ארכיון תג: נימוס

נימוס, צריך נימוס   Politeness, We Need Politeness

What Is the Point of Spirituality?

עבר קצת זמן, כמעט חודש. אני שכחתי. הוא, מסתבר, לא, אם כי בהחלט לקח את הזמן שלו.

It's been a while, almost a month. I forgot. He, it turns out, didn't, though he definitely took his time.

האיש התקשר. האמת, לא ציפיתי. אמנם החלפנו מספרי טלפון, אך לא ציפיתי שהוא יתקשר. אני בהחלט לא התכוונתי לחייג אליו. זה מסוג ההכרויות שמתאימות לזמן שלהן, שמצריכות עיתוי מסוים. בזמן שהחלפנו מספרי טלפון, חשבתי שיכול יהיה להיות נחמד לשבת איתו פעם לקפה. איני נוהגת להתחבר עם א/נשים בגיל של ילדַי, על מה כבר אפשר לדבר איתם? איתו, חשבתי שהקטע של הרוחניות יכול להיות מעניין. נדברנו להפגש לקפה.

The man called. Truthfully, I didn't expect him to. Indeed, we exchanged phone numbers, but I didn't expect him to call. I certainly didn't mean to call him. It is the kind of acquaintances that suit their time, that requires a certain timing. While we exchanged phone numbers, I thought it might be nice to have a coffee with him at the right occasion. I don't usually connect with people my children's age, what about is there to talk with them? With him, I thought the spirituality part could be interesting. We agreed to meet for coffee.

אני שמחה להחליף רעיונות ודעות עם אנשים חדשים שנראים מעניינים, גם אם הם גברים וגם אם הם קטינים. מכל מלמדי השכלתי. ציפיתי להחכים בפגישה הזו, ללמוד דברים חדשים.

I'm happy to exchange ideas and opinions with new people who seen to be interesting, even if they are men or minors. I learn from everybody. I was looking forward to this meeting, to learn new things.

נימוס, לדעתי, אינו ענין של גיל, אלא של חינוך, בהתאם למה שחינכו אותך בבית או במסגרות שמחוצה לו. הוא אחר בשעה. אחרי רבע שעה, בה ישבתי וקראתי בלי שזה יראה את פניו, החלטתי לקום וללכת. כמה זמן אפשר לשבת לבד בבית קפה? ברגע שהתכוונתי לקום ממקומי, הגיעה מישהי מהחבורה שלנו לשולחני. "היי", אמרה כשהבעת שמחה גלויה על פניה, "את לבד?" ראיתי את התקוה בעיניה.

"כבר לא", עניתי, "הנה, את פה. רוצה לשבת איתי?"

"תודה!" היא קרנה כולה. גם אני שמחתי לראותה. "אני בדרך לקניות והתחשק לי כוס קפה, אבל לא רציתי לשבת לבד ואז ראיתי אותך מבעד לחלון, אז נכנסתי. איזה מזל שאת פה!"

חייכתי אליה. זה מאותם ארועים בחיים שקורים בצורה ממש טמירה ובלתי ניתנת להסבר. ההוא לא הגיע והנה, הגיעה ההיא. היקום בהחלט טוב אלי!

Politeness, in my opinion, is not a matter of age, but of education, in accordance with what you have been educated at home or outside. He was an hour late. After fifteen minutes, as I sat and read without him showing his face, I decided to get up and go. How long can you sit alone in a café? As soon as I was about to get up, someone from our group came to my table. "Hi," she said with an expression of joy on her face, "are you alone?" I saw the hope in her eyes.

"Not anymore," I replied, "here you are. Want to sit with me?"

"Thanks!" She beamed all over. I was glad to see her too. "I'm on my way to shopping and I fancy a cup of coffee, but I didn't want to sit alone and then I saw you through the window, so I walked in. How lucky it is that you are here!"

I smiled at her. It is from those events in life that happen in a really mysterious and inexplicable way. He didn't arrive, but then she did. The universe is definitely good to me!

ישבנו בכיף. תמיד כיף עם מישהי מהחבורה. לא סתם אנחנו חבורה. כל אחת מאיתנו מעשירה את זולתה בדברים רבים וכיף לבלות עם כל אחת. אין אצלנו ריבים, לא מחלוקות ואם ישנם חילוקי דעות לגבי משהו, אנחנו מישבות את אלה בנחת ובצורה משביעת רצון לכל הצדדים הנוגעים בדבר. תמיד כיף.

