ארכיון תג: ענפי דקל יבשים

ל"ג בעומר שמח ה'תשע"ד Happy Lag BaOmer 2014

צוֹפִים שְׁמוֹקְפִים

Scouts Smouts

ל"ג בעומר שמח!

ל"ג בעומר שמח !! Happy Lag BaOmer

שני דקלים נטעתי בגני לפני 23 שנים עם הקמת הבית. לפני כחצי שנה, עמדה שכנה טובת-עין מול אחד מהצמד והביעה את תמיהתה על ש"בכל קציר הולכים הדקלים וכלים בגלל התולעת שאוכלת אותם ומעניין שאצלך הם ירוקים"… מאחר שאינני בולשת אחר שכנַי, לא היה לי מושג על הנגע. משכתי בכתפי והמשכתי את חיי, שוכחת את הענין לחלוטין.

Two palm trees I planted in my garden 23 years ago when I built my house. About six months ago, a good-eye neighbour was standing in front of one of the pair, expressing her wonder that "everywhere in Katzir the palms are diminishing due to the worm that eats them and it is interesting that yours are green"… Since I don't track my neighbours, I didn't know about the problem. I shrugged and continued with my life, forgetting the matter completely.

חודשיים לאחר מכן, באחד מגיחותינו חזרה ארצה מפאריז, הסבה ביאטריס את תשומת לבי לעובדה שאחד הדקלים מתחיל להצהיב והוא נראה כמתיבש. אתן יכולות לנחש איזה דקל זה היה… מאז, התפשט היובש ביתר שאת וענפי העץ החלו לנשור ולכסות את הדשא עד כלות.

Two months later, during one of our returning back from Paris, Béatrice drew my attention to the fact that one of the palm trees was beginning to turn yellow and it seemed to be drying up. You can guess what palm it was… Since then, the aridity has spread more and more and the branches of the tree have begun to fall and cover the grass completely.

הדקל היבש, הצהוב

הדקל היבש, הצהוב  The dry, yellow palm tree

שכן טוב-לב התנדב להשלים את המלאכה ולנקות את הדקל מענפיו המצהיבים, הנושרים. ערימה נכבדה נאספה לקראת מדורת יום העצמאות. השכן ניסה לשדל את הילדים העוברים ותרים אחר קרשים למדורותיהם לקחת את הענפים, משום שאלה מתאימים כשלד למדורתם. צריך היה לראות את עקימת הפנים כדי להאמין שהשמוקים הקטנים נהיו לנו פיין שמעקערים. השכן הביט בחבורה המגונדרת בבגדים הממותגים, הבלוריות מסורקות למשעי, חלק עם שביל בצד ומוס מוקפד, תמיהה גלויה שפוכה על פניו ושאל את עצמו מן הסתם איך זה הולך ופוחת הדור.

A kind-hearted neighbour volunteered to complete the job and clear the palm tree from its yellowing, falling branches. A considerable pile was collected for the Independence Day bonfire. The neighbour tried to persuade the passing children who were looking for planks for their bonfire to take the branches because they fit as a foundation for their fire. You had to see their curvature to believe that the little shmucks become finshmekers (fastidious). The neighbour looked at the elaborately bunch dressed in branded clothes, the neatly combed forelocks, part with a hair side-parting and meticulous hair mousse, an obvious amazement on his face and he probably asked himself how the generation was getting lesser in moralities.

את הערימה הזו העברתי בשבוע שעבר אל מצבור הגזם בעזרת ביאטריס בתוך שלוש שעות של עבודת-פרך. ביום חמישי האחרון, כרת השכן ערימה נוספת. כשסיים, עמדנו זה לצד זו להביט בעמל המתגבה ושוב עברה חבורת נערים בדרכם לקושש קרשים למדורה, חלק מהם מגלגל לפניו עגלות ריקות. השכן קרא לכמה מהם לבוא וליטול, אך המחזה הקודם חזר על עצמו – המהדרין לא אבו לגעת בערימה. אף אחד לא מצא לנכון לגלות אנושיות ולהושיט יד, גם אם אין הענפים הללו מתאימים להם. נערים חצופים, לבושים במדי צופים, כולל העניבה, מחליפים ביניהם מבטים ערמומיים לאמור: "אלה חושבים שאנחנו פראיירים… אבל אותנו הרי לא עשו באצבע…"

I moved this pile last week to the trimmed branches stockpile with Béatrice's assistance within three hours of hard work. Last Thursday, the neighbour cut another pile. When he was done, we stood side by side to look at the rising labour and once again a group of boys passed by on their way to gather planks for their bonfire, some of them rolling empty wagons in front of them. The neighbour asked some of them to come and take, but the previous scene was repeated – the Mehadrin (meticulous) refused to touch the pile. No one found it appropriate to show humanity and give a hand, even if these branches don't suit them. Cheeky boys, dressed in scout uniforms, including the tie, exchanged sneaky glances at to say: "They think we are suckers… but we weren't made with a finger…"

אני מניחה שתנועת הנוער גם היא הלכה ופחתה עם הדור, כי בימינו זה לא היה. לא שהייתי בתנועת נוער (אני הרי מהאו"ם), אבל היו לי שם חברוֹת וידעתי מה זה לכבד את החברוּת בה. זה החינוך שהנוער של היום מקבל, שאם מישהו מנסה לתת להם משהו, הרי זה לא בסדר, כי איך אפשר רק לתת כשכל העולם בנוי על ניצול?

I assume that the youth movement has also lessened with the generations, because such a behaviour wasn't in our days. Not that I was in a youth movement (I am from the UN), but I had friends there and I knew what it was to honour being scouts. This is the education today's youth receive that if someone tries to give them something, it is totally wrong, because how can one just give when the whole world is built on exploitation?

השכן עובד על זה

השכן עובד על זה  The neighbour is working on it

הפסידו. ערימת הענפים הללו היתה יכולה לסייע להם להבעיר את המדורה ביתר קלות, שלא לדבר על שהמדורה שלהם יכולה היתה להתנשא לגבהים, יותר מאשר כל מדורה אחרת בישוב.

Their loss. This pile of branches could have helped them to light the bonfire more easily, not to mention that their bonfire could rise to heights, more than any other bonfire in the community.

השכן הלך וביאטריס שאלה מה נעשה. עוד אנו עומדות ומקוננות זו באוזני זה על הדור הזה, עבר שכן אחר ושאל מה בדעתי לעשות עם הענפים הללו. לפעמים נוחת המזל בלי שנזמן אותו… לא רק שהלה שמח להעמיס את ערימת ענפי הדקל היבשה, הוא היה אדיב דיו להזמין אותי ואת ביאטריס למדורה של החבר'ה שלהם. אני סקרנית לראות את פניה של ביאטריס המתוקה כשזו תנגוס לראשונה בחייה בקארטושקעס הפריכים.

The neighbour left and Béatrice asked what we should do. As we were standing and lamenting in each other's ears about the current generation, another neighbour has passed by and asked what was I planning to do with these branches. Sometimes fortune lands without us calling it… Not only he was happy to load the pile of the dry palm branches, he was kind enough to invite me and Béatrice to his companions' bonfire. I'm curious to see Béatrice's sweet face when she first bites into her crunchy kartoshkes.

דקל יבש וצהוב

דקל יבש וצהוב   Dry and yellow palm tree

♀♀

ל"ג בעומר שמח לחוגגות!

Happy Lag BaOmer to the those who celebrate!

אסף נוה שלום – הלהבה עולה

Assaf Neve Shalom – The Flame Goes Up