ארכיון תג: גשם

שבת של שמיים אפורים Saturday of Grey Skies

מלודי גרדוט – הגשם

Melody Gardot – The Rain

בארבע ועשרים אחר הצהרים החל לרדת הזרזיף לו ציפינו. כל היום התאפקו השמיים האפורים, אך לבסוף נכנעו לדחף והזילו מימיהם אל האדמה הרוויה.

At four-twenty in the afternoon the drizzle we expected began to drop. All day long the grey skies held back, but in the end they gave in to their impulse and cast their water on the saturated soil.

Melody Gardot – So we meet again

 

יום ששי השחור 2018 Black Friday

רוקסט – מלכת הגשם

RoxetteQueen of Rain

שכחנו להביא איתנו את הכסאות, אז התישבנו על החול שהיה רטוב מהגשם שירד בלילה שעבר. לא היה נעים, אך גם לא נורא; כולה ישבן רטוב, לא משהו שיגרום לנו לבעיות בריאותיות.

We forgot to bring the chairs with us, so we sat on the sand that was wet from the rain that had fallen last night. It was not pleasant, but not too bad; it's just a wet butt, not something that will cause us health problems.

השמיים היו בהירים, ללא שמץ של ענן והשמש חייכה אלינו בחמימות, מחממת את עצמותינו מבעד לבגדים הקלים שלבשנו. אמנם מכנסיים ארוכים וחולצות בעלות שרוולים עד פרק כף היד, אך דקים, לא מפלנל. החוף היה ריק למדי. קצת הרחק מאיתנו, תרגלו כמה אנשים טאי צ'י בקבוצה קטנה, מדריכה חסונה מנצחת עליהם. ראינו את התנועות, אך לא שמענו את הקולות, משל לחץ מאן דהוא על השקֵט בשלט דמיוני. "זה כמו בסרט אילם", אמרה זוגתי, מחייכת. פני חייכו עוד קודם.

The sky was clear, with no trace of cloud, and the sun smiled warmly at us, warming our bones through the light clothes we wore. Although long trousers and shirts with sleeves up to the wrist, but thin, not flannel. The beach was quite empty. A little away from us, some people practiced Tai chi in a small group, a sturdy woman instructor directing them. We saw the movements, but we did not hear the sounds, as though someone had pressed the mute button on an imaginary remote control. "It's like a silent movie," said my spouse, smiling. My face had smiled before.

מספר אמיצים נכנסו למים ואפשר היה להבחין מארשת פניהם איך הם מנסים להסתגל לטמפרטורה הקרה בכמה מעלות מזו שבאויר. לא עלה על דעתנו להצטרף אליהם. העדפנו לשבת בכיף, להחליף חוויות על הסדרה בה אנו צופות בימים אלה ולנוח. יום ששי נעים.

A number of brave people entered the water, and from the expression on their faces we could see how they were trying to adjust to the cold temperature. It was colder with a few degrees than the temperature in the air. It did not occur to us to join them. We preferred to sit relaxingly, to exchange experiences about the series we are watching these days and rest. A pleasant Friday.

בדרך חזרה הביתה, השארנו מאחורינו חשרת עננים שחורים עמוסי גשם שהתאספו באופק ושטו במהירות רבה לעברנו. ברדיו, דיווחה הקריינית על בהלת הקניות הגדולה שגרמה לאתרים אחדים לקרוס. שתינו איננו אוהבות את הצבע השחור, מעולם לא אהבנו. אנחנו מעדיפות צבעים חיים ועזים כמו אדום, צהוב, ירוק, כחול. יום ששי השחור ממש לא בשבילנו.

On the way home, we left behind us a mass of black clouds laden with rain that gathered on the horizon and were sailing very fast toward us. On the radio, the announcer reported the great shopping panic that had caused some sites to crash. We both don't like the black colour, we never liked it. We prefer vivid and intense colours like red, yellow, green, blue. Black Friday really isn't for us.

במשפט אחד:

העדפנו להעביר את היום בכיף בחיק הטבע, במקום לזרוק כסף על דברים שאין אנו צריכות.

In one sentence:

We preferred to spend the day pleasantly in the bosom of nature, instead of throwing money at things we don't need.

עוד לא חורף Not Winter Yet

מאניק סטריט פריצ'רז – עיצוב לחיים

Manic Street PreachersA Design for Life

הרוח תפסה אותי בלתי מוכנה. מבעד לחלון דירתי, נראה היה מזג האויר סביר, הפוך ממה שהחזאים איימו שיקרה.

The wind caught me unprepared. Through the window of my apartment, the weather seemed reasonable, the opposite from what the forecasters threatened to happen.