We sat down and had fun. It's always fun with someone from our group. We are not a group not in vain. Each of us enriches others with many things and it's fun to spend time with each one. We have no quarrels, no disputes, and if there are any disagreements about something, we will settle these down comfortably and satisfactorily to all parties involved. It's always fun.

יצאנו אל הרחוב ההומה. חככתי בדעתי אם להכנס איתה לסופרמרקט כדי לקנות כמה מצרכים במקום ביום ששי. החלטתי שעדיף ביום ששי, כי עד אז יתווספו לי מן הסתם עוד. שמתי פעמי לעבר הבית. הספקתי לצעוד מספר צעדים כשמאן דהוא התנשף מאחורי וטפח על כתפי. "היי", אמר החצוף. הוא אפילו לא טרח להתנצל. לא טרחתי לענות לו. המשכתי ללכת. "חכי רגע!" הפציר בי, מתנשף עדיין. נראה היה שהוא רץ עד לפה. לא טרחתי לחכות. אין לי כוח לחסרי נימוס!

We went out onto the bustling street. I was pondering whether to go to the supermarket with her to buy some groceries instead on Friday. I decided it was better on Friday, because by that time I would probably have more to add. I headed toward the house. I managed to take a few steps as somebody panted behind me and patted my shoulder. "Hi," said the cheeky. He didn't even bother to apologize. I didn't bother to answer him. I kept going. "Wait a second!" he begged me, still panting. He seemed to be running up to here. I didn't bother to wait. I have no strength for impolite people!

Nits – Home Before Dark

במשפט אחד:

כנראה שהוא היה משועמם, אין לי דרך אחרת להסביר את מה שקרה.

In one sentence:

He must have been bored, I have no other way to explain what happened.

סבתא זקנה Old Grandma

זקנה בסופרמרקט An old lady in the supermarket

זקנה בסופרמרקט An old lady in the supermarket

אני אמנם סבתא, אך בהחלט מרגישה צעירה. ששים זה הרי הארבעים החדש. גיל הוא רק מספר ומה שחשוב זה הבריאות שלך (טפו-טפו-טפו + מלא חמסות!!!); ההרגשה שלך, שזה דבר סוביקטיבי; ואיך את נראית, שזה כבר אוביקטיבי.

Indeed, I am a grandma, but I definitely feel young. By all means, sixty is the new forty. Age is just a number, and what's important is your health (touch wood); how you feel, which is subjective; and how you look, which is objective.

אני בסופרמרקט, עומדת ליד ארגז העגבניות ובוררת לי בנחת את המתאימות לי. אני אוהבת אותן באמצע, לא גדולות מדי וגם לא קטנות מדי. למדתי, שעגבניה בגודל ממוצע, כמו גם מלפפון בגודל ממוצא, יחד עם בצל ירוק, דופן של פלפל, דופן של גמבה, ארבע כפות חומוס גרגרים וכנ"ל אפונה ירוקה, מתאימים לי לכמות הסלט שאני צריכה לארוחת הבוקר היומיומית שלי.

I'm in the supermarket, standing by the tomato crate, and selecting leisurely those that are most suitable for me. I like them average, not too big and also not too small. I've learned that a tomato with an average size, like also a cucumber with an average size, together with scallion, a quarter of a pepper, a quarter of a red sweet pepper, four spoons of chickpeas, and the same amount of green peas, all fit to the amount of salad I need for my daily breakfast.

תוך שאני שקועה במלאכת הבחירה, אני שומעת ברקע קול לועג של ילד: "הנה סבתא זקנה." אמנם אני סבתא, אך לא נראה לי שהמלה 'זקנה' נדבקת אלי, ולכן אני מעבדת את הרעש הזה ככזה שאינו מופנה כלפי. לוקחת את השקית עם העגבניות שבחרתי, מניחה אותה בתוך העגלה וממשיכה לכיוון המלפפונים. אני חולפת על פני עגלת סופר עם שני ילדים עומדים בתוכה. הקטן יותר מצביע עלי וצועק שוב בקול רם ולועג: "הנה סבתא זקנה", וצוחק צחוק גדול.

While being immersed in my task of choosing the right tomatoes, I hear in the background a mocking child's voice: "Here is an old grandma." Indeed, I am a grandma, but I don't see how the word 'old' can be attached to me; therefore, I process that noise as such that wasn't addressed to me. I take the plastic bag with the tomatoes I selected, put it in the cart and move to the cucumbers' direction. I pass by a supermarket cart with two kids standing in it. The smaller one points his little finger at me and again shouts in a mocking loud voice: "Here is an old grandma", and laughs a big laugh.

