ארכיון תג: שוק

בננות ועשבים Bananas and Herbs

פירות בשוק Fruit in the market

פירות בשוק   Fruit in the market

חסרו לי פטרוזיליה ושמיר לתיבול המרק והסלטים. בלעדיהן, האוכל אינו מושלם. העשבים נותנים את הנופך המיוחד, הטעים.

I lacked parsley and dill for seasoning the soup and salads. Without them, the food is not perfect. The herbs give the special, delicious touch.

השוק הומה. יום שישי, חצות היום והדוכנים מלאים בסחורה ואנשים מתגודדים סביבם. אני הולכת בעקבות הריח. בדרך כלל עומדות נשים מבוגרות בצדדים ומושיטות את מרכולתן. לפעמים הן יושבות, אך אלה נדירות. איני רואה את הנשים עם הצרורות אותן אני מחפשת. דוקא לכבודי הן נעלמו?

The market is bustling. Friday, midday and the stalls are full of merchandise and people are gathering around them. I follow the smell. Usually, older women stand on the sides and reach display their wares. Sometimes they sit, but these are rare. I don't see the women with the bundles I'm looking for. Have they gone just because of me?

בעודי משוטטת כה וכה, עיני מנסות למצוא את שאני מחפשת, נתקלתי בדוכן שהציג בננות בשלות, נאות שהזמינו לקנות ולאכול. אלה בננות של שוק, לא בננות של סוּפֶּר, אמרתי לעצמי, הן נראות מצוין ולא נראה לי שאמצא בהן דופי. קניתי.

As I wandered about, trying to find what I was looking for, I came across a stall that featured ripe, nice bananas that invited to buy and eat. These are market bananas, not from the supermarket, I told myself, they look great and I don't think I will find any fault in them. I bought.

אשכול בננות נאה A nice bunch of bananas

אשכול בננות נאה   A nice bunch of bananas

בעודי מכניסה את הבננות לתיק, הבחנתי מזוית עיני במישהי שחלפה לידי, צרורות ריחניות בידיה. "סליחה!" רדפתי אחריה, אוחזת בזרועה מאחור.

הלה עצרה והסתובבה אלי, שולחת אלי מבט חקרני. "שְׁטוֹ טָה חוֹצֶ'ה?" עיניה חושדות, עוינות.

"וִיפְל?" שאלתי אותה באידיש. רוסית איני יודעת ואני מקוה שהיא מבינה אותי.

היא הביטה בי בתדהמה, אינה מבינה מה אני רוצה ממנה. "טַם, טַם!" אמרה, מנופפת בידה, "טַם!"

As I put the bananas in my bag, I spotted from the corner of my eye someone passing by, fragrant bundles in her hands. "Excuse me!" I chased after her, grabbing her arm from behind.

The woman paused and turned around, sending me an inquisitive look. "Shto ta chotche?" Her eyes are suspicious, hostile.

"Viffl?" I asked her in Yiddish. Russian I don't know and I hope she understands me.

She looked at me in amazement, not understanding what I wanted from her. "Tam, tam!" She said, waving her hand, "tam!"

אין לי מושג מה היא אומרת. מה זה ה-טַם הזה? "מה את רוצה ממנה?" שואלת מישהי לידי.

הקלה, מישהי מדברת עברית. "רציתי לקנות ממנה פטרוזיליה ושמיר", אני מסבירה.

הלה מתרגמת לה וההיא, חיוך משועשע עולה על פניה. "שש שקל", היא אומרת לי בעברית שלה. "שלוש שקל פֶּטְרוּשְׁקָה, אִי שלוש שקל אוּקְרוּפּ."

איני עומדת איתה על המקח. אני מוציאה את ארנק הכסף הקטן ומשלמת. היא מוסרת לי את הצרורות ואני הולכת לי לדרכי שמחה ומאושרת. צרור בגודל חצי ממה שזו מכרה לי עולה בסופר שלושה ₪, אז עשיתי עסקה מצוינת. לא שאני צריכה בדרך כלל צרור ענקי כזה, אבל לסעודה של היום עם החברות זה מתאים.

I have no idea what she's saying. What is this tam? "What do you want from her?" Someone beside me asks.

Relief, someone speaks Hebrew. "I wanted to buy parsley and dill from her," I explain.

The woman translates to her and she, an amused smile comes over her face. "Six shekels," she says to me in her Hebrew. "Three shekels Petrushka, e three shekels ukrop."

I don't negotiate the price. I take out my purse with the small change and pay. She hands me the bundles and I go on my way happy and content. Half a bundle of what she sold me costs three NIS in the supermarket, so I made a great deal. Not that I usually need such a huge bundle, but for today's diner with my friends it fits.

בקצה המדרכה, ממש לפני מעבר החציה שמסמן את קצה השוק, עמדה אישה והכריזה בקולי קולות: "פטרוזיליה, שמיר, כוסברה, אחד שקל!" הצרורות אותן החזיקה בידיה היו באותו גודל כמו אלו שרק הרגע קניתי.

