ארכיון תג: שעון קיץ

בחמש יורדת החשכה At five Darkness Falls

מי שהמציא את שעון הקיץ, שיהיה בריא, אך למה אחרי 123 שנים עלינו עדיין להשתמש בדבר המטומטם הזה?

Whoever invented daylight saving time, it was 123 years ago, so why do we still have to use this stupid thing?

 

כבר בארבע אחר הצהרים מתחילה השמש לאסוף את קרניה ולפנות את מקומה לחשכה. בחמש, יורדת העלטה ואת חושבת לעצמך, כבר לילה, אוף! למה לא יכלו להשאיר את השעון על כנו, ואם כבר – להזיז אותו בעוד שעה אחורה ולהשאיר את זו על כנה לנצח?

By four in the afternoon the sun begins to collect its rays and make way for the darkness. At five, the darkness falls down and you think to yourself, it's night, feh! Why couldn't they keep the clock intact and, if anything – move it back an hour and leave it on forever?

הבדלי השעות בינינו אינו מיטיב עם התכיפות בה אנו יכולות להפגש בסקייפ ולעבוד בצותא. כשמגיע החורף וסיום שעון הקיץ – המצב נעשה קשה יותר. במקום הבדל של שבע שעות, שגם זה לא הכי אידיאלי, זה הופך לתשע. לא טוב.

The time difference between us does not benefit the frequency of our meetings on Skype and work together. When winter comes and the end of summer time, the situation gets worse. Instead of a seven-hour difference, which is not ideal at all, it turns to nine. Not good.

 

World News – When do the clocks change and what is Daylight Savings?

 

תם שעון הקיץ Summer Clock is Over

לילה בשבע בערב בחדרה Night at 7 o'clock in Hadera

לילה בשבע בערב בחדרה Night at 7 o'clock in Hadera

אם יש משהו מטומטם, זה שעון החורף והזזת הזמן לאחור. במקום שיהיה לנו יותר אור בערב, יש לנו יותר חושך אחר הצהרים. טמטום, פשוט טמטום.

If there is something stupid, it is the winter clock and shifting the time back. Instead of having more light in the evening, we have more dark in the afternoon. stupidity is not a word, it's an understatement.

 

לילה בגן המייסדים בחדרה, שבע בערב Night at Gan Hameyasdim in Hadera, 7 o'clock

לילה בגן המייסדים בחדרה, שבע בערב Night at Gan Hameyasdim in Hadera, 7 o'clock

שעון חורף Winter Clock

עדנה גורן – לפנות ערב

Edna Goren – At Dusk

תהייה: איך זה שהשר, חסר המוסר והבושה הזה, אינו נותן את הדין על שום דבר? לא על אסון הכרמל, לא על השקרים שהוא מפזר על ימין ועל שמאל (כי אין לזדוני הזה שום בעיה לסובב את החילונים בכחש, הרי אין הם מאנשי שלומו) ולא על ההנהגה המטומטמת הזו של שעון החורף באמצע היום?

Wonder: How is it that the minister, lacking morality and shame, does not being punished for anything? Not for the Carmel disaster, not about the lies he spreads all over the place (because that deceitful drek has no problem to lie through his teeth to the secular people, as they are not his people), and not about this stupid clock of winter time in the middle of the day?

בארבע אחר הצהרים, השמש מתיאשת מהשטויות של העומדים בראשנו ונוטה לרדת. אמנם השמים מוארים עדיין, אך האדמה מתחילה כבר להכהות את הראיה. היום נגמר. ילדים, שאך לפני זמן קצר, בטרם כפו עלינו את השטות הזו של שעון החורף, נהגו לבלות בגן השעשועים עד שעה סבירה, נקראים לחזור הביתה. החושך אינו ידידותי לטף. גם לא לנשים. לא בטוח להיות שם בחוץ, בחושך, לבד. גם לא לפולניות.

At four in the afternoon, the sun gives up on the nonsense of our leaders and tends to go down. Although the sky is still lit, the earth is already beginning to darken the eyesight. The day is over. Children, who just not long ago, before we were forced to use this winter clock folly, used to spend time in the playground up to a reasonable hour, are being called back home now. Darkness is not friendly to children. Not even to women. It's not safe to be out there, in the dark, alone. Not even to Polish women.

הצללים מתארכים, האפלה מבהילה את החמה לפנות את מקומה, מכסה בהרף-עין את פני האדמה בשמיכה קודרת. אורות עולים בבתים בזה אחר זה. ערב בא בשעת אחר צהרים. במקום להאריך את שעות האור בשעתיים – קיצרו לנו את הימים. במקום שיהיה לנו אחר צהרים נורמלי ואור עד לפחות שבע – יורדת עלינו עלטה גמורה בחמש. טמטום שבטמטומים. אמר כבר מי שאמר: כשטיפש אחד זורק אבן לבאר – גם מאה חכמים לא יוכלו להוציאה. גם לא אם אלף חכמים ישנסו מותניהם וגם אם יושבין הם במועצת גדולי התורה של רב זה או אחר.

The shadows lengthen, the darkness startles the sun to give way, covering the earth with a dark blanket in a blink of an eye. Lights go up in the houses one by one. Evening came in the afternoon. Instead of extending the hours of light by two hours, they shortened our days. Instead of having a normal afternoon and light of at least seven – we get a total darkness at five. The most stupidity of all. Somebody said: When one fool throws a stone into a well – even a hundred wise men will not be able to take it out. Not even if a thousand wise men will gather themselves and even if they are sitting in the Council of Torah Sages of one rabbi or another.

ואצלה, בחצי הכדור הדרומי, למטה, עברו לשעון קיץ ועכשו גדל עוד יותר הריחוק בינינו.

And with her, in the southern hemisphere, below, they moved into summer time and now we grew even farther apart.

הגרסא הקצרה:

אי אפשר להבין את החלמאות הזו. גם כך הימים קצרים, אז למה לקצר עוד יותר את שעות האור? מה הגיוני בלבזבז אנרגיה וכבר בשעה ארבע וחצי אחר הצהרים צריך להדליק את האור בבית?

The short version:

It is impossible to understand this foolishness. The days are short as it is, so why shorten the hours of light even more? What does it make sense to waste energy, and already at four-thirty in the afternoon one has to turn on the light at home?

עליזה קאשי – ערב בא

Aliza Kashi – Evening Came