ארכיון תג: סתו

עלה נושר   A Falling Leaf

איווה קסידיעלי שלכת

Eva CassidyAutumn Leaves

מה מסמל בעיניכן עלה נושר?

What does a falling leaf symbolize to you?

כשאני חושבת על עלה נושר, זה בדרך כלל במונחים של סתו, שלכת, נבילה, קמילה. מישהי אמרה לי שאצלה זה אחרת לגמרי. מבחינתה, עלה נושר מסמל התחדשות, פינוי מקום לעלים אחרים לצוץ, לפרוח, לגדול.

When I think of a falling leaf, it's usually in terms of autumn, fall, withering, wilting. Someone said to me it was completely different for her. For her, a falling leaf is a symbol of regeneration, freeing space to other leaves to emerge, to bloom, to grow.

במשפט אחד:

נשים שונות, דעות מגוונות, מגוון את החיים ועושה אותם מעניינים.

In one sentence:

Different women, diverse opinions, diversifies life and makes it interesting.

עוד לא חורף Not Winter Yet

מאניק סטריט פריצ'רז – עיצוב לחיים

Manic Street PreachersA Design for Life

הרוח תפסה אותי בלתי מוכנה. מבעד לחלון דירתי, נראה היה מזג האויר סביר, הפוך ממה שהחזאים איימו שיקרה.

The wind caught me unprepared. Through the window of my apartment, the weather seemed reasonable, the opposite from what the forecasters threatened to happen.

בדיוק ברגע בו דרכה כף רגלי מחוץ לבנין, כאילו היה זה סימן לרוח להתחיל לנשב בהכי חזק שהיא יכלה. חשבתי על אותו יום בו אמרת לי שאינך יכולה להתמודד יותר עם מה שאנחנו, שזה גדול מדי וכבד לך. גם אז נשבה רוח גדולה שטלטלה אותי בעוצמה שלא הייתי מסוגלת לעמוד בפניה. גם אז.

Just as I set my foot outside my building, as if it was a sign for the wind to begin to blow as hard as it could. I thought about the day when you told me you could not cope anymore with what we were, that it was too big and heavy for you. There was a big wind then too, that shook me in such an intensity that I could not resist it. Even then.

גם הגשם תפס אותי כשלא ציפיתי לו. מזג האויר נראה כלועג לחזאים, מתעתע בהם ובנו. לא חשבתי שירד גשם בערב, עת אעשה את דרכי לביתי, משום שזה היה צפוי לרדת רק בלילה. לא התכוננתי. שוב נזכרתי בך. טיפות הגשם הגדולות שהרטיבו לי את החולצה הקצרה, גולשות במורד גבי ומחלחלות אל גופי, העלו לנגד עיני את המשך אותו היום, אחרי שסגרת בפני את דלתך ולא הותרת לי שום אפשרות לחזור.

The rain too caught me when I was not expecting it. The weather seemed to mock the forecasters, deceiving them and us. I did not think it would rain in the evening, when I would make my way home, because it was expected to rain only at night. I did not prepare for it. Again, I remembered you. The big raindrops that wet my short shirt, sliding down my back and seeping into my body, brought to mind the rest of that day, after you closed your door and left me no chance to return.

******

"זה עוד לא חורף", הסבירה החזאית, "זה ממש בקטנה. זה רק הלילה ומחר בבוקר, ואילו בשבת כבר תהיה עליה בטמפרטורות." עוד לא חורף, הסברתי לעצמי, אין מה להכנס לפניקה עדיין.

"It's not winter yet," explained the weatherwoman, "it's just on a small scale, it's only tonight and tomorrow morning, while on Saturday it will already be an increase in temperature." It is not winter yet, I explained to myself, there was nothing to panic about yet.

 Emilie-Claire BarlowRaindrops Keep Fallin' On My Head

כביסה מתנופפת ברוח Laundry Flapping in the Wind

PortisheadThe Rip

הבוקר התחיל עם איומים לגשמים מקומיים בצפון ובמרכז. בכל זאת שמתי מכונה. אלו יכולים להיות איומי סרק ואם תהיה רק רוח – הכביסה תתייבש מהר. צדקתי.

The morning started with threats of local rains in the north and centre. Still, I turned on the washing machine. These can be false threats and if there will be just a wind – the laundry will dry quickly. I was right.

היה לי מזל. לפעמים צריך ללכת עם התחושה הפנימית ולקוות לטוב. לפעמים זה יוצא בסדר, כפי שרצית ותכננת. ענין של מזל.

Sometimes you gotta go with your inner feeling and hope for the best. Sometimes it comes out okay, as you wanted and planned. A matter of luck. I was lucky.

Portishead – Roads [lyrics]

מסתבר שגם היא שמה יהבה במזל. יכולתי לראות את הכביסה מתנופפת ברוח ממרפסת השרות שלה, כמו אצלי.

Apparently she, too, put her faith in luck. I could see the laundry fluttering in the wind from her service balcony, like mine.

