ארכיון תג: 31 באוגוסט 1997

דיאנה, 22 שנים למותה Diana, 22 Years to Her Death

Diana – The Last Princess of Wales

BBC Documentary 2017

ישנם תאריכים הנתקעים במוחנו לעד, משום שהם נקשרים עם מאורעות נוספים. יומה האחרון של דיאנה, הנסיכה מוויילס, לעולם יתקשר אצלי עם היום האחרון של החופש הגדול.

There are dates that get stuck in our minds forever, because they are associated with other events. With me, the last day of Diana, Princess of Wales, will be always connected with the last day of summer vacation.

השנים עוברות, אנחנו מתבגרות, אפילו מזדקנות ואילו אלו שעזבו אותנו, נשארו חקוקות בזכרוננו צעירות לנצח. ישבתי בצהרים עם חברות במסעדה והעלינו זכרונות מן היום הראשון שלנו בכתה א'. נחמד ומעודד להיווכח שאנחנו עדיין זוכרות את המאורע הזה, שארע לפני שנים רבות כל כך.

The years pass, we grow older, even aging, while those who have left us, are etched in our memory forever young. I sat at noon with friends at a restaurant and we brought up memories of our first day at first grade. Nice and encouraging to realize that we still remember this event that happened so many years ago.

מטבע הדברים, הגענו לשתף את חוויותינו כאמהות עם יומם הראשון של ילדינו בכיתה א'. אצל כמה מאיתנו זה התקשר עם היום הקודם בשנת 1997, יום סיום החופש הגדול, יום מותה הטרגי של דיאנה, הנסיכה מוויילס. חשבתי לעצמי: ישראליות, אך מחוברות למה שקורה בעולם והנסיכה היתה בשבילנו העולם. לא היינו נתיניה, אך היא בהחלט היתה הנסיכה שלנו.

Naturally, we came to share our experiences as mothers with the first day of our children at first grade. For some of us, this linked them to the previous day in 1997, the day of the last day of summer vacation, the day of the tragic death of Diana, Princess of Wales. I thought to myself: Israelis, but connected to what is happening in the world and the princess was the world for us. We were not her subjects, but she was definitely our princess.

אי אפשר היה לעצור את האשד האדיר של שטף הזכרונות שהציף את שולחננו. לכל אחת מאיתנו היה הסיפור שלה היכן היתה כשהידיעה העצובה והמזעזעת תפסה אותה. לקח לנו כמה שעות טובות לשמוע את כולנו. עשר נשים התחרו זו עם זו כדי לספר את החויה הקשה שהן חוו. לא נראה לי שמישהי מאיתנו תשכח אותה אי פעם.

It was impossible to stop the huge cascade of memories that flooded our table. Each of us had her story about where she was when the sad and shocking news caught her. It took us a good few hours to hear us all. Ten women competed with each other to recount the difficult experience they had experienced. I don't think any of us will ever forget her.

לואן אמרה – לוא היית כאן

LouaneSi t'étais La [lyrics translated to English]

במשפט אחד:

הנסיכה כבר לא איתנו, אך היא נשארה אצלנו בזכרון לנצח.

In one sentence:

The princess is no longer with us, but she remained with us forever in our memory.