ארכיון תג: כאן שם ובכל מקום

תם עידן An Era Ended

יהודית בן יעקב

כאן, שם ובכל מקום  Here, There and Everywhere

איך שהזמן רץ גם כשאיננו נהנות… מי סופרת, אך שלושים וחמש שנים עברו-חלפו עלינו בלי ששמנו לב. התקדמנו בגיל… איך נעלמים לנו הדברים שאהבנו, שהיינו מורגלים אליהם. חבל.

How time runs even when we're not having fun… Who's counting, but thirty-five years have passed by without us noticing. We advanced in age… How things we loved, that we were used to, vanish. So bad.

 

עידן טולדנו ונועה וקס – פגאו

Idan Toledano & Noa Vax – Pegao (live at 88FM)

העולם משתנה. הדברים מסביבנו מחליפים צורה או פשוט נעלמים לנו. דברים שאהבנו, איכויות שרצינו שימשיכו איתנו לעד, הולכים וגזים – לפעמים מבלי משים ולפעמים מול עינינו הכלות. חבל.

IThe world is changing. Things around us change shape or just disappear on us. Things we loved, qualities we wanted to last with us  forever, are fading – sometimes unintentionally and sometimes in front of our longing desperate eyes. Very bad.

גל דה פז – ההופעה הגדולה בשמיים

Gal De Paz – The Great gig in the sky

זה התחיל עם ימי ששי בצהרים, אחר כך זה הפך להיות ששי אחר הצהרים. עכשו זה יהיה יום ששי שונה, חסר. חבל.

It started with Fridays at noon, then it became Fridays in the afternoon. Now it will be a different Friday, I'll miss it. A shame.

טומי עמנואל ואדגר קרוז – פגאו

Tommy Emmanuel and Edgar Cruz – Pegao

אין לי מושג איך זה קרה ולמה יהודית בן יעקב עזבה היום ולמה התוכנית המעולה הזו ירדה מלוח השידורים. איך הולכת האיכות ונעלמת מחיינו. איך התרבות מתמעטת. חבל!

I have no idea how this happened and why Yehudit Ben Yaakov left today, and why this excellent program came off the broadcast schedule. How quality vanishes from our lives. How culture is decreasing. So bad!

 

בתמצית:

תם עידן וחבל

In essence:

An era ended and it's a shame.

4.8.2019

כתבתי את הרשומה הזו ב-28.11.2014, באותו יום ששי בה שודרה התכנית האחרונה. היה לי מאוד עצוב, היה לי די לא טוב בלב, תחושה קשה של פרידה. עברו 5 שנים כמעט והתחושות האלה עדיין מחלחלות בי. הגעגועים שלי לתכנית המצוינת הזו עדיין פה. לעצב אין סוף.

4.8.2019

I wrote this post on 28.11.2014, the day the last programme was aired. I was very sad, I had a bad feeling in my heart, a hard sense of departure. It's been almost 5 years now and those feelings still permeate me. My longing for this excellent program is still here. Sadness has no end.

רדיו תמיד היה אהבה גדולה שלי, עוד מילדות. נהגתי להדבק למקלט ולהאזין לתוכניות שונות, בעיקר לאלה שאהבתי. הקולות של הקרייניות והטון בו הן השתמשו, משכו אותי לבדוק אם התוכנית מעניינת. אצלי, הקול זה הבסיס. אחרי זה בא התוכן. אם הקול מדהים והתוכן על הפנים – זה לא יעבוד אצלי.

Radio has always been a great love of mine, since childhood. I used to stick to the receiver and listen to different shows, especially the ones I loved. The voices of the narrators (women, not men) and the tone they used, attracted me to check if the program was interesting. For me, the voice is the basis. After that comes the content. If the voice is amazing and the content is on the face (a Hebrew term to "very bad, terrible") – it won't work for me.

היו תוכניות מוזיקה מעניינות לאורך שנות ההתבגרות שלי. למדתי מהן רבות, בעיקר מאלה שהיו מוקדשות למוזיקה יותר איכותית, פורצת דרך ופחות מיינסטרימית. למותר לציין שעם השנים הפכה המוזיקה הזו לשגורה על רוב האוכלוסיה ונשמעה פחות "ייחודית" לאוזן שהתרגלה. הדבר היחיד שלא היה תקין, לדעתי, שהיו עורכים מוזיקליים עם טעם מסוים ולא ניתן היה פתחון-פה לאחרים, לכאלה עם טעם שונה כדי לפתוח בפני המאזינות דברים חדשים.

There were interesting music programmes throughout my adolescence. I learned a lot from them, especially from those who were dedicated to higher quality, ground breaking and less mainstream music. Needless to say, over the years, this music has become common to most of the population and has become less "unique" to the ear that got used to it. The only thing wrong, in my opinion, was that there were musical editors with a certain taste and no say for others, for those with different tastes in order to open new things to the listeners.

