ארכיון תג: חמדנות

לא הכל נמדד בכסף   Not Everything is Measured by Money

לייזה מינלי וג'ואל גריי – כסף

Liza Minnelli and Joel Grey – Money

כסף מטמטם את העולם, אחרת אי אפשר להבין את מה שנהיה מאיתנו.

Money dumbs down the world, otherwise it is impossible to comprehend what have become of us.

כואב הלב להסתכל סביב ולראות את החורבן שהחמדנות המיטה עלינו. אנשים שיש להם כסף ורכוש יותר משאפשר לדמיין, ממשיכים למצוץ את דמם של אלה שמביטים בעיניים כלות על העולם בידיעה שאין להם תקומה. הפער העצום בין מעמדות, העובדה ששכבה ממש דקיקה של טייקונים משעבדת את שאר העולם, צריכים לנער אותנו כדי שנקום ונעשה מעשה. אני בעד חלוקה שוה של משאבים. המצב השורר בעולם נורא.

The heart aches to look around and see the devastation that greed has caused us. People who have more money and possessions than one can imagine, continue to suck the blood of those who watch the world desperately, knowing they have no survivability. The huge gap between classes, the fact that a very thin layer of tycoons enslaves the rest of the world, should shake us and cause us rise and take action. I am in favour of equal distribution of resources. The situation in the world is terrible.

אנחנו חיים במאה ה-21. התקדמנו מאוד בכל מיני תחומים, אך בתחום אחד, שהוא הכי חשוב, נכשלנו. התחום של הדאגה איש לרעהו, ואהבת לרעך כמוך. אין לי בעיה שאנשים יהיו עשירים מעבר לכל דמיון, מצדי… הבעיה שלי היא שישנם אנשים רבים מאוד, רבים מדי, שאין להם מה לאכול, שאין להם קורת גג מעל ראשם ואין להם איך לפרנס את משפחותיהם. מה עושים מנהיגי העולם כדי למגר את העוני? הם תומכים בטייקונים. ומה אנחנו עושים כדי לסלק את מנהיגינו המושחתים מעלינו?

We live in the 21st century. We have made great progress in all kinds of fields, but in one area, which is most important, we have failed. The realm of concern for each other, and love your neighbour. I have no problem that people will be rich beyond imagination, I really don't care. My problem is that there are very many, too many people, who have nothing to eat, who have no roof over their heads and who have no way to support their families. What are world leaders doing to eradicate poverty? They support tycoons. And what do we do to remove our corrupt leaders from leading us?

אבבאכסף, כסף, כסף

Abba Money, Money, Money

במשפט אחד:

לא הכל נמדד בכסף, אנושיות חשובה מכל סכום שהוא.

In one sentence:

Not everything is measured by money, humanity is important more than any amount.

Finland ends homelessness and provides shelter for all in need

כוחנו באחדותנו   Our Strength in Our Unity

אפקט בנטלי – קדימון

The Bentley Effect – Official Movie Teaser

בצע כסף וחמדנות מניעים אנשים רעים שדורסים בכל כוחם את מי שעומד בדרכם. תפקידנו, כאנשים הטובים, לעצור בעדם ולהשאיר לצאצאינו עולם טוב יותר.

Lucre and greed motivate bad people who trample those who stand in their way. It is our job, as the good people, to stop them and leave to our offspring a better world.

אחת השיטות לשלוט בחבורות של אנשים היא לסכסך ביניהם כדי להפרידם ולזרוע בתוכם שנאה זה לזה. במקום להיות חבורה מלוכדת, מפוררים אנשים משל היו אלה פירורים ואז משליכים אותם לפח. לצערי, תמיד יהיו כאלה שינהו אחר הרעים ויזינו את מעשיהם הנפשעים בתמיכתם, אבל אלה אנשים רעים. אני חולמת על עולם נקי לגמרי מהסוג הרע והמרע ומיחלת בכל לבי שזה יתגשם, אמן כן יהי רצון!

One method of controlling groups of people is to incite them to separate and infuse hatred to each other. Instead of being a cohesive bunch, people are being crumbled as if they were crumbs, and then they are being thrown to the trash. Sadly, there will always be those who flock after the bad guys and feed their criminal acts by supporting them, but these are bad people. I dream of a completely clean world of the malicious people who are committing evil, and I wish with all my heart for it to happen, so be it, amen!

ישנם כמה סיפורים מחממי לב המראים איך אנשים שהתאחדו למען מטרה טובה, הצליחו להעביר את רוע הגזרה של האנשים הרעים. מפיח תקוה בלב שאפשר לעשות טוב בעולם שצועד לקראת רוע, אנרכיה, כאוס ושנאת כל מי שאינו אתה. אולי אנחנו צריכים מבול נוסף שישטוף את הרוע מעל פני האדמה וישאיר רק את האנשים הטובים למען יכוננו חיים טובים לכל, ללא הבדל כלשהו וללא אפליה. אפשר רק לקוות לטוב, זה מה שנותר.

There are some heart-warming stories that show how people who united for a good cause succeeded in erasing the malicious intentions of the bad people. It instils hope in the heart that good can be done in a world which is marching towards evil, anarchy, chaos and hatred of all who are not you. Maybe we need another Deluge that will wash away all evil from the face of the earth and leave only the good people to establish a good life to all, without any difference or discrimination. One can but hope for the best, that's what remains.

Barbara Coloroso – From school yard bullying to genocide

במשפט אחד:

כוחנו באחדותנו. הבה נתאחדה כדי למגר את הרוע מקרבנו ומעל פני האדמה.

 

In one sentence:

Our strength in our unity. Let us unite to eradicate evil from the face of the earth.