ארכיון תג: מלים פוגעות

מלים, מלים, מלים Paroles, Paroles

דלידה ואלן דלון – מלים, מלים

Dalida & Alain Delon – Paroles, Paroles

היא התכוונה לכל מלה שהוציאה מפיה. לפחות היתה כנה.

She meant every word she uttered. At least she was honest.

לא פעם ולא פעמיים אמרתי לה שמלים עלולות לפגוע וכי כדאי לה לשקול כל מלה לפני שהיא משמיעה אותה. "אם לא רוצים לשמוע את דעתי, אז שלא ישמעו, אבל אני בהחלט אשמיע את שיש לי לומר", נהגה להתריס כנגדי, כאילו הייתי האויבת שלה. פעמים רבות נמנעתי מלהעיר לה על דבריה או על התנהגותה. לא היה טעם.

Not once or twice I told her that words might hurt and that she should consider every word before uttering it. "If people don't want to hear my opinion, then they shouldn't hear, but I will definitely voice what I have to say," she used to defy me, as if I was her enemy. Many times I avoided commenting on her word and behaviour. There was no point.

"מלים, מלים, מלים", נהגה להשיב למי שעדיין לא הכיר אותה והעיר לה. "במקום להתיחס לאיך שאמרתי את זה, תתיחס לתוכן, למהות." אף אחד לא רצה להתיחס לא לתוכן וגם לא למהות בגלל הצורה בה השמיעה את דבריה.

"Words, words, words," she replied to those who did not yet know her and remarked to her. "Instead of referring to how I said it, consider the content, the essence." No one wanted to relate neither to the content nor to the essence because of the way she uttered her words.

Mina & Alberto LupoParole Parole

במשפט אחד:

ישנם אנשים שלדבר איתם זה בזבוז זמן, כמו לדבר אל הקיר.

In one sentence:

There are some people that talking to them is a waste of time, like talking to the wall.