בתוכנית של יהודית בן יעקב היה קודם כל הקול המדהים, היחודי; אחר כך, העריכה המצוינת של דליה הלר, שהמוזיקה שהביאה כל כך התאימה לאוירה של התוכנית; ואז, הדברים שהשמיעה בן יעקב בין השירים מתוך לבה. התוצאה היתה שילוב של שתי נשים מוכשרות מאוד שעשו תוכנית רדיו מעולה. אי אפשר היה לתאר יום ששי אצלי בלי התוכנית הזו. כשזו התחילה, היא ליוותה אותי בדרך הביתה מהעבודה, מתל אביב לראשון לציון. אחרי שזו עברה לשעות אחר הצהרים, ליוותה לי התוכנית את סגירת הבישולים לקראת כניסת השבת. היה תענוג צרוף לשמוע את קולה המלוה אותי בפעילויות שלי.

In Yehudit Ben Jacob's programme, first of all, was the amazing, unique voice; then, the excellent editing by Dalia Heller, that the music she brought was so well suited to the atmosphere of the programme; then, the things Ben Yaakov said between the songs out of her heart. The result was a combination of two very talented women who made a great radio programme. I couldn't imagine a Friday without this programme. When it started, it escorted me on my way home from work, from Tel Aviv to Rishon Lezion. After it moved to the afternoons, this programme accompanied me the closing of my cooking for the Shabbat. It was a sheer pleasure to hear her voice accompanying me in my activities.

מבחינתי, איכות זו דבר שאני לומדת ממנו דברים חדשים, תובנות חדשות, הראש שלי נפתח לדברים שלא ידעתי קודם, גם אם איני מסכימה עם הכל. הדברים שבן יעקב השמיעה בתוכניתה היו מדהימים לי מבחינת ההארה שבהם. כידוע, אינני חסידת השטויות של העידן החדש, אך יחד עם זאת, כשישנם דברים חכמים שנראים לי – אני נוטה לאמצם. כמי שמעדיפה לא לצעוד בתלם של מוסכמות (גם אם אלה של חידושים כלשהם, כולל רוחניים), אני משתדלת לבחון דברים שמובאים לפתחי בטרם אני מחליטה מה לעשות איתם. יחד עם זאת, לשמוע, לקלוט, לעבד במוח ובלב את מה שהשמיעה בן יעקב– זה היה מדהים. אשה מדהימה!

For me, quality is something I learn from new things, new insights, my head opens to things I didn't know before, even if I don't agree with everything. The things that Ben Yaakov voiced in her programme were amazing to me in terms of their enlightenment. As known, I am not a follower of the nonsense of the New Age, but at the same time, when there are things that seem clever to me – I tend to embrace them. As someone who prefers not to toe the line of conventions (even if of any innovations, including spiritual ones), I try to examine things that are brought to my doorstep before deciding what to do with them. At the same time, hearing, receiving, working in the brain and heart what Ben Yaakov heard – it was amazing. An amazing woman!

אני יודעת שאין זו חוכמה גדולה להתרפק על דברים שהיו ואינם עוד, כי הם חלפו, גזו ולא יחזרו. זה כמו לדפוק את הראש בקיר. האם זה יעזור? מה שכן אפשר לעשות, זה לשמר את הדברים הללו. לפחות לנסות. דורות חדשים צצים ואני בטוחה שרבים מביניהם יוכלו למצוא ענין גם בתוכניות הישנות הללו, אם השתמרו. לרשות השידור הישראלית יש נטיה להשמיד נכסי תרבות וזה חבל אחד גדול.

I know that it is not wise to cling to things that were and no longer are, because they have been gone, vanished and will not return. It's like banging your head against a wall. will it help? What can be done, is to preserve these things. At least try. New generations are popping up and I'm sure many of them will be able to find interest in these old programs too, if they were preserved. The Israeli Broadcasting Authority has a tendency to destroy cultural assets, which is one big pity.

במשפט אחד:

אני תוהה למה לא ירים מאן דהוא את הכפפה ויאגד את כל תוכניות "כאן, שם ובכל מקום" תחת קורת גג אחת נגישה כדי שנוכל לשמוע שוב ושוב וכן כדי לשמר לדורות הבאים. חומר למחשבה ולפעולה.

In one sentence:

I wonder why somebody won't pick up the gauntlet and gather all "Here, There and Everywhere" programmes under one accessible site so we will be able to listen to them when we like and preserve them for future generations. Just a thought and a call for action.

מוזמנות להצטרף לאגודת הידידות של התוכנית בפייסבוק

Friends Who Like יהודית בן יעקב – כאן, שם ובכל מקום on Facebook

 

כאן, שם ובכל מקום – מילות פרידה

Here, There and Everywhere – Farewell Words

 

הללויה Hallelujah

ששי אחר הצהריים, שבת בפתח. אתנחתא טרום סעודת השבת עם הילדים והנכדים. ברדיו, "כאן, שם ובכל מקום", יהודית בן יעקב מרפדת לנו את הזמן בנחת. אני אוהבת את ההגיגים שלה, את השקט, את בחירת השירים. אין מתאים יותר מקבלת פני שבת המלכה עם הללויה.

Friday afternoon, Shabbat at the entrance. A break before the Shabbat meal with my children and grandchildren. On the radio, "Here, There and Everywhere", Yehudit Ben-Yaakov is wrapping our time with relaxation. I love her thoughts, the quiet, the choice of songs. There is no more suitable Kabbalat Shabbat for the with Hallelujah.