 

תמיד אהבת את התקופה הזו You Always Loved This Time of Year

Justin HaywardForever Autumn [lyrics]

הסתו כבר כאן. מתחיל להיות קריר בערבים. הרוח המנשבת בחוזקה מפיגה את חום היום ברגע שהשמש פורשת לה למנוחת הלילה. הלילות די קרים ודורשים שמיכת צמר.

Autumn is already here. It stars to be cool in the evenings. The wind blowing strongly soothes the heat of the day as soon as the sun sets for its night's rest. The nights are quite cold and require a woollen blanket.

 Moody BluesNights in White Satin

תמיד בתקופה הזו אני נזכרת בך, איך היית נושמת לרווחה על שהקיץ תם ושהחורף מתקרב. אני הייתי מקוננת לך על הקור הממשמש ובא ועל מזג האויר העגמומי הנכון לנו. בקיץ היינו מתווכחות על הדלקת/ כיבוי המזגן. את היית מדליקה ואני הייתי מבקשת לכבותו. בסופו של דבר, מצאנו פתרון: את היית מסתובבת בדירה בלבוש מינימלי עם המזגן הדלוק ואני הייתי לובשת חולצות ארוכות שרוולים ומתכסה בשמיכת צמר. אבל על פני הקפואות לא יכולתי לשים הגנה, גם לא על שפתי שהכחילו.

Always in this time of year I remember you, how you used to breathe a sigh of relief that summer was over and winter is approaching. I used to complain about the impending cold and the coming gloomy weather. All summer we used to argue about turning on/off the air conditioner. You turned it on and I asked to turn it off. In the end, we found a solution: you walked around the apartment in minimal attire with the air conditioner turned on, and I wore long-sleeved shirts, covering myself with a woollen blanket. But I couldn't defend my frozen face, also not my lips that turned blue.

Beth Gibbons – Autumn Leaves

אחר-כך הגענו לפתרון נוסף – להפרד.

Then we came to another solution – to break up.

Stay in – or Leave – a Relationship?

סתו Autumn

כמי שנולדה באביב, אני מעדיפה הכי את העונה "שלי", כמובן. יחד עם זאת, אני אוהבת גם את הקיץ וגם קצת את הסתו. אינני רוצה לקפח את החורף, חלילה – שלא יעמוד לו מבויש בפינה, אבל הלואי והיה פחות קר ואז היה לי כיף גם איתו. אני אוהבת חום ובחמסין אני פורחת. הרבה יותר נעים לי מאשר בקור.

Since I was born in the spring, I prefer better "my" season, of course. At the same time, I like both summer and autumn. I don't want to deprive winter, G-d forbid – it shouldn't stand embarrassed in the corner, but I wish it were less cold and then I could have fun with it too. I love warmth, so in the heatwave I flourish. I feel it's much more pleasant than in the cold.

אסתר עופרים – סתו [מלים]

Esther Ofarim – Stav (Autumn)

מדהים איך אפשר להמחיש באמצעות המוזיקה את הרוח הנושבת
It's amazing how the wind blowing can be demonstrated by music

 

סתו זו עונה יפה. אמנם כבר קר בלילות, אך הימים עוד מאירים פנים. אפשר עדיין ללכת לים, לחוש את הבריזה הנעימה ולהנות מזיוה של החמה. קציר אינה תל אביב המהבילה, חנוקת הבריזה מהים בידי בתים רבי-קומות. לנו אמנם אין ים, אך יש בריזה בריזתית מאוד גם בקיץ.

Autumn is a lovely season. Indeed, it's already cold at night, but the days are still bright. You can still go to the beach, feel the pleasant breeze, and enjoy the warmth of the sun. Katzir is not the steaming Tel Aviv, where the sea breezes are choked by high-rise houses. Although we don't have a sea, there is a very lively breeze in summer too.

אנטוניו ויואלדי – סתו (מתוך 4 העונות)

Antonio Vivaldi – Autumn (from the 4 Seasons)

"הסתו עמד אחר הכותל והערבים כבר נעשו קרירים. בלילות היתה הקרקע מתקררת מהר ועם שחר היתה הערבה מכוסה כמו אדמת מלֵחה, דוק לבנבן של כפור חולף." [והיום איננו כלה מאת צ'ינגיס אייטמטוב].

"The autumn stood after the wall and the evenings became chilly. At night the ground would cool down quickly and at dawn the willow was covered, like salty soil, a whitish patch of passing frost." [The Day Lasts More Than a Hundred Years by Chinghiz Aitmatov].

אצלנו בקציר, על הר אמיר, הסתו כבר באויר, מריחים את האדמה הרטובה בבוקר השכם. בערבים אי אפשר כבר לשבת בחוץ, תחת התאנה, בלי לעטות משהו מחמם על החולצה הקצרה, שַׁל למשל. דוק של קרירות מציף בגעגועים להתכרבלות. עלי התאנה מרשרשים ברוח הנושבת בהם, הנושאת בכנפיה את ניחוח היסמין מהגדר של השכנים.

