ארכיון תג: העידן החדש

איפה זה תופס אותך ? Where does it Catch You

Gen Kelsang Nyema – Happiness is all in Your Mind

ישנם אנשים הנכנסים אל תוך חיינו לתקופת זמן קצרה מאוד, להרף עין ונעלמים כלא היו. תמיד תהיתי למה זה קורה.

There are people who come into our lives for a very short period of time, for a brief moment, and vanish as if they haven't been at all. I always wondered why this happens.

"איפה זה תופס אותך?" חקרה אותי חברה שנוהה אחרי השטויות של העידן החדש, אחרי שסיפרתי לה שמישהי חדשה נכנסה אל תוך חיי ושהייתי רוצה לשלב אותה בתוך החבורה שלנו.

"תופס אותי?" תהיתי. מעולם לא הבנתי את השטויות הללו. למה ומה זה אמור/צריך לתפוס ולמה החיים אינם יכולים להיות פשוט פשוטים. כולה הסברתי שאני עומדת להביא מישהי חדשה לחבורה.

"האם את מוכנה לקראתה, האם את שמחה שהיא הגיעה, איך את מרגישה לגבי זה?"

חשבתי על מישהי שהכרתי פעם, בריטית, שהיתה מזדעזעת כולה מהשאלות הללו. היא הסבירה לי בזמנה ששאלות אישיות אינן מקובלות, גם לא וידויים אישיים, אם כבר. הבנתי ממנה שהם יכולים לעבוד יחד באותו מקום במשך מליון שנה ולא להכיר איש את רעהו. זה היה אז, לפני שנים רבות. אני תוהה איך זה עכשו אצלם, אחרי שיש לנו את כל הרשתות החברתיות שאינן מותירות שום מקום לפרטיות, שלא לדבר על תאגידי הענק העוקבים אחרינו השכם והערב.

"Where does this catch you?" I was interrogated by a friend who is a follower of the New Age nonsense, after I told her that someone new has come into my life and that I would like to incorporate her into our group.

"Catch me?" I wondered. I never understood this nonsense. Why and what it should/supposed to catch and why life can't be just simple. I just explained that I was going to bring someone new to the group, that's all.

"Are you ready for her, are you glad she came, how do you feel about it?"

I thought of someone I once knew, British, who would be entirely shocked by such questions. She explained to me at the time that personal questions were not acceptable, nor were personal confessions. I understood from her that they could work together in the same place for a million years and not know each other. That was then, many years ago. I wonder what it's like for them now, as we have all the social networks that leave no room for privacy, not to mention the huge corporations that constantly track us.

שתקתי, מניחה לה להתעשת ולהפסיק לחטט לי בחיים הפרטיים. בקושי הכרתי אותה. היא בחבורה שלנו אולי חודש, לא שעקבתי, אבל זמן ממש קצר. נכון, אני ישראלית, מה שאומר שגם אני סקרנית וחטטנית, אבל יש דרך לברר שאלות, לא בצורה כל כך בוטה. טוב, נו, גם אני לא שיא העידון… יחד עם זאת, יכול להיות שלמדתי דבר או שניים מאותה בריטית. אולי זו הסיבה שזו היתה בחיי לתקופה הקצרצרה ההיא.

I was silent, letting her get herself together and stop poking into my private life. I hardly knew her. She's in our group for maybe a month, not that I followed, but a really short time. True, I'm an Israeli, which means I'm also curious and nosy, but there's a way to find out, not so blatantly. Well, I'm not the most sublime person either… At the same time, I may have learned a thing or two from that British. Maybe that's why she was in my life for that short period.

Polly Young-Eisendrath – Getting Free Of Self-Importance Is The Key To Happiness

במשפט אחד:

הנסיכה לא הופיעה כדי להתערב בשיחה, למרות שאני בטוחה שהיה לה מה לומר בנושא.

In one sentence:

The princess did not appear to intervene in the conversation, although I am sure she would have something to say on the subject.

