ארכיון תג: שכרות

כי את אוהבת אותי Because You Love Me

Kaz Hawkins – Because You Love Me [lyrics]

אהבה היא דבר מדהים! בכל פעם שאני נתקלת בה – אם אישית או אצל אחרות – זה נפלא!

Love is an amazing thing! Every time it occurs – whether to me in person or to others – it's wonderful!

היא ישבה בצד ושירבטה משהו על פיסת נייר. זה נראה כאילו בהסח הדעת, אך ידעתי שלמעשה היא שקועה בזה עמוק ואינה ממש איתנו. אני כבר רגילה אליה ואל מה שכמה מאיתנו מכנות אצלה "מוזרות", אך מבחינתי אין בה שום דבר מוזר. אולי זה יוצא דופן – אך בהחלט לא מוזר מצדי. אני חושבת שאני רואה אותה כפי שהיא.

She sat in the corner and scrawled something on a piece of paper. It seemed as if unthinkingly, but I knew that in fact she was deep in it and was not really with us. I'm already used to her and to what some of us call "her weirdness", but as far as I'm concerned there's nothing weird about her. Perhaps this is unusual – but certainly not strange on my part. I think that I see her as she is.

באנו יחד למסיבה והכוונה היתה לרקוד ולבלות. זה אכן קרה בהתחלה והיה לנו כיף להשתולל על רחבת הריקודים – הסלון רחב הידיים של המארחת. אני לא שותה (וגם לא נוהגת אם זה לא חרום), אבל יודעת לשמוח בלי אמצעים ממריצים כלשהם. היא, לעומת זאת, שותה ועוד איך, יותר מגמל שלא ראה נוה מדבר לפחות שנה.

We came to the party together and the intention was to dance and enjoy ourselves. It did happen at first and we had fun to racket on the dance floor – the hostess's spacious living room. I don't drink (and I don't drive either unless it's an emergency), but I know how to rejoice and without any stimulants. She, on the other hand, drinks and drinks, more than a camel that has not seen an oasis for at least a year.

יהודית רביץ – רחבת הריקודים

Yehudit Ravitz – Dancefloor

"הי", אני מתקרבת אל שולחנה ומושיטה אליה את ידי. "בוא לרקוד איתי!"

היא מרימה את מבטה המצועף, הרחוק כל כך ממני, שותקת. אני יכולה לראות את גלגלי מוחה פועלים שם, בתוך מוחה, גם אם זה אינו שקוף. אני מכירה את המבט הזה. אני אוספת אל זרועותי את פחיות הבירה הריקות ומפנה את השולחן גם מעוד כמה בקבוקים שהיא הותירה ריקים מן האלכוהול שהיה בהם. לא ספרתי, אך היו שם יותר מעשרה.

"Hey," I approach to her desk and reach out to her. "Come dance with me!"

She raises her veiled gaze, so far from me, silent. I can see the wheels of her mind working there, inside her brain, even if it is not transparent. I know that look. I gather the empty beer cans into my arms and clear the table from several more bottles that she left empty of the alcohol that was in them. I didn't count, but there were more than ten.

בדרכנו חזרה הביתה, היא שרה לי בקולה הערב כמה מהשירים שאני רקדתי לצליליהן עם חברות. נראה, שלמרות שהיתה שקועה בתוך עצמה, חדרה אליה המוזיקה. היא היתה שיכורה, מה-זה שיכורה! אבל למרות ענני השיכר, היא ידעה לדקלם בקול יציב את שכתבה בזמן שאני ביליתי בנעימים.

On our way home, she sang me in her lovely voice some of the songs I danced to with friends. It seemed that, though she was absorbed in herself, the music had penetrated her. She was drunk, sooooo drunk! But despite the liquor clouds, she could recite in a steady voice what she had written while I was having a good time.

שיר לאהובתי

אני אוהבת אותך,

אני אוהבת אותך,

אוהבת אותך!

אני מי שאני,

את מי שאת,

לולא היית מי שאת,

אולי לא הייתי מי שאני.

אני זו אני,

כי את אוהבת אותי!

A song for my love

I love you,

I love you,

Love you!

I am who I am,

you are who you are,

If you were not who you are,

Maybe I would not be who I am.

I am me,

Because you love me!

במשפט אחד:

הידיים שלי היו על ההגה והעיניים שלי היו על הכביש, כך שלא הייתי צריכה להביע דעה על מה שנכתב בדעה לא הכי צלולה.

In one sentence:

My hands were on the steering wheel and my eyes were on the road, so I did not have to express any opinion about what was written in a not-most-clear mind.

Kaz Hawkins – Surviving [lyrics]