ארכיון תג: הדברים הקטנים בחיים

הדברים הקטנים בחיים   The Little Things in Life

The Little Things in Life

לכל אחת מאיתנו יש את הדברים הקטנים שעושים לנו את היום ומשמחים אותנו בחיים. כמה באמת שמות לב להם וחיות מתוך שמחה?

We each have the little things that make our day and make us happy in life. How many really notice them and live happily?

היא יצאה מן הבית, צועדת אל המכונית במהירות, מבטה מרוכז במטרתה, בלי להביט לצדדים. על השמיים לא היה מה לדבר. "נו כבר!" זרזה את שני הילדים שהשתרכו אחריה, "אנחנו מאחרים! הזדרזו!" אלה זרזו את צעדיהם הקטנים כמיטב יכולתם והשתחלו לתוך מושביהם. "אל תשכחו לשים חגורות!" ציוותה עליהם בקול תקיף וטרקה את דלת המכונית.

She left the house, walking to the car quickly, her gaze centred on her goal, without looking sideways, let alone to the sky. "Come on!" She rushed the two children slogging after her, "we're late! Hurry!" They rushed their little steps as best they could and squeeze themselves into their seats. "Don't forget to put your belts on!" She commanded them firmly and slammed the car door.

היא התניעה את המכונית ויצאה לדרכה. השמיים היו שחורים משחור, גשם טפטף וקשת ענקית השתרעה מאופק אל אופק, מחייכת אל העולם. חייכתי אליה חזרה. אי אפשר שלא לחייך למראה הקשת. הספקתי עוד לראות את הילדים במושב האחורי מרכינים את ראשם אל הטבלטים שבידיהם, אינם שמים לב לטבע המרהיב סביבם.

She started the car and went on her way. The sky was very black, rain was dripping and a huge rainbow stretched from horizon to horizon, smiling at the world. I smiled back at it. You can't help but smile at the sight of the rainbow. I managed to see the children in the back, their heads down to the tablets in their hands, not paying attention to the spectacular nature around them.

איני מכירה אותם, אין לי מושג מי הם, אך לבי יוצא אליהם, על שאינם יודעים להביט סביבם ולהעריך את הדברים הקטנים של החיים. שמחת חיים לא היתה שם. חבל.

I don't know them, I have no idea who they are, but my heart goes out to them for not knowing how to look around and appreciate the little things of life. Joy of life was not there. A shame.

Marie Obrowski – The Little Things in Life

במשפט אחד:

אנחנו חיות רק פעם אחת. למרות מה שקורה עכשו בכל העולם, עדיין אפשר למצוא את הדברים הקטנים שיעשו לנו את היום, שישמחו את לבנו.

In one sentence:

We only live once. Despite what is happening all over the world today, we can still find the little things that will make us happy today.