ארכיון תג: התחשבות בזולת

בדרך אל עצמנו On the Way to Ourselves

מה הדבר הכי חשוב לנו בחיים? אם נבחן את הנושא בצורה כללית, נגיע למסקנה שהבריאות היא הכי חשובה. יחד עם זאת, אני בטוחה שלכל אחת מאיתנו יש רעיונות אחרים למה שהכי חשוב לה. אני יכולה לדבר רק בשמי.

What is the most important issue in our life? Had we examined this generally, our conclusion would be that Health is the most important. Nonetheless, I'm sure that each of us has different ideas to what's the most important to her. I can only speak for myself.

Florence and the Machine – Sweet Nothing

שלשום, היתה לי שיחה עם מישהי שמחתה בפני על שאני מדללת אנשים מחיי. בפרט, לא יכלה זו להכיל (שלא לדבר על להבין) איך סילקתי מחיי מישהי שהכרתי לה וזו דוקא מצאה חן בעיניה. אין ספק, כל אחת וטעמה היא… הסברתי להלה שיש גבול לסובלנותי ובשום אופן איני מוכנה לספוג שום חרא מאף אחד/ת. בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים, הבהרתי שכבר לפני שנים החלטתי להקיף את עצמי בנשים חיוביות, טובות לב, שאינן שואפות להזיק לא לעצמן, לא לזולתן ובעיקר לא לי.

The day before yesterday, I had a conversation with somebody who protested against me diminishing people from my life. In particular, she couldn’t accept (as well as comprehend) how I severed contact with someone I introduced her to, whom she liked. There's no doubt about it, each person has their own taste… I explained that person that there is a limit to my tolerance and in no circumstances I am willing to take any crap from anybody. In a way that can't be misunderstood, I made it clear that years ago I decided to surround myself with positive women, kind, that don't aspire to harm themselves, or others, and especially me.

יגאל בשן – שמיים

הרעיון של החלטות, הוא שרצוי לקיימן. אני משתדלת לעמוד בהחלטותי, משום שמחשבה רבה ועמוקה מושקעת בהן. אינני נוהגת באימפולסיביות, כך שאם אני מחליטה סוף-סוף (ואחרי לבטים ושיקולים לא מעטים), קשה להזיז אותי מדעתי, אלא אם כן מישהי מוכיחה לי שטעיתי, אבל זה ממש לא קורה לעתים תכופות. יש גיל שבו את אמורה להבין שחיים רק פעם אחת ולכן רצוי להשתדל לחיות אותם בכיף ולפי רצונך.

The idea with decisions is that it is advisable to keep them. I try to stand by my decisions, since I put in them a lot of deep thinking. I do not tend to behave impulsively, therefore when I finally make a decision (and after many misgivings and considerations), it is hard to make me change my mind, unless somebody proves me wrong; but that really doesn’t happen often. There's an age where one is supposed to comprehend that we live only once, therefore it is recommended to try and live them happily ever after and according one's wishes.

רוני דלומי – תן

האמת היא, שאני נותנת הזדמנויות נוספות לפי הענין. כולנו הרי בנות חוה ולפיכך מועדות למעוד מדי פעם. אפשר לטעות פעם אחת, אבל אינני מרשה לחזור על אותה הטעות שוב, אם התוצאה היא פגיעה בי. יחד עם זאת, בעיקר בתחילת הכרות, בטרם צבירת שעות איכות זו עם זו, קורה שטועות טעויות אחרות. בכל אופן, באמת שיש גבול. מי שחוזרת וטועה ושוב ושוב, מה זה אומר עליה? אני טוענת שלא אכפת לה מזולתה, שאין לה רגישות לרגשות של אחרות. לא בבית ספרי!

To be honest, I do allow second chances according the matter. We all are wumans, therefore we tend to slip up from time to time. One can make a mistake once, but I don't allow repeating the same one, if the result is insulting me. Having said that, when in the beginning of the acquaintance, before having assembled enough quality time with each other, it happens that more mistakes occur. Anyway, there's a limit to everything. Whoever repeats and mistakes over and over again, what does it say about her? I claim that such a person doesn’t care about others, and has no sensitivity to the feelings of other people. Not here!

בתמצית:

יש לנו אחריות כבנות חוה להתחשב בזולתנו ולא לפגוע באף אחד, אלא אם כן אין ברירה ונוצר הצורך להגן על עצמך ועל שלך. רק בשמחות!

In essence

As wumans, we have the responsibility to take into consideration other people's feelings and not insult anybody, unless you have no choice but defend yourself and yours. Only in simches!

והנה משהו מעניין לצפות לו בכיף…

Here's something interesting to look forward to…

Freeheld with Julianne Moore and Ellen Page

Freeheld – trailer 

City of London train set