ארכיון תג: ערב שנת 2019

נשיקה בחצות 2018 A Kiss at Midnight

הטלפון הנייד צפצף והתריע על הודעה נכנסת כמה דקות אחרי שהדלקתי אותו. "בואי! בואי! בואי!" היא קוראת לי אליה.

The cell phone peeped and alerted an incoming message a few minutes after I turned it on. "Come! Come! Come!" She calls me to her.

לא ממש בא לי, אך אני בודקת את האפשרויות: אם יהיה מקום במטוס אליה, אם זה יהיה במחיר סביר ואם בשעה סבירה. הכל התקיים, אך עדיין לא התחשק לי להזיז את עצמי. אצלנו 150c ואצלה 9. תשע!!! האם שוה לי לקפוא מקור בפאריז רק בשביל להתנשק איתה בחצות? לא בטוח.

I don't really feel like it, but I'm looking into the possibilities: if there will be a sit for me on the plane to her, if the price will be reasonable and will the flight be at a reasonable time. Everything ticked, but I still didn't feel like moving myself. We have 150c and she has 9. Nine!!! Is it worth for me to freeze in Paris just for the chance of kissing her at midnight? I'm not sure.

Welcome to 2018! Sydney New Year’s Eve Fireworks

בחצות היום, עולה מולי בסקייפ חברה בסידני אוסטרליה שמזמינה אותי לצפות בתצוגה המוקדמת של הזיקוקים ממרפסת ביתה שבחוף קוּגִ'י (Coogee Beach) לטובת הילדים האוסטרליים שלא רצוי כי יהיו ערים בחצות. אצלה תשע בערב. הזיקוקים נחמדים, לא עוצרי נשימה, רגילים כמו אצלנו ביום העצמאות. הזיקוקים המרהיבים באמת יעופו מעלה ויתפוצצו שלוש שעות לאחר מכן, על הגשר של נמל סידני.

At midday, a friend from Sydney Australia calls me on Skype and invites me to watch the early fireworks from her balcony at Coogee Beach. This early display is for the Australian children who should not be awake at midnight. It's nine o'clock in Sydney. The fireworks are nice, not breathtaking, they are ordinary like ours in Israel on Independence Day. The really spectacular fireworks will fly and explode three hours later, on Sydney Harbour Bridge.

ישנה טיסה אחר הצהריים ונוספת בערב. אני רוצה לצפות בשידור ישיר בזיקוקים מגשר סידני, כך שנותרה הטיסה בערב. אני מחליטה להחליט רק אחרי שאצפה בזיקוקים. האוסטרלית ואני סופרות יחד לאחור ומרעיפות זו על זו נשיקה וירטואלית. אצלנו כבר שלוש אחר הצהריים.

There is an afternoon flight and an another in the evening. I'd like to watch in live the fireworks from the Sydney Bridge, so the option of the evening flight remains. I decide to decide only after I'll watch the fireworks. The Australian and I count back together and give each other a virtual kiss. It's three o'clock in the afternoon here.

Sydney New Year’s Eve Fireworks 2019

כפי שאפשר לראות, היו הזיקוקים מרהיבים ביותר. אני מודה לחברתי ומניחה לה לפרוש ללילה שלה. שנה חדשה התחילה שם למטה.

As you can see, the fireworks were spectacular. I thank my friend and let her retire for her night. A new year began down there.

במשפט אחד:

החלטתי לא לטוס. השכנים הזמינו אותי לחגוג איתם את הנובי גוד וזה נראה לי מעניין. בחצות הלילה אנשק את המזוזה שלי.

In one sentence:

I decided not to fly. The neighbours invited me to celebrate Novy God with them and it seemed intriguing. At midnight I will kiss my mezuzah.