ארכיון תג: פירות חורף

היא לא אהבה מֶלוֹן   She didn't like Melon

Grow Melons from Seed

אנשים שונים, טעמים שונים, על זה אין מה להתווכח. כל אחת וטעמה היא.

Different people, different tastes, there's nothing to argue about. Each one has their own taste.

אני אוהבת פירות – הן של חורף והן של קיץ. פירות טעימים לי מאוד. פירות החורף עושים כיף בחך ומחממים את הגוף ואת הנפש במזג האויר הקר. פירות הקיץ העסיסיים מרוים את הצמאון וכיף לאכול אותם ישר מהמקרר במזג אויר חם. כמו גלידה, אך הרבה יותר בריא.

I love fruit – both winter and summer. Fruit is very tasty to me. Winter fruits make great taste to the palate and warm the body and soul in the cold weather. The juicy summer fruits are slaking thirst and it is fun eating them straight out of the fridge on hot weather. Like ice cream, but much healthier.

אני אוכלת פירות בתור ארוחה, לא בתור קינוח. מעולם לא היה לי את הקטע של לקנח ארוחה במשהו מתוק. ארוחה, מבחינתי, זו ארוחה ודברים מתוקים אני אוכלת לחוד, בנפרד מכל ארוחה שהיא. אני חשה שזה לא טוב לי לעיכול לערבב סוגים שונים של מאכלים שאינם משלימים זה את זה. אחר הצהריים, בין 4 ל-5, אני אוהבת להכין לעצמי צלחת עם פירות. בחורף זה תפוח, בננה ותפוז או קלמנטינה – או שלמים או חתוכים לסלט פירות. המיץ שנשאר בתחתית הצלוחית מרוה מאוד. בקיץ אני חותכת פלחי אבטיח או מלון. פעם אלה ופעם האחרים. לעולם איני אוכלת את שני הסוגים יחד. לא נראה לי שהטעמים משלימים זה את זה.

I eat fruit as a meal, not as a dessert. I've never had the bit of finishing a meal with something sweet. A meal, for me, is a meal and sweet things I eat separately, apart from any meal. I feel it is not good for me to digest different types of foods that are not complementary. In the afternoon, between 4 and 5, I like to make a plate of fruit for myself. In winter it is apple, banana and orange or clementine – either whole or cut into a fruit salad. The juice left at the bottom of the saucer is very satisfying. In the summer, I cut watermelon or melon into slices. Once this and another time the other. I never eat both types together. The flavours don't seem to complement each other.

אחר הצהריים ישבתי על המחשב בסקייפ, מולי מישהי חדשה שיצרה איתי קשר באתר ההכרויות בו שתינו מנויות. היא נראית נחמדה. שפת הגוף שלה בסדר. היא צלחה בהצלחה את השאלות שלי לגבי התחביבים שלה, אורחות חייה (חשוב לי שתהיה צמחונית, כמוני) ושטחי ההתעניינות שלה. אני שמחה תמיד לגלות שטחי התעניינות מגוונים, משום שזה פותח לי את הראש כדי להכיר דברים שלא הכרתי, הרי לא הכל למדתי במהלך חיי.

I sat in the afternoon at the computer on Skype, in front of me someone new who contacted me on the dating site where we both subscribed. She looks nice. Her body language is fine. She successfully managed my questions about her hobbies, her lifestyle (it's important for me that she would be vegetarian, like me) and her areas of interest. I am always happy to discover diverse areas of interest because it opens my mind to knowing things I did not know. After all, I did not learn everything during my life.

עשינו הפסקה. היא הלכה להכין קפה ואני חתכתי מלון לפלחים, העברתי לקערה ונשאתי אותה לחדר העבודה, להמשך שיחתנו שהיתה מעניינת עד כה.

אני נועצת את המזלג בפלח מלון ומציגה אותו לפניה. "רוצה?"