בדיוק ברגע בו דרכה כף רגלי מחוץ לבנין, כאילו היה זה סימן לרוח להתחיל לנשב בהכי חזק שהיא יכלה. חשבתי על אותו יום בו אמרת לי שאינך יכולה להתמודד יותר עם מה שאנחנו, שזה גדול מדי וכבד לך. גם אז נשבה רוח גדולה שטלטלה אותי בעוצמה שלא הייתי מסוגלת לעמוד בפניה. גם אז.

Just as I set my foot outside my building, as if it was a sign for the wind to begin to blow as hard as it could. I thought about the day when you told me you could not cope anymore with what we were, that it was too big and heavy for you. There was a big wind then too, that shook me in such an intensity that I could not resist it. Even then.

גם הגשם תפס אותי כשלא ציפיתי לו. מזג האויר נראה כלועג לחזאים, מתעתע בהם ובנו. לא חשבתי שירד גשם בערב, עת אעשה את דרכי לביתי, משום שזה היה צפוי לרדת רק בלילה. לא התכוננתי. שוב נזכרתי בך. טיפות הגשם הגדולות שהרטיבו לי את החולצה הקצרה, גולשות במורד גבי ומחלחלות אל גופי, העלו לנגד עיני את המשך אותו היום, אחרי שסגרת בפני את דלתך ולא הותרת לי שום אפשרות לחזור.

The rain too caught me when I was not expecting it. The weather seemed to mock the forecasters, deceiving them and us. I did not think it would rain in the evening, when I would make my way home, because it was expected to rain only at night. I did not prepare for it. Again, I remembered you. The big raindrops that wet my short shirt, sliding down my back and seeping into my body, brought to mind the rest of that day, after you closed your door and left me no chance to return.

******

"זה עוד לא חורף", הסבירה החזאית, "זה ממש בקטנה. זה רק הלילה ומחר בבוקר, ואילו בשבת כבר תהיה עליה בטמפרטורות." עוד לא חורף, הסברתי לעצמי, אין מה להכנס לפניקה עדיין.

"It's not winter yet," explained the weatherwoman, "it's just on a small scale, it's only tonight and tomorrow morning, while on Saturday it will already be an increase in temperature." It is not winter yet, I explained to myself, there was nothing to panic about yet.

 Emilie-Claire BarlowRaindrops Keep Fallin' On My Head

פטריה Mushroom

Paul Stamets – Stoned Ape & Fungal Intelligence

בחוץ, התפוצץ עלינו הגשם בכל עוזו, ברקים ניצתו והבריקו ורעמים רעמו בעוצמה.

Outside, the rain exploded on us with all its might, lightnings lit up and thunders roared intensively.

מילטנו את נפשנו לבית הקפה בו היא נדברה להפגש עם כמה מחברותיה כדי להציגני בפניהן. הן היו אמורות להיות חמש, אך רק ארבע היו ישובות ליד השולחן. התקרבנו אליהן.

We escaped into the café where she was to meet with some of her friends to introduce me to them. They were supposed to be five, but only four were sitting at the table. We approached them.

האריה ישן הלילה

Happy Hippo and Dog – The Lion Sleeps Tonight

"הפטריה טרם הגיעה", הודיעה מישהי.

הפניתי את ראשי אל מי שסחבה אותי לכאן, שני סימני שאלה גדולים בעינַי. לא ידעתי שאנו נפגשות גם עם פטריה. זו חייכה אלי, מניחה ידה בְּרַכּוּת על כתפי. "יש לנו מישהי בחבר'ה, שתמיד צצה, גם אם אינך מצפה לה. כמו פטריה אחרי הגשם, היא צצה ופתאום היא נוכחת. פטריה."

"The mushroom has not yet arrived," someone announced.

I turned my head to the woman who had dragged me here, two big question marks in my eyes. I didn't know that we were meeting also a mushroom. She smiled at me, resting her hand gently on my shoulder. "We have someone in the group who always popped up, even if you don't expect her. Like a mushroom after the rain, she pops up and suddenly she's present. A mushroom.

שיר סירת הבננה (של הארי בלאפונטה)

Happy Hippo and Dog – Banana Boat Song

שלוש שעות מאוחר יותר, אחרי שתי פרוסות נאות וטעימות של עוגת שוקולד ועוגת גבינה, קפה חמים וערב לחך וראש הומה מצלילי פטפוטי החבורה והצחוקים, נוכחתי פתאום לדעת ששום פטריה לא צצה לה ולא עלתה על שולחננו. בחוץ, חלף הגשם, מותיר אחריו כבישים רטובים ומדרכות מכוסות בשלוליות ענקיות. גם שם היא לא נראתה.

Three hours later, after two nice, delicious slices of chocolate cake and cheese cake, warm tasty coffee, and a head buzzing with the sounds of the group's chatter and laughter, I suddenly realized that no mushroom had come or popped up on our table. Outside, the rain had passed, leaving wet roads and sidewalks covered with huge puddles. She did not appear there either.

