ארכיון תג: מעריב

יתגדל ויתקדש Exalted and Sanctified

הקמת אוהל האבלים Setting up the mourning tent

הקמת אוהל האבלים Setting up the mourning tent

אוהל האבלים הוקם בבוקר של חמישי שעבר. אני מניחה שמחר בבוקר הוא יפורק.

The mourning tent was set up in the morning of last Thursday. I assume it will be disassembled tomorrow morning.

בפעמים הקודמות, עמד האוהל במשך יום אחד ופורק למחרת. אנשים באו אחרי הלוויה, קיימו את סעודת ההבראה, התפללו מנחה ומעריב, פרשו לביתם ובבוקר שלמחרת, עת קמתי בשעה הרגילה, האוהל כבר לא היה. לפעמים נדמה היה לי כאילו חלמתי חלום. היה כלא היה.

The previous times, the tent stood for one day and was disassembled the next day. People came after the funeral, had the convalescent meal, prayed Mincha and Ma'ariv, retired home and the next day, when I woke up at my usual hour, the tent was gone. Sometimes it seemed like I dreamt the whole thing. As if it had never been.