השטויות של העידן החדש The Nonsense of the New Age

Stephanie lucero e Anitta

בתרגול השטויות של העידן החדש מזהירים להיות מדויקים. אני משתדלת כמיטב יכולתי. למה 22 מליון פאונד אינם מונחים עדיין בחשבון הבנק שלי? תהייה, לא?

The New Age nonsense practice warns you to be accurate. I try my best. So, why I don't see 22 million pounds in my bank account yet? It's a wonder, isn’t it?

הבוקר שלי התחיל רגיל: הכנתי את ארוחת הבוקר ולקחתי את המגש אל המרפסת כדי להנות מזיו החמה שכבר עמדה יציבה בשמיים. היו לי כמה דברים לסדר אחרי כן ולקראת הצהריים העמדתי סיר מרק ירקות לבישול. אמנם הכל מתלוננים על החום והשרב, אך אני אוהבת מרק בכל מזג אויר, גם בחמסין. זה מזין, זה טעים, זה מלא ויטמינים. אני אוכלת בריא.

My morning started as usual: I made my breakfast and took the tray to the terrace to enjoy the sun's warmth. It already was standing stable in the sky. I had a few things to do after that, and toward noon I put on the stove a pot of vegetable soup to cook. Although all are complaining about the heat and the sweltering weather, but I love soup in all conditions, even in a khamsin. It's nutritious, it's delicious, it's full of vitamins. I eat healthy.

בזמן שהמרק התבשל, עליתי לרשת לבדוק כמה דברים. אין לי מושג למה, אך נתקלתי במדיטציה לזימון נשמה תואמת. נו, אני בגפי, אז תארתי לעצמי שהיקום נזכר בי והחליט שהגיע הזמן שאמצא את הנפש התואמת לי. אני בעד זוגיות, זה נחמד כשהאישה הנכונה נקרית בדרכך. אני מאמינה בנסים ולכן אין לי בעיה לתרגל מדי פעם בתקוה שזה גם יתגשם לי. תקוה זה דבר טוב, נותן טעם לחיים.

While the soup was preparing, I went on the internet to check some things. I have no idea why, but I came across meditation to summon a matching soul. Well, I am alone, so I imagined that the universe remembered me and decided it was time I found the soul that matched me. I'm for parity, it's nice when the right woman comes your way. I believe in miracles, so I have no problem practicing every now and then hoping that she will come to me. One can but hope, right?

נטליה אוסיפובה וקרלוס אקוסטהז'יזל

Natalia Osipova and Carlos AcostaGiselle

הבעיה עם המדיטציות בעברית, היא שכשמדובר בפנייה לאישה – זה תמיד למציאת בן זוג, אף פעם לא בת זוג. בצוק העתים, אני מחליפה זכר בנקבה ולמרות שזה קשה, אני משתדלת להתרכז בעיקר – מגנוט בת זוג. עשרים דקות של תרגול וריכוז וזה נגמר בדיוק כשהייתי צריכה לבדוק את מצב המרק ולהוסיף לו את התבלינים. אני אוהבת תזמון מדויק.

The problem with meditations in Hebrew is that when it comes to addressing a woman, it's always about finding a male partner, never a female partner. In hard times, I change male with female, and although it's hard, I try to concentrate on the main thing – magnetizing a female partner. Twenty minutes of practice and concentration and it was over exactly when I had to check the soup and add the spices. I love precise timing.

Stephanie Lucero & Shirli Calderon

המרק היה מוכן, אך לא הייתי רעבה עדיין. החלטתי לצאת לקניות, מה שאורך לי כשעה. אין כמו הליכה מתונה עם שני סלים כבדים מלאים בכל טוב כדי לעצב את הגוף ולהגביר את התאבון. בצאתי מן הסופר, יצאה מישהי אחרי וקראה לי. זאת אומרת, היא קראה לי "גברת! גברת!" והשם שלי זה שרון, אז לא התיחסתי. משום שהלכתי לאט (הסלים המלאים כל טוב היו כבדים), היא השיגה אותי וטפחה על שכמי. "הי", אמרה כשעצרתי, "שכחת את הכובע שלך על הדלפק."

