ארכיון תג: יקום

היקום לא היה סגור על עצמו The Universe was not Closed on Itself

How the Universe Works – From the Big Bang to the Present Day

Space Discovery Documentary

זה היה מאותם הימים בהם לא היה בטוח מה רוצה היקום, זה לא היה סגור על עצמו.

It was from those days when it was not sure what the universe wanted; it was not closed on itself.

כשהיקום אינו סגור על עצמו – סובלת כל הסביבה. זה לא רק הנזק שאנחנו גורמים לסביבה, זה כבר היקום שרוגז עלינו ומשתולל. לא היה נעים. השרב הלוהט שצפו לנו בתחזיות מזג האויר לא ריחם עלינו. השריפות הגיעו וכילו את מה שצברנו בעמל חיינו. לרוב, לא נשאר דבר.

When the universe is not closed on itself – the whole environment suffers. It's not only the damage we're causing to the environment, it's the universe that has been mad at us and rages. It was not pleasant. The fervent heat which was predicted by the weather forecast did not have mercy on us. The fires came and consumed what we had accumulated with our life's labour. Usually, nothing was left.

ביום כזה קצת קשה להעלות דיון פורה על איך שמשחקי הכס הסתימו (תודה לחסדיה של האלה השומרת עלי ועל שכמותי). המוח לא ממש עובד. בעיקר, כשלא צפיתי באף פרק בסדרה ושום תיאור, גם לא המפורט ביותר שקיבלתי מאלה שצפו – לא ישכנע אותי להכנס לזה. יש גבול לשטויות שאני מסוגלת לצפות בהן. ישבתי לי בשקט בצד, לוגמת מיץ תפוזים קר ומלקקת מגלידת השוקולד הטעימה. הזמנתי מנה גדולה. החברות התווכחו על הסוף שחלק מהן אהב וחלק חשב לפוצץ את המסך כשזה נגמר. שמחתי לא להיות שם בזמן ההוא, גם לא בתור זבוב על הקיר.

On such a day, it is a bit difficult to raise a fruitful discussion about how the Games of Throne ended (thanks to the merciful Goddess who guards me and my kind). The brain does not really work. Mostly, when I did not watch any episode in the series and no description, even the most detailed I got from those who watched – would not persuade me to get into it. There's a limit to the nonsense I can watch. I sat quietly aside, sipping cold orange juice and licking from the delicious chocolate ice cream. I ordered a large portion. My friends debated the end which some of them liked and some thought to blow up the screen when it was over. I was glad not to be there at the time, not even as a fly on the wall.

The Game of Thrones Series Finale Ending Explained

החלק שזעם, היה בדעה אחידה שאי אפשר לבנות סדרה עם נשים חזקות ומועצמות ולבסוף לסגור אותה בצורה שזו נסגרה, פשוט לא! לי זה הרי לא שינה, כי לא הייתי בתוך זה, אבל הן פשוט לא יכלו להרגע והעידו על עצמן שלא ישנו היטב מאז זה הסתים כפי שזה הסתים ודרשו לשכתב את שתי העונות האחרונות. זה, כמובן, יקרה ועוד בימינו…

The part of the raged, was in a unified view that it was impossible to build a series with strong and empowered women and finally close it in the way it was closed, simply not! It did not matter to me, because I was not in it, but they simply could not calm down and stated that they had not slept well since this ended as it was and demanded to rewrite the last two seasons. This, of course, will happen today and in our days…

Tara Shears – The dark side of the universe

"מה דעתך?" שאלה אחת הניצות את המלצרית שפינתה את שולחננו מהמנות הראשונות והתכוננה להגיש תוספות. הלה הרימה גבה עד לשמיים כששמעה את השאלה: "את מרוצה מאיך שהסדרה הסתימה?"

"מרוצה?" משכה המלצרית זמן כדי לחשב את דבריה בזהירות מחשש שהטיפ שלה עלול היה להיות תלוי בתשובתה.

"כן!" דרשה המציקה לדעת. "אהבת את הסוף?"

"מה יש לאהוב?" תמהה המלצרית. "זה נגמר, זהו, עוברים הלאה."

"What do you think?" Asked one of the argumentative persons the waitress who cleared our table off the first course and prepared to serve additions. The waitress raised her eyebrows to the sky when she heard the question: "Are you happy with how the series ended?"

"Happy?" The waitress stalled in order to carefully calculate her words for fear lest her tip might have depended on her answer.

"Yes!" The nuisance demanded to know. "Did you like the end?"

"What is there to like?" The waitress wondered. "It's over, that's it, moving on."

השקט שהשתרר בשולחננו היה רועם מאוד. אפשר היה לשמוע את המזגנים פועלים. הכל (חוץ ממני, שהמשכתי ללקק את הגלידה וחככתי בדעתי אם להזמין גם עוגת גבינה) החליפו מבטים תמהים זו עם זו. הבנתי שאצטרך לעמול קשה מאוד כדי לאסוף מהן טיפ עבור המלצרית.

The silence that fell on our table was very very loud. The air conditioners working could heard. Everyone (except for me, who continued licking the ice cream and pondering whether to order a cheesecake too) exchanged puzzled looks with each other. I realized that I would have to work very hard to pick up a tip for the waitress from them.

