ארכיון תג: מהפכת סטונוול

חמישים שנה למהפכה Fifty Years of the Revolution

How We Got Gay (Documentary)

השנה, מצעדי הגאוה הם בסימן של חמישים שנה למהפכת סטונוול. חמישים שנים חלפו! איך הזמן טס גם כשלא נהנים.

This year, the Gay Parades are celebrating the 50th anniversary of the Stonewall Revolution. Fifty years have passed! How time flies even when you don't have fun.

כשזה קרה, הייתי בת 15. הייתי מוטרדת מדברים שונים לגמרי מאשר המהומות בסטונוול. אין לי מושג כלשהו אם אלה הגיעו לחדשות אצלנו. אם כן, הם לא הגיעו אלי. בגיל 15 לא העליתי בדעתי שיש דבר כזה – לסביות, הומואים וכיו"ב. בחברה בה גדלתי, אף אחד לא דיבר על זה ולא הבחנתי שיש בכלל זוגות מאותו המין. מי חשבה בכלל שאפשר להתאהב באישה ולחיות איתה? ודאי לא בגיל הזה וגם לא בגילים מאוחרים יותר. לא בישראל של השנים ההם.

When that happened, I was 15. I was troubled by things quite different from the riots at Stonewell. I have no idea if they came to our news. If so, they did not reach me. At the age of 15 I never imagined that there was such a thing as lesbians, gays, etc. In the society where I grew up, no one talked about it and I did not notice that there were any same-sex couples. Who ever thought she could fall in love with a woman and live with her? Certainly not at this age nor in later ages. Not in Israel at those years.

How the Stonewall Riots Sparked a Movement

רוב הפעמים זה בא במבט לאחור. דברים שקרו לך, אותם חשת, חוית, פתאום מקבלים משמעות חדשה והבנה שמה שחשבת שאת, לא ממש נכון. כל חייך היית מה ומי שהיית ופתאום את "אחרת", "שונה". לדור שלי לא היה קל. אצל הדור שלי זה לא היה מקובל. בהחלט לא כמו אצל הדור הנוכחי. לא שלהם קל – החברה עדיין אינה ממש מקבלת אותנו – אבל פחות נורא. אצלנו זה היה נפילת השמיים ואצלם זה פחות נורא. יש גם נִרְאוּת גדולה יותר, מה שלא היתה אצלנו.

Most times it comes back looking. Things that happened to you, that you felt, experienced, suddenly get a new meaning and you understand that what you thought about yourself, is not really true. All your life you were what and who you were and suddenly you are "different". It was not easy for my generation. It was not acceptable at my generation. Certainly not like at the current generation. It's not easy for them – the society still does not really accept us – but it's not so bad. For us it was as if the fell, and for them it's less terrible. There is also greater visibility, which we did not have.

אחת השאלות המרכזיות שנהגנו לשאול זו את זו, היתה: "מתי ידעת?" אף הטרוסקסואל אינו שואל את רעהו מתי נודע לו שהוא כזה. מדהים, אה? אנחנו עדיין שואלות. לפחות היום זה מתוך מוּדָעוּת שאנחנו לא "מוזרות" או "שונות" מאף אחד אחר. אנחנו מה שאנחנו.

One of the main questions we used to ask each other was: "When did you know?" No heterosexual asks each other when they find out that they are such. Amazing, Ha? We still ask. At least today it is out of the awareness that we are not "weird" or "different" from anyone else. We are what we are.

במשפט אחד:

חמישים שנה! מעניין איך זה יהיה בעוד חמישים שנה, כשיחגגו (אם בכלל) מאה שנה למהפכה. אני כבר לא אהיה פה כדי לחוות את זה.

In one sentence:

Fifty years! I wonder how it will be in fifty years, when they celebrate (if at all) a hundred years of the revolution. I will not be here to experience it.

 

Stonewall Uprising – full movie