ארכיון תג: שנאה

ושנאת לרעך כמוך

Hate Thy Neighbour as Thyself

לזכור ולהנציח את האהבה

לזכור ולהנציח את האהבה Remember and Memorialize Love

בַּיָּמִים הָהֵם, אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל:  אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו, יַעֲשֶׂה.

בַּיָּמִֵינוּ אָנוּ, אֵין מַלְכָּה בְּיִשְׂרָאֵל:  אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו, יַעֲשֶׂה.

In those days Israel had no king; everyone did as they saw fit (Judges 21, 25 & more)

In our days, there's no queen in Israel; everyone does as they see fit.

ישנם רגעים מכוננים בחיי אומה, בהם אמורים בניה ובנותיה לעצור הכל וליחד זמן כדי לחשוב על עתידם, על איזו דמות מדינה שואפים הם לראות ולהנחיל לדורות הבאים. היו לנו כמה חלונות אימה כאלה, של הזדמנויות לחקור את עצמנו ואת העומדים בראשנו, כדי לצעוד לעבר עתיד נכון ומתאים יותר לנו, כעם השואף לחיות בשלום ובצדק – אם זה בקרבנו ואם עם שכנינו.

In a nation's life, there are founding moments, where the people are supposed to stop everything and dedicate the time to contemplate about their future, and what kind of a state they wish to see and endow to the nest generations. We had such few horrific windows, opportunities to investigate ourselves and our leaders, in purpose of marching to a right and suitable future for us, as a nation which aspire to live peacefully and justifiably – both within us and with our neighbours.

שיר לשירה – קורין אלאל

Corinne Allal – A song for Shira

לדאבוני, פספסנו אותם. לא טיפלנו במה שהיה צריך לטפל ולא השגנו את מה שעם שפוי והגון אמור לחיות לפיו. חלק מהעם בחר בחירות שגויות והתוצאות העגומות נפלו על כולנו. המחיר שאנו משלמים על כך הוא נורא מכל. כשרצח פוליטי אינו נענה במענה הולם, כפי שקרה כשאמיל גרינצוייג נרצח ורוצחו לא הושמד, זורע הדבר את הזרעים לרצח ראש ממשלה, כפי שארע כשרבין נרצח וגם כאן רוצחו עדיין חי. מפוליטיקה זה עובר לחיי היום-יום ואת העתיד העגום מי ישור? כשמתיחסים בסלחנות לנסיונות לרצח – אם זה כנופיות תג מחיר או פושעים בודדים והעונש המושת עליהם מגוחך ולא מרתיע – רק טפשים (אין כאן תמימות, זו טפשות פשוטה) יכולים לחשוב שהישיבה בכלא תשנה את דעותיהם ו/או את דרכיהם לחיות בשלום עם עצמם ולאהוב את זולתם.

Regretfully, we missed these unique occasions. We didn't deal with what should be dealt; therefore, we haven't achieved what a sane decent nation was supposed to live by. A part of the people chose wrongly, and the sad results fell on the heads of us all. The price we pay is the most awful. When a political assassination is not being respond appropriately, as occurred when Emil Grunzweig and his murderer was not destroyed, it plants the seeds that allow murdering a prime minister, as happened when Rabin was murdered. His murderer is alive too. From politics it moves to everyday life, and who know what the sad future holds? When attempting to murder is treated with forgivingness, no matter what it is – Tag Price gangs or isolate criminals – when their punishment is ridiculous and doesn't deter, only fools (there isn't any innocence here, it's a simple stupidity) can think that serving time in prison would change minds and/or ways of these to live peacefully with themselves and love the other.

איך אפשר לעכל שנאה כזו? אי אפשר ואסור לתת לה מקום בחיינו. מה ניתן לעשות? קודם כל, לא לפחד כלל. אני יודעת שקל להגיד ולא כל כך קל לבצע, אך צריך להתגבר ולהמשיך הלאה. אסור לעצור פה ולתת למישהו לשלול את מי שאנו. אני אומרת תמיד שחינוך מהיסוד זו השיטה הנכונה, אך מאחר וזה לוקח זמן – צריך לעשות מעשים כבר עכשו. בלי שום שהיות, עלינו לדרוש מהממשלה להקצות את המשאבים הנחוצים לטובת חינוך לסובלנות לכל, כולל השונה מאיתנו ולעודד את הנראות שלנו בכל התחומים, גם במערכת החינוך. לא היציאה מן הארון של אנשי ציבור חשובה כרגע (אם כי אינני ממעיטה בערכה), אלא הפעילות שלהם למען שוויון לכל. חבל שהדרך אינה קצרה והמשימות שלפנינו דורשות אורך רוח; אבל במקום לקונן על מה שאין, עדיף להתחיל לבנות את העתיד כבר מעכשו, ויפה שעה אחת קודם!

