ארכיון תג: תשע"ה

צום יום כיפור Yom Kippur fast

גמר חתימה טובה

גמר חתימה טובה!

"למה אני צריכה לצום?" היא תוהה בקול רם, משתפת אותי במתרחש במוחה. "לא פשעתי, לא חטאתי, לא עשיתי כל רע."

אכן, צודקת, אני חושבת לעצמי, היא אינה צריכה, הצדיקה. אז למה היא צמה בכל זאת?

"אבל", מבטה מחמיר, "יש דבר כזה שנקרא 'מסורת' וזו הסיבה שאני צמה, כיהודיה, גם אם אינני מאמינה."

"בסדר, אבל", אני תורמת חלק משלי לשיחה, "יש גם דבר כזה שנקרא דת ומצפון, וזו הסיבה שאיני צמה."

"דת ומצפון?" היא חוקרת אותי, תהייה עמוקה בעיניה הכהות.

אני מניחה שאינה מבינה ומסבירה: "דתי החילונית ומצפוני כאשה המנסה לחיות לפי אמונתה זו."

"צדיקה באמונתה תחיה", היא עונה וחותמת את הסכמתנו להניח אשה לבחירת לבה לחיות את אמונותיה כפי שאנו מוצאות לנכון. ישנם דברים שאין טעם להתווכח עליהם. אנחנו סוברות שהאהבה מנצחת כל חילוק דעות שהוא.

"Why do I need to fast?" She is publicly wondering, sharing with me what's on her mind. "I did not commit any crime, nor did I sin, I haven't done anything wrong."

Indeed, she's right, I'm thinking to myself, she doesn't have to, the saintly person. Then, why does she fast?

"But", her gaze becomes severe, "there is this thing called 'tradition' and this is the reason why I fast, as a Jew, even if I'm not a believer."

"OK, but", I contribute my part to the conversation", "there's also such a thing called religion and conscience, and this is the reason why I'm not fasting."

"Religion and conscience?" She enquires me, deep wonder in her dark eyes.

I guess that she doesn't understand, so I explain: "My secular religion and my conscience as a woman trying to live according her belief."

"The righteous person will live by his faithfulness" (Habakkuk 2:4), she answers and seals our agreement to let each of us live according her believes as she sees fit. There are things which it's pointless to argue about. We believe that love concerns any dispute what so ever.

Cliff Richard – Some People

גם השתא נאותה אהובתי להתכנס עמי ועם הטף בישראל. בפאריז, נוהגת אמהּ לכנס את המשפחה לצום יחדו. זו המסורת המשפחתית שלהם. אנחנו מתבדחות בינינו שבשהותה עימנו בארץ, היא מקיימת באדיקות את הפסוק "ועיניתם את נפשותיכם", משום שקשה יותר לצום כשהכל מסביבך מסבים לסעודות כסדרן. הרבה יותר קל כשאין גרויים. השתדלתי לבשל מאכלים שריחם אינו הולך לפניהם יותר מדי, אך לא נראה לי שקל לצום כשקרקוש הצלחות והסכו"ם נישא ברמה. בכל זאת, אנחנו מונים יותר משני מניינים, אם לקחת גם את הנשים בחשבון, ואי אפשר לשמור על דממת כלי האוכל.

My beloved woman agreed this year too, to get together with me and the children in Israel. In Paris, her mother has a custom to gather the family in order to fast together. It's their family tradition. We are joking between us that being with us in Israel during the fast, makes her practice devotionally the verse "and you shall torture your souls" (Leviticus 23:32), as it's harder to fast when all the people around you are sitting at the table without skipping any meal. It's much easier when there are no temptations. I tried to cook foods that do not have too much aroma, but I don't think that it's easy to fast when the rattle sound of the cutlery and cookware is so loud. After all, we are more than two Minyans (if we take the women into consideration), and there's no way to keep silent while eating.

Cliff Richard and Another Level – Some People

האשה עמדה בצום בגבורה. מזג האויר הנעים הקל עליה. לא היה יותר מדי חם ובבית הכנסת, השוכן כמטחווי קשת מביתנו, ישנם מזגנים. אלה עבדו במלוא תפוקתם כדי להקל על העומדים בתפילה.

