ארכיון תג: יום כדור הארץ 2020

יום כדור הארץ  2020 Earth Day

נייטווישאד אסטרה

Nightwish Ad Astra

כדור הארץ הביט על האנשים הכלואים בבתיהם ונאנח בהשתתפות במצוקתם, אך גם בהקלה. כשהם שם, יכולה האדמה לנשום לרווחה.

The Earth looked at the people imprisoned in their homes and sighed in sympathize with their plight, but also with relief. While they are there, the earth can breathe with relief.

הנסיכה הציצה במסך המחשב. "אה, את מזדהה עם כדור הארץ. זה טוב", אמרה, מחייכת.

"אני מזדהה עם כדור הארץ כבר שנים", עניתי לה. "אינני צריכה יום מיוחד כדי להזדהות עם אמא אדמה. חבל שמקבלי ההחלטות אינם פועלים למענו במקום לבזוז את אוצרותיו ללא הרף."

The princess glanced at the computer screen. "Oh, you identify with the Earth. It's good," she said, smiling.

"I've been identifying with the Earth for years," I answered. "I don't need a special day to identify with Mother Earth. It's a shame the decision makers don't work for its nest interest instead of plundering its treasures incessantly."

איני דוגלת בתיקון עוולות על ידי גרימת עוולות אחרות. מבחינתי, אם צריך לתקן, זה צריך להעשות בצורה נכונה, חומלת, אוהבת, מתוך כוונות טובות ולא באיום על חיינו. הקורונה הזו לא היתה צריכה להיות כה קטלנית וללא הבחנה. הקורונה הזו היתה צריכה, אם כבר, לקטול את חייהם של אלה שהתעללו בכדור הארץ, של המנהיגים שהנהיגו את זה ולא אנשים חפים מפשע.

"אבל אינך מכירה את כולם", העירה הנסיכה כשקראה את שכתבתי. אני מניחה שהיא ניסתה לעזור לי להיות יותר מדויקת.

"נכון, איני מכירה את כולם ולמעשה איני מכירה אף אחד מהם, למזלי. לפחות לא אישית." אני מברכת את מזלי הטוב וכואבת את אלה ששכלו בני משפחה. 'הזקנים', כפי שכונו המנוחים, היו יקרים לבני משפחותיהם. אמנם, לפחות בישראל, היו כמה עריריים מבין אלה שנפטרו, אך עדיין לא הגיע להם למות, לא בצורה המבישה בה מתו, מתוך הזנחה פושעת.

I do not advocate wrongdoing by causing other wrongs. For me, if something needs to be corrected, it should be done right, compassionate, loving, with good intentions, and not by a threat to our lives. This Corona should not have been so deadly and indiscriminate. This Corona, if at all, should have taken the lives of those who abused the Earth, those of the leaders who led it and not innocent people.

"But you don't know them all," the princess commented as she read what I wrote. I guess she was trying to help me be more accurate.

"True, I don't know everyone and in fact I don't know any of them, fortunately. At least not personally." I congratulate my good fortune and the sympathize with pain of those who are bereaved family members. The 'elders', as the deceased were called, were dear to their families. Although, at least in Israel, there were some solitary among the deceased, but they still did not deserve to die, not in the disgraceful manner in which they died, out of culpable neglect.

נייטוויש – תהלוכה

Nightwish – Procession [lyrics]

במשפט אחד:

בכל שנה יש את הנאומים הרגילים, המשעממים, המאוד לא יעילים, אין מעשים. לא נאומים אנחנו צריכים עכשו, אלא מעשים כדי לשקם ולרפא את מה שאנשים רעים הרסו והשחיתו. השאלה היא אם ניתן בכלל לעשות כן.

In one sentence:

Every year there are the usual, boring, very inefficient speeches, no acts. We do not need speeches now, but actions to restore and heal what bad people have destroyed and damaged. The question is whether it can be done at all.