How can such a hatred been digested? It is not possible, and it shouldn't have a place in our life. What can be done? First, not to fear at all. I know it is easier said than done, but we must get over it and move on. We should not stop here and let somebody else deny what we are. I always say that education from the basis is the right method, but since it takes time – we need to start acting right now. Without wasting more time, we need to demand actions from the government to allocate the necessary resources in favour of educating for tolerance to all, including the other, while encouraging our visibility in all areas, the education system included. The coming out of public figures is not important at the moment (even if I don't belittle it), but their activities for equality for all. It is a shame that the way is not short and the tasks ahead of us demand patience; but instead of complaining about what is absent, it's better to start building the future right now. The sooner the better!

אין לי ארץ אחרת – קורין אלאל

Corinne Allal – I Have'nt Got Another Country

בפשטות:

לקרוא ולהחכים: אמנון שפירא / דמוקרטיה ראשונית במקרא יסודות קדומים של ערכים דמוקרטיים

אין לי ארץ אחרת ואני רוצה לחיות בה חופשיה I have not another country, and I want to live here freely

אין לי ארץ אחרת ואני רוצה לחיות בה חופשיה
I have not another country, and I want to live here freely

על השנאה About Hatred

About Hatred

Boom!

הרוח הנושבת ומפיחה חיים בעלים הנושרים אינה מבדילה בין דם לדם. היא אינה מתעניינת בדמם ולא בדמינו. דם הוא דם. דם אינו שונא. דם זורם. דם נוֹדֵם. דם נקרש. נספג באדמה הרוויה. נאסף בקפידה בידי זק"א ומובא למנוחה.

The blowing wind that instils life in the fallen leaves doesn't distinguish between bloods. It doesn't take interest in their blood or in ours. Blood is blood. Blood doesn't hate. Blood flows. Blood is silent. Blood congeals. It absorbs into the saturated soil. It is carefully assembled by ZAKZ in order to be brought to rest.

אנשים שונאים. למה אנשים שונאים? איך אפשר לשנוא את אלה שאינך מכיר? למה לשנוא? מה עשה לך מאן דהוא שאתה שונאו על לא עוול בכפו? האם ישנה הצדקה לפלג את התושבים ולשסותם זה בזה, בשעה שחלק גדול מהם נאמן למדינה ומשרת בצבאה? איזו הצדקה יש לליבוי שנאה? למה לא לפעול לקרוב לבבות? למה לא לפעול בצורה חיובית?

People hate. Why do people hate? How can you hate those you don't know? Why hate? What did somebody innocent done to you that you hate them so much? Is there any justification to divide the citizens and incite then against each other, while a big part of them is loyal to the country and serves in its army? What justification is there fanning hate? Why not to act in favour of bringing people together? Why not act in a positive way?

בטקס, בבית הספר המקומי, היה קשה היום, כמו בכל שנה. שמות חדשים מן הבוגרים נוספו על לוח הזכרון. אף שאין זה בית ספר ותיק, זה כבר הספיק לתרום את חלקו לשכול.

"אינני שונאת אותם", הכריזה אם שכולה בטקס. "שנאה לא תחזיר לי את הבן שלי." בזוית עיני אני רואה את ביאטריס מהנהנת. "הלואי ויהיה שלום ושאף אחד לא יצטרך יותר לחוות את הנורא מכל", חתמה האם את דבריה בתקוה שכולנו שותפים לה.

"אין לנו ארץ אחרת", אמר אח שכול מהמגזר אותו השמיץ אפסיהו. "אנחנו שותפי גורל בשאיפה לשלום בארץ שלנו", אמר נחרצות.

At the ceremony, at the local school, it was hard today, like every year. New names of the fallen graduates were added on the memorial. Although it's not an old school, it already managed to donate its part to bereavement.

"I don’t hate them", declared a bereaved mother in the ceremony. "Hatred won't bring my son back." In the corner of my eye I see Béatrice nodding her had. "I wish for peace to come upon us and nobody would ever have to experience the most terrible", the mother signed her words with the hope we all share.

"We don't have another country", said a bereaved brother from the section Ziroyahu besmirched. "We are share the same destiny in our aspiration of peace in our country", he said firmly.

אִם – צלילי מנשה ותלי אלונה בניצוח עדי רון

♀♀

"אני שונא אותם", אמר לי פעם אח שכול. "הם רצחו לי את האח והרסו את כל המשפחה." הייתי חיילת אז, בזמן המלחמה ההיא, ששברה רבים מאיתנו, מותירה בנו את צלקותיה. אי אפשר להוכיח את מי ששכל, גם לא כשאתה נמצא בעצמך באותו המקום. הזכות לשנוא אינה אסורה. מה שאסור, זה לפעול בשם השנאה. חבל שהשנאה משתלטת למאן דהוא על חייו ובמקום לשקמם, בוחר הלה לשנוא לא רק את מי שהרס את חייו, אלא את כל שאיתו.

"I hate them", said to me once a bereaved brother. "They murdered my brother and destroyed the whole family." I was a soldieress back then, in the time of the war which broken many of us, leaving its scars in us. You can't admonish those who bereaved, not even when you yourself are in the same place. The right to hate is not forbidden. What is forbidden, is acting in the name of hatred. It is a shame that hate is taking control over somebody's life, and instead of rehabilitating they choose to hate the whole world, not just who destroyed their lives.

