ארכיון תג: לחם לאכול

לא הכל נמדד בכסף   Not Everything is Measured by Money

לייזה מינלי וג'ואל גריי – כסף

Liza Minnelli and Joel Grey – Money

כסף מטמטם את העולם, אחרת אי אפשר להבין את מה שנהיה מאיתנו.

Money dumbs down the world, otherwise it is impossible to comprehend what have become of us.

כואב הלב להסתכל סביב ולראות את החורבן שהחמדנות המיטה עלינו. אנשים שיש להם כסף ורכוש יותר משאפשר לדמיין, ממשיכים למצוץ את דמם של אלה שמביטים בעיניים כלות על העולם בידיעה שאין להם תקומה. הפער העצום בין מעמדות, העובדה ששכבה ממש דקיקה של טייקונים משעבדת את שאר העולם, צריכים לנער אותנו כדי שנקום ונעשה מעשה. אני בעד חלוקה שוה של משאבים. המצב השורר בעולם נורא.

The heart aches to look around and see the devastation that greed has caused us. People who have more money and possessions than one can imagine, continue to suck the blood of those who watch the world desperately, knowing they have no survivability. The huge gap between classes, the fact that a very thin layer of tycoons enslaves the rest of the world, should shake us and cause us rise and take action. I am in favour of equal distribution of resources. The situation in the world is terrible.

אנחנו חיים במאה ה-21. התקדמנו מאוד בכל מיני תחומים, אך בתחום אחד, שהוא הכי חשוב, נכשלנו. התחום של הדאגה איש לרעהו, ואהבת לרעך כמוך. אין לי בעיה שאנשים יהיו עשירים מעבר לכל דמיון, מצדי… הבעיה שלי היא שישנם אנשים רבים מאוד, רבים מדי, שאין להם מה לאכול, שאין להם קורת גג מעל ראשם ואין להם איך לפרנס את משפחותיהם. מה עושים מנהיגי העולם כדי למגר את העוני? הם תומכים בטייקונים. ומה אנחנו עושים כדי לסלק את מנהיגינו המושחתים מעלינו?

We live in the 21st century. We have made great progress in all kinds of fields, but in one area, which is most important, we have failed. The realm of concern for each other, and love your neighbour. I have no problem that people will be rich beyond imagination, I really don't care. My problem is that there are very many, too many people, who have nothing to eat, who have no roof over their heads and who have no way to support their families. What are world leaders doing to eradicate poverty? They support tycoons. And what do we do to remove our corrupt leaders from leading us?

אבבאכסף, כסף, כסף

Abba Money, Money, Money

במשפט אחד:

לא הכל נמדד בכסף, אנושיות חשובה מכל סכום שהוא.

In one sentence:

Not everything is measured by money, humanity is important more than any amount.

Finland ends homelessness and provides shelter for all in need