At the edge of the sidewalk, just before the crossing that marks the end of the market, a woman stood and proclaimed loudly: "Parsley, dill, coriander, one shekel!" The bundles she held in her hands were the same size as the ones I just bought.

הבננות מבפנים The bananas on the inside

הבננות מבפנים   The bananas on the inside

במשפט אחד:

גם הבננות לא היו עסקה טובה.

In one sentence:

The bananas were not a good deal either.

חליפת אימון Training Suit

סתו. החורף בפתח, בערבים כבר די קריר וזה הזמן להתחדש בחליפות אימון מתאימות.

Autumn. Winter is in the doorway, it's quite chilly in the evenings, and this is the time to rejuvenate with suitable training suits.

הלכתי השוקה לראות מה יש לזה להציע לי בתחום. שמחתי למצוא מבחר נאה וצבעוני של חליפות אימון, כאלה שאפשר גם ללכת איתן ברחוב.

I went to the market to see what it can offer me. I was happy to find a nice and colourful collection of training suits, the kind you can also walk in the street wearing them.

בחרתי לי שלוש חליפות אימון נאות במידה שלי, המוכרת נקבה במחיר, הורדתי לה חצי, שילמתי ופניתי ללכת. ממש בפתח הדוכן, צדה זוית עיני חליפת אימון מהממת ביותר שלא הבחנתי בה קודם לכן. פניתי לשם מיד, פרשתי אותה לפני וזו אמרה לי באלם: "קחי אותי, קחי אותי, קחי אותי!" לקחתי בטרם תצעק זו בקול.

I chose three nice training suits of my size, the seller named the price, I reduced it by half, paid and turned to go. Right at the entrance to the stand, I caught from the corner of my eye the most amazing training suit that I didn't notice earlier. I immediately turned there, spread it in front of me, and it said to me mutely: "Take me, take me, take me!" so I took it before it would yell loudly.

חזרתי אל המוכרת, הראיתי לה את שללי, היא נקבה במחיר, הורדתי לה כמיטב יכולתי ושילמתי לה בשטר של 50 ₪. לקחתי את החליפה והתחלתי לקפלה כדי לשימה בסלי. פתאום הבחנתי בתוית שציינה את מידתי, אך גם שזו חליפת קפוארה לגבר. משום שאני עדיין אשה, שמתי את החליפה על הדוכן, הסבתי את תשומת לב המוכרת לענין הדי מהותי ושאלתי אם יש אותו דבר אך בשבילי. היא הנידה בראשה לשלילה. הושטתי אליה את ידי וביקשתי את כספי בחזרה. היא עדיין אחזה בשטר שנתתי לה, נחושה לא להפרד ממנו. יכולתי לראות את הגלגלים במוחה מתגלגלים ומחשבים חישובים.

I went back to the seller, showed her my loot, she named her price, I reduced it the best I could, and paid her with a note of 50 ILS. I too the training suite and started to fold it in order to put it in my basket. Suddenly, I noticed the label which showed my size, but also that it is a Capoeira suit for men. Since I'm not a woman, I put it back on the counter, I drew the seller's attention to this significant matter and asked if she has the same thing but for me. She shook her head negatively. I held out my hand and asked for my money back. She was still holding the bill I had given her, determined not to part from it. I could see the wheels in her mind rolling and calculating.

"אפשר?" שאלתי, מקרבת את ידי אל אצבעותיה האוחזות בחוזקה בשטר משל היו חייה תלויים בו.

בטרם הספקתי לגעת בו, היא הרחיקה את ידה בזריזות ראויה לשבח. "חכי, יש לי משהו", אמרה כשהיא פונה לאחורי הדוכן.

הזדרזתי ללכת אחריה לבל תעלם לי זו עם כספי.

"May I?" I asked, bringing my hand closer to her fingers that were holding tightly on the bill as if her life was dependent on it.

Before I could touch it, she moved her hand away with praiseworthy speed. "Wait, I have something", she said while heading to the back of the counter.

I hurried to follow her lest he disappears with my money.

חליפה אחרת היא לא מצאה והתפשרנו על חמש חולצות טי עם שרוול קצר, משום שהבנתי שכסף משוחרר לא יוחזר והעדפתי לקבל תמורה כלשהי.

She couldn't find another suit, so we settled of five short-sleeve T-shirts, since I understood that she wasn't going to return my money, and I preferred to receive some value back.

בבית, עת מדדתי את חליפות האימון, מצאתי שהתויות מראות שהן במידה שלי, אך צרות עלי, משום שלא שמתי לב שגם הן חליפות אימון לגבר… לא נותר לי אלא להעבירן הלאה למי שזה יתאים לו.

At home, when I tried the training suits, I found that the labels show my size, but they are tight, because I didn't notice that these also are training suits for men… Now I have to pass them on to whom it would fit.

פתקית חליפה לגבר Men wear label

פתקית חליפה לגבר Men wear label