London Grammar – Metal & Dust (lyrics)

 

בתמצית:

מה הטעם בלשנוא? האם לא עדיף לשקם ולהשתקם?

In essence:

What's the point in hating? Isn't it better to rehabilitate and become rehabilitated?

החיטה צומחת שוב – צלילי מנשה בניצוח עדי רון

יומן מסע – צלילי מנשה בניצוח עדי רון

שנאת חינם Unjustified Hatred

האדם כמטמורפוזה קיומית של האינסוף

The Human Being as an Existential Metamorphosis of Infinity

4 מוסקיטריות

דבר אחד עוד לא אבד חִנו
החשק המוזר הזה לשנוא
לשנוא הרבה חזק וטוב
לשנוא עד שתהיה צהוב

שיר הצהובים/התרנגולים
מילים: חיים חפר
לחן: סשה ארגוב

One thing still haven't lost its charm

This odd urge to hate

To hate a lot hard and good

To hate until you become yellow

The Yellows Song/ The Tarnegolim

מה גורם לנו לשנוא דוקא את מי שאיננו מכירים? איך זה שעמים שלמים שונאים עמים אחרים בלי שבכלל יֵדעו עליהם דבר? לאנגלים יש את הצפרדעים בשביל לשנוא (עד עצם היום הזה!), הצפרדעים נוטפי אנטישמיות ושנאה לזר באשר הוא, בעיקר כלפי זה שאינו דובר את שפתם. נסי לשאול ברחוב הצרפתי משהו בשפה שאינה צרפתית ותתחרטי מיד למראה המבט שתקבלי על לא עוול בכפך.

What causes us to deliberately hate those we don't know? How come so many nations hate others without knowing anything about them? The English have the Frogs to hate (until this day!), the Frogs are dripped with anti-Semitism and hatred to any stranger as such, especially towards those who don't speak their language. Try asking a French person (on the street, for example), something in a language that is not French, and you will regret immediately due to the stare you get while innocent of any crime.

עשרה קבין של רגשות ירדו לעולם, כמה אחוזים מהם שופעים אהבה וכמה מגירים שנאה?

Ten Kabin (biblical measure equal to 1.3 litters) of feelings went down to the world, what percentage of them dribbles love and what dribbles hate?

Lavie-Davie

במקורות חז"ל, בתלמוד, יש אזכור לאסון שארע בתקופת ספירת העומר בגלל שנאת חינם: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד, מפסח עד עצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שָׁמֵם… (יבמות ס"ב ע"ב).

אכן, העולם שמם כשאנשים נהרגים לשוא.

In our sources, such in Chazal and the Talmud, there is mention of the disaster that happened in the time of Counting the Omer due to unjustified hatred: Twelve thousand couples of pupils were to Rabbi Akiva from Gvat to Antiperes and all died in one period, from Passover to Azeret (Hag Shavuot), because they didn't respect each other. And the world is destroyed… (Yevamot chapter 52 phrase 62)

Indeed, the world is destroyed when people are being killed in vain.

יונה עטרי ויונית שקד גולן בקאמרי 2011 שיר המריבה

שנאת חינם: זו שנאה לא עניינית, בה אדם שונא אדם אחר/ים ללא כל סיבה מעשית, רק בשל העובדה שיש לזולתו תפיסה אחרת השונה משלו או משום שהם שייכים לקבוצה אחרת משלו. חז"ל ציינו במסכת יומא (דף ט עמוד ב) כי בית המקדש השני חרב רק בגלל שנאת החינם שהיתה קיימת בו בין קבוצות שונות שלא יכלו לסבול אחת את רעותה (מתוך הערך שנאה בויקיפדיה).

Unjustified Hatred: this is an unpractical hatred, where somebody hates the other without any practical reason, only because the other has a different way of thinking or because they belong to a different group. Chazal mentioned in Yoma tractate (page 9 column 2) that The Second Temple was destroyed only due to the unjustified hatred that existed between varies groups which couldn't tolerate each other (from the entry Hatred in Wikipedia).

אמנם שנאה הינה רגש לגיטימי ואי אפשר להתכחש לעובדה שזה עולה מתוכנו ומבעיר בנו אש רעה עד לשד עצמותינו, אבל אינני מסוגלת להבין איך אפשר לשנוא את מי שלא עשה לך שום רע, ובעיקר את אלה שאינך מכירה. האם רק בגלל שהללו שונים מאיתנו? האם משום שחינכו אותנו לא נכון?

Indeed, hatred is a legitimate feeling and one can't deny the fact that it comes from within us and inflames in us an evil flame deep in our bones; but I can't understand how one can hate those who never caused them any harm, especially those they don't know. Is it just because they are different to us? Is it because we were brought up wrongly? 

The Pretenders / A thin line between love and hate

בתמצית:

האם לא מיותר לשנוא לשוא?

In essence:

Isn't it pointless to hate in vain?

צהובות זו לזו