ארכיון תג: פעם היה טוב יותר

פעם זה היה אחרת It Was Different Then

פרות רועות כמו פעם Cows grazing like in the old days

פרות רועות כמו פעם   Cows grazing like in the old days

אנשים מתגעגעים לפעם. בעיניהם, פעם היה יותר טוב. בעיני, לא כל כך.

People miss what used to be. In their eyes, it used to be better. To me, not so much.

"אני מתגעגעת לפעם", היא אמרה לי. "פעם, הכל היה פשוט כל כך, הרבה יותר טוב. מה שהולך היום – ממש נורא!"

חשבתי על זה ולא היה לי מה לענות לה. זה מה שהיא מרגישה, אז מבחינתה זה נכון לה. מבחינתי, אני מעדיפה את התקופה הנוכחית, בעיקר בגלל הטכנולוגיה.

"I miss how it was once," she said to me. "Once, everything was so simple, so much better. What's going on today – really terrible!"

I thought about it and had nothing to answer her. That's what she feels, so for her, it's true. For me, I prefer the current period, mainly because of technology.

ארובות של היום. גם פעם היו כאלה  Chimneys of these days. Once upon a time there were such too

ארובות של היום. גם פעם היו כאלה   Chimneys of these days. Once upon a time there were such too

"אינך חושבת כך?" שאלה כשראתה שאין לי מענה בשבילה.

הבטתי בה כדי לסמן לה שאני עדיין חושבת. היא שתקה והניחה לי. ניסיתי למצוא מה היה טוב פעם מבחינתי, יותר מאשר עכשו. לא מצאתי. "אינני בטוחה בזה", עניתי לבסוף. "ניסיתי למצוא משהו טוב בפעם, אך איני מוצאת. למה, לדעתך, היה פעם טוב יותר מאשר היום? אמרת שפעם היה פשוט יותר. פשוט זה טוב יותר? פשוט זה סתם."

הפעם היה תורה להרהר. נתתי לה את הזמן שהיא צריכה. אין לנו לאן למהר.

"Don't you think so?" She asked when she saw that I had no answer for her.

I looked at her to signal that I was still thinking. She was silent and let me be. I tried to find what was good for me once, more than now. I didn't find. "I'm not sure about that," I finally replied. "I tried to find something good that was at the time, but I can't find it. Why do you think it used to be better than it is today? You said it used to be simpler, it's just better? Simple is nothing."

This time it was her turn to think. I gave her the time she needed. We have nowhere to rush.

 

במשפט אחד:

איני מתגעגעת לעבר.

 

In one sentence:

I do not miss the past.