ארכיון תג: פטריה

פטריה Mushroom

Paul Stamets – Stoned Ape & Fungal Intelligence

בחוץ, התפוצץ עלינו הגשם בכל עוזו, ברקים ניצתו והבריקו ורעמים רעמו בעוצמה.

Outside, the rain exploded on us with all its might, lightnings lit up and thunders roared intensively.

מילטנו את נפשנו לבית הקפה בו היא נדברה להפגש עם כמה מחברותיה כדי להציגני בפניהן. הן היו אמורות להיות חמש, אך רק ארבע היו ישובות ליד השולחן. התקרבנו אליהן.

We escaped into the café where she was to meet with some of her friends to introduce me to them. They were supposed to be five, but only four were sitting at the table. We approached them.

האריה ישן הלילה

Happy Hippo and Dog – The Lion Sleeps Tonight

"הפטריה טרם הגיעה", הודיעה מישהי.

הפניתי את ראשי אל מי שסחבה אותי לכאן, שני סימני שאלה גדולים בעינַי. לא ידעתי שאנו נפגשות גם עם פטריה. זו חייכה אלי, מניחה ידה בְּרַכּוּת על כתפי. "יש לנו מישהי בחבר'ה, שתמיד צצה, גם אם אינך מצפה לה. כמו פטריה אחרי הגשם, היא צצה ופתאום היא נוכחת. פטריה."

"The mushroom has not yet arrived," someone announced.

I turned my head to the woman who had dragged me here, two big question marks in my eyes. I didn't know that we were meeting also a mushroom. She smiled at me, resting her hand gently on my shoulder. "We have someone in the group who always popped up, even if you don't expect her. Like a mushroom after the rain, she pops up and suddenly she's present. A mushroom.

שיר סירת הבננה (של הארי בלאפונטה)

Happy Hippo and Dog – Banana Boat Song

שלוש שעות מאוחר יותר, אחרי שתי פרוסות נאות וטעימות של עוגת שוקולד ועוגת גבינה, קפה חמים וערב לחך וראש הומה מצלילי פטפוטי החבורה והצחוקים, נוכחתי פתאום לדעת ששום פטריה לא צצה לה ולא עלתה על שולחננו. בחוץ, חלף הגשם, מותיר אחריו כבישים רטובים ומדרכות מכוסות בשלוליות ענקיות. גם שם היא לא נראתה.

Three hours later, after two nice, delicious slices of chocolate cake and cheese cake, warm tasty coffee, and a head buzzing with the sounds of the group's chatter and laughter, I suddenly realized that no mushroom had come or popped up on our table. Outside, the rain had passed, leaving wet roads and sidewalks covered with huge puddles. She did not appear there either.

Richard Fortey – The Magic of Mushrooms [Documentary]