במשפט אחד:

היה חם, היה הביל, היה אוילי. זה מה שקורה כשהיקום אינו סגור על עצמו.

In one sentence:

It was hot, it was humid, it was asinine. This is what happens when the universe is not closed on itself.

Ulla Suokko – Do You See the Signs of the Universe?

שעות של חסד Times of Grace

Cheryle Jackson – Grit and Grace

בשעות של חסד, יש הרגשה כל כך טובה, שאת פשוט סופגת אותן אל תוכך ומודה ליקום על קיומן.

In times of grace, there is such a good feeling that you simply absorb them into you and thank the universe for their existence.

לברך על הקיים Bless for What You Have

מבט ליקום A glance at the universe

מבט ליקום A glance at the universe

השטויות של העידן החדש מכוונות את המאמינים להיות כל הזמן בפוזה של להודות ליקום על המתנות שזה מרעיף עליהם, משום שלדבריהם, היקום אוהב שמודים לו. אוקיי, אם זה עוזר להם… מעולם לא הייתי בקטע של להתחנף כדי לקבל טובות כלשהן.

The nonsense of the New Age aims its believers to constantly be in the pose of thanking the universe for the gifts it lavishes on them, because, according to them, the universe likes to be thanked. Okay, if it helps them… I've never been in the into sucking and/or butter up in order to get any favours.

פגשתי מספר אנשים, לא רבים אמנם, שדיברו על השטויות הללו, הטיפו להם, אספו סביבם מאמינים והובילו אותם לאבדון. יש לי נטיה לגלות זיוף די מהר. אין לי את היכולת ללכת אחרי אחרים בעיניים עצומות, משום שאני מאמינה בעצמי, ביכולות שלי ובניסים המגיעים מדי פעם כדי לשמח אותי. מעולם לא האמנתי במישהו אחר, אין לי אמונה באלוהים, אין לי שום גורו וגם לא שמורו.

I met a number of people, however not many, who talked about this nonsense, lectured it, gathered believers around them and led them to ruin. I tend to reveal fake quite quickly. I do not have the ability to follow others with my eyes closed because I believe in myself, in my abilities and in the miracles that come from time to time to make me happy. I never believed in anyone else, I have no faith in God, I have no Guru, nor do I have a Shmuru.

Cirrone BandGod (John Lennon song)

מאז שאני זוכרת את עצמי, אני נוהגת לברך על מה שיש לי, על הקיים ומשתדלת לשמור על זה כמיטב יכולתי. תמיד היו לי שאיפות לעוד, להתקדם, להשיג דברים, אך מעולם לא היו לי עיניים גדולות ועשיתי דברים במסגרת היכולות שלי.

As long as I can remember, I always tend to universe what I have, what exists in my life, and try to keep it as best I can. I always had ambitions for more, to get ahead, to achieve, but I never had big eyes and did things within my abilities.

הלואי ואנשים היו שואפים להיטיב זה עם זה, לברך על מה שיש להם ולהתקדם בלי לדרוך על אחרים. הלואי!

I wish people would strive to do good to each other, to bless what they have and to advance without treading on others. I wish!

מבט נוסף ליקום Another glance at the universe

מבט נוסף ליקום Another glance at the universe

היקום לא רצה להתקיים The Universe did not Want to Exist

סטיבן הוקינג בסימפסונים

Stephen Hawking on The Simpsons

הרסיסים התפזרו על פני רדיוס רחב מאוד. אי אפשר היה להמלט מהם גם אם ניסית בכל מאודך. היקום התפרק ואנחנו היינו חסרות אונים.

The fragments scattered over a very wide radius. You could not escape from them even if you tried with all your might. The universe disintegrated and we were helpless.

אני מברכת אותך מעומק לבי

us9

שוב דוא"ל שיסמין החליטה לשתף אותי בו, כנראה לכבוד יום האהבה של הגויים הקרב ובא אלינו לטובה, בתקוה שרק אהבה תשכון במעון כולנו, אמן!

אישית, אין לי חיבור כלשהו לכל הדברים הללו, גם אם חלקם נחמדים וברוח של אחוה כלל-עולמית, כגון המחשבה המעניינת שכולנו אחד, כלומר: אלוקינו אחד הוא, אך לא יחיד. מסתבר, שלא רק ישראל ערֵבים זה לזה, אלא כך גם היקום כולו. נו, שוין. אשרי המאמין.

בניגוד להבלים הרגילים, היתה בדוא"ל הזה ברכה מעומק הלב. מי אינה מוכנה לקבל ברכה כזו?

הנה זו (ליתר בטחון, מומלץ לשים כיפה על הראש):

אני מברכת אותך מעומק לבי:

בבריאות ושמחת חיים,

הגשמה ומימוש,

חיבור עמוק למהות הפנימית,

מערכות יחסים עמוקות ומשמעותיות,

זוגיות מעצימה ומספקת,

כסף שזורם בשפע,

זמן פנאי מעשיר,

הצלחה בקריירה,

למידה וצמיחה מתמדת,

והכי חשוב – זרימה אינסופית של אהבה

היי ברוכה, ושיהיה לך היום יום כייפי ושמח במיוחד!!!

ואני מוסיפה לכל קוראות הבלוג שלי: מי יתן והברכות הללו תתממשנה וכולנו נזכה רק לטוב ולשפע בחיינו, אמן כן יהי רצון!