Richard Fortey – The Magic of Mushrooms [Documentary]

מטחי גשם Barrages of Rain

גשם ורוח Rain and wind

גשם ורוח Rain and wind

שלושה מטחי גשם היו לנו היום. למזלנו, הם ירדו כשלא היינו ברחוב.

We had three barrages of rain today. Luckily, they poured down when we were out of the street.

שבע ורבע בבוקר. הרעש על התריסים מעיר אותי. אני שמחה להיות בעת הזו מתחת לשמיכת הפוך המחממת ולא ברחוב.

Seven-fifteen in the morning. The noise on the shutters wakes me up. I am happy to be under the warm blanket at this time, not in the street.

צהריים. אני נפגשת עם לקוחה לפגישת עבודה במסעדה המשקיפה על הים הגועש. מבעד לחלון, ניתן לראות את הברקים שהעננים מדליקים בשמיים השחורים. הגשם הכבד הניתך על החוף מחריד מרבצן את הציפורים שניסו לחפש לעצמן משהו לנשנש. כשאנו מסיימות ויוצאות אשה לדרכה, השמש כבר מחייכת אלינו.

Noon. I sit with a client for a work meeting in a restaurant overlooking the stormy sea. Through the window, we can see the lightning that the clouds are igniting in the black sky. The heavy rain on the beach drives out the birds trying to look for something to bite. When we finish and each goes to her way, the sun is already smiling at us.

ארבע אחרי הצהרים. מטח נוסף של גשם פסק לפני כחצי שעה. בפתח הגן של אחד הנכדים, יוצאת מולי מישהי נחמדה, אוחזת בידה ילדון חמוד. היא נראית לי מוכרת, אך איני יכולה למקם אותה. אני חולפת על פניה ונכנסת מבעד לדלת הברזל.

Four in the afternoon. Another volley of rain stopped half an hour ago. At the entrance of one of my grandchildren's kindergarten, somebody nice comes out towards me, holding a cute little boy. She looks familiar, but I cannot place her. I walk past her and enter through the iron door.

"הֵי", היא אומרת לי, "אינך זוכרת אותי?"

לא נעים לי, אבל איני זוכרת אותה. אני שולחת אליה חיוך חמים ואומרת: "מתנצלת, אך הזכרון בימים אלה אינו צד חזק כל כך אצלי." אני נמנעת מלהוסיף שהיא נראית לי מוכרת, כי גם זה עשוי להיות מתעתע.

"Hey," she says to me, "don't you remember me?"

I don't feel comfortable, but I don't remember her. I send her a warm smile and say: "Sorry, but memory these days is not a strong part of me." I avoid from adding that she seems familiar, because that too may be deceptive.

בערב, אחרי ארוחה כיפית עם הנכדים, על כוס קפה ועוגה טעימה שהיא אפתה במו ידיה, היא רִעננה את זכרוני הרעוע.

In the evening, after a fun meal with my grandchildren, over a cup of coffee and a delicious cake she baked with her own hands, she refreshed my shaky memory.

חמים ונעים Warm and Nice

 

הדלתות – רוכבים בסופה

The DoorsRiders on the Storm

 

הגשם שירד ביומיים האחרונים, מצא אותנו מתבוססות בבוץ שזה הותיר אחריו.

The rain that had fallen in the past two days had found us wallow in the mud that it had left behind.

ברדיו דיברו על הסערה שעוברת עלינו. חשבתי עלייך.

On the radio they talked about the storm we are going through. I thought about you.

 

 

 

 

ימים שכאלה Such Days

Anita Popović Rain (Uriah Heep Cover)

ישנם ימים שכאלה, בהם את קמה בבוקר אל תוך חשכה מדכאת, גשם דופק בחוזקה בחלונות ובתריסים, קרררררר ואין לך בכלל חשק לצאת ממיטתך החמה.

There are such days, when you get up in the morning into a depressing darkness, rain knocking hard on your windows and shutters, it's colllllldddddd and you have no desire to get out of your warm bed.

אך אינך יכולה להשאר כל היום במיטה, כך שאת גוררת את עצמך מהמיטה בכל זאת, כי יש לך חיים ועבודה ודברים לעשות. עם הקפה והעוגיות את מתחילה להתאושש קצת, הראש מתבהר ולמרות הגשם הניתך, הברקים והרעמים, את מתאוששת טיפה יותר אחרי ארוחת הבוקר הטעימה שהכנת לעצמך. אני ממש לא טיפוס של מוקדם בבוקר.

But you can't stay all day in bed, so you drag yourself out of bed somehow, because you have a life and work and things to do. With the coffee and the cookies, you start to recover a bit, your head brightens and despite the pouring rain, lightning and thunder, you recover a little after having the delicious breakfast that you made for yourself. I'm really not an early-morning type.