דרך ארץ Courtesy

פייסבוק. שתי שיחות, שני עולמות, שתי תגובות שונות בתכלית

Facebook. Two conversations, two worlds, two very different responses

anonymous1ee

מסקנה? יש הבדל משמעותי (שלא לומר עצום) בין מי שמקפיד על לקיחת תרופותיו בזמן ובין מי שמזלזל בנושא.

Conclusion? There is a significant difference (not to say huge) between those who make sure to take their medications on time and those who dismiss the issue.

♀♀

למאן דהוא, מכר שלי, יש אתר בפייסבוק המקדם דו-קיום בין שני עמים. מאן דהיא (לא אני…) התלהבה מזה מאוד, הצטרפה לקבוצה ונהגה להעלות בכל ששי, לקראת שבת, תמונה ובה סמלים יהודיים בצרוף ברכה חמה לעם היהודי (אלה אנחנו) באשר אנו. מה לא בסדר בזה? במה זה מפריע לאתר? למה שזה יפריע למאן דהוא, גם אם הוא בעל האתר?

Somebody, an acquaintance of mine, has a Facebook site promoting coexistence between two peoples. Somebody (not me…) was very enthusiastic about it, joined the group and used to upload every Friday, before Shabbat, a picture with Jewish symbols with a warm greeting to the Jewish people (these are us) wherever we are. What's wrong with that? What is it that interferes with the site? Why would it bother anybody, even if he is the site owner?

שבועות על גבי שבועות עלו הברכות וקיבלו תגובות חמות. יכול להיות שבעל האתר לא הבחין? קשה לי להאמין, אך כשאין נוטלין התרופות בזמן, מתרופפים הברגים והתוצאה הבלתי נמנעת היא מה שבחר מאן דהוא להעיר על מעשיה. הוא הגיב לה דלהלן: די כבר לעשות העתק הדבק כל שבוע למודעה חסרת כל אופי אישי, זה משעמם.

For weeks and weeks, the blessings were posted and received warm responses. Could it be that the site owner didn't notice? It's hard for me to believe, but when somebody doesn't take his medications on time, the screws are loosened and the inevitable result is what that somebody chose to comment on her posts. He responded to her as follows: It's enough to do copy and paste every week for an ad with no personal character, it's boring.

בתקוה שהיא לא ראתה את זה, אני פונה אליו בפרטי: למה בחרת להעליב את ___? מה היא עשתה לך? מה רע שהיא מעלה בכל שבוע ברכה לשבת? מה קורה לך? אני ממש לא מכירה את חוסר הנימוס הזה מצדך. מציעה לך להוריד את התגובה המפגרת שלך. היא קצת יותר מבוגרת ממך וזה ממש מגעיל איך שכתבת לה שההודעה שלה משעממת. חוצמזה, היא מעלה בכל פעם תמונה שונה. ____, תתעשת!!!

Hoping she didn't see it, I address him in private: Why did you choose to offend ___? What did she do to you? What's wrong with her posting a blessing for Shabbat every week? What's happening with you? I really don't know this unkindness on your part. I'm suggesting that you take off your stupid backlash. She's a little older than you and it's really disgusting how you wrote there that her ad was boring. Besides, she brings up a different picture every time. ____, get yourself together!!!

תשובת הזכר המצוי: שרון, אם כבר מדברים על סגנון, אז תרגעי את עם סגנון הדיבור שלך. הברכות שלה מעיקות עלי בקבוצה שלי וזכותי להביע דעה בעניין. לא חייבת לאהוב אבל תקפידי על שפה נאותה.

The answer of the common male: Sharon, if you talk about style, then calm down with your speech style. Her blessings burden me in my group and it's my right to express an opinion on the matter. You don't have to love, but make sure you use the proper language.

תשובתי (אחרי שבאמת לקחתי את תרופותי ובזמן, בחיי!): אתה יודע מה? אין לי מה לומר לך יותר. אתה כותב לאשה מבוגרת ממך שיכולה להיות סבתך בסגנון בוטה ואינך מתבייש? לא לקחת כדורים היום או מה? אם זה מעיק עליך, אתה יכול לכתוב לה את זה בצורה פרטית ולא לבייש אותה בפומבי. אני ממש מזועזעת ממך! אם אתה חושב שאני זו שלא בסדר, תמיד אתה יכול להסיר אותי מרשימותיך. לי נמאס מיחס כזה ממך. משהו ממש לא בסדר איתך!

