ארכיון תג: שכר ועונש

שכר ועונש Reward and Punishment

Alison Lebovitz – Changing the world begins with…

אני מאמינה בשכר ועונש, שמי שעושה טוב – תחיה בטוב ומי שחורשת רע – תחיה ברע.

I believe in reward and punishment, that whoever does good – will live a good life and who practises evil – will be rewarded badly.