הפעם הראשונה בה שמעתי את השיר הזה, היתה ברדיו (כרגיל), לפני מליון שנה והביצוע היה של ג'ון קייל, אחרי שהלה הרטיט לי את הנשמה עם I Keep A Close Watch. אם יש ביצוע מופלא ומדויק של שיר – הרי זה של קייל ל-I Keep A Close Watch.

The first time I heard this song was on the radio (as usual), a million years ago, it was by John Cale, after it jolted my soul with I Keep A Close Watch. If there is a wonderful and precise performance of a song – it's Cale's for I Keep A Close Watch.

פה ושם לאורך השנים, שידרו לעתים נדירות ברדיו את ג'ף באקלי מבצע את הללויה. עוד זמר שאבד לקהל בנבכי טעמם המוגבל של העורכים ולולא הפנָיה של ידידה, לא הייתי זוכה להכירו. גרסא בסדר, אך זו של ג'ון קייל היתה עדיפה לאוזני.

Here and there over the years, Jeff Buckley was seldom played on the radio singing Hallelujah. Another singer lost to the audience in the limited taste of the editors. Without a friend's recommendation, I would not get to know him. It's a fine version, but that of John Cale was preferable to my ears.

Jeff Buckley – Hallelujah

 

קיי די לאנג, אחד הקולות הנפלאים של כל הזמנים, הוציאה גרסא מצוינת (אין – אין על הקול שלה!!!) להללויה בתקליט בשם: Hymns of the 49th Parallel. עם השנים וההופעות החיות, היא השתפרה ושיפרה והגיעה לשיא עם הגרסא המדהימה הזו:

k.d. Lang, one of the most wonderful voices of all times, released an excellent version of her album, Hymns of the 49th Parallel. With the years and live performances, she improved and improved and reached a climax with this amazing version:

אחד הביצועים החביבים עלי הוא של רופוס ויינרייט מתוך שְׁרֶק המקסים:

One of my favourite performances is that of Rufus Wainwright out of the charming Shrek:

הללויה הוא אחד השירים המבוצעים רבות על ידי המתחרות/ים בתוכניות השירה למיניהן. לטעמי, אחת הגרסאות הכי יפות מ- The X Factor הבריטי שייכת לאלכסנדרה ברק, שזכתה ב-2008.

Hallelujah is one of the many songs performed by competitors in various singing programs. In my opinion, one of the most beautiful versions of the British X Factor belongs to Alexandra Burke, who won in 2008.

הנה גרסא מקסימה ומרגשת של ליסה ההולנדית מתוך ה- X-factor שלהם.

Here is a charming and exciting version of the Dutch Lisa from their X-Factor.

במהלך שמיעת הגרסאות המקסימות הללו, נתקלתי בזו של להקת בון ג'ובי. חיבתי הרבה ללהקות רוק ידועה והייתי סקרנית להאזין ולבדוק מה באמתחתהּ. מה אגיד לכן – עם כל הכבוד והאהבה שלי לאהובתי קיי די, הרי שלטעמי, הגרסא של ג'ון בון ג'ובי הסולן היא הכי-הכי נכונה ומושלמת. יש רגעים קסומים בהם מגיע/ה מבצע/ת לכדי שלמות וזה אחד מהם. הנה ההופעה החיה:

While listening to these charming versions, I came across the Bon Jovi band. My affection to rock bands is well-known, and I was curious to listen and check what was in it. What shall I say to you – with all due respect and love to my beloved k.d., for me, the version of the lead singer John Bon Jovi is the most correct and perfect. There are magical moments in which a performer reaches perfection and that is one of them. Here's the live performance:

השיר הזה, בַּבִיצוע המתאים, חודר כל כך ללב ואני יכולה לשבת שעות (וגם עשיתי זאת, הרי) ולהאזין שוב ושוב לגרסאות הנהדרות.

This song, in the proper performance, penetrates so deeply into the heart, that I can sit for hours (and I did, too) and listen to the wonderful versions again and again.

להלן קישורים לביצועים מהנים נוספים להללויה:

 1. קיי די לאנג אהובתי עם עוד ביצוע מדהים לשיר הזה
 2. לאונרד כהן – הבן אדם בן 74 פה!!! ועוד כוחו בגרונו
 3. The Canadian Tenors – Hallelujah
 4. susan boyle hallelujah
 5. גרסת בון ג'ובי עם המלים
 6. גרסא עברית יפה של עדי ארד
שבת שלום לכולנו!

Here are links to more fun performances of Hallelujah:

 1. My beloved k.d. Lang with another amazing performance for this song
 2. Leonard Cohen – the man is 74 year old here!!! And his strength in still with him in his throat
 3. The Canadian Tenors – Hallelujah
 4. Susan Boyle – Hallelujah
 5. The Bon Jovi version with the lyrics
 6. A beautiful Hebrew version of Adi Arad

 

Shabbat Shalom to all of us!

לאונרד כהן – הללויה

Leonard Cohen – Hallelujah