ארכיון תג: טוני מוריסון

טוני מוריסון Toni Morisson

היא היתה סופרת מעולה שהעלתה לסדר היום את בנות קהילתה המיוסרות.

She was a great writer who raised the agenda of her anguished community members.

"אני אומרת לסטודנטים שלי: כשאתם מקבלים את אותן עבודות להן אומנתם בצורה מבריקה כל כך, זכרו רק שהעבודה האמיתית שלכם היא, שאם אתם חופשיים, עליכם לשחרר מישהו אחר. אם יש לכם קצת כוח, תפקידכם הוא להעצים מישהו אחר."

טוני מוריסון

"I tell my students: When you get these jobs that you have been so brilliantly trained for, just remember that your real job is that if you are free, you need to free somebody else. If you have some power, then your job is to empower somebody else."

Toni Morisson

במשפט אחד:

יהי זכרה ברוך והלואי והיא תאיר את הדרך לאלו שכמוה, כי אנחנו צריכות עוד כמותה כדי לתקן את העולם המעוות והנורא בו אנו חיות.

In one sentence:

May her memory be blessed and may she illuminate the way to those like her, because we need more like her on order to repair the distorted and horrible world we live in.

Toni Morrison: "Home"