The woman braved the fast. The nice weather made it easy on her. It wasn't too hot, and the synagogue, which is near to our home, is air-conditioned. These worked in full capacity to ease upon the worshippers.

סליחות על החוף בנתניה

גמר חתימה טובה!

לעת ערב, עת התלויתי אליה לנעילה ולשמיעת תקיעת השופר, היה קריר מדי לטעמי ונצרכתי לצעיף מחמם מצמר כדי לגבור על הצינה. ביאטריס הרימה גבה מלגלגת על אף שהיא כבר רגילה לעובדה שגם בקיץ אני מתעטפת בשמיכת הפוך. מה לעשות, הלילות בקציר די קרים.

In the evening, when I accompanied her to Ne'ila prayer to hear the blowing of the Shofar, it was too chilly for me and I needed a warming wool scarf to overcome the cold. Béatrice raised a ridicule eyebrow, even if she is already used to the fact that I'm wrapping myself with the down duvet. What can I do, the nights in Katzir are unfairly chilly.

עטופה היטב בצעיף ובתגבורת של סוודר מעליו, ישבתי לצפות איך מנצחת אהובתי על טפינו המקיימים את מצוות תקיעת יתד ראשונה לסוכה. הלב מתרונן למראה הנכדים הבוגרים המשתתפים גם הם במלאכת הקודש. גשם אמנם לא ירד, אך העננים שכיסו פיסות של כוכבים רמזו שאולי זה יבוא בקרוב. כולנו תקוה שזה לא יקלקל את הקישוטים שהחבר'ה יתחילו לשקוד עליהם מחר.

Well wrapped with the scarf and with the enforcement of a sweater above it, I set down to watch my love one supervising our children practicing the Mitzvah of sticking in the first peg for the Sukkah. The heart rejoices to the sight of the older grandchildren participate in this ritual. No rain was there to ruin the work, but the clouds covering a significant number of stars hinted that in may come soon. We all hope that it won't damage the decorations which the gang is going to labour on them tomorrow.

♀♀

בתמצית:

גמר חתימה טובה לכולנו.

In essence:

May all of us be signed and sealed in the book of life.

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

גמר חתימה טובה!

סליחות וכפרות Slichot and Kapparot

 Forgiveness and Absolution

סליחות וכפרות
סליחות וכפרות, נתניה © שרון הר פז

שעת בוקר, ערב יום כיפור. ביאטריס מעלעלת ברשימת אנשי הקשר שלה בנייד. היא הולכת לבלות בשעה-שעתיים הקרובות בניהול כמה שיחות נפש עם רעותיה ורעיה כדי לברר אם חטאה להם ולבקש את מחילתם.

אני מעלעלת באינטרנט בנסיון למצוא את התפילות בשפה האנגלית לטובת ידידה שלנו באוסטרליה שאינה שולטת בשפת הקודש. במסגרת ידידותינו, אנחנו חוגגות איתה את כניסת היום הקדוש כמה שעות לפני שנכנס את הטף על טפם לסעודה המפסקת אצלנו.

It's morning, the evening of Yom Kippur. Béatrice is leafing through her contacts on the mobile. She is going to spend the next hour or two conducting a few deep soul chats with her friends in order to find if she have sinned to them and ask their forgiveness.

I'm leafing through the internet trying to find the prayers in English in favour of our friend in Australia who doesn't master the holy language. In the frame of our friendship we are celebrating with her the entering of the Holy Day a few hours before we gather in our home the children with their offspring for the final meal before the fast.

יהודית רביץ  סליחות

אצלה זו מסורת המוטמעת עמוק בנפשה מלידה, כך חונכה. היא מקפידה על אמירת הסליחות בחודש אלול ובעיקר על טקס הכפרות בערב יום הכיפורים. ברוח הצמחונות, היא מבכרת להחליף את התרנגול המבוהל והמסכן בכסף שהיא מחלקת אחרי הכפרה לעניי עירה.