אני רואה את מבט ההפתעה והתעוב על פניה. "לא, תודה!" היא אומרת בקול תקיף. "אני לא סובלת מלון!"

עכשו הפנים שלי הופכים להפתעה גמורה. "איך אפשר לא לאהוב מלון?" איני יכולה שלא לתהות. בדרך כלל אני שומרת תהיות כאלה לעצמי, אך זה יצא ממני בלי שהספקתי לרסן את זה.

"עובדה!" היא מתעקשת.

We took a break. She went to make coffee and I sliced half a melon, put it in a bowl and carried it to the study, to continue our chat that had been interesting so far.

I stick the fork in a piece of melon and present it to her. "Wants to?"

I see the look of surprise and loathing on her face. "No thanks!" She says firmly. "I can't stand melon!"

Now my face becomes a complete surprise. "How can you not like melon?" I can't help but wonder. I usually keep such questions to myself, but it came out of me without being able to restrain it.

"Fact!" She insists.

How to Prune Watermelon Plants

במשפט אחד:

אין לי כוח למי שאינה סובלת מלון.

In one sentence:

I have no strength for anyone who can't stand melon.

פירות קיץ, פירות חורף Summer Fruits, Winter Fruits

The Singing Walrus – Fruit Song for Kids

בילדותי, פירות הקיץ הופיעו בקיץ ופירות החורף – רק בחורף. לפי הפרי, ידעת איזו עונה זו. היום, הכל מעורבב.

In my childhood, summer fruits appeared in summer and winter fruits – only in winter. According to the fruit, you knew what season it was. Today, everything is mixed up.

אני אוהבת את פירות הקיץ, רק שכאשר אוכלות אותם בחורף – טעמם שונה מאשר בקיץ, כשהם טריים ומובלים מן העצים הישר אל הירקנים בשווקים או במרכולים. החורף אינו מיטיב עם פירות הקיץ אחרי שעברו צינון במקררים. לא רק שאינם מחזיקים מעמד (בקושי יום-יומיים ממועד הקניה), הם גם לא טעימים בכלל.

I love the summer fruits, but when you eat them in the winter – they taste different than in the summer, when they are fresh and brought straight from the trees to the greengrocers in the markets or supermarkets. Winter does not benefit the summer fruits after cooling them in refrigerators. Not only do they not survive (barely a day or two from the date of purchase), they are not tasty at all.

Elizabeth Brauer – Are spotty fruits and vegetables safe to eat?

חלק ממנעמי העונה, אלה הפירות המאפיינים אותה. סתו הלך תמיד יחד עם ריח הגויאבה הנפלא. חבל שכבר שנים אין לנו גויאבות בראש השנה. החורף התאפיין בריח הקלמנטינות ובידיים הדביקות מן התפוזים שקילפת. באביב, היינו מתבשמים מפריחות עצי ההדר (אני כיניתי זאת 'ריח של יום העצמאות'). בקיץ, היה זה התירס שניחוחו נישא ברחבי הבית כשבישלנו אותו במטבח. הבננות הבשלות של הקיץ היו תאוה הן לעין והן לחֵך. איך היתה הסיסמא שלה: 'בננה – מתנה מהשמש באהבה'.

A part of the pleasures of the season, are the fruits that characterize it. Autumn always went along with the wonderful smell of the guava. It's a pity that we have not had guavas on Rosh Hashana for years. Winter was characterized by the smell of clementine and the sticky hands from the oranges you peeled. In the spring, we used to enjoy the smell of citrus trees (I called it Independence Day smell). In the summer, it was the corn that its fragrance was carried around the house when we cooked it in the kitchen. The ripe bananas of the summer were pleasing both to the eye and palate. How was its slogan: 'Banana – a gift from the sun with love'.

במשפט אחד:

שפע זה טוב; הענין הוא, שמרוב שפע, אין כל כך טוב.

In one sentence:

Abundance is good; the thing is, that with too much abundance, there's not so much good.

Happy Sunshine Friends – Fruits Song