ארכיון תג: הגשמה

חלומות וציפיות Dreams and Expectations

אמילו האריס ואליסון קראוס – כל מה שאני צריכה לעשות זה לחלום

Emmylou Harris & Alison KraussAll I Have to Do Is Dream

 

החלומות שלי לא היו טובים בעיניה, גם לא ציפיותי.

She didn't like my dreams, nor my expectations.

"על מה יש לחלום?" נהגה לומר לי עת הייתי מתארת לה את שדמיינתי לעצמי. "ציפיות? מה זה הציפיות האלה? ציפיות יש רק לכריות!" היתה מכריזה בקול נחוש. "למה כבר יש לצפות?"

"What's is there to dream about?" She used to say when I described to her what I had imagined. "Expectations? What are these expectations? Expectations are only for fools!" She would announce in a determined voice. "What is there to expect?

מאז שאני זוכרת את עצמי, היו לי חלומות והיו לי ציפיות. חלק הגשמתי, חלק אני עוד מקוה להגשים וחלק אני יודעת שאין סיכוי לכך. למרות שהייתי רוצה ושמחה מאוד לזכות בו, איני רואה איך אזכה בפרס נובל לספרות. מצד שני, אולי עוד נכונה לי הפתעה נעימה?

Since I can remember, I had dreams and expectations. Part I fulfilled, part I still hope to fulfil and some I know there is no chance to fulfil. Although I would like to, and be very happy to win it, I don't see how I will get the Nobel Prize in Literature. On the other hand, perhaps I still might be surprised?

Dianna David – Have the balls to follow your dreams