ארכיון תג: קולנוע רוחני

מלון הישועה Hotel Salvation

3.12.19 מלון ישועה

עוד סרט בסדרה הרוחנית שלא הבנתי למה זה רוחני ומדוע עושים סרטים כאלה.

Another movie in the spiritual series that I did not understand why it is spiritual and why movies like that are done.

מלון הישועה – טריילר

Hotel Salvation – Trailer

להפוך למי שהייתי Becoming Who I Was

Becoming Who I Was [Review]

למרות עיסוקי במלים, מעולם לא היה גיבובי מלים כוס הקפה שלי. אני מעדיפה דברים אמיתיים. לאו דוקא מוחשיים, אך מעניינים, מרתקים, מלמדים, מעוררי השראה. איני אוהבת שמזבלים לי את המוח.

Despite my occupation with words, drivel of words was never my cup of coffee. I prefer real things. Not necessarily tangible, but interesting, engaging, instructive, inspiring. I don't like people bullshitting me.

זה הסרט השני שאני רואה בסדרה של "סרטים מעוררי השראה" וכנראה יהיה זה גם האחרון. השראה הם לא עוררו אצלי וגם לא אצל הקהל שנכח באולם. אני באתי לראות סרט דוקומנטרי על מסע רוחני שלפי הפרסומת נשמע מעניין. אחרים באו לצפות בסרט הזה ובקודם לו כדי ללמוד. לא ציפיתי ללמוד מהסרטים הללו, איני נוהה אחר השטויות הדתיות הללו, אך כן ציפיתי להנות מסרטים מעניינים. זה לא היה כך.

This is the second movie I see in the series of "inspirational movies" and it will probably be the last. They did not inspire me nor the audience that attended the cinema. I came to see a documentary about a spiritual journey which according to the advertisement sounded interesting. Others came to watch this movie and the previous in order to learn. I didn't expect to learn from these movies, I don't follow this religious nonsense, but I was expecting to enjoy interesting movies. They weren't.

יצירה היא ענין של טעם. יחד עם זאת, כשיצירה באמת טובה – היא אינה מעוררת מחלוקת באשר לטיבה. צפיתי בלא מעט סרטים דוקומנטריים מצוינים ומעניינים. למה נקלעתי לסרטים המשעממים הללו על רוחניות? ליקום הפתרונים.

An oeuvre is a matter of taste. At the same time, when the work is really good – it does not cause controversy as to its quality. I watched quite a few excellent and interesting documentaries. Why did I get into these boring films about spirituality? The answers lie with the universe.

במשפט אחד:

לפחות היו יוצרים סרטים מעניינים בעלי ערך קולנועי, לא סתם קשקושים משעממים.

In one sentence:

At least they would make interesting movies of cinematic value, not just boring scribbles.