The soup was ready, but I was not hungry yet. I decided to go shopping, which takes me about an hour. There is nothing like a moderate walk with two heavy baskets full of good to shape the body and increase appetite. When I left the supermarket, someone came out after me and called me. I mean, she called me "Madam! Madam!" and my name is Sharon, so I did not pay attention. Because I walked slowly (the baskets full of good were heavy), she caught me and patted on my shoulder. "Hey," she said when I stopped, "you forgot your hat on the counter."

הנחתי את הסלים על המדרכה ולקחתי את הכובע שלי מידיה. "תודה!" הודיתי לה, "תודה רבה!"

"אין בעד מה", השיבה. "אני מניחה שאת קשורה לכובע שלך. גם אני אוהבת כובעים", חייכה.

I put the baskets on the sidewalk and took my hat from her hands. "Thanks!" I thanked her, "Thank you very much!"

"Don't mention it," she replied. "I guess you're tied up to your hat. I love hats too," she smiled.

תמרה רוחו, קרלוס אקוסטה – רומיאו ויוליה

Tamara Rojo, Carlos AcostaRomeo and Juliet

במשפט אחד:

שעה וחצי לאחר מכן, אחרי שהיא סיפרה לי באריכות את קורות חייה ואני הקשבתי בסבלנות רבה, נפרדנו לשלום. לא החלפנו מספרי טלפון.  בדרכי הביתה, תהיתי למה נפגשנו, הרי לא החלפנו טלפונים. המרק היה טעים, כרגיל.

In one sentence:

An hour and a half later, after she told me at length her life story and I listened with great patience, we said good-bye. We did not change phone numbers. On my way home, I wondered why we had met, as we did not change phone numbers. The soup was delicious, as usual.

לברך על הקיים Bless for What You Have

מבט ליקום A glance at the universe

מבט ליקום A glance at the universe

השטויות של העידן החדש מכוונות את המאמינים להיות כל הזמן בפוזה של להודות ליקום על המתנות שזה מרעיף עליהם, משום שלדבריהם, היקום אוהב שמודים לו. אוקיי, אם זה עוזר להם… מעולם לא הייתי בקטע של להתחנף כדי לקבל טובות כלשהן.

The nonsense of the New Age aims its believers to constantly be in the pose of thanking the universe for the gifts it lavishes on them, because, according to them, the universe likes to be thanked. Okay, if it helps them… I've never been in the into sucking and/or butter up in order to get any favours.

פגשתי מספר אנשים, לא רבים אמנם, שדיברו על השטויות הללו, הטיפו להם, אספו סביבם מאמינים והובילו אותם לאבדון. יש לי נטיה לגלות זיוף די מהר. אין לי את היכולת ללכת אחרי אחרים בעיניים עצומות, משום שאני מאמינה בעצמי, ביכולות שלי ובניסים המגיעים מדי פעם כדי לשמח אותי. מעולם לא האמנתי במישהו אחר, אין לי אמונה באלוהים, אין לי שום גורו וגם לא שמורו.

I met a number of people, however not many, who talked about this nonsense, lectured it, gathered believers around them and led them to ruin. I tend to reveal fake quite quickly. I do not have the ability to follow others with my eyes closed because I believe in myself, in my abilities and in the miracles that come from time to time to make me happy. I never believed in anyone else, I have no faith in God, I have no Guru, nor do I have a Shmuru.

Cirrone BandGod (John Lennon song)

מאז שאני זוכרת את עצמי, אני נוהגת לברך על מה שיש לי, על הקיים ומשתדלת לשמור על זה כמיטב יכולתי. תמיד היו לי שאיפות לעוד, להתקדם, להשיג דברים, אך מעולם לא היו לי עיניים גדולות ועשיתי דברים במסגרת היכולות שלי.

As long as I can remember, I always tend to universe what I have, what exists in my life, and try to keep it as best I can. I always had ambitions for more, to get ahead, to achieve, but I never had big eyes and did things within my abilities.

