ארכיון תג: פושטי יד

איך זה קרה ? How did it Happen

Meet the people in work but living rough on the streets

איך קורה שבמאה ה-21 במדינת ישראל העשירה ובמדינות עשירות נוספות עדיין ישנם חסרי בית? איך קורה שעדיין ישנן מדינות עניות ברחבי העולם ואף אחד אינו עושה למיגור העוני הזה?

How is it that in the 21st century in the rich state of Israel and in other rich countries there are still homeless people? How is it that there are still poor countries around the world and no one does to eradicate this poverty?

גם היום ניגשתי לבנק; הפעם, כדי לקחת את פנקס הצ'קים שהזמנתי. את זה כבר אי אפשר להעביר אלי וירטואלית. כשהתקרבתי לסניף, זיהיתי את הקבצן מהפעם שעברה. הוא לא ראה אותי, כי בדיוק הביט לכיוון השני. ציינתי לעצמי לדבר איתו כשאסיים את הסידורים שלי בבנק. לא עלה על דעתי שהוא עלול ללכת משם. נראה לי שבזמן האחרון קורים לי דברים שצריכים לקרות. במדויק.

Today, too, I went to the bank; This time, to collect the check book I ordered. It is not possible to transmit it to me virtually, alas. As I approached the branch, I recognized the beggar from last time. He didn't see me, because he was just looking the other way. I mentioned myself to talk to him when I finished my bank arrangements. It didn't occur to me that he might leave. It seems to me that lately things that should have happen are happening to me. Accurately.

יצאתי מהבנק והוא ישב שם, בצד ימין, מביט בעוברים והשבים. עמדתי במרחק-מה ממנו וחיכיתי שיקרא לי "גב' כהן" כמו בפעם שעברה, אך הוא רק הביט מבעדי כאילו הייתי שקופה. התקרבתי אליו ושאלתי לשלומו. הוא לא ענה, רק פשט אלי את ידו. "מה, אתה לא קורא לי גב' כהן?" שאלתי.

הוא הרים אלי את מבטו והביט הישר אל תוך עיני. חיוך רחב עלה על פניו. "אה, זו את!" אמר והבנתי שהוא זכר אותי. "את כל כך דומה לה!"

I left the bank and he sat there, on the right, looking at the passers-by. I stood some distance away from him and waited for him to call me "Ms. Cohen" like last time, but he just looked through me like I was transparent. I approached him and asked how was he doing. He didn't answer, just reached his hand towards me. "What, you don't call me Ms. Cohen?" I asked.

He looked up at me straight into my eyes. A wide smile came over his face. "Ah, it's you!" He said and I realized he remembered me. "You look so much like her!"

חשבתי על איך אדם מגיע למצב כזה של לפשוט יד. מה הוא יעשה בחורף, בקור? שוב פתחתי את הארנק ושוב רוקנתי את תוכנו לתוך ידו. הלואי והייתי יכולה לעזור לו יותר.

I thought about how does a person get into such a state of begging for alms. What will he do in the winter, in the cold? I opened the wallet again and emptied its contents into his hand again. I wish I could be able to help him more.

Martha Stone – You're Homeless… Now What?

במשפט אחד:

איך זה קרה שאנשים כמוהו מתגוללים ברחובות ואין מי שידאג לרווחתם?

In a sentence:

How did it happen that people like him roam the streets and no one cares about their welfare?