחר יותר ופינקתי את עצמי בקפה ועוגה בבית הקפה.

I put her in the bin and continued with my tasks for today. I had to print something that usually takes two hours, because the printer "likes" to get stuck at various stages during its work, and the computer does spite me, and at some point, especially when the printer works consecutively – it suddenly announces that it does not recognize it. This time everything went smoothly, nothing got stuck, there were no problems, and I finished in less than an hour. I was very pleased. Later on, I used the hour I had gained to treat myself to a coffee and cake in a café.

הכנות לקראת התערוכה Preparations for the exhibition

הכנות לקראת התערוכה   Preparations for the exhibition

כשהולך, אז הולך. אחר הצהריים, הייתי צריכה למסור ניירות למנהלת החשבונות שלי. אחת לחודשיים, אני מטיילת לי בנחת ברגל מביתי למשרדה, מוסרת את הניירות, מוסרת לה את אהבתי וחוזרת הביתה. לפעמים, אני בודקת במתחם החנויות אילו מציאות ישנן ומדי פעם גם מוצאת.

When he goes, then it goes. In the afternoon, I had to hand over some papers to my accountant. Every two months, I walk leisurely from my home to her office, hand over the papers, give her my love and return home. Sometimes, I check in the stores compound if there are any sells, and occasionally I do find.

הגעתי למקום ועליתי בנחת ברגל את המדרגות למעלה, לקומה השניה בה נמצא משרדה. האורות כבר היו כבויים והיא עמדה על סף הדלת בכוונה לנעול את המשרד. למראה הבעת הפליאה שעל פני, היא הסבירה: "עלי ללכת, אני כבר מאחרת לקחת את הבת שלי מהגן."

"אבל בקושי חמש!" אני מתפלאת. "את לא עובדת עד שבע-שמונה?"

"בדרך כלל כן", היא מסכימה איתי, "אך היום אין לי מי שינעל אחרי, אז אני סוגרת עכשו. באת ממש בזמן."

אכן, בזמן, אמרתי לעצמי. אין יותר מדויק מזה. לוא אחרתי בחמש דקות – הייתי מפספסת אותה והייתי נאלצת לעשות את הדרך שוב למחרת. מזל מדהים!

I reached the place and walked up the stairs to the second floor where her office was. The lights were already off and she was standing on the doorstep with the intention of locking the office. To the sight of the expression of wonder on my face, she explained: "I have to go, I'm already late to take my daughter from kindergarten."

"But it's barely five!" I'm surprised. "Don't you work until seven-eight?"

"Usually yes," she agrees with me, "but today I have no one to lock after me, so I close now. You came on time."

Indeed, in time, I said to myself. How accurate is that. Had I been five minutes late, I would have missed her and had to walk this way again the next day. An amazing luck!

מסרתי לה את הניירות, מסרתי לה גם את אהבתי והלכתי לבדוק אילו מציאות יש בחנות הבגדים שמתחת למשרדה. מצאתי שתי שמלות ומכנסיים קצרים, הכל מבד קליל המתאים מאוד לקיץ, בתשעה ₪ כל פריט. במקור, עלה כל פריט שלושים ₪. הרווחתי!

I handed her the papers, gave her my love, and went to see what sells were in the clothes store under her office. I found two dresses and shorts, all of light fabric that is very suitable for the summer, for nine NIS each item. Originally, each item cost 30 NIS. I won!

במשפט אחד:

נראה לי שהיקום אוהב אותי ועוטף אותי באנרגיות טובות. תודה ליקום על חסדיו, שימשיך כך וגם שיביא לי את ה-22 מיליון פאונדים להם אני מיחלת כבר שנים.

In one sentence:

It seems to me that the universe loves me and wraps me with good energies. Thanks to the universe for its kindness. I wish it will continue this way and also bring me the 22 million pounds I have been applying for years.