הלואי ואנשים היו שואפים להיטיב זה עם זה, לברך על מה שיש להם ולהתקדם בלי לדרוך על אחרים. הלואי!

I wish people would strive to do good to each other, to bless what they have and to advance without treading on others. I wish!

מבט נוסף ליקום Another glance at the universe

מבט נוסף ליקום Another glance at the universe

מסע רוחני A Spiritual Journey

Anjali Kumar – My failed mission to find God —

and what I found instead

מסע רוחני אמור להיות מסע פנימי אל תוך עצמך, לא אל תוך אחרים.

A spiritual journey is supposed to be an inner journey into yourself, not into others.

 

מסע רוחני A spiritual journey

מסע רוחני A spiritual journey

להודות Giving Thanks

תודה – משירי עוזי חיטמן

Thanks – Uzi Hitman's songs

בשטויות של העידן החדש ממליצים להודות ליקום בסוף כל יום על מה שזה נתן לנו במהלך היום, לפחות שלוש תודות. בחייאת!

The New Age nonsense recommends of giving thanks to the universe at the end of each day for what it gave us during the day, at least three thanks. Do me a favour!

אין לי שום דבר נגד הודיה כשלעצמה, כי זה בהחלט דבר טוב להודות, גם גורם לנו להרגיש טוב לציין שהיה לנו יום טוב ולראות את הדברים החיוביים בחיינו. אני מכירה כמה שלוא היו עושים זאת במקום לקטר ללא הרף – החיים שלהם היו נראים הרבה יותר חיוביים. השטויות של העידן החדש גם אומרות שמחשבה יוצרת מציאות, כלומר: חשבי חיובי ותקבלי חיים חיוביים. אני חושבת חיובי כבר שנים בתקוה לזכות ב-22 מליון פאונדים בלוטו וזה עדיין לא קרה. אני אופטימית ומקוה לטוב.

I have nothing against prayers of thanks per se, because it's good to give thanks. It also makes us feel good to note that we had a good day and see the positive things in our lives. I know a few people that if they would embrace this habit instead of bitching constantly – their lives would be much more positive. The nonsense of the New Age also says that thought creates reality, meaning: think positive and you will have a positive life. For years I think positive with hope to win 22 million pounds in the lottery and alas it didn't happen so far. I'm optimistic and hope for the best.

 

גיציה קוחנה 1

Gitzya Kochna 1

האושר הוא בנדודים Happiness Lies in Wandering

Pharrell Williams – Happy

אנשים מחפשים אחר האושר. זאת אומרת, אלה שזמנם בידם ואינם עסוקים בעבודה מתישה ומטמטמת, אינם שורפים את עתותיהם בכל מיני עיסוקים חסרי תוחלת, אינם צריכים לגייס את כל כישוריהם כדי לשרוד.

People seek for happiness. That is to say, those who have time on their hands and they are not occupied with an exhausting and stupefying job, those who don't burn their time with all kinds of useless occupations, those who don't need to recruit their best qualifications in order to survive.

קראתי באיזשהו מקום היום משפט מעורר מחשבה: "אל תשארו במקומכם, האושר הוא בנדודים". זה הלך איתי כל היום. מי קבע את הקביעה הזו ולמה זה אמור להתאים לכל אחד/ת? האושר יכול להיות דוקא בהשארות במקום אחד, למרות שהשטויות של העידן החדש ממליצות להזיז כל הזמן דברים כדי להניע את הצ'י.

Today, I read somewhere a thought-provoking sentence: "don't stay in your place, happiness lies in wandering". It went with me the whole day long. Who determined this determining, and why it supposed to fit everybody? In fact, happiness can lie in staying in one place, despite of the new age's nonsense that recommends moving things all the time in order to shift the chi.

מבחינתי, האושר נמצא בתוך כל אחת מאיתנו ואין אנו צריכות לחפשו מחוצה לעצמנו.

As far as I'm concerned, happiness lies inside each of us, and we don't need to search it outside ourselves.

Nancy Etcoff: Happiness and its surprises