קשה להתנהל בימים גשומים וחשוכים, אין הרבה מצב רוח, אך אז את מקבלת טלפון נחמד מהנכדה או מאחד הנכדים והיום העגום והחשוך מואר פתאום והדברים זורמים בכיף. וכשאת הולכת לבקר אחר הצהרים את הנכדים האהובים והמקסימים, אין מאושרת ממך. ויש גם קינוח מתוק: הכלה הנפלאה שלך קנתה לך את הספר שמזה זמן שמת עליו את עינך ורצית לקרוא (גילה נאומן ימיניכריות אויר).

It's hard to keep going on rainy and dark days, there is not much mood, but then you get a nice phone call from the granddaughter or one of the grandchildren and the gloomy dark day suddenly lights up and things flow smoothly. And when you go to visit the beloved and charming grandchildren in the afternoon, there's nobody happier than you. And there's also a sweet dessert: your wonderful daughter-in-law bought you the book you were looking for some time and wanted to read.

הלכתי הביתה בלב מתרונן. טיפות הגשם שירדו במשורה, השתדלו לא להרטיב אותי יותר מיד. ישנם ימים שמתחילים בצורה עגומה, אך מסתיימים בכיף ובשמחה. כן ירבו!

I walked home with a jovial heart. The raindrops that came down sparingly tried not to wet me too much, not more than necessary. There are days that begin in a gloomy manner, but end with fun and joy. More the better!

Uriah HeepSunrise

חגיגת יומולדת מחר Birthday Celebration Tomorrow

 

The Muppet Show Band – Happy Birthday

הי, חזאים, מה התחזית הזו לגשם מחר? יש לנו חגיגת יומולדת משותפת לשני נכדים, אז אל תקלקלו לנו אותה עם התחזית הקודרת הזו!

Hey, forecasters, what is weather forecasting for rain tomorrow? We have a shared birthday celebration for two grandchildren, so don't spoil it with this gloomy forecast!

Happy Birthday, Peanuts Style!

היום, בחדשות של השעה שתיים בצהרים, התחילו עם זה, עם לבשר לנו על הגשם מחר והמשיכו עד הערב. הבטתי מבעד לחלון ולא הבחנתי בשום צל של ענן, שלא לדבר על ענן כלשהו. השמיים היו בהירים לגמרי כל אחר הצהריים, גם אחרי שהם הטבילו את השמש בים לשנת הלילה. הדלקתי את נרות השבת והתפללתי שכך זה ישאר גם מחר. מבחינתי, יכול הגשם להתחיל מחר בלילה (אני מרשה לו), זה יהלום היטב את המעבר הטפשי הזה לשעון חורף.

Today, on the two o'clock news in the afternoon, they started with this, with portending about the rain tomorrow, and continued until the evening. I looked through my window and didn't notice any shadow of a cloud, let alone a real cloud. The sky was completely clear of clouds the whole afternoon, also when it dipped the sun in the sea for its night sleep. I lit the Shabbat candles and prayed that it will stay that way also tomorrow. As far as I'm concerned, the rain may start tomorrow night (I allow it), it will fit well this stupid change to the winter clock.

The Smurfs – Happy Birthday

אני שואלת את עצמי ואת היקום, למה בשבת? מה יש לגשם לרדת בשבת, כשאנו רוצות לחגוג, להנות, לטייל? למה לא ביום ראשון? חזאים, נא להזיז את הגשם לימות החול!

I ask myself and the universe, why on Shabbat? Why does the rain have to fall on Shabbat, when we want to celebrate, have fun, to travel? Why not on Sunday? Forecasters, please shift the rain to weekday!

Happy Birthday with Sand Art

 

שוברת לבבות Heartbreaker

Dionne Warwick – Heartbreaker

 

כל הלילה ירד הגשם וגרם לי לחלום חלומות על מים, בעיקר שוצפים כמו מפלים. במהלך היום, הטריד הגשם לסרוגין, מציף את העיר בנחלים שזרמו לאורך שפות המדרכות, הלא הן אבני השפה.

The rain fell down all night long, causing me to dream dreams about water, especially raging fury like waterfalls. During the day, the rain bothered off and on, flooding the city with streams that flowed along the edges of the sidewalks, the curbs.

Pat Benatar – Heartbreaker

כל יום בעיתו One Day at a Time

כביסה שניצלה, יום גשום Rescued laundry, rainy day

כביסה שניצלה   Rescued laundry

איזה יום מצפה לך כשאת קמה בבוקר ומוצאת את הכביסה שלך, זו שתלית ערב קודם, יבשה, למרות שבלילה טפטף? נכון שיום של מזל?

What kind of day awaits you when you get up in the morning to find that your laundry which you hung last evening is dry, despite that it drizzled during the night? It's going to be a lucky day, right?

Meriam Bellina – One Day at a Time

One Day at the Time, ft. Eminem + Outlawz