ארכיון תג: רצח נערות

לקחת פטיש ולשבור Take A Hammer and Break

פיטר, פול ומריפטיש לוא היה לי

Peter, Paul and MaryIf I Had A Hammer

הכי קל לקחת פטיש ולשבור. הכי קשה זה לתקן. בדרך כלל, זה לא אפשרי.

The easiest is to take a hammer and break. The hardest thing is to fix. Usually, this is impossible.

שלושת הימים האחרונים היו קשים עם הידיעות המעציבות שהגיעו בזו אחר זו על רצח שתי הנערות – אחת בת 16 והשניה בגיל 12 בלבד. בלתי נתפש איך זה קורה. עדיין. למרות שיש כבר מוּדָעוּת לנושא והקמפיין של #גםאני. מדהים!

The last three days have been difficult with the sad news that came one after the other about the murder of the two girls – one aged 16 and the other at the age of 12. It's inconceivable how this happens. Still. Although there is already awareness to the issue and the #metoo campaign. Stunning!

הסיקרס – לעולם לא אמצא אחת כמוך

The SeekersI'll Never Find Another You

אי אפשר שלא לחוש צער עמוק על החיים הצעירים שנגדעו בעודם באיבם, שיכלו ללבלב ולשגשג ולעולם לא נדע לאן הן היו מגיעות לולא עלה עליהן הכורת האכזר.

It is impossible not to feel deep sorrow for the young lives that were cut off before their time, which could blossom and flourish and we will never know where they would have been if not of the cruel butcher.

טריני לופז – פטיש לוא היה לי

Trini Lopez – If I Had A Hammer

במשפט אחד:

לפעמים יש לי חשק לקחת פטיש ולנתץ את ראשם של אלה שהעזו לקחת חיים. איני רואה שום הצדקה שכאלה ימשיכו לחיות בינינו, כי לתקן אותם אי אפשר.

In one sentence:

Sometimes I feel like taking a hammer and smashing the heads of those who dared take a life. I see no such justification going on living among us, because fixing them is impossible.