ארכיון תג: משיאות המשואות תשע"ד

זמן נשים Time for Women

לתפארת מדינת ישראל

To the glory of the State of Israel

הבה ונשיא משואות לתפארת מדינת ישראל

הבה ונשיא משואות לתפארת מדינת ישראל  Let us light torches for the glory of the State of Israel

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, זמן נשים! כבר מזמן שהזמן הזה היה צריך לבוא, אבל איך אומרין במקומותינו: "מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא". אני מקוה שזה לא יהיה חד פעמי ומעתה והלאה יקפידו על שוויון ובכל טקס ידאגו להעלות על נס את הנשים ופועלן ולעולם לא יקרה יותר שפרסים מוענקים לזכרים שבחבורה ורק מעת לעת מביאים אשה אחת לקישוט. אני מקוה שמה שראינו בטקס אמש יהיה פתיח ודוגמא לשנים הבאות עלינו לטובה ונשים לא תקופחנה יותר. אנחנו הרי לפחות מחצית מן האוכלוסיה, הגיע הזמן שתרומתנו לחברה ופעילותנו בקרבהּ תוכרנה ותכובדנה, לפחות כמו שנוהגים במגדר הפחות מוצלח, הפחות ראוי. מותר לחלום ולקוות, נכון?

Shehecheyanu vekiymanu vehigi'anu lazman hazeh (who has granted us life, sustained us and enabled us to reach this occasion), women's time! It should have come a long time ago, but how do we say in our places: "Better late than never." I hope that this won't be a one-time event and henceforth they will ensure equality and every ceremony they will honour and celebrate women and their work, and it will never happen anymore that prizes are awarded to males and only occasionally bring one woman for decoration. I hope that what we saw at the ceremony last night will be a prelude and an example of the years to come where women won't be deprived anymore. After all, we are at least half of the population, the time has come for our contribution to society and our activity within it to be recognized and respected, at least as we do with the less successful, the less worthy gender. You can dream and hope, right?

אמנם לא הייתי זבוב על הקיר של הועדה שבחרה את מדליקות המשואות השנה, אך אני מאמינה שעבודתה לא היתה קלה. ישנן נשים רבות בקרב כל שכבות העם הראויות להדליק לפידים בכל השנים מעתה ועד עולם ואיך אפשר לבחור? על כל אחת שהדליקה את המשואה אמש, ישנן עוד עשרות אם לא מאות נשים מתאימות. עלינו רק לשים אליהן לב. הן מסביבנו, אם נשכיל לראות ולא להעלים עין. איפה הנשים שלא שייכות לליכוד, שעשו למען המדינה לא פחות משדרנית המחתרת?

Although I was not a fly on the wall of the committee that chose the torches' lighters this year, I believe that its work was not easy. There are many women among all classes of people worthy of lighting torches in all years from now to forever, so how can one choose? For everyone who lit the torch last night, there are dozens if not hundreds of suitable women. We just have to pay attention to them. They are around us, if we can see and not turn a blind eye. Where are the women who do not belong to the Likud, who did for Israel no less than the underground transmitter?

זמרשתאנו נושאים לפידים

zemereshet – We carry torches

משום שיום חג לנו היום, אני מתאפקת (בכל כוחי, עלי לציין) ואינני מעירה את שיש לי להעיר על זו שעומדת בראש משרד התרבות והספורט, המחריבה ומקלקלת כל מה שמגיע לתחום אחריותה ואני מתפללת ליום בו לא נראה אותה בציבור, כמו גם את חבר מרעיה השרים, משום שאנחנו ראויים לאנשים הגונים, ישרים, טובי לב ורחמנים שישרתו אותנו, העם ולא ירדו בנו כפי שהללו עושים ברשעותם. גם את הדלקת המשואות הצליחה לקלקל בבחירה הפוליטית. לוא לפחות היה איזון.

Because it's a day to celebrate today, I restrain myself (with all my might, I must say) and I don't comment what I have to comment on the head of the Ministry of Culture and Sport, which destroys and spoils everything that comes to her responsibility, and I pray for a day when we will not see her in public, and the rest of the ministers as well, because we deserve decent, honest, kind and compassionate people to serve us, the people, and will not domineer us as they do with their wickedness. Even the lighting of the torches she succeeded to spoil by her political choice. If at least there was a balance.

כמו כן, אינני יכולה שלא לתהות מדוע אי אפשר היה להעלות את הטקס ליוטיוב ובעיקר את החלק של מדליקות המשואות, כדי שאוכל להוסיף פה בבלוג. לדבוקה לכסאה הפתרונים מן הסתם. או שלא? שגם פה אין הלזו יודעת מה נעשה בתחום אחריותה ומה עליה לעשות?

Also, I can't help but wonder why it was impossible to upload the ceremony to YouTube, and especially the part of the torchbearers so I could add it to my blog here. The stuck to her chair probably has the answer. Or not? That even here that person has no idea about what is done in the area of ​​responsibility and what should she do?

פוליטיקה – 29/04/2014 – טקס הדלקת המשואות בסימן זמן נשים

לטעמי, אם מדובר בזמן נשים, אז למה לא הלכו עם זה עד הסוף? אפשר היה לוותר על הנחייתו של הקריין (שכחתי את שמו) ולהביא קריינית ראויה לצדה של שמירה אימבר (אורלי יניב, לדוגמא). אפשר היה גם לוותר על הופעתו של יהורם גאון ולצרף שחקנית-זמרת נוספת, אני סמוכה ובטוחה שלא היינו ניזוקות. נו, שוין, אין דברים מושלמים… למרות זאת, היה הטקס יפה מאוד, מרשים ומכובד. בנחמות פורתא ובחסדים קטנים נתחזק ונעמוד בפרץ ובאתגרים הנכונים לנו.

In my opinion, if it's women's time, why did not they go all the way with it? They could skip the male presenter (I forgot his name) and bring a proper female announcer alongside Shamira Imber (Orly Yaniv, for example). It was also possible to give up the appearance of Yehoram Gaon and add another songster-actress. I am certain that we would not be harmed. Well, Shoyn, there are no perfect things… Still, the ceremony was very beautiful, impressive and dignified. In small consolations and slight favours we will strengthen ourselves and stand in the right stranglehold and challenges waiting ahead of us.

תעלה המשואה לתפארת המדינה

תעלה המשואה לתפארת המדינה  May the torch rise to the glory of Israel

בתמצית:

הגיע זמן נשים לתפארת מדינת ישראל!

In essence:

It is time for women to glory to the State of Israel!

 

קישורים:

לקראת יום העצמאות ה-66: היכרות אישית עם מדליקות המשואות אתר מאקו

נשים בפלמ"ח אתר הפלמ"ח

נשים בפלמ"ח ויקיפדיה

אחיות, לוחמות ואמהות אתוס ומציאות במבחן בנות דור 1948 ד"ר יונית עפרון

 

Links:

Women of the Hagana The Hagana site

Women in the Israel Defense Forces Wikipedia