ארכיון תג: 2020  International Mother's Day

יום האם הבינלאומי  2020  International Mother's Day 

Mother's day Animation Short film

לָעולם יש את המנהגים שלו ולנו בישראל המנהגים שלנו.

The world has its customs and we in Israel have our own customs.

אצלנו, צוין יום המשפחה לפני כחודשיים. לנו יש את הסיבות שלנו לתאריך הזה. זה התחיל כיום האם, אחר-כך חשבו שהאם אינה חשובה כדי ליחד יום לכבודה והוחלט לציין את היום הזה כיום של כל המשפחה, כדי שהשמוקים לא יעלבו. מבחינתי, כל יום לציון משהו מסוים הוא מיותר, משום שזה אומר שאין מתיחסים לזה כל השנה. אני לא רוצה שיזכרו אותי רק פעם בשנה (אם בכלל זוכרים), אלא שיכבדו אותי כל הזמן.

With us, Family Day was celebrated two months ago. We have our reasons for this date. It began as Mother's Day, then they thought that mother was not important enough to have a special day in her honour, and decided to mark this day as the day for the whole family, so that the shmucks would not be offended. For me, a special day to mark something is unnecessary, because it means that it is not addressed all year long. I don't want to be remembered only once a year (if ever remembered), but to be respected all the time.

הרשת מלאה בכל מיני השתפכויות על האמהות של הכותבות. זה יפה, לדעתי, אך בה בעת אני מקוה שהכותבות נוהגות בטוב עם אמהותיהן כל הזמן ולא נזכרות בהן רק ביום הזה. החיים העסוקים שיש לדור הצעיר שבקושי יש לו זמן לנשום, אינם מאפשרים קשר יומיומי. אפשר להבין את זה. יחד עם זאת, אמא יש רק אחת.

The internet is full of all kinds of outpourings over the writers' mothers. This is beautiful, in my opinion, but at the same time I hope that the writers are treating their mothers nicely all the time and don't remember them only on this day. The busy life of the younger generation who barely has time to breathe, does not allow for daily contact. It is understandable. At the same time, you have only mother.

Ana Carolina – Confesso (I confess), Trançada (Braided)

במשפט אחד:

העיקר שנהיה בריאות ונחגוג כל הזמן את קיומן של אמהותינו בחיינו.

In one sentence:

The main thing is that we will be healthy and constantly celebrate the existence of our mothers in our lives.