With her, it's a tradition assimilated deep in her soul since birth, this is how she was brought up. She strictly keeps the tradition of the Slichot prayers (special prayers recited during the month of Elul), and especially practices the Kapparot ritual on the evening of Yom Kippur. In the spirit of vegetarianism she prefers to exchange the poor frightened cock with money. After the ceremony, she allocates the money to the poor.

רן ונמה – תרנגול בן גבר

אצלי, אחרי שהשתחררתי מכמה דברים שהוטמעו בי בילדותי, אני מנסה להיות הוגנת וישרה ולא לפגוע באף אחד/ת שאינה מבקשת את רעתי. מי שחורשת רעה נגדי ונגד שלי, עדיף שתישמר לנפשה. כאלה, אני משחררת ממני באנרגיות טובות. להלן דוגמא: מישהו מעצבן אותך על לא עוול בכפך. מישהו זר, שאינו מכיר אותך, אבל מתאווה להכנס לך לתחתונים, חושב שיש לו זכות להעיר לך על אורח חייך ומנסה להתערב כדי להניא אותך מלחיות לפי מה שאת. אחת ההערות המפגרות שזה משחרר לעברך בחוצפתו: "את פשוט לא פגשת עדיין את הגבר הנכון", בבחינת הוא ושמוקו הוא. אינני מוצאת לנכון לשתף אותו בעובדה המשמחת שדוקא פגשתי את האשה הנכונה, היא ביאטריס הנפלאה שלי.

With me, after I was freed of some things that were assimilated in me since childhood, I'm trying to be fair and honest and not to hurt anybody who doesn't seek to do me wrong. Those who do try to do me and mine wrong, it might be better to them to beware. These I release from me with good energies. Here is an example: somebody pisses you off without ant provocation from you. A total stranger, who doesn't know you, but desires to enter into your pants. He thinks that he has the right to comment about your lifestyle and tries to interfere in order to prevent you of living according who you are. One of the stupidest comments that shmuck releases towards you is: "You just didn't met the right man yet". Nu, a total shmuck. I don't find it right to share with him the delightful fact that I did meet the right woman, who happen to be my wonderful Béatrice.

הזעם העולה בי על החוצפה לקבוע מה נכון לי, עולה וגואה, אך החוכמה היא לשחרר את זה ולהחליף את האנרגיות הלא רצויות באנרגיות טובות. לא שחס וחלילה אשגר לעבר הנלוז אנרגיות של אהבה, כי זה הרי אינו ראוי להן וגם לא אוכל לעשות שקר בנפשי. מה שאני יכולה לעשות, זה לחשוב על הטיה של האנרגיות שאינני רוצה בחיי. פשוט לשלח את האפס מעל פני לכיוון אחר משלי, רצוי מנוגד לגמרי, בתקוה ששם זה ימצא לעצמו את שזה צריך ויניח לי לנפשי. ברגע שזה ישוחרר – גם אני משוחררת ונשארת עם האנרגיות הטובות שלי ושל ביאטריס אהובתי.

The fury that arises in me due to the Chutzpah (cheekiness) to determine what is right for me, goes up and increases, but the wisdom is to let it go and exchange the unwanted energies with good ones. Mind you, I wouldn't send energies of love to this imbecilic zero, as he doesn't deserve them, not to mention that I couldn't possibly lie to myself. What I can do, is to push away those energies that I don't want to have in my life. Simply to send away the zero off of me to a different direction to mine, better if it's totally the opposite, with the hope that he will find there what he needs and leave me be. Once this is released – I am relieved too and stay with my good energies, as well as with Béatrice's mon amour.

אמנם, זה די קשה, אך שוה ביותר. אצלי זה עובד ואני מקוה שגם אצלכן.

Indeed, it's pretty hard, but it's worthwhile. It works with me, and I hope it's the same with you.

PassengerLet Her Go

♀♀

במשפט:

לשנה טובה תכתֵבו ותחתֵמו.

In a sentence:

Le shannah tova ticatevu ve techatemu (may you be written and sealed for a good year).

סליחות וכפרות

 

סליחות וכפרות, נתניה על הים © שרון הר פז