ארכיון תג: למשול ברוחנו

דרך ארץ Courtesy

פייסבוק. שתי שיחות, שני עולמות, שתי תגובות שונות בתכלית

Facebook. Two conversations, two worlds, two very different responses

anonymous1ee

מסקנה? יש הבדל משמעותי (שלא לומר עצום) בין מי שמקפיד על לקיחת תרופותיו בזמן ובין מי שמזלזל בנושא.

Conclusion? There is a significant difference (not to say huge) between those who make sure to take their medications on time and those who dismiss the issue.

♀♀

למאן דהוא, מכר שלי, יש אתר בפייסבוק המקדם דו-קיום בין שני עמים. מאן דהיא (לא אני…) התלהבה מזה מאוד, הצטרפה לקבוצה ונהגה להעלות בכל ששי, לקראת שבת, תמונה ובה סמלים יהודיים בצרוף ברכה חמה לעם היהודי (אלה אנחנו) באשר אנו. מה לא בסדר בזה? במה זה מפריע לאתר? למה שזה יפריע למאן דהוא, גם אם הוא בעל האתר?

Somebody, an acquaintance of mine, has a Facebook site promoting coexistence between two peoples. Somebody (not me…) was very enthusiastic about it, joined the group and used to upload every Friday, before Shabbat, a picture with Jewish symbols with a warm greeting to the Jewish people (these are us) wherever we are. What's wrong with that? What is it that interferes with the site? Why would it bother anybody, even if he is the site owner?

שבועות על גבי שבועות עלו הברכות וקיבלו תגובות חמות. יכול להיות שבעל האתר לא הבחין? קשה לי להאמין, אך כשאין נוטלין התרופות בזמן, מתרופפים הברגים והתוצאה הבלתי נמנעת היא מה שבחר מאן דהוא להעיר על מעשיה. הוא הגיב לה דלהלן: די כבר לעשות העתק הדבק כל שבוע למודעה חסרת כל אופי אישי, זה משעמם.

For weeks and weeks, the blessings were posted and received warm responses. Could it be that the site owner didn't notice? It's hard for me to believe, but when somebody doesn't take his medications on time, the screws are loosened and the inevitable result is what that somebody chose to comment on her posts. He responded to her as follows: It's enough to do copy and paste every week for an ad with no personal character, it's boring.

בתקוה שהיא לא ראתה את זה, אני פונה אליו בפרטי: למה בחרת להעליב את ___? מה היא עשתה לך? מה רע שהיא מעלה בכל שבוע ברכה לשבת? מה קורה לך? אני ממש לא מכירה את חוסר הנימוס הזה מצדך. מציעה לך להוריד את התגובה המפגרת שלך. היא קצת יותר מבוגרת ממך וזה ממש מגעיל איך שכתבת לה שההודעה שלה משעממת. חוצמזה, היא מעלה בכל פעם תמונה שונה. ____, תתעשת!!!

Hoping she didn't see it, I address him in private: Why did you choose to offend ___? What did she do to you? What's wrong with her posting a blessing for Shabbat every week? What's happening with you? I really don't know this unkindness on your part. I'm suggesting that you take off your stupid backlash. She's a little older than you and it's really disgusting how you wrote there that her ad was boring. Besides, she brings up a different picture every time. ____, get yourself together!!!

תשובת הזכר המצוי: שרון, אם כבר מדברים על סגנון, אז תרגעי את עם סגנון הדיבור שלך. הברכות שלה מעיקות עלי בקבוצה שלי וזכותי להביע דעה בעניין. לא חייבת לאהוב אבל תקפידי על שפה נאותה.

The answer of the common male: Sharon, if you talk about style, then calm down with your speech style. Her blessings burden me in my group and it's my right to express an opinion on the matter. You don't have to love, but make sure you use the proper language.

תשובתי (אחרי שבאמת לקחתי את תרופותי ובזמן, בחיי!): אתה יודע מה? אין לי מה לומר לך יותר. אתה כותב לאשה מבוגרת ממך שיכולה להיות סבתך בסגנון בוטה ואינך מתבייש? לא לקחת כדורים היום או מה? אם זה מעיק עליך, אתה יכול לכתוב לה את זה בצורה פרטית ולא לבייש אותה בפומבי. אני ממש מזועזעת ממך! אם אתה חושב שאני זו שלא בסדר, תמיד אתה יכול להסיר אותי מרשימותיך. לי נמאס מיחס כזה ממך. משהו ממש לא בסדר איתך!

