ארכיון תג: גיבורי תל-חי

טרומפלדור גיבור Trumpeldor is a Hero

איה טרומפלדורה?

Where is Trumpeldora?

 

לא רק טרומפלדור: סיפור חצר תל חי

Not only Trumpeldor: The story of Tel Hai

הדור שלי גדל על המיתוס של תל חי ופסל האריה השואג מילא את דמיוננו על מה שקרה שם. העלינו על נס את גבורת יוסף טרומפלדור ולוחמיו, בלי ממש לשנן את שמותיהם, בעיקר לא את אלה של הנשים. בבית ספרי, ע"ש ברל כצנלסון בגבעתים, ציינו בי"א באדר את יום נפילתו של טרומפלדור (השאר נשכחו), בפעילות ספורטיבית. אז לא חשבנו על כך, זה נראה לנו כעוד יום, אך היום אני די תמהה על זה. לא היה טקס, לא פעילות הקשורה לנושא הגבורה בתל חי, אלא תחרויות ספורט. היום זה נראה לי מוזר.

My generation grew up on the myth of Tel Hai, and the roaring lion statue filled our imagination with what happened there. We praised the heroism of Joseph Trumpeldor and his fighters, without actually memorizing their names, especially not the women's. At my school, named after Berl Katznelson in Giv'atayim, on the 11th of Adar, the day of Trumpeldor's fall was noted (the rest were forgotten), with sports activities. We did not think about it then, it seemed like another day, but today I'm quite surprised at it. There was no ceremony, no activity related to the issue of heroism at Tel Hai, but sports competitions. Today it seems odd to me.

עם השנים התעוררנו למציאות של הדרת נשים והעלמת סיפורן (Herstory), גם אם תרמו אלה את מיטבן למען העם והמדינה, לא פחות מן הגברים. פה ושם עלו סיפורים של נשים, אך אלה הושתקו ונמוגו, בעוד סיפורי הגברים זוכים לתהילת העם.

Over the years we have awakened to the reality of the exclusion of women and the disappearance of their story (Herstory), even if they contributed their best for the nation and the country no less than men. Here and there women's stories came up, but these were silenced and faded away, while the stories of the men gained the glory of the people.

אנחנו מנסות לתקן, לא בהצלחה סוחפת אמנם, אך לאט ובנחישות. אני מאמינה שבסופו של דבר, אחרי שננבור מספיק, נמצא שלל לא מועט של לוחמות שהתעקשו לתת כתף ללחימה על הארץ שלנו ולא לשמש קישוט גרידא או להסתפק בביצוע המטלות המסורתיות שהוטלו על הנשים.

We try to correct; indeed, not with sweeping success, but slowly and with determination. I believe that in the end, after enough digging, we will find a large number of women fighters who have insisted on giving a hand to fighting on our country and not to be merely decorative or to be satisfied with the traditional tasks imposed on women.

ואלה שמות הנופלות והנופלים בי"א באדר ה'תר"פ:

שניאור שפושניק

אהרון שֶר

דבורה דראכלר

בנימין מונטר

זאב שַרף

שרה צ'יז'יק

יעקב טוקר

יוסף טרומפלדור

יהא זכרם ברוך!

And here are the names of the fallen women and men on the 11th of Adar 1920:

Shneor Shaposhnik

A'haron Sher

Dvora Drachler

Binyamin Monter

Ze'ev (William) Sharf

Sara Chizik

Ya'akov (Jake) Toker

Yosef Trumpeldor

May their memory be blessed!

 

שלישיית שריד – בגליל בתל חי

The Sarid Trio – In the Galilee in Tel Hai

חפירות:

♀    מאורעות תל חי ויקיפדיה

♀    מניה שוחט ויקיפדיה

♀    רחל ינאית בן-צבי ויקיפדיה

♀    ישנן עוד ואני סומכת עליכן שתדענה לחפור בעצמכן ולמצוא אותן 🙂