ארכיון תג: מדרכה

מדרכה Sidewalk

מדרכה מטונפת ופרחים Filthy sidewalk and flowers

מדרכה מטונפת ופרחים   Filthy sidewalk and flowers

מקום ניכר בנקיונו, מה שמעיד על אלה המנהלים אותו ואלה המתגוררים בו. כשהמדרכות מטונפות, מה כבר יכול להיות טוב במקום כזה?

A place is recognized by its cleanliness, which indicates of those who administrate it and those who live in it. When the sidewalks are dirty, what can be good in such a place?

פרחים, יופי, אדניות, מדרכה מטונפת Flowers, beauty, planter, filthy pavement

מה שוה יפי הפרחים כשהמדרכה כה מטונפת What is worth the beauty of the flowers when the sidewalk is so filthy

 

אין אף אחת No One

מדרכה יחסית נקיה ברחוב בחדרה A relatively clean pavement in a street in Hadera

מדרכה יחסית נקיה ברחוב בחדרה A relatively clean pavement in a street in Hadera

Alicia Keys – No One

אני צועדת לאט, ראשי מורכן. המדרכות ברחוב בו שוכן בית המלון שלי שטופות, מטואטאות, נקיות. זה כל כך שונה מן המדרכות המטונפות בעיר בה אני גרה. אני מביטה במרצפות בהתפעלות. נו שוין, כל עוד אין הן מביטות בי חזרה, כבר טוב.

I walk slowly, my head down. The pavements in the street where my hotel located are washed, swept, clean. It's so different to the dirty pavements in the city I live in. I stare at the paving stones with admiration. Well, as long as they don't stare back at me, that's OK.

Emmylou Harris – For No One

צעידה על המדרכה Walking on the pavement

צעידה על המדרכה Walking on the pavement