My answer (after really taking my medication and in time, upon my life!): You know what? I have nothing more to say to you. You write with a blunted style to an older woman who can be your grandmother and you are not ashamed of yourself? Didn't you take your pills today or what? If it bothers you, you can write it to her privately and not to shame her publicly. I'm really shocked by you! If you think I'm the wrong one, you can always remove me from your lists. I'm tired of such a treat from you. Something is really wrong with you!

מאן דהוא בשלו: זה לא מעליב להגיד שלעשות העתק הדבק למודעה חסרת כל אופי אישי זה משעמם.

The shmuck sticks to his guns: It's not insulting to say that copy and paste to an ad that lacks any personal character is boring.

לא טרחתי לענות, חבל להשחית מלים לריק. מתי היו הזכרים המצויים קשובים לזולתם? העדפתי לדללו מרשימתי.

I didn't bother to answer, it's a shame to waste words. When did the common males listen to others? I preferred to delete him from my list.

♀♀

לידידה שלי יש יותר מזל בבחירת חבריה בפייס. היא אוהבת להגיב והרבה לכל מיני סטטוסים של הנמנים על רשימתה. יש בינינו כאלה שזמנם בידם… נפשו של אחד מחבריה קצה מן ההומור הדי מוגזם שלה (אני עדה, קראתי את החומר), אך משום שהוא אדם אחראי, הוא מקפיד על נטילת תרופותיו בזמן ובעיקר – על דרך ארץ. באדיבותה, היא שלחה לי את ההתכתבות ביניהם בפרטי.

A friend of mine is luckier in choosing her friends on Facebook. She likes to comment and a lot on statuses of people who are in her list. There are those among us who have time on their hands… One of her friends was fed up with her exaggerated humour (I'm a witness, I read the stuff), but because he is a responsible person, he makes sure to take his medication on time and especially – he is polite, he has courtesy. Kindly, she sent me the correspondence between them in private.

מְנוּמָסִי: היי חומד, אני חייב לומר לך שההודעות שלך לאחרונה משעשעות וגוררות כל מיני תגובות. אנשים קצת שואלים, מי זו האישה הזאת… והאמת שקצת לא נוח לי כל פעם מחדש להסביר את הקשר בינינו… אולי כדאי שנירגע קצת? מתומרת? מחקתי את התגובה לבינתיים… זה רק מביך אותי, סורי… אוי.. מקוה שאת לא כועסת…

Well-mannered: Hey sweetie, I have to tell you that your recent messages have been entertaining and have drawn all kinds of comments. People ask a little, who is this woman… And the truth is that I feel a little uncomfortable to re-explain our relationship every time… Maybe we should relax a little? What do ya say? I deleted the response in the meantime… It just baffles me, Sorry… oh.. Hope you're not angry…

המגיבה הסדרתית: חס ושלום לכעוס, חשבתי שזה משעשע. לא אעשה את זה יותר. סליחה! 🙂

The serial responder: God forbid, I'm not angry at all, I thought it was amusing. I won't do it anymore. Sorry! 🙂

מְנוּמָסִי: ידעתי שתביני אותי 🙂

Well-mannered: I knew you would understand me 🙂

המגיבה הסדרתית: אני תמיד מבינה, לא לדאוג, חביבי. תמיד עדיף להסביר לי דברים כאלה במפורש מאשר לבלוע ולסבול לשוא. תודה על ההערה וההארה. בשמחה ובששון וברוח טובה.

The serial responder: I always understand, not to worry, dear. It's always better to explain things like that to me than to swallow and suffer in vain. Thanks for the comment and enlightenment. With joy and pleasure and good spirit

מְנוּמָסִי: נשיקות חמדתי הנאווה

Well-mannered: Kisses my fair sweetheart

♀♀

ואידך זיל וגמור!

As for the rest – go and learn it!

 anonymous7ee

אגב, מרקורי התחיל את נסיגתו אתמול, ה-6 בפברואר, במזל דגים ויסיים ב-28 לפב' 2014. נקוה כולנו שאין צפויות לנו תקלות נוספות מעין אלה בתקשורת בין מאן דהוא עצבני לחברתו התמימה. כמו כן, כדי לנצל את ההזדמנות לנקות את האורוות מגורמים לא רצויים. עכשו זה הזמן לסיים קשרים לא חשובים. בהצלחה!

By the way, Mercury started its retreat yesterday, February 6, in Pisces, and will be ended on February 28, 2014. Let's all hope that no further mishaps of this kind are expected in communication between a nervous somebody and his innocent girlfriend. Also, it's time to end unimportant relationships. Good luck!