My answer (after really taking my medication and in time, upon my life!): You know what? I have nothing more to say to you. You write with a blunted style to an older woman who can be your grandmother and you are not ashamed of yourself? Didn't you take your pills today or what? If it bothers you, you can write it to her privately and not to shame her publicly. I'm really shocked by you! If you think I'm the wrong one, you can always remove me from your lists. I'm tired of such a treat from you. Something is really wrong with you!

מאן דהוא בשלו: זה לא מעליב להגיד שלעשות העתק הדבק למודעה חסרת כל אופי אישי זה משעמם.

The shmuck sticks to his guns: It's not insulting to say that copy and paste to an ad that lacks any personal character is boring.

לא טרחתי לענות, חבל להשחית מלים לריק. מתי היו הזכרים המצויים קשובים לזולתם? העדפתי לדללו מרשימתי.

I didn't bother to answer, it's a shame to waste words. When did the common males listen to others? I preferred to delete him from my list.

♀♀

לידידה שלי יש יותר מזל בבחירת חבריה בפייס. היא אוהבת להגיב והרבה לכל מיני סטטוסים של הנמנים על רשימתה. יש בינינו כאלה שזמנם בידם… נפשו של אחד מחבריה קצה מן ההומור הדי מוגזם שלה (אני עדה, קראתי את החומר), אך משום שהוא אדם אחראי, הוא מקפיד על נטילת תרופותיו בזמן ובעיקר – על דרך ארץ. באדיבותה, היא שלחה לי את ההתכתבות ביניהם בפרטי.

A friend of mine is luckier in choosing her friends on Facebook. She likes to comment and a lot on statuses of people who are in her list. There are those among us who have time on their hands… One of her friends was fed up with her exaggerated humour (I'm a witness, I read the stuff), but because he is a responsible person, he makes sure to take his medication on time and especially – he is polite, he has courtesy. Kindly, she sent me the correspondence between them in private.

מְנוּמָסִי: היי חומד, אני חייב לומר לך שההודעות שלך לאחרונה משעשעות וגוררות כל מיני תגובות. אנשים קצת שואלים, מי זו האישה הזאת… והאמת שקצת לא נוח לי כל פעם מחדש להסביר את הקשר בינינו… אולי כדאי שנירגע קצת? מתומרת? מחקתי את התגובה לבינתיים… זה רק מביך אותי, סורי… אוי.. מקוה שאת לא כועסת…

Well-mannered: Hey sweetie, I have to tell you that your recent messages have been entertaining and have drawn all kinds of comments. People ask a little, who is this woman… And the truth is that I feel a little uncomfortable to re-explain our relationship every time… Maybe we should relax a little? What do ya say? I deleted the response in the meantime… It just baffles me, Sorry… oh.. Hope you're not angry…

המגיבה הסדרתית: חס ושלום לכעוס, חשבתי שזה משעשע. לא אעשה את זה יותר. סליחה! 🙂

The serial responder: God forbid, I'm not angry at all, I thought it was amusing. I won't do it anymore. Sorry! 🙂

מְנוּמָסִי: ידעתי שתביני אותי 🙂

Well-mannered: I knew you would understand me 🙂

המגיבה הסדרתית: אני תמיד מבינה, לא לדאוג, חביבי. תמיד עדיף להסביר לי דברים כאלה במפורש מאשר לבלוע ולסבול לשוא. תודה על ההערה וההארה. בשמחה ובששון וברוח טובה.

The serial responder: I always understand, not to worry, dear. It's always better to explain things like that to me than to swallow and suffer in vain. Thanks for the comment and enlightenment. With joy and pleasure and good spirit

מְנוּמָסִי: נשיקות חמדתי הנאווה

Well-mannered: Kisses my fair sweetheart

♀♀

ואידך זיל וגמור!

As for the rest – go and learn it!

 anonymous7ee

אגב, מרקורי התחיל את נסיגתו אתמול, ה-6 בפברואר, במזל דגים ויסיים ב-28 לפב' 2014. נקוה כולנו שאין צפויות לנו תקלות נוספות מעין אלה בתקשורת בין מאן דהוא עצבני לחברתו התמימה. כמו כן, כדי לנצל את ההזדמנות לנקות את האורוות מגורמים לא רצויים. עכשו זה הזמן לסיים קשרים לא חשובים. בהצלחה!

By the way, Mercury started its retreat yesterday, February 6, in Pisces, and will be ended on February 28, 2014. Let's all hope that no further mishaps of this kind are expected in communication between a nervous somebody and his innocent girlfriend. Also, it's time to end unimportant relationships. Good luck!