In Katzir, on Mount Amir, autumn is already in the air. You can smell the wet ground in the early morning. In the evenings you can't sit outside, under the fig tree, without wearing something warm on your short shirt, a shawl, for example. A veil of coolness floods with nostalgia for curling up. The fig leaves rustle with the wind blowing in them, which carries the scent of jasmine from the neighbour's fence.

נטלי קולעלי שלכת

Natalie ColeAutumn Leaves

סתו זו עונה של געגועים. אחרי הקיץ והחופשה, אחרי הכיף והבילויים, אנחנו מנסות לחזור אל שגרת ימינו, אך הימים הנוראים בפתח, אחרי חודש הסליחות, ימים של התכנסות, הרהורים, אולי אף של חרטה על כמה ממעשינו.

Autumn is a season of longing. After the summer and the vacation, after having fun and enjoyment, we try to return to the routine of our day, but the High Holy Days in the threshold, after the month of Slichot, days of convergence, reflections, perhaps even remorse for some of our deeds.

מיכל טל ,שלמה ארצי, שולה חן וחנן יובל – תפילה לגשם

Michal Tal, Shlomo Artzi, Shula Cgen and Chanan Yovel – Prayer for Rain

סתו בסורביטון, אנגליה Autumn in Surbiton, England

הבעיה של הסתו (או אולי שלי) היא, שזו מבשרת את החורף, את הקור. הסתו שלנו, הישראלי, פחות קר מאשר זה של אירופה, שם גם הקיץ עלול להיות מוצף בגשם וקר מֵרוח. לא הייתי מוחאת אם הסתו היה נשאר להרבה יותר זמן ומקצר את תקופת החורף לקראת בוא האביב.

The problem of the autumn (or perhaps it's mine) is that it foreshadows the winter, the cold. Our autumn, the Israeli, is less cold than that of Europe, where summer may also be flooded with rain and cold. I wouldn't protest if autumn would stay much longer and shortened the winter period before spring comes.

Justin HaywardForever Autumn [lyrics]

פעם, בילדותי וקצת אחר כך, היה לנו גשם בסתו, היורה ירד בדרך כלל בסוכות, אחרי תפילת הגשם ("שאתה הוא ה' אלקינו משיב הרוח ומוריד הגשם"), בשעה שהיינו עושים דרכנו מבית הכנסת שעמד (ועדיין) ברחוב המקביל לשלנו. כולנו היינו בטוחים אז שתפילותינו נענו וזה הסימן מהשמיים. מאז, או שתפילותינו כבר אינן נענות או שהאקלים השתנה או שיש סיבה נוספת.

Once, as a child and a little later, we had rain in the fall, the first rain usually dropped down on Sukkot, after the rain prayer ["That you are the Lord our G-d, He who makes the wind blow and the rain fall" (additional prayer for rain, recited in the daily service)], while we were walking from the synagogue that was standing (and still is) on the street parallel to ours. We were all sure then that our prayers were answered and that was the sign from heaven. Since then, or our prayers are no longer answered or the climate has changed or there is another reason.

אריק קלפטון – עלי שלכת

Eric Clapton – The Falling Leaves [lyrics]

עץ הרימון שבחצר השכנים, נושק אל הגדר המשותפת ומשיל חלק מפירותיו גם אל חיקי. אני כבר צריכה להזהר כשאני תולה כביסה, פן יפול הפרי על ראשי, לא נעים. בראש השנה קטפתי כמה רימונים לקשט את שולחן החג. טעים הפרי, טעים מאוד. סתו ישראלי כבר בחלון שלי.

The pomegranate tree in the neighbours' yard, interfacing our shared fence and shedding some of its fruits into my lap as well. I should be careful when I hang the laundry, lest the fruit fall on my head, it's unpleasant. On Rosh Hashanah I picked a few pomegranates to decorate the holiday table. Delicious fruit, very tasty. An Israeli autumn is already in my window.

גלי עטרי – סתו ישראלי [מלים]

Gali Atari – Israeli Autumn

תהייה תמציתית:

איך, כשאפשר עדיין לנצל את האור, במקום להזיז את השעון שעה אחת אחורה, מזיזים דוקא קדימה ועוד מוסיפים חטא על פשע ועושים זאת זמן רב לפני שאר מדינות העולם? איך קורה שהשר חסר הבושה משקר במצח נחושה לאורך כל השנה שהפעם, הפעם זה יוארך ו— עורבא פרח? איך? איך לא קם כל העם כאיש אחד, מתעלם מן הגזרה המפגרת הזו של שר שלא ראוי לשרת אותנו (דמי הנרצחים עדיין הזועקים אלינו מן הפשלה בכרמל!!!) וממשיך בשעון הקיץ עד ששאר מדינות העולם ישנוהו? איך? ככה זה בישראל, עם צייתן, כבוי, המרשה לממשלה לרדות בו.

 

חפירות:

  1. אנטוניו ויואלדי ויקיפדיה
  2. ארבע העונות ויקיפדיה
  3. והקיץ עבר עירית דותן ודרור בן יעקב
  4. תפילת הגשם אתר